Toán nâng cao lớp 5

1 1,185 6
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 02:00

Đề cương ôn toán lớp 5 Tên: Lớp: Phần 1: Trắc Nghiệm( 2 điểm, 1 câu 0.5điểm) 1. Số 0.7856 đọc là: A.bảy nghìn tám trăm năm mươi sáu B.không phẩy bảy tám sáu C.không phẩy bảy nghìn tám trăm năm mươi sáu D.7 nghìn 8 trăm 5 chục 6đơn vò 2. Số 7nghìn, 5 đơn vò, 6 phần trăm, 9 phần nghìn và 8 chục viết là? A.7005,698 B.7085,069 C.75698 D.705,698 3.Điền dấu 0,5689 4%? A.< B.> C.= D.Không có dấu nào. 4. 5 mét vải may được 8 bộ quần áo. Hỏi may 13 bộ quần áo hết ? mét A.9,125 B.8.125 C. 8.25 D.8.16666 Phần 2:(8 điểm) 1.Đặt tính rồi tính(2 điểm) 458.234 6935.65 Nâng cao: **.*94+6.89=89.786 , dấu*là? + 953.87 - 7856.96 2. Điền dấu (1 điểm) 56.89 56.891 7-4.5 1+1.6 56:5 4+67-57 3.(2 điểm) Một đàn gà vòt có 180 con. Con gà chiếm 40% cả đàn. Tính số con vòt? Giải 4. bai toán giải nâng cao(3 điểm) Huy nghó ra một số, lấy số đó trừ đi 0.7 rồi nhân tổng số đó nhân 10 rồi trừ đi 2.75 ra kết quả là 6.25 và. Tìm số Huy nghó? Giải . mét A.9,1 25 B.8.1 25 C. 8. 25 D.8.16666 Phần 2:(8 điểm) 1.Đặt tính rồi tính(2 điểm) 458 .234 69 35. 65 Nâng cao: **.*94+6.89=89.786 , dấu*là? + 953 .87 - 7 856 .96 2. Điền dấu (1 điểm) 56 .89 56 .891 7-4 .5. trăm 5 chục 6đơn vò 2. Số 7nghìn, 5 đơn vò, 6 phần trăm, 9 phần nghìn và 8 chục viết là? A.70 05, 698 B.70 85, 069 C. 756 98 D.7 05, 698 3.Điền dấu 0 ,56 89 4%? A.< B.> C.= D.Không có dấu nào. 4. 5. Đề cương ôn toán lớp 5 Tên: Lớp: Phần 1: Trắc Nghiệm( 2 điểm, 1 câu 0 .5 iểm) 1. Số 0.7 856 đọc là: A.bảy nghìn tám trăm năm mươi sáu B.không phẩy
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán nâng cao lớp 5, Toán nâng cao lớp 5, Toán nâng cao lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn