đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 2 ppt

8 420 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 10:20

1 Chng 2: Phân loại PLC Căn cứ vào số l ợng các đầu vào/ ra, ta có thể phân PLC thành bốn loại sau: - micro PLC là loại có d ới 32 kênh v à o/ ra - PLC nhỏ có đến 256 kênh vào/ ra - PLC trung bình có đến 1024 kênh vào/ ra - PLC cỡ lớn có trên 1024 kênh vào/ra. Các micro PLC th ờng có ít hơn 32 đầu vào/ra. Trên hình 1.2 là ví dụ về micro PLC họ T100MD-1616 do hãng Triangle Research International sản xuất. Cấu tạo t ơng đối đơn giản và toàn bộ các bộ phận đợc tích hợp trên một bảng mạch có kích th ớc nhỏ gọn. Micro PLC có cấu tạo gồm tất cả các bộ phận nh bộ xử lý tín hiệu, bộ nguồn, các kênh vào/ra trong một khối. Các micro PLC có u điểm hơn các PLC nhỏ là giá thành rẻ, dễ lắp đặ t. Hình 1.2 Micro PLC họ T100MD-1616 Một loại micro PLC khác là DL05 của hãng Koyo, loại này có 30 kênh vào/ ra Hình 1.3. Micro PLC họ DL05 của hãng Koyo Một loại micro-PLC khác là loại xê ri 90 của Fanuc, hình 1.4. Loại này có 8 kênh vào và 8 kênh ra. 2 Hình 1.4. Micro-PLC xê ri 90 của Fanuc PLC loại nhỏ có thể có đến 256 đầu vào/ra. Trên hình 1.5 là PLC của hãng OMRON loạ i ZEN 10C. Loại PLC này có 34 kênh vào/ ra gồm: 6 kênh vào và 4 kênh ra trên mô đun CPU, còn lại 3 mô đun vào/ ra, với 4 kênh vào và 4 kênh ra cho mỗi mô đun. Hình 1.5. PLC loại ZEN-10C của Omron Hãng Siemens có các PLC loại nhỏ nh S5-90U, S5-95U, S5-100U (hình 1.6), S7 200 là các loại PLC loại nhỏ, có số l ợng kênh vào/ ra nhỏ hơn 256. Cấu tạo của các PLC loại nhỏ cũng t ơng tự nh cấu tạo của các PLC loại trung bình, vì đều là dạng mô đun. Điểm khác biệt là dung l ợng bộ nhớ, số l ợng kênh vào/ ra của các mô đun khác nhau về độ lớn và tốc độ xử lý thông tin cũng khác nhau. PLC của Siemens đợc dùng rộng rãi ở trong hầu hết các n ớc có nền công nghiệp phát triển. 3 H×nh 1.7. PLC S5-100U cña Siemens C¸c PLC trung b×nh cã thÓ cã dÕn 1024 ®Çu vµo/ra. Lo¹i CJ1M cña Omron trªn h×nh 1.8 cã 320 kªnh vµo/ ra. H×nh 1.8. PLC lo¹i CJ1M cña Omron Lo¹i PLC CQM1 hay CQMIH cña Omron trªn h×nh 1.9 cã 512 kªnh vµo ra. H×nh 1.9. PLC lo¹i CQM1 cña Omron 4 Hãng Siemens có một số xê ri S7-200 là cácloại PLC hạng trung bình. Số l ợng kênh vào/ ra của S-300 có thể trong khoảng từ 256 đến 1024. Các PLC loại lớn có nhiều hơn 1024 đầu vào/ra. Loại này có tốc độ xử lý rất cao, dung l ợng bộ nhớ lớn và th ờng đợc dùng trong điều khiển các hệ thống thiết bị công nghệ phức tạp. Hãng Omron có PLC loai CJ1 trên hình 1.10, là loại có tới 1280 kênh vào/ ra và loại CJ1H có tới 2560 kênh vào/ra. Hình 1.10. PLC loại CJ1 của Omron Hãng Omron còn có loai CS1 trên hình 1.11, là loại PLC cỡ lớn với 5120 kênh vào/ ra. Hình 1.11. PLC loại CS1 của Omron Các PLC loại lớn của Siemens là các loại xê ri S7-300, S7-400. Các loại này có số l ợng kênh vào/ ra rất lớn. Các kênh này không thể đấu trực tiếp lên PLC mà phải thông qua các bộ dồn kênh và tách kênh ( 5 demultiplexeur v à multiplexeur). Trên hình 1.12 là PLC S7- 400 của Siemens. Đây là loại PLC mạnh nhất của Siemens hiện nay. Cấu hình của PLC này đợc biểu diễn bằng hình 1.13.a, 1.13.b. Các PLC trung bình và lớn có các mô đun vào/ra có thể lắp ráp với nhau trên cùng một giá đỡ tiêu chuẩn, cho phép lắp thêm hoặc tháo bớt ra mà không cần tắt nguồn. Các PLC đợc kết nối với nhau thông qua mạng ETHERNET công nghiệp (hình 1.14). 6 Hình 1.12. PLC S7-400 của Siemens a, b, Hình 1.13. a, Cấu trúc của S7-400; b, Sơ đồ kết nối của S-400 Các PLC loại lớn th ờng dùng để điều khiển ở mức cao. ở mức thấp th ờng là các thiết bị đ i ều khiển t ơng tự, hay thiết bị điều khiển số với các PLC loại nhỏ, hay loại trung bình. ở mức thấp, chủ yếu là các thiết bị điều khiển trực tiếp các thiết bị công nghệ, các cơ cấu chấp hành, các động cơ, bơm, van, cuộn hút, đèn hiệu vv. Điều khiển ở mức cao bao gồm các điều khiển liên quan đến phần quản lý hệ thống và quản lý dữ liệu của hệ thống điều khiển. ở mức này, các dữ liệu có thể đợc thu thập từ các các thiết bị điều khiển mức thấp hoặc từ bên ngo ài hệ thống thông qua mạng nội bộ và mạng Internet. Các dữ liệu từ các PLC đợc truyền về các máy tính trung tâm để l u trữ v à xử lý. Tr ờng hợp các hệ thống sản xuất tự động có điều khiển bằng thống kê, đây chính là điều khiển ở mức 7 cao, t − ¬ng øng víi cÊu tróc qu¶n lý cña hÖ thèng. Ho¹t ®éng cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn 8 đợc điều chỉnh dựa theo kết quả phân tích, đánh giá từ c á c dữ liệu thống kê, nh vậy giúp cho việc sản xuất luôn ở dạng tối u nhất và hiệu quả nhất. PLC S7-400 của Siemens là một trong những loại PLC lớn và rất mạnh trong các hệ thống điều khiển sản xuất qui mô nh các nhà máy công nghiệp. Loại PLC này có thể kết nối trực tiếp qua mạng Ethernet công nghiệp với các thiết bị điều khiển mức cao hơn để trao đổi dữ liệu hoặc thông các các các kênh giao diện khác nh MPI , PROFIBUS, EIB hay giao diện AS để thu thập dữ liệu và điều khiển nh hình 1.14. Hình 1.14. Sơ đồ kết nối mạng của S7-400 trong công nghiệp . dùng để điều khiển ở mức cao. ở mức thấp th ờng là các thiết bị đ i ều khiển t ơng tự, hay thiết bị điều khiển số với các PLC loại nhỏ, hay loại trung bình. ở mức thấp, chủ yếu là các thiết bị điều khiển. điều khiển trực tiếp các thiết bị công nghệ, các cơ cấu chấp hành, các động cơ, bơm, van, cuộn hút, đèn hiệu vv. Điều khiển ở mức cao bao gồm các điều khiển liên quan đến phần quản lý hệ thống và quản. hệ thống và quản lý dữ liệu của hệ thống điều khiển. ở mức này, các dữ liệu có thể đợc thu thập từ các các thiết bị điều khiển mức thấp hoặc từ bên ngo ài hệ thống thông qua mạng nội bộ và mạng
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 2 ppt, đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 2 ppt, đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 2 ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay