NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THAM SỐ VỀ MƯA GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG THỨC TÍNH LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC NHỎ TRÊN ĐƯỜNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU VIỆT NAM

152 845 1
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 08:02

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THAM SỐ VỀ MƯA GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG THỨC TÍNH LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC NHỎ TRÊN ĐƯỜNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU VIỆT NAMCÔNG THỨC TÍNH LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC NHỎ i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN ANH TUẤN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THAM SỐ VỀ MƯA GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG THỨC TÍNH LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC NHỎ TRÊN ĐƯỜNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU VIỆT NAM Chuyên ngành: Xây dựng đường ôtô và đường thành phố Mã số: 62.58.30.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. PGS.TS. BÙI XUÂN CẬY 2. GS.NGND.TSKH. NGUYỄN XUÂN TRỤC HÀ NỘI - 2014 ii Lời cảm ơn Luận án được hoàn thành tại Trường Đại học Giao Thông Vận Tải. Tác giả xin gửi lời cảm ơn tới Trường Đại học GTVT, Bộ môn Đường bộ, tới các Thầy cô giáo, các Nhà khoa học, các bạn bè, đồng nghiệp và người thân đã giúp đỡ trong quá trình thực hiện luận án. Đặc biệt, tác giả xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới GS.NGND.TSKH. Nguyễn Xuân Trục và PGS.TS. Bùi Xuân Cậy là hai thầy giáo hướng dẫn đã có những chỉ dẫn tận tình và quý báu giúp tác giả hoàn thành luận án. Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận án Nguyễn Anh Tuấn iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN. ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỦ YẾU VÀ TỪ VIẾT TẮT. ix DANH MỤC CÁC BẢNG. xi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ. xiii PHẦN MỞ ĐẦU. 1 1. Giới thiệu tóm tắt luận án 1 2. Lý do chọn đề tài 1 3. Mục đích nghiên cứu 3 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3 6. Những đóng góp mới của luận án 5 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 6 1.1. Các nghiên cứu liên quan ở trong và ngoài nước 6 1.1.1. Sự hình thành dòng chảy lũ do mưa trên lưu vực 6 1.1.2. Các công thức tính toán lưu lượng thiết kế công trình thoát nước nhỏ trên đường 7 1.1.2.1. Những cơ sở của lý thuyết tập trung nước từ lưu vực 7 1.1.2.2. Các công thức xác định lưu lượng thiết kế cho công trình thoát nước nhỏ trên đường ở một số nước trên thế giới 10 1.1.2.3. Các công thức xác định lưu lượng thiết kế cho công trình thoát nước nhỏ trên đường ở Việt Nam. 12 + Công thức theo TCVN9845:2013 Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ 12 + Công thức cường độ giới hạn của Đại học Xây Dựng Hà Nội 13 + Công thức cường độ giới hạn sử dùng trong tính toán thoát nước đô thị theo tiêu chuẩn TCVN 7957:2008 14 1.1.2.4. Công thức Sôkôlôpsky 15 1.1.2.5. Xác định lưu lượng theo phương trình cân bằng lượng nước 15 1.1.2.6. Nhận xét về các công thức tính lưu lượng thiết kế 17 1.1.3. Vấn đề xác định các tham số về mưa trong các công thức tính lưu lượng thiết kế công trình thoát nước nhỏ trên đường 17 1.1.3.1. Lượng mưa ngày tính toán H n,p 18 iv 1.1.3.2. Hệ số đặc trưng hình dạng cơn mưa  T và phân vùng mưa 18 1.1.3.3. Xác định cường độ mưa tính toán a T,p 19 1.1.4. Nghiên cứu, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tính toán lưu lượng lũ thiết kế công trình thoát nước nhỏ trên đường 24 1.1.4.1. Khái quát chung về các nhân tố ảnh hưởng 24 1.1.4.2. Ảnh hưởng của nhân tố mưa 25 1.1.4.3. Ảnh hưởng của các yếu tố mặt đệm 26 1.1.4.4. Ảnh hưởng của giá trị tần suất thiết kế tới trị số lưu lượng lũ tính toán 27 1.1.4.5. Tính chất ảnh hưởng tổng hợp của thông số cường độ mưa tính toán trong tính toán lưu lượng thiết kế công trình thoát nước nhỏ trên đường 27 1.2. Những vấn đề còn tồn tại luận án tập trung giải quyết 28 1.3. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài 29 1.4. Phương pháp nghiên cứu 30 1.5. Nhận xét, kết luận chương 1 30 Chương 2: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MƯA CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HIỆN TƯỢNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC NHỎ TRÊN ĐƯỜNG. 32 2.1. Khái quát về điều kiện khí hậu Việt Nam 32 2.2. Giới thiệu về mạng lưới các trạm khí tượng và nguồn số liệu đo mưa ở nước ta 36 2.3. Nghiên cứu đặc điểm biến đổi của mưa chịu tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó đến tính toán lưu lượng đỉnh lũ thiết kế công trình thoát nước nhỏ trên đường. 38 2.3.1. Đặt vấn đề 38 2.3.2. Nội dung nghiên cứu 39 2.3.2.1. Mùa mưa, mùa khô 39 2.3.2.2. Tháng mưa nhiều ngày, ít ngày 40 2.3.2.3. Xu hướng và mức độ biến thiên lượng mưa năm và số ngày mưa trong năm 41 2.3.2.4. Xu hướng và mức độ biến thiên của lượng mưa ngày lớn nhất năm H ngày max và cường độ mưa thời đoạn tính toán lớn nhất năm 44 v a T max . Tính đột biến cực đoan do ảnh hưởng của hiện tượng biến đổi khí hậu 2.3.2.5. Giá trị trung bình trong nhiều năm  X và hệ số Cv, Cs của lượng mưa ngày lớn nhất năm H ngày max và cường độ mưa thời đoạn tính toán lớn nhất năm a T max 54 2.3.2.6. Chu kỳ biến đổi lớn - nhỏ - trung bình của lượng mưa ngày lớn nhất năm H ngày max và cường độ mưa thời đoạn tính toán lớn nhất năm a T max 58 2.3.2.7. Tương quan biến đổi về giá trị và thời điểm xuất hiện cùng nhau của lượng mưa ngày lớn nhất năm H ngày max và cường độ mưa thời đoạn tính toán lớn nhất năm a T max 62 2.4. Nhận xét, kết luận chương 2 67 Chương 3: XÁC ĐỊNH LƯỢNG MƯA NGÀY TÍNH TOÁN VÀ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ ĐẶC TRƯNG HÌNH DẠNG CƠN MƯA. 70 3.1. Xác định lượng mưa ngày tính toán theo tần suất thiết kế 70 3.1.1. Đặt vấn đề 70 3.1.2. Xác định lượng mưa ngày tính toán H n,p theo tần suất thiết kế p 70 3.1.2.1. Vấn đề lấy mẫu thống kê 71 3.1.2.2. Kiểm định mẫu thống kê lượng mưa ngày lớn nhất năm H ngày max 71 3.1.2.3. Tìm giá trị lượng mưa ngày tính toán H n,p theo tần suất thiết kế p 74 3.1.2.4. Xử lý khi gặp những trận mưa đặc biệt lớn 75 3.1.2.5. Kiểm định sự phù hợp của đường tần suất lý luận H n,p với tài liệu thực đo 78 3.1.3. Kết quả xác định lượng mưa ngày tính toán H n,p theo tần suất thiết kế p ở 12 trạm khí tượng chọn nghiên cứu lập với chuỗi số liệu đo mưa thực tế từ năm 1960 - 2010 79 3.1.4. So sánh lượng mưa ngày tính toán H n,p theo tần suất thiết kế p tính từ năm 1960 tới năm 2010 so với H n,p tính tới năm 1987. Nhận xét và kiến nghị 79 3.2. Nghiên cứu xác định hệ số đặc trưng hình dạng cơn mưa  T và đề xuất tiêu chí phân vùng mưa phù hợp đối với yêu cầu tính toán lưu lượng lũ lưu vực nhỏ của công trình thoát nước nhỏ trên đường 80 3.2.1. Khái niệm và đặc tính của hàm hệ số đặc trưng hình dạng cơn mưa  80 vi 3.2.2. Mục đích, ý nghĩa của việc nghiên cứu xác định hệ số đặc trưng hình dạng cơn mưa  T 82 3.2.3. Phương pháp xây dựng hàm hệ số đặc trưng hình dạng cơn mưa  T theo T trong một vùng mưa 83 3.2.3.1. Phương pháp xây dựng 83 3.2.3.2. Kết quả xây dựng hàm hệ số đặc trưng hình dạng cơn mưa  T  T cho 12 trạm khí tượng chọn nghiên cứu với chuỗi số liệu đo mưa thực tế từ năm 1960 - 2010 84 3.2.3.3. Đánh giá sai số của hệ số đặc trưng hình dạng cơn mưa  T trong một vùng mưa với các giá trị hệ số đặc trưng hình dạng cơn mưa  T,pi ở các tần suất p i khác nhau. Nhận xét và kiến nghị 85 3.2.4. Đề xuất tiêu chí, phương pháp phân vùng mưa phù hợp đối với yêu cầu tính toán lưu lượng lũ lưu vực nhỏ của công trình thoát nước nhỏ trên đường 86 3.3. Nhận xét, kết luận chương 3 91 Chương 4: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THAM SỐ CƯỜNG ĐỘ MƯA TRONG TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC NHỎ TRÊN ĐƯỜNG Ở VIỆT NAM. 93 4.1. Khái niệm về cường độ mưa 93 4.1.1. Khái niệm 93 4.1.2. Cường độ mưa tức thời a t 93 4.1.3. Cường độ mưa trung bình lớn nhất trong thời khoảng tính toán, a T 93 4.2. Các giả thiết khi xác định cường độ mưa tính toán a T của thời đoạn T 95 4.3. Các phương pháp xác định cường độ mưa tính toán a T,p ở thời đoạn T và tần suất thiết kế p 95 4.4. Phương pháp trực tiếp xác định cường độ mưa tính toán a T,p ở thời đoạn T và tần suất p 96 4.4.1. Trường hợp chuỗi số liệu đo mưa tự ghi thực tế ở các trạm khí tượng là liên tục 97 4.4.2. Trường hợp chuỗi số liệu đo mưa tự ghi thực tế ở các trạm khí tượng bị gián đoạn một hoặc một vài năm quan trắc 98 4.4.3. Kết quả xây dựng đường cong a - T - p (cường độ mưa - thời gian - tần suất) bằng phương pháp trực tiếp ở 12 trạm khí tượng nghiên cứu 98 vii với chuỗi số liệu đo mưa thực tế thu thập từ năm 1960 - 2010. Nhận xét và kiến nghị 4.5. Nghiên cứu xác định cường độ mưa tính toán a T,p dựa vào lượng mưa ngày tính toán H n,p và hệ số đặc trưng hình dạng cơn mưa  T 100 4.5.1. Điều kiện áp dụng 100 4.5.2. Công thức tính cường độ mưa tính toán a T,p theo lượng mưa ngày tính toán và hệ số đặc trưng hình dạng cơn mưa 100 4.5.3. Đánh giá mức độ sai số, nhận xét và kiến nghị 100 4.6. Nghiên cứu xây dựng công thức xác định cường độ mưa tính toán a T,p theo đặc trưng sức mưa và hệ số hình dạng cơn mưa 101 4.6.1. Điều kiện áp dung 101 4.6.2. Phân tích chọn dạng công thức thực nghiệm và phương pháp hồi quy xác định giá trị các hệ số trong công thức tính cường độ mưa tính toán a T,p 101 4.6.3. Xác định hệ số hình dạng cơn mưa m cho từng vùng mưa 103 4.6.4. Xác định sức mưa S p ở tần suất p 106 4.6.5. Xác định hệ số vùng khí hậu A, B cho từng vùng mưa 108 4.6.6. Công thức tính cường độ mưa tính toán a T,p theo sức mưa S p và hệ số hình dạng cơn mưa m. Đánh giá sai số, nhận xét và kiến nghị 111 4.6.7. Công thức tính cường độ mưa tính toán a T,p theo hệ số vùng khí hậu A, B và hệ số hình dạng cơn mưa m. Đánh giá sai số, nhận xét và kiến nghị 111 4.7. Khảo sát quan hệ giữa sức mưa S p theo tần suất và lượng mưa ngày tính toán H n,p theo tần suất trong cùng vùng mưa 112 4.7.1. Đặt vấn đề 112 4.7.2. Xác định hệ số hồi quy  của vùng mưa 113 4.7.3. Công thức tính cường độ mưa tính toán a T,p theo hệ số hồi quy của vùng khí hậu , hệ số hình dạng cơn mưa m và lượng mưa ngày tính toán H n,p . Đánh giá mức độ sai số, nhận xét và kiến nghị 115 4.8. Nghiên cứu xác định cường độ mưa tính toán a T,p theo cường độ mưa chuẩn a To,p 115 4.8.1. Đặt vấn đề 115 4.8.2. Công thức tính cường độ mưa tính toán a T,p theo cường độ mưa chuẩn a T0,p 116 viii 4.8.3. Đánh giá sai số, nhận xét và kiến nghị 117 4.9. Nghiên cứu xác định cường độ mưa tính toán a T,p bằng phương pháp sử dụng trạm tựa 117 4.9.1. Cơ sở của phương pháp 117 4.9.2. Công thức xác định cường độ mưa tính toán a T,p bằng trạm tựa nội suy theo lượng mưa ngày tính toán H n,p 118 4.9.3. Công thức xác định cường độ mưa tính toán a T,p bằng trạm tựa nội suy theo đặc trưng sức mưa S p 119 4.9.4. Điều kiện áp dụng 120 4.9.5. Đánh giá sai số, nhận xét và kiến nghị 120 4.10. Phương pháp, nội dung và kết quả đánh giá sai số của các công thức tính cường độ mưa tính toán a T,p 121 4.10.1. Phương pháp, nội dung đánh giá sai số của các công thức tính cường độ mưa tính toán a T,p 121 4.10.2. Kết quả đánh giá và so sánh mức độ sai số của các công thức tính cường độ mưa tính toán a T,p trong cùng một vùng mưa và giữa các vùng mưa khác nhau. 122 4.11. Nhận xét, kết luận chương 4 124 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 128 DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN. 133 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 134 ix DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỦ YẾU VÀ TỪ VIẾT TẮT TT Ký hi ệu Ý ngh ĩa 1 A Hệ số vùng khí hậu 2 a Cường độ mưa 3 a T,p Cường độ mưa tính toán ở thời đoạn T và tần suất p: là cường độ mưa trung bình lớn nhất trong thời đoạn tính toán T ở tần suất p; hay còn gọi là cường độ mưa giới hạn lớn nhất trong thời đoạn tính toán T ở tần suất p 4 a ,p Cường độ mưa tính toán ở thời gian tập trung nước  của lưu vực và tần suất p (chính là cường độ mưa tính toán a T,p khi tính ở thời đoạn T = ) 5 a T max Cường độ mưa lớn nhất năm ở thời đoạn tính toán T: được xác định từ số liệu đo mưa tự ghi thực tế tại các trạm khí tượng 6 B Hệ số vùng khí hậu 7 B lv Chiều rộng bình quân của lưu vực 8 b sd Chiều dài bình quân của sườn dốc lưu vực 9 F Diện tích lưu vực 10 g Cường độ tổn thất 11 H Lượng mưa 12 H n,p Lượng mưa ngày tính toán ở tần suất p 13 H T,p Lượng mưa tính toán ở thời đoạn T và tần suất p: là lượng mưa lớn nhất trong thời đoạn tính toán T ở tần suất p 14 H ,p Lượng mưa tính toán ở thời gian tập trung nước  của lưu vực và tần suất p (chính là lượng mưa tính toán H T,p khi tính ở thời đoạn T = ) 15 H ngày max Lượng mưa ngày lớn nhất năm: được xác định từ số liệu đo lượng mưa ngày thực tế tại các điểm đo mưa 16 H T max Lượng mưa lớn nhất năm ở thời đoạn tính toán T: được xác định từ số liệu đo mưa tự ghi thực tế tại các trạm khí tượng 17 i Cường độ thấm 18 J ls Độ dốc dọc trung bình lòng sông suối chính 19 J sd Độ dốc trung bình sườn dốc lưu vực 20 L ls Chiều dài sông suối chính 21  l i Tổng chiều dài các suối nhánh 22 m Hệ số hình dạng cơn mưa 23 m ls =1/n ls Thông số đặc trưng cho nhám lòng sông suối chính x 24 m sd =1/n sd Thông số đặc trưng cho nhám sườn dốc lưu vực 25 n ls Hệ số nhám trung bình lòng sông suối chính 26 n sd Hệ số nhám trung bình sườn dốc lưu vực 27 N = 100/p Chu kỳ lặp lại cơn mưa tính toán (năm) 28 p Tần suất thiết kế (%) 29 Q Lưu lượng 30 Q p Lưu lượng thiết kế ở tần suất p: là lưu lượng lớn nhất qua mặt cắt công trình ứng với tần suất thiết kế p 31 q Mô đuyn dòng chảy mưa, hay lưu lượng dòng chảy mưa (chưa xét đến tổn thất) từ 1 đơn vị diện tích lưu vực, hay cường độ mưa theo thể tích 32 S Sức mưa 33 S p Sức mưa ở tần suất p 34 T Thời đoạn mưa tính toán 35 T cn Thời gian mưa hiệu quả, hay thời gian cung cấp nước, hay thời gian mưa sinh dòng chảy 36 t Thời gian 37 v Vận tốc 38 W Thể tích 39  Hệ số đặc trưng hình dạng cơn mưa 40  T Hệ số đặc trưng hình dạng cơn mưa ở thời đoạn tính toán T 41   Hệ số đặc trưng hình dạng cơn mưa ở thời gian trung nước  của lưu vực (chính là hệ số đặc trưng hình dạng cơn mưa  T khi tính ở thời đoạn T = ) 42  Hệ số hồi quy của vùng khí hậu 43  1 Hệ số tổn thất do ao hồ, đầm lầy 44  Hệ số xét đến việc mưa không đều trên lưu vực 45  Hệ số dòng chảy 46  Hệ số triết giảm lưu lượng dòng chảy phụ thuộc vào diện tích lưu vực 47  Thời gian tập trung nước của lưu vực, hay thời gian tập trung dòng chảy của lưu vực * Các t ừ viết tắt: 48 BĐKH Biến đổi khí hậu 49 ĐBL Đặc biệt lớn 50 VN Việt Nam 51 WMO Tổ chức Khí tượng thế giới [...]... Nghiờn cu xỏc nh cỏc tham s v ma (lng ma ngy tớnh toỏn Hn,p , cng ma tớnh toỏn aT,p , phõn vựng ma hp lý v cỏc c trng khỏc v ma: T, Sp, A, B, m, ) phự hp vi iu kin khớ hu Vit Nam dựng trong cỏc cụng thc tớnh toỏn lu lng thit k cụng trỡnh thoỏt nc nh trờn ng Mt vi tham s ma nghiờn cu xỏc nh trong lun ỏn (nh tham s lng ma ngy tớnh toỏn Hn,p , h -3- s c trng hỡnh dng cn ma T) cũn c s dng trong cụng thc Sụkụlụpsky... nm 2002 Rừ rng, cũn cú vn tn ti trong vic tớnh toỏn xỏc nh lu lng thit k cụng trỡnh thoỏt nc nh trờn ng nc ta hin nay Ni lờn l vn xỏc nh cỏc tham s v ma trong cỏc cụng thc tớnh lu lng thit k - T nhng ũi hi cp thit nh trờn, lun ỏn Nghiờn cu xỏc nh mt s tham s v ma gúp phn hon thin cụng thc tớnh lu lng thit k cụng trỡnh thoỏt nc nh trờn ng trong iu kin khớ hu Vit Nam c chn nghiờn cu -2- 3 Mc ớch nghiờn... 1 v cỏch xỏc nh thi gian tp trung nc cú th tham kho cỏc bng tra Ph lc 8, t Bng PL.8-1 n PL.8-8 trong Quyn ph lc lun ỏn - Cụng thc cng gii hn s dng trong tớnh toỏn thoỏt nc ng ụ th theo TCVN7957:2008 [8] +) õy l cụng thc trong tiờu chun thit k thoỏt nc ụ th hin nay Vit Nam theo tiờu chun thit k TCVN 7957:2008 [8] ca B Khoa hc v Cụng ngh +) Cụng thc l: Trong ú: (1.11) Q p C.q , p F Qp l lu lng thit... Quc, Vit Nam, Cụng thc Sụkụlụpsky, cụng thc tớnh lu lng theo phng trỡnh cõn bng lng nc cng da vo lng ma tớnh toỏn 1.1.3 Vn xỏc nh cỏc tham s v ma trong cỏc cụng thc tớnh lu lng thit k cụng trỡnh thoỏt nc nh trờn ng Theo cụng thc cng gii hn, cng nh cụng thc Sụkụlụpsky, tớnh theo phng trỡnh cõn bng lng nc, lu lng thit k Qp ca mt lu vc F no ú ch c xỏc nh khi bit c cỏc tham s trong cụng thc l tham s... tp trung nc ca lu vc v tn sut thit k s dng trong tiờu chun TCVN9845:2013 [5] tớnh lu lng thit k cụng trỡnh thoỏt nc nh trờn ng ng thi nú l tham s quan trng dựng tớnh chuyn t lng ma ngy tớnh toỏn Hn,p sang lng ma tớnh toỏn tng thi khong ngn HT,p dựng trong cụng thc Sụkụlụpsky tớnh lu lng thit k cho lu vc va v ln, trong tớnh toỏn ma ro - dũng chy bng mụ hỡnh NAM - MIKE cho kt qu tin cy Ngoi ra h s c... ct t cụng trỡnh thoỏt nc sau 1, 2, 3, 4, n v thi gian (vtg), trong tớnh toỏn cng ma n v thi gian thng tớnh l phỳt + Gi a l cng ma v gi s cha xột n tn tht thỡ a s bng chiu dy cung cp dũng chy trong 1 n v thi gian, thng tớnh l phỳt Quy lut thay i lu lng qua mt ct t cụng trỡnh thoỏt nc nh sau ng Bắt đầu: Đường phân thủy F Mặt cắt công trình a.f4 f3 f1 a.f3 f4 f4 f3 Sau đvtg thứ nhất: f2 a.f4 4 vtg... cu c im ma chu tỏc ng ca hin tng bin i khớ hu trong tớnh toỏn lu lng thit k cụng trỡnh thoỏt nc nh trờn ng +/ Chng 3: Xỏc nh lng ma ngy tớnh toỏn v nghiờn cu xỏc nh h s c trng hỡnh dng cn ma +/ Chng 4: Nghiờn cu xỏc nh tham s cng ma trong tớnh toỏn lu lng thit k cụng trỡnh thoỏt nc nh trờn ng Vit Nam +/ Kt lun v kin ngh +/ Quyn Ph lc lun ỏn: c úng riờng, trong ú l cỏc th, bng tra kt qu tớnh cỏc thụng... vc va v ln; s dng trong tớnh toỏn ma ro dũng chy bng mụ hỡnh NAM - MIKE cho kt qu tin cy 3) Trm o ma nc ta thỡ nhiu nhng phn ln l o lng ma ngy, s trm khớ tng cú mỏy o ma t ghi cũn ớt, do vy khi phng phỏp xỏc nh trc tip tham s cng ma tớnh toỏn aT,p da vo s liu o ma t ghi thc t cha c ph bin thỡ vic nghiờn cu xõy dng cỏc cụng thc thc nghim tớnh giỏn tip tham s cng ma tớnh toỏn aT,p trong lun ỏn; vn... l tham s v ma, tham s v tn tht v tham s thi gian tp trung nc Nh vy trong cỏc cụng thc tớnh Qp, ngoi cỏc tham s v ma mang nhiu yu t bt nh do ph thuc vo iu kin thi tit, cỏc thụng s xỏc nh lng tn tht (nh h s dũng chy , cng thm i, h s tn tht do ao h, m ly 1, ) v thụng s thi gian tp trung nc c xỏc nh bng cỏc bng tra thc nghim lp sn, cỏc cụng thc kinh nghim hoc na lý thuyt nh ang s dng trong cỏc quy trỡnh... dựng trong tớnh toỏn lu lng thit k cụng trỡnh thoỏt nc nh trờn ng õy l thụng s quyt nh, quan trng nht, bt nh nht trong tớnh toỏn lu lng thit k Qp v hon ton ph thuc vo c trng khớ hu ca riờng Vit Nam - Cỏc thụng s khỏc v iu kin mt m nh c trng v a hỡnh, a mo, a cht, th nhng, lp ph thc vt, thm, tn tht, c xỏc nh bng cỏc s liu kho sỏt o c ca lu vc khi thit k (cú th xem cỏch xỏc nh cỏc thụng s ny nh trong . Tác giả luận án Nguyễn Anh Tuấn iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN. ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỦ YẾU VÀ TỪ VIẾT TẮT. ix DANH MỤC CÁC BẢNG. xi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 4 124 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 128 DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN. 133 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 134 ix DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỦ YẾU VÀ TỪ VIẾT. p 34 T Thời đoạn mưa tính toán 35 T cn Thời gian mưa hiệu quả, hay thời gian cung cấp nước, hay thời gian mưa sinh dòng chảy 36 t Thời gian 37 v Vận tốc 38 W Thể tích 39  Hệ số đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THAM SỐ VỀ MƯA GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG THỨC TÍNH LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC NHỎ TRÊN ĐƯỜNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU VIỆT NAM, NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THAM SỐ VỀ MƯA GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG THỨC TÍNH LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC NHỎ TRÊN ĐƯỜNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU VIỆT NAM, NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THAM SỐ VỀ MƯA GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG THỨC TÍNH LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC NHỎ TRÊN ĐƯỜNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay