Giao an ly 12 chuẩn và đầy đủ.Giao an 12. Nam hoc 2009-2010.

149 273 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 02:00

. Thảo luận nhóm tìm ra kết quả * Hs giải thích Câu 7 trang 9: C Câu 8 trang 9: A Câu 9 trang 9: D Câu 4 trang 13: D Câu 5 trang 13: D Câu 6 trang 13: B Hoạt động 1: giải bài tập tự luận về dao động. toán. Chú ý tìm pha ban đầu dựa vào điều kiện ban đầu. - Kỹ năng: Giải được các bài toán đơn giản về dao động điều hoà. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: một số bài tập trắc nghiệm và tự luận 2. Học sinh:. phút): Giao nhiệm vụ về nhà. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau. - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Ghi những chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an ly 12 chuẩn và đầy đủ.Giao an 12. Nam hoc 2009-2010., Giao an ly 12 chuẩn và đầy đủ.Giao an 12. Nam hoc 2009-2010., Giao an ly 12 chuẩn và đầy đủ.Giao an 12. Nam hoc 2009-2010.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn