tap hop diem chuan cac truong DAI HOC cac nam ve truoc

49 294 1
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 08:00

Cô giáo : Vũ Thị Yến và Thầy giáo :Dơng Quang Hng su tầm 1.im chun 2009 H Bỏch khoa H Ni - BKA (DH Ha Noi) khụng xột NV2 õy l im dnh cho hc sinh ph thụng - khu vc 3, mi khu vc u tiờn cỏch nhau 0,5 im, mi i tng u tiờn cỏch nhau 1 im. Trng H Bỏch khoa H Ni: khụng xột NV2 Trng ó gi giy bỏo trỳng tuyn v giy chng nhn im v cỏc S GD-T, riờng cỏc thớ sinh np h s ti trng cn ti a im np h s nhn kt qu (phũng o to H, C1-202). i vi cỏc thớ sinh trỳng tuyn (k c theo chng trỡnh hp tỏc o to quc t v h C), trng s gi giy bỏo nhp hc kốm theo mt s thụng tin chi tit v cỏc chng trỡnh o to qua ng bu in trc ngy 15-8, thi gian nhp hc s trong ba ngy t 3 n 5-9-2009. 2. im chun 2009 HV Bu chớnh vin thụng (c s phớa Bc) - BVH (HV Ha Noi) xột 440 ch tiờu NV2 h H, C. T khúa õy l im dnh cho hc sinh ph thụng - khu vc 3, mi khu vc u tiờn cỏch nhau 0,5 im, mi i tng u tiờn cỏch nhau 1 im. Xột tuyn NV2: Hc vin Cụng ngh bu chớnh vin thụng (c s phớa Bc - BVH): xột 440 ch tiờu NV2 h H, C Hc vin xột tuyn nguyn vng 2 dnh cho h o to ngoi ngõn sỏch. Theo ú, hc phớ h H l 720.000 ng/thỏng (1 nm úng 10 thỏng); hc phớ h C l 512.000 ng/thỏng (1 nm úng 10 thỏng). 3.im chun 2009 HV bỏo chớ v tuyờn truyn - TGC (HV Ha Noi) õy l im dnh cho hc sinh ph thụng - khu vc 3, mi khu vc u tiờn cỏch nhau 0,5 im, mi i tng u tiờn cỏch nhau 1 im. Chúc các em học sinh lựa chọn trờng hợp lý và thành công! Khi im trỳng tuyn cỏc khi nm 2008 im trỳng tuyn cỏc khi nm 2009 Khi A 21,0 21,0 Khi D1 24,0 (ó nhõn h s) 24,0 (ó nhõn h s) H H theo chng trỡnh hp tỏc o to qu t ITP (ngoi ngõn sỏch) 18,0 H C k thut chớnh quy ti trng (khụng xột im u tiờn v khu vc) 14,0 15,0 Cỏc ngnh o to v Mó ngnh Khi im chun 2008 im chun 2009 im xột tuyn NV2 - Ch tiờu xột tuyn NV2 - Ngõn sỏch Ngoi ngõn sỏch Ngõn sỏch Ngoi ngõn sỏch H i hc (ch tiờu 240) K thut in t vin thụng 101 A 23,0 17,0 24,5 18,0 18,0 60 K thut in - in t 102 A 19,0 16,0 22,0 18,0 18,0 50 Cụng ngh thụng tin 104 A 22,5 17,0 24,5 18,0 18,0 60 Qun tr kinh doanh 401 A 20,5 17,0 22,0 18,0 18,0 70 H Cao ng (ch tiờu 200) K thut in t vin thụng C65 A 13,0 11,0 12,0 12,0 70 Cụng ngh thụng tin C66 A 13,0 11,0 12,0 12,0 80 Qun tr kinh doanh C67 A 12,0 50 Cô giáo : Vũ Thị Yến và Thầy giáo :Dơng Quang Hng su tầm khúaXột tuyn NV2: Hc vin Bỏo chớ v Tuyờn truyn: xột 156 ch tiờu NV2 H s ng ký xột tuyn NV2 gi theo ng bu in n ht ngy 10-9-2009 v Ban Qun lý o to, Hc vin Bỏo chớ v Tuyờn truyn (mó trng TGC), 36 Xuõn Thy, qun Cu Giy, H Ni. Chúc các em học sinh lựa chọn trờng hợp lý và thành công! Cô giáo : Vũ Thị Yến và Thầy giáo :Dơng Quang Hng su tầm Chúc các em học sinh lựa chọn trờng hợp lý và thành công! Cỏc ngnh o to v xột tuyn NV2 Mó ngnh Khi im chun 2008 im chun 2009 im xột NV2 - 2009 Ch tiờu xột NV2 - 2009 H i hc Xó hi hc 521 D1 16,0 16,0 17,0 16 Trit hc Mỏc - Lờnin 524 C 15,0 18,0 D1 15,0 16,0 Ch ngha xó hi khoa hc 525 C 15,0 17,5 Kinh t chớnh tr 526 C 19,0 20,5 D1 16,5 16,0 Qun lý kinh t 527 C 20,0 20,5 D1 17,0 18,0 Lch s ng 528 C 18,5 17,5 Xõy dng ng v chớnh quyn nh nc 529 C 17,0 19,5 Qun lý t tng - vn húa 530 C 15,0 17,0 19,0 30 Chớnh tr hc 531 C 16,0 19,5 20,0 10 Chớnh tr hc - Qun lý xó hi 532 C 17,0 20,5 21,0 10 Chớnh tr hc - T tng H Chớ Minh 533 C 15,5 18,5 Chớnh tr hc - Giỏo dc chớnh tr 534 C 19,0 16,0 18,0 40 Vn húa hc 535 C 16,0 D1 15,5 17,0 20 Xut bn 601 C 17,5 21,0 D1 15,5 18,0 18,0 15 Bỏo in 602 C 21,0 21,0 D1 15,5 18,5 Bỏo nh 603 C 19,0 19,0 D1 18,0 17,0 Bỏo phỏt thanh 604 C 20,0 21,0 D1 16,0 17,5 Bỏo truyn hỡnh 605 C 21,5 21,0 D1 19,0 18,5 Quay phim truyn hỡnh 606 C 15,0 20,5 D1 15,0 17,0 Bỏo in t 607 C 21,0 21,0 D1 18,5 18,0 Thụng tin i ngoi 608 C 18,0 23,0 D1 18,0 19,5 Quan h cụng chỳng 609 C 21,5 22,0 D1 20,0 19,0 Qung cỏo 610 C 17,0 22,5 D1 18,0 18,5 Biờn dch ting Anh 751 D1 18,0 15,5 17,0 15 Cô giáo : Vũ Thị Yến và Thầy giáo :Dơng Quang Hng su tầm 4.im chun 2009 HV ngõn hng - NHH (HV Ha Noi) xột 715 ch tiờu NV2. T khúa: diem chuan 2009 NHH, diem chuan 2009 hoc vien ngan hang, diem chuan 2009 hv ngan hang õy l im dnh cho hc sinh ph thụng - khu vc 3, mi khu vc u tiờn cỏch nhau 0,5 im, mi i tng u tiờn cỏch nhau 1 im. im chun trỳng tuyn NV1 v mc im nhn h s xột tuyn NV2 nh sau: Cỏc ngnh o to v xột tuyn NV2 Mó ngnh Khi im chun 2007 im chun 2008 im chun v xột NV2 - 2009 Ch tiờu xột tuyn NV2 - 2009 H i hc Ti chớnh - Ngõn hng 401 A 23,0 24,0 22,0 K toỏn 402 A 22,0 23,0 22,0 Qun tr kinh doanh 403 A 22,0 23,0 22,0 H thng thụng tin qun lý 404 A 22,0 23,0 22,0 Ting Anh 751 D1 20,0 65 H Cao ng C s ti H Ni: - Ti chớnh ngõn hng C65 A 16,5 17,0 16,0 500 - K toỏn C66 A 16,0 C s ti Phỳ Yờn: Chúc các em học sinh lựa chọn trờng hợp lý và thành công! Cô giáo : Vũ Thị Yến và Thầy giáo :Dơng Quang Hng su tầm - Ti chớnh ngõn hng C65 A 15,0 12,0 150 Xột tuyn NV2: Hc vin Ngõn hng: xột 715 ch tiờu NV2 Chiu 19-8, ụng Tụ Ngc Hng - giỏm c Hc vin Ngõn hng - cho bit hc vin s xột tuyn 715 ch tiờu NV2. Trong ú cú 65 ch tiờu H vo ngnh ting Anh v 650 ch tiờu h C ti hai c s o to H Ni v Phỳ Yờn. 5.im chun 2009 HV y dc hc c truyn Vit Nam - HYD (HV Ha Noi) khụng xột NV2. T khúa: õy l im dnh cho hc sinh ph thụng - khu vc 3, mi khu vc u tiờn cỏch nhau 0,5 im, mi i tng u tiờn cỏch nhau 1 im. Hc vin Y dc hc c truyn Vit Nam: khụng xột NV2 Hc vin khụng xột tuyn NV2. Hc vin ang tip tc nhn h s ng ký xột tuyn vo h trung cp i vi thớ sinh ó d thi vo trng. Cỏc ngnh o to Mó ngnh Khi im chun 2007 im chun 2008 im chun 2009 H i hc Bỏc s Y hc c truyn 301 B 22,0 22,5 20,5 H Cao ng iu dng Y hc c truyn C65 B 12,0 6.im chun trng i hc Kinh t K thut cụng nghip Trng H Kinh t - K thut Cụng nghip ó cụng b im chun nm 2009. õy l im dnh cho hc sinh ph thụng - khu vc 3, mi khu vc u tiờn cỏch nhau 0,5 im, mi i tng u tiờn cỏch nhau 1 im. STT Mó ngnh Tờn ngnh Khi thi im chun 1 15 Ti chớnh Ngõn hng - H C A, D1 10 2 14 Cụng ngh K thut ụ tụ - H C A 10 3 13 Cụng ngh c in t - H C A 10 4 12 Cụng ngh K thut in t - H C A 10 5 11 Cụng ngh K thut c khớ - H C A 10 6 9 Cụng ngh Thụng tin - H C A 10 7 10 Cụng ngh K thut in (T ng hoỏ ) - H C A 10 8 8 Qun tr Kinh doanh - H C A, D 10 9 7 K toỏn - H C A, D1 10 10 6 Cụng ngh thc phm - H C A 10 11 101 Cụng ngh dt - H H A 13 12 102 Cụng ngh thc phm - H H A 13 Chúc các em học sinh lựa chọn trờng hợp lý và thành công! Cô giáo : Vũ Thị Yến và Thầy giáo :Dơng Quang Hng su tầm 13 103 Cụng ngh K thut in - H H A 13 14 401 K toỏn - H H A, D1 15 15 402 Qun tr Kinh doanh - H H A, D1 13 16 403 Ti chớnh ngõn hng - H H A, D1 14 17 104 Cụng ngh may - H H A 13 18 105 Cụng ngh thụng tin - H H A 13 19 107 Cụng ngh k thut in t - H H A 13 20 106 Cụng ngh k thut c khớ - H H A 13 21 1 Cụng ngh dt - H C A 10 22 3 Cụng ngh may v thit k thi trang - H C A 10 23 4 Cụng ngh da giy - H C A 10 7. im chun trng i hc Giao Thụng Vn Ti (phớa Bc) H Giao thụng vn ti (phớa Bc) ó cụng b im chun nm 2009. õy l im dnh cho hc sinh ph thụng - khu vc 3, mi khu vc u tiờn cỏch nhau 0,5 im, mi i tng u tiờn cỏch nhau 1 im. STT Mó ngnh Tờn ngnh Khi thi im chun ghi chỳ 1 109 K thut An ton giao thụng A 17.5 H H 2 107 Tin hc A 17.5 H H 3 108 K thut Mụi trng A 17.5 H H 4 101 Xõy dng Cu ng A 17.5 H H 5 102 Vụ tuyn in v thụng tin liờn lc A 17.5 H H 6 103 iu khin hc K thut giao thụng vn ti A 17.5 H H 7 104 C khớ chuyờn dựng A 17.5 H H 8 105 Vn ti A 17.5 H H 9 106 K thut in in t A 17.5 H H 10 110 K thut xõy dng A 17.5 H H 11 400 Kinh t vn ti A 17.5 H H 12 401 Kinh t xõy dng A 17.5 H H 13 402 Kinh t Bu chớnh vin thụng A 17.5 H H 14 403 Qun tr Kinh doanh GTVT A 17.5 H H 15 404 K toỏn A 17.5 H H 8.im chun 2009 H Tõy Bc - TTB (DH Son La) s xột tuyn NV2. T khúa: diem chuan 2009 TTB, diem chuan 2009 õy l im dnh cho hc sinh ph thụng - khu vc 3, mi khu vc u tiờn cỏch nhau 0,5 im, mi i tng u tiờn cỏch nhau 1 im. Chúc các em học sinh lựa chọn trờng hợp lý và thành công! Cô giáo : Vũ Thị Yến và Thầy giáo :Dơng Quang Hng su tầm Cỏc ngnh o to Mó ngnh Khi im chun 2008 im chun 2009 H i hc SP Toỏn 101 A 14,5 14.0 SP Tin 102 A 13,0 13.0 SP Vt lý 103 A 13,0 13.0 SP Húa hc 204 A 13,5 13.0 SP Sinh hc 301 B 18,0 14.0 SP Ng vn 601 C 14,5 15.0 SP Lch s 602 C 14,5 16.0 SP a lý 603 C 15,0 16.0 SP Giỏo dc chớnh tr 605 C 14,0 14.0 SP Ting Anh 701 D1 13,5 13.0 903 A 13,0 13.5 C 14,0 14.5 SP Mm non 904 M 11,5 12.5 SP Sinh - Húa 905 B 17,0 14.5 SP S - a 906 C 14,0 14.0 SP Toỏn - Lý 907 A 13,0 13.0 SP Vn - Giỏo dc cụng dõn 908 C 14,0 14.0 A 13,0 13.0 B 15,0 14.0 A 13,0 13.0 B 15,0 14.0 A 13.0 B 14.0 A 13,0 13.0 B 15,0 14.0 A 13.0 B 14.0 K toỏn 401 A 13,0 13.0 Cụng ngh thụng tin 104 A 13.0 Qun tr kinh doanh 105 A 13.0 Ti chớnh - Ngõn hng 106 A 13.0 Xột tuyn NV2: Trng H Tõy Bc: s xột tuyn NV2 Trng cho bit s tip tc xột tuyn NV2. Thụng tin chi tit s thụng bỏo sau. 9.im chun 2009 H Y t cng ng - YTC (DH Ha Noi) Chúc các em học sinh lựa chọn trờng hợp lý và thành công! Cô giáo : Vũ Thị Yến và Thầy giáo :Dơng Quang Hng su tầm xột 15 ch tiờu NV2. T khúa: diem chuan 2009 YTC, õy l im dnh cho hc sinh ph thụng - khu vc 3, mi khu vc u tiờn cỏch nhau 0,5 im, mi i tng u tiờn cỏch nhau 1 im. Cỏc ngnh o to v xột tuyn NV2 Mó ngnh Khi im chun 2007 im chun 2008 im chun 2009 im xột NV2 - 2009 H i hc Y t cụng cng 300 B 22,0 22,5 19,5 19,5 Xột tuyn NV2: Trng H Y t cụng cng: xột tuyn NV2 H s gi v Phũng o to Trng H Y t cụng cng (mó trng YTC), 138 Ging Vừ, phng Kim Mó, qun Ba ỡnh, H Ni t ngy 25-8 n ngy 10-9-2009. 10.im chun 2009 H Y Hi Phũng - YPB (DH Hai Phong) xột 15 ch tiờu NV2. T khúa: diem chuan 2009 YPB, dim õy l im dnh cho hc sinh ph thụng - khu vc 3, mi khu vc u tiờn cỏch nhau 0,5 im, mi i tng u tiờn cỏch nhau 1 im. Cỏc ngnh o to v xột tuyn NV2 Mó ngnh Khi im chun 2007 im chun 2008 im chun 2009 im xột NV2 - 2009 Ch tiờu xột NV2 - 2009 H i hc Bỏc s a khoa 301 B 24,0 25,0 22,5 Bỏc s Y hc d phũng 304 B 22,5 19,0 Bỏc s Rng Hm Mt 303 B 22,0 C nhõn K thut y hc 306 B 16,0 17,0 15 C nhõn iu dng 305 B 22,0 21,5 19,5 Xột tuyn NV2: Trng H Y Hi Phũng: xột 15 ch tiờu NV2 Trong s nm ngnh o to, Trng H Hi Phũng ch cú mt ngnh duy nht xột tuyn NV2 l c nhõn k thut y hc vi 15 ch tiờu, im xột tuyn l 17. H s thớ sinh gi v Phũng o to Trng H Y Hi Phũng (mó trng YPB), 72A Nguyn Bnh Khiờm, phng ng Giang, qun Ngụ Quyn, TP Hi Phũng t ngy 25-8 n ngy 10-9-2009. Trng ch tuyn thớ sinh cú h khu t Qung Bỡnh tr ra. 11.im chun 2009 H S phm k thut Hng Yờn - SKH (DH Hung Yen) xột 1.600 ch tiờu NV2 . T õy l im dnh cho hc sinh ph thụng - khu vc 3, mi khu vc u tiờn cỏch nhau 0,5 im, mi i tng u tiờn cỏch nhau 1 im. Cỏc ngnh o to v xột tuyn NV2 Mó ngnh Khi im chun 2008 im chun 2009 im xột NV2 - 2009 Ch tiờu xột NV2 - 2009 H i hc Cụng ngh thụng tin 101 A 15,0 14,0 14,0 100 D1 15,0 14,0 14,0 Cụng ngh K thut in 102 A 15,0 14,0 14,0 80 Chúc các em học sinh lựa chọn trờng hợp lý và thành công! Cô giáo : Vũ Thị Yến và Thầy giáo :Dơng Quang Hng su tầm Cụng ngh K thut in t 103 A 15,0 14,0 14,0 75 Cụng ngh ch to mỏy 104 A 15,0 14,0 14,0 80 Cụng ngh K thut c khớ 105 A 15,0 14,0 14,0 70 Cụng ngh K thutụtụ 106 A 15,0 14,0 14,0 70 A 15,0 13,0 13,0 D1 15,0 13,0 13,0 A 15,0 13,0 13,0 D1 15,0 13,0 13,0 Cụng ngh c in - bo trỡ 109 A 13,0 13,0 50 Cụng ngh c in t 110 A 15,0 13,0 13,0 50 Cụng ngh k thut hoỏ hc 111 A 13,0 13,0 13,0 100 Cụng ngh k thut mụi trng 112 A 13,0 13,0 13,0 100 A 14,0 13,0 13,0 D1 13,0 13,0 13,0 A 15,0 14,0 14,0 D1 15,0 14,0 14,0 Ting Anh 701 D1 15,0 13,0 13,0 90 Xột tuyn NV2: Trng H S phm k thut Hng Yờn: xột 1.600 ch tiờu NV2 Cựng vi vic cụng b im trỳng tuyn cỏc ngnh, trng thụng bỏo: im thi mụn ting Anh (khi D1) i vi tt c cỏc ngnh u khụng nhõn h s. i vi h o to H s phm k thut, im trỳng tuyn s cao hn 3 im so vi mc im trỳng tuyn chung ca tng ngnh. Trng xột tuyn 1.600 ch tiờu NV2 vo tt c cỏc ngnh o to, bao gm 1.150 ch tiờu H v 450 ch tiờu C. Mc im nhn h s xột tuyn NV2 bng im chun NV1 tng ng ca tng ngnh. H s gi v Phũng o to Trng H S phm k thut Hng Yờn, huyn Khoỏi Chõu, tnh Hng Yờn; T: (0321) 3713081 t ngy 25-8 n ngy 10-9-2009. 12.im chun 2009 H Thng Long - DTL (DH Ha Noi) DTL, diem chuan 2009 dai hoc thang long, diem chuan 2009 dh thang long õy l im dnh cho hc sinh ph thụng - khu vc 3, mi khu vc u tiờn cỏch nhau 0,5 im, mi i tng u tiờn cỏch nhau 1 im. Nh trng thụng bỏo thi gian nhp hc l t ngy 21 n ngy 25-9-2009. Ti c s ca trng ti phng i Kim, qun Hong Mai (H Ni). Thớ sinh trỳng tuyn khụng lm th tc ỳng thi hn trờn coi nh t nguyờn khụng xin nhp hc. Nh trng t chi tip nhn nhng thớ sinh tuy t im trỳng tuyn nhng b mc nhng t nn xó hi nh ma tỳy, trm cp, c bc. Sinh viờn sau khi nhp hc, nu b phỏt hin ó mc phi cỏc t nn xó hi k trờn cng s b buc thụi hc. Trng cng thụng bỏo rừ: trng o to theo hc ch tớn ch. Hc phớ tựy thuc vo ngnh hc. Hin ti hc phớ trung bỡnh cho mt nm hc t 11-12 triu ng. Cỏc ngnh o to v xột NV2 Mó ngnh Khi im chun 2008 im chun 2009 im xột NV2 - 2009 H i hc Cỏc ngnh thi khi A vi im mụn toỏn tớnh h s 2 Chúc các em học sinh lựa chọn trờng hợp lý và thành công! Cô giáo : Vũ Thị Yến và Thầy giáo :Dơng Quang Hng su tầm - Toỏn - Tin ng dng 101 A 20,0 20,0 21,0 - Cụng ngh thụng tin 102 A 20,0 20,0 21,0 - Mng mỏy tớnh v vin thụng 103 A 20,0 20,0 21,0 - Tin qun lý 104 A 20,0 20,0 21,0 Cỏc ngnh thi khi A, D mụn toỏn khụng tớnh h s 2 A 15,0 15,0 16,0 D1, D3 15,0 15,0 16,0 A 15,0 15,0 16,0 D1, D3 15,0 15,0 16,0 A 15,0 15,0 16,0 D1, D3 15,0 15,0 16,0 A 15,0 15,0 16,0 D1, D3 15,0 15,0 16,0 - iu dng 305 B 15,0 16,0 17,0 - Cụng tỏc xó hi 502 B 15,0 16,0 17,0 - Y t cụng cng 300 B 15,0 16,0 17,0 - Cụng tỏc xó hi 502 C 15,0 16,0 17,0 - Vit Nam hc 606 C 15,0 16,0 17,0 - Ting Anh (h s 2) 701 D1 20,0 20,0 21,0 D4 20,0 20,0 21,0 D1, D3 15,0 15,0 16,0 - Ting Nht 706 D1,D3 15,0 15,0 16,0 13.im chun 2009 HC K thut mõt mó - KMA (HV Ha Noi) ma õy l im dnh cho hc sinh ph thụng - khu vc 3, mi khu vc u tiờn cỏch nhau 0,5 im, mi i tng u tiờn cỏch nhau 1 im. Cỏc ngnh o to v xột NV2 Mó ngnh Khi im chun 2007 im chun 2008 im chun 2009 H i hc Tin hc (chuyờn ngnh An ton thụng tin) 106 A 17,0 16,0 16,0 Xột tuyn nguyn vng 2 vi 150 ch tiờu, mc im nhn h s l 17 im. Chúc các em học sinh lựa chọn trờng hợp lý và thành công! [...]... chun 2008 im chun 2009 H i hc An ninh iu tra 501 - Nam A 22,0 22,0 - N A 22,0 24,0 - Nam C 19,5 21,0 - N C 24,0 24,5 - Nam D1 17,0 19,0 - N D1 22,5 19,5 Tin hc 101 - Nam A - N A 21,5 20,5 - Nam D1 18,5 17,5 - N D1 27,5 24,0 - Nam D1 18,5 17,5 - N D1 21,0 26,5 Ting Anh 19,5 701 Ting Trung 704 15.im chun 2009 H Dõn lp ụng ụ - DDD (DH Ha Noi) o, diem chuan 2009 dh õy l im dnh cho hc sinh ph thụng - khu... 20,5 17,0 7 D1,D 3 18,0 20,0 18,0 D1: 10 Xột tuyn NV2: Khoa Lut (H Quc gia H Ni): 17 ch tiờu NV2 18.im chun 2009 H Cụng ngh HQG H Ni - QHI (DH Ha Noi) T khúa: diem chuan 2009 QHI, diem chuan 2009 dh cong nghe dhqg ha noi, diem chuan 2009 dai hoc cong nghe Cỏc ngnh o to Mó ngnh Khi im chun 2006 im chun 2007 im chun 2008 im chun 2009 H i hc Khoa hc mỏy tớnh 104 A 20,5 Cụng ngh thụng tin 105 A 25,0 22,0... Thầy giáo :Dơng Quang Hng su tầm Ngy10-8, Hi ng tuyn sinh Trng H Khoa hc t nhiờn (H Quc gia H Ni) ó cụng b im chun vng 1 Trng H Khoa hc t nhiờn (H Quc gia H Ni): xột 335 ch tiờu NV2 T khúa: diem chuan 200 dai hoc khoa hoc tu nhien õy l im dnh cho hc sinh ph thụng - khu vc 3, mi khu vc u tiờn cỏch nhau 0,5 im, mi i tng u t Trng H Khoa hc t nhiờn (H Quc gia H Ni) nhn n phỳc kho bi thi tuyn sinh ca cỏc thớ... Vũ Thị Yến và Thầy giáo :Dơng Quang Hng su tầm 28.im chun 2009 H H Ni - NHF (DH Ha Noi) Ngy10-8, Hi ng tuyn sinh Trng H H Ni ó cụng b im chun trỳng tuyn nguyn vng 1 Trng H tuyn NV2 T khúa: diem chuan 2009 NHF, diem chuan 2009 da õy l im dnh cho hc sinh ph thụng - khu vc 3, mi khu vc u tiờn cỏch nhau 0,5 im, mi i tng u t Trng H H Ni: khụng xột tuyn NV2 im thi cỏc mụn khi A h s 1 im thi khi D mụn ngoi... tiờn cỏch nhau 0,5 im, mi i tng u t Cỏc ngnh o to Khi thi im chun 2008 im chun 2009 Khi A (Nghip v cnh sỏt) - Nam - N A 24,5 23,0 23,5 24,5 Khi C (Nghip v cnh sỏt) - Nam - N C 19,0 22,0 21,5 24,5 Khi D1 (Nghip v cnh sỏt) - Nam - N D1 18,0 23,0 19,5 23,0 15,0 15,0 21,0 26,5 Ngnh Ting Anh - Nam - N D1 Chúc các em học sinh lựa chọn trờng hợp lý và thành công! Cô giáo : Vũ Thị Yến và Thầy giáo :Dơng Quang... 4, 5, 6 13,0 13,0 Thụng tin hc: - Qun tr thụng tin - Thụng tin th vin 601 Ting Anh 701 D1 13,0 13,0 70 Ting Trung 704 D1, 4, 6 13,0 13,0 70 16.im chun 2009 H Dõn lp Phng ụng - DPD (DH Ha Noi) chuan 2009 DPD, diem õy l im dnh cho hc sinh ph thụng - khu vc 3, mi khu vc u tiờn cỏch nhau 0,5 im, mi i tng u t cỏch nhau 1 im Thớ sinh khụng trỳng tuyn H nhng im sn C cú th ng ký xột tuyn vo hc C ngnh tng... 17 15,0 14,0 13,0 305 A 13,0 B Lõm nghip 14,0 27 306 A 15,0 13,0 13,0 B Chn nuụi - Thỳ y 15,0 15,0 14,0 15,5 15,0 15,0 15,0 13 19 K toỏn 402 A Ti chớnh - Ngõn hng 403 A 13,0 S phm a lý 603 C 18,5 Vit Nam hc 605 C 14,0 14,0 15,0 18 Ting Anh (ting Anh h s 2) 701 D1 16,5 17,0 19,0 5 D1 16,0 15,0 15,5 D4 15,0 15,0 15,5 Ting Trung (ting Trung v Anh h s 2) 702 B 11,0 Chúc các em học sinh lựa chọn trờng hợp... Kinh t quc dõn: khụng xột NV2 im chun c th nh sau: Ngnh/chuyờn ngnh o to Mó ngnh Khi im chun 2009 410 A 22.5 D1 21.0 A 22.5 D1 21.0 A 22.5 Ngnh Kinh t gm: Kinh t v Qun lý ụ th Kinh t v Qun lý i chớnh K hoch 411 412 Chúc các em học sinh lựa chọn trờng hợp lý và thành công! Cô giáo : Vũ Thị Yến và Thầy giáo :Dơng Quang Hng su tầm D1 A 21.0 A 22.5 D1 21.0 A 22.5 D1 21.0 A 22.5 D1 21.0 A 22.5 D1 21.0 A 24.5... giáo : Vũ Thị Yến và Thầy giáo :Dơng Quang Hng su tầm SP TDTT - Giỏo dc quc phũng (ó nhõn h s) 901 T 23,5 SP Giỏo dc mm non 903 M 15,0 SP Giỏo dc tiu hc 904 M 17,0 Vn hc 603 C 18,0 Lch s 604 C 18,5 Vit Nam hc 605 C Toỏn 105 Vt lý Cỏc ngnh o to ngoi SP 19,0 13 15,0 16,0 26 A 15,0 16,0 30 106 A 14,0 15,0 35 Hoỏ hc 202 A 15,0 16,0 24 Sinh hc 302 B 16,0 Tin hc 103 A 14,0 15,0 45 Ting Anh 751 D1 15,0 16,0... ngnh qun tr kinh doanh, chuyờ ngnh kinh doanh quc t ti c s 1 H Ni i tng xột tuyn l nhng thớ sinh ó d thi tuyn vo Trng H Ngoi thng v cỏc trng H khỏc theo thi chung ca B GD-T cú im tng cng ba mụn thi bng hoc c hn im quy nh np h s xột tuyn ca Trng H Ngoi thng Cỏc ngnh o to v xột tuyn NV2 Mó ngnh Khi im chun im xột NV2 - 2009 2008 H Cao ng A 18,0 18,0 D2, 3, 4, 6 17,0 17,0 Nguyờn tc xột tuyn da trờn c s . chun 2009 H Cụng ngh HQG H Ni - QHI (DH Ha Noi) T khúa: diem chuan 2009 QHI, diem chuan 2009 dh cong nghe dhqg ha noi, diem chuan 2009 dai hoc cong nghe dhqg ha noi Cỏc ngnh o to Mó ngnh Khi. 2009 HV ngõn hng - NHH (HV Ha Noi) xột 715 ch tiờu NV2. T khúa: diem chuan 2009 NHH, diem chuan 2009 hoc vien ngan hang, diem chuan 2009 hv ngan hang õy l im dnh cho hc sinh ph thụng - khu. 25-8 n ngy 10-9-2009. 12.im chun 2009 H Thng Long - DTL (DH Ha Noi) DTL, diem chuan 2009 dai hoc thang long, diem chuan 2009 dh thang long õy l im dnh cho hc sinh ph thụng - khu vc 3, mi khu
- Xem thêm -

Xem thêm: tap hop diem chuan cac truong DAI HOC cac nam ve truoc, tap hop diem chuan cac truong DAI HOC cac nam ve truoc, tap hop diem chuan cac truong DAI HOC cac nam ve truoc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay