LVTS Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM ở Việt Nam Phần 1 pot

77 387 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 05:21

Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạOBộ GIáO DụC Và ĐàO TạO Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO Tr TrTr Trờng Đại học kinh tế quốc dân ờng Đại học kinh tế quốc dânờng Đại học kinh tế quốc dân ờng Đại học kinh tế quốc dân Nguyễn Việt Hùng Nguyễn Việt HùngNguyễn Việt Hùng Nguyễn Việt Hùng Phân tích các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thơng mại ở Việt Nam Chuyên ngành: Kinh tế, Quản lý & Kế hoạch hóa KTQD Mã số : 5.02.05 Ngời hớng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Nguyễn Khắc Minh 2. TS. Lê Xuân Nghĩa Hà nội - 2008 i BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ****** NGUYỄN VIỆT HÙNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế học (Kinh tế Vĩ mô) Mã số: 62.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS NGUYỄN KHẮC MINH 2. TS. LÊ XUÂN NGHĨA Hà Nội, 2008 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả luận án NGUYỄN VIỆT HÙNG iii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ x DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ xv LỜI MỞ ĐẦU 1 Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 9 1.1. Cơ sở lý luận và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại 9 1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và kinh nghiệm về đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại ở các nước: tiếp cận phân tích định lượng 58 Chương 2. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM 66 2.1. Thực trạng hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam 67 2.2. Những hạn chế và nguyên nhân yếu kém của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay 79 2.3. Đo lường hiệu quả và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam: cách tiếp cận tham số (SFA) và phi tham số (DEA) 97 Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM 125 3.1. Định hướng phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam 125 3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới 130 3.3. Kiến nghị về việc hỗ trợ các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam 145 KẾT LUẬN 147 CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ 150 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 151 PHỤ LỤC 163 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ tiếng việt Viết đầy đủ tiếng Anh VBARD Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Vietnam Bank for Agriculure and Rural Development VCB Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Bank for Foreign Trade of Vietnam BIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Bank for Investment and Development of Vietnam ICB Ngân hàng Công thương Việt Nam Industrial and Commercial Bank of Vietnam ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Asia Commercial Bank STB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank MHB Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long Housing Bank of Mekong Delta EIB Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank TCB Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank VIB Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Vietnam International Bank EAB Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Eastern Asia Commercial Bank MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Military Commercial Joint Stock Bank HBB Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội Hanoi Building Commercial Joint Stock Bank MSB Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank v VPB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoài quốc doanh Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Private Enterprises OCB Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông Orient Commercial Joint Stock Bank IVB Ngân hàng liên doanh INDOVINA BANK Indovina Bank Ltd. VSB Ngân hàng liên doanh VINASIAM BANK VinaSiam Bank SGB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Công thương Saigon Bank for Industry and Trade VID Ngân hàng liên doanh VID PUBLIC BANK VID Public Bank PNB Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam Southern Commercial Joint Stock Bank WB Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Miền tây WESTERN Rural Joint Stock Commercial Bank CVB Ngân hàng liên doanh SHINHANVINA BANK Shinhanvina Bank HDB Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà TPHCM Housing Development Commercial Joint Stock Bank NAB Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á Nam A Commercial Joint Stock Bank ABB Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình An Binh Commercial Joint Stock Bank GPB Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu Global Petro Commercial Joint Stock Bank NASB Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á North Asia Commercial Joint Stock Bank DAB Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Đại Á Dai A Rural Joint Stock Commercial Bank RKB Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Rạch Kiến Rach Kien Rural Joint Stock Commercial Bank vi MXB Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Mỹ Xuyên My Xuyen Rural Joint Stock Commercial Bank SCB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SaiGon Commercial Joint Stock Bank effch Thay đổi hiệu quả kỹ thuật Technical efficiency change techch Thay đổi tiến bộ công nghệ Technological change pech Thay đổi hiệu quả thuần Pure technical efficiency change sech Thay đổi hiệu quả quy mô Scale efficiency change tfpch Thay đổi năng suất nhân tố tổng hợp Total factor productivity TE Hiệu quả kỹ thuật Technical efficiency AE Hiệu quả phân bổ Allocative efficiency CE Hiệu quả chi phí Cost efficiency PE Hiệu quả thuần Pure technical efficiency SE Hiệu quả quy mô Scale efficiency irs Tăng theo quy mô Increasing returns to scale drs Giảm theo quy mô Decreasing returns to scale cons Không đổi theo quy mô Constant returns to scale EPS Hệ số thu nhập /cổ phiếu Earnings Per Share ROA Thu nhập ròng /tổng tài sản Return On Assets ratio ROE Thu nhập ròng /vốn chủ sở hữu Return On Equity ratio DEA Phân tích bao dữ liệu Data envelopment Analysis SFA Phân tích biên ngẫu nhiên Stochastic frontier Appoach vii NIM Thu lãi biên ròng NOM Thu ngoài lãi biên ròng TNHĐB Thu nhập hoạt động biên NHTM Ngân hàng thương mại NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHLD Ngân hàng liên doanh NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam TCTD Tổ chức tín dụng DNNN Doanh nghiệp nhà nước NHCS Ngân hàng Chính sách Xã hội ĐBSCL Ngân hàng nhà Đồng bằng Sông Cửu Long viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam thời kỳ 1991 - 1997 71 Bảng 2.2. Thị phần các ngân hàng thương mại ở Việt Nam giai đoạn 1993-1996 71 Bảng 2.3. Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại đối với nền kinh tế thời kỳ 1991-1999 73 Bảng 2.4. Cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam thời kỳ 2001 -2005 75 Bảng 2.5. Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng đối với nền kinh tế thời kỳ 2000-2005 75 Bảng 2.6. Thị phần các ngân hàng thương mại ở Việt Nam ( %) 76 Bảng 2.7. Vốn tự có của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam 83 Bảng 2.8. Tổng quan thị trường dịch vụ thẻ của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam đến ngày 31/12/2006 86 Bảng 2.8. Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động của khu vực ngân hàng ở một số nước trong khu vực và Việt Nam 93 Bảng 2.9. Thống kê tóm tắt các biến sử dụng trong mô hình DEA và SFA 100 Bảng 2.10. Kết quả phân tích lựa chọn các biến đầu vào, đầu ra 103 Bảng 2.11. Kiểm định tỷ số hợp lý tổng quát cho tham số của mô hình hàm sản xuất biên ngẫu nhiên (SFA) 106 Bảng 2.12. Hiệu quả toàn bộ, hiệu quả kỹ thuật thuần và hiệu quả qui mô của các loại hình ngân hàng trung bình thời kỳ 2001-2005 108 Bảng 2.14. Chỉ số Malmquist bình quân thời kỳ 2001-2005 113 ix Bảng 2.15. Kết quả ước lượng effch, techch, pech, sech và tfpch cho 32 ngân hàng thương mại trung bình thời kỳ 2001-2005 114 Bảng 2.16. Hiệu quả kỹ thuật (TE) thời kỳ 2001-2005 ước lượng theo mô hình hàm sản xuất biên ngẫu nhiên (SFA) và (DEA) 115 Bảng 2.17. Kết quả ước lượng mô hình Tobit phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam 117 Bảng 3.1. Một số chỉ tiêu tiền tệ và hoạt động ngân hàng giai đoạn 2006-10 127 [...]... Vi t Nam 20 01- 05 77 th 2.3 N quá h n/t ng dư n c a h th ng ngân hàng Vi t Nam 77 th 2.4 N quá h n/t ng dư n c a h th ng ngân hàng m t s nư c trong khu v c và Vi t Nam 78 th 2.5 Cho vay theo ch nh so v i t ng d n cho vay n n kinh t 91 th 2.6 Xu hư ng bi n ng c a thu lãi và thu ngoài lãi 10 1 xi DANH M C CÁC SƠ Sơ 1. 1 Khái quát ho t ng kinh doanh cơ b n c a NHTM 11 Sơ 2 .1 T ch... chương: Chương 1 Nh ng v n lý lu n và th c ti n nghiên c u hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i Chương 2 Phân tích các nhân t n hi u qu ho t ng c a các nh hư ng và gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i Chương 3 ngân hàng thương m i nh hư ng Vi t Nam Vi t Nam 9 Chương 1 NH NG V N QU HO T LÝ LU N VÀ TH C TI N NGHIÊN C U HI U NG C A CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1. 1 Cơ s lý lu... ng các ng kinh doanh góp ph n c ng c và nâng cao thương hi u c a các ngân hàng thương m i Tuy nhiên, h i ph i xác nh ư c các nhân t NHTM ho t ng có hi u qu hơn, òi nh hư ng t i hi u qu ho t ngân hàng thương m i nh m h n ch ư c các ho t ng mang tính ch t r i ro, b o toàn v n, nâng cao thu nh p và l i nhu n t các ho t c a NHTM Các nhân t này có th ng c a các ng kinh doanh ư c chia làm hai nhóm: nhóm nhân. .. thương m i Vi t Nam, g m c 3 lo i hình: ngân hàng thương m i nhà nư c (NHTMNN), ngân hàng thương m i c ph n (NHTMCP) và ngân hàng liên doanh (NHLD) S lư ng các ngân hàng thương m i các mô hình Vi t Nam ư c xem xét, phân tích trong nh lư ng g m có: 5 NHTMNN, 23 NHTMCP, 4 NHLD và th i kỳ nghiên c u là 5 năm t năm 20 01 n năm 2005 Lu n án l a ch n ph m vi nghiên c u này vì (1) ây là th i kỳ Vi t Nam ang y nhanh... c u như c a Berger, Hanweck và Humphrey (19 87) [18 ] áp d ng phương pháp tham s xem xét tính kinh t nh quy mô c a 413 chi nhánh ngân hàng nhà nư c và 2 41 ngân hàng thương m i nhà nư c, ti p ó Berger et al (19 93) [ 21] , Berger và Humphrey (19 97) [19 ] ã ưa ra nh ng ánh giá và t ng k t c a hơn 13 0 nghiên c u v hi u qu ho t ng c a các t ch c tài chính, Fukuyama (19 93) [50] l i áp d ng phương pháp phân tích... qu c gia, và các ngân hàng này không nh ng tr thành các i th c nh tr nh c a nhau trên h u t t c các lãnh th mà còn tr thành th tr nh c nh h t s c l n c a các ngân hàng n i i a Chính quá trình này ã 17 và ang bu c các ngân hàng n i a ph i tìm cách gi m thi u chi phí ho t ng, nâng cao kh năng c nh tranh, hi n nâng cao hi u qu ho t i hóa công ngh ngân hàng ng c a mình 1. 1.2 Hi u qu và các nhân t nh hư... tích các nhân t ng c a các ngân hàng thương m i nh hư ng n tài Vi t Nam ’ nghiên c u t nó ã hàm ch a ý nghĩa khoa h c và th c ti n to l n iv i Vi t Nam 2 M c ích nghiên c u c a lu n án - Nghiên c u cơ s lý lu n v vi c o lư ng hi u qu ho t NHTM, và mô hình phân tích các nhân t nh hư ng ng c a n hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i - ánh giá th c tr ng hi u qu ho t m i, và làm rõ các nguyên nhân. .. Vi t Nam Vi t Nam 9 Chương 1 NH NG V N QU HO T LÝ LU N VÀ TH C TI N NGHIÊN C U HI U NG C A CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1. 1 Cơ s lý lu n và ánh giá các nhân t nh hư ng n hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i 1. 1 .1 T ng quan v ngân hàng thương m i 1. 1 .1. 1 Ngân hàng thương m i và vai trò c a ngân hàng thương m i trong n n kinh t L ch s phát tri n c a h th ng ngân hàng g n li n v i s phát tri n c...x DANH M C CÁC TH th 1. 1 Hàm s n xu t biên ng u nhiên 33 th 1. 2 Hi u qu k thu t và Hi u qu phân ph i 43 th 1. 3 ư ng ng lư ng l i tuy n tính t ng khúc 44 th 1. 4 ư ng biên CRS (OC), VRS (VBV') và NIRS (OBV') 47 th 2 .1 N quá h n/t ng dư n c a h th ng ngân hàng thương m i Vi t Nam th i kỳ 19 92 -19 99 73 th 2.2 T c tăng trư ng tín d ng (CRED)... thương m i (NHTM) ng c a các ngân Vi t Nam Tuy nhiên, hi u qu ho t ng là m t ph m trù r ng và ph c t p do ó lu n án t p trung vào nghiên c u hi u qu theo quan i m ó là: kh năng bi n các tích nh lư ng các nhân t ngân hàng thương m i nh hư ng u ra và phân u vào thành các n hi u qu này c a các ngân hàng Vi t Nam - Ph m vi nghiên c u: không ch t p trung vào m t vài ngân hàng thương m i nhà nư c như các nghiên . tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Chương 3. Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. . Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 9 1. 1. Cơ sở lý luận và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân. Việt Nam. 2. Mục đích nghiên cứu của luận án - Nghiên cứu cơ sở lý luận về việc đo lường hiệu quả hoạt động của NHTM, và mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của
- Xem thêm -

Xem thêm: LVTS Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM ở Việt Nam Phần 1 pot, LVTS Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM ở Việt Nam Phần 1 pot, LVTS Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM ở Việt Nam Phần 1 pot

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay