BAO CAO KIEM DINH CHAT LUONG

78 282 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 23:00

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH PHƯỚC CÁT 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TH PHƯỚC CÁT 1  !" #$%&'%!() !"*+$, /%$,'0123&&0403536+&7' %'89.:%%'012 ;%<=> (?@05!>735AB3&7-CD<)8 9.:%  E  /  %'0  12  FG  H%  6+  &  AI)  @0       "J !" #$%&JK K! !"*+$,'0123&&040L H%3(M"" $#DDN%&"'%O ()!O*+$,'0123&&040PQ53.R%1S'%'E/ %'012FGH%T> "J !"%&JK K! !"35335 7-C3&ABA<)89.:%E/%'012FGH%>-0%U> 4.E%V735'%'*+E/%'012FGH%L (?J #DN#%&J'%O()!O 353&9WF,X%'%'89.:%%'012 ;%<= .R'KL +3&0CC*+E3>+ ;%<0.R'K '%'D<)89.:%%'0123RY%,1%+Z A. PHẦN I. CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC I. Thông tin chung của nhà trường K [ ;%ZTRƯỜNG TH PHUỚC CÁT 1 – CÁT TIÊN – LÂM ĐỒNG  E7+*7\Z]%'[L ^Z N_)X% [ /%Z %`-% Z '[ 04 ;%Z aJJOabM cVZ .R  ' K d+eZ  4  f  7 %+Z .+ g@6Z ()&9WF  ;% h@0 7 &9WFiZ KO" j<) ;% hUiZ K H%9WF ,3k%l6AUA(m $'H%  ;%9[A3R.R%0&m _9WF U=AW .2 U=6'-nm N04CA'h5%% -oiLLLLLL U=,-nm 1. Điểm trường: 01 2. Thông tin chung về lớp học và học sinh Loại học sinh Tổng số Chia ra Lớ p 1 Lớ p 2 Lớ p 3 Lớp 4 Lớp 5  JM O" M! " O "O #=YZ KO K !M "  J #=%.;1_,<Z K!K !" !J ! !! ! #=Y%.;1_,<Z b K " Kb K! O  OO OK K K  ! #j=V=9RF)S%'0Z OK OK #=YZ   #=%.;1_,<Z !a !a #=Y%.;1_,<Z K K  M M ! #=YZ K K #=%.;1_,<Z ! ! #=Y%.;1_,<Z  O ! K  !   J K  K K #=YZ K K #=%.;1_,<Z #=Y%.;1_,<Z  ! #0&\AUA(Z #=9>Ap)Z #c+ ;%>94AUA(Z #%[_A'Z K "#$%  K"J O "O $&'() *+, OK KM KM KO Kb !J #09qZ #0.E%6>66Z #,%I0Z OK KM KM KO Kb !J #Qk%l6AUA(Z #=)XH+0l)rZ #=)XH\+>)rZ #s'A'Z  &!$  -. !aM " O "O #%tZ !aM " O "O #%'FZ #%-%Z #%%+Z #%04%YA'Z /01' #j=9RF%pFZ #j=9RF6'-nZ #j=6'-n1_HZ #  j  =    A  W  =  0& WFZ K! J J ! J K 2034 #j9RF=b6G uZ J #j9RF=a6GO uZ #j9RF=!6G %&Z Kb J J J J J  Các chỉ số Năm học 2005-2006 Năm học 2006-2007 Năm học 2007-2008 Năm học 2008-2009 Năm học 2009-1010 jq6C 7_= -[9RF !O>M !O>a !O>b !O>b !O>K v9= -[%'03[ KO>K KO>J KO>M KO>! KO> v96w=> %^=      v9= UA7\= WF-%6C 3&1.R-% 6CL 0' Q( 0' Q( 0' Q( 0' Q( !bL JLM JL JKL  !OLa L  Ja>K J>J v9= UA7\= WF1.R-% 6CL 0' Q( 0' Q( 0' Q( 0' Q( KLJ KLM "Lb aLM L LO !>b !>M v9= UA7\= WF-%6C 0' Q( 0' Q( 0' Q( 0' Q( !JLM JJL JLa !LJ !bL! JbL  JJ> JK>a v9= UA7\= WFA' 0' Q( 0' Q( 0' Q( 0' Q( JLO L JMLb KL " JOLb L  JJ>a !>M v9= UA7\= WF%w3& 0' Q( 0' Q( 0' Q( 0' Q( L KLM KOLb !ML! JLO !L K J>b !J>  e8x j9.:%= 4%\ -0%'AB = %w 0' Q( 0' Q( 0' Q( 0' Q(         3. Thông tin về nhân sự Nhân sự Tổng số Tron g đó nữ Chia theo chế độ lao động Trong tổng số $[ :FX% ^ %\% _ , <  Y 1_ , <  G%  Y G%  Y G%  Y )$5) % 5!%  !" ! !M ! ! 6%  O b O b #\%3[9&%'0 3[Z M b M b #\%3[9&'6, 7\9yZ !  !  #\%3[9&_ 3[Z )% / 7"- !J K" !J K" #-[fZ !K Ka !K Ka #4fZ ! ! ! ! #.+4fZ )% &-/ 8 #<12Z b #z)4Z #=Z K K #%1_,< Z #%tZ #%'FZ #%%+Z #%-%Z #%04%YA'Z #]94Z )%   )$ K K 9)$:6; ! ! # /%Z K K #U /%Z K K !%   J J J K #Q(F]%h3(.> A0'>*7{>iZ ! ! ! ! #.3Z K K K K #614=Z #$\03Z K K #_3[A'Z <2 )% =. J Các chỉ số Năm học 2004- 2005 Năm học 2005- 2006 Năm học 2006- 2007 Năm học 2007- 2008 Năm học 2008-2009 j%'03[.+4 f&040      j%'03[4 f&040 KM KM O " J j%'03[-[ f&040 KJ KJ K" KO !J j%'03[4%'0 3[%w8F> 7W>eV>&F  K !  a j%'03[4%'0   K  K a 3[%w8F^> &F-, -%.E% j%'03[4%'0 3[%w8F7%+      j9.:%6&6'0*+ %'0  3[  (%  -0% '  4F  s  -0%  3& %0&.R      j  9.:%  '%  A> A  %) *+  ' 6,>%'03[.:8F Uf)75%)   K !  a j  9.:%  '  +) A\0)& ' 6H>%'0 3[3.:'& e86\8&      j  6|%  F'  )> '%    .:  8F h%  -o  E 8F>  ; %+ 8F>%.;.: 8Fi      4. Danh sách cán bộ quản lý Các bộ phận Họ và tên Chức vụ, chức danh, danh hiệu nhà giáo, học vị, học hàm Điện thoại, Email  /%0l *,X% %`-%  /% K!!JKaMM M 7\-A[)  /% U /% -uc_ U /% aJJOabM '  G  ?  \%> 0&  +  [ ,%  \  X  s }>  G%  F2 -'  ,>  H% 0&>~h9A[i %`-%L -uD5•+ %`Q([) 4)0+ $s.6, $s.0& G%2-' *    H% 0& K!!JKaMM aJJOabJMJ aJJOabb '  G   /%  G [)Hh9A[i -u %`&0 %`}+ %` D /%K D /%!€J D /% D /%b aJJOab!"! aJJOab!M aJJOab aJJOabJJ II. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính 1. Cơ sở vật chất, thư viện Các chỉ số Năm học 2004-2005 Năm học 2005-2006 Năm học 2006-2007 Năm học 2007-2008 Năm học 2008-2009 Tổng diện tích đất sử dụng của trường (tính bằng m 2 ): ab"M ab"M ab"M ab"M ab"M -0%UZ #DF]% =Z Kba  ) ! Kba  ) ! Kba  ) ! Kba  ) ! Kba  ) ! #DF]% F232=WFZ M!) ! M!) ! M!) ! M!) ! M!) ! €]%%'012 -I9< 80l&+ (%Z  €]%%'012  " %WZ €.3Z ") ! ") ! ") ! ") ! ") ! €]%6 %'012Z  €]%-5 %3&04 ,%,Z ") ! ") ! ") ! ") ! ") ! €]%•-: %'012= &W>AW 0&WFZ  >0? "( :6@  #]%  /%  #]%U  /%Z  #]%%'0 3[Z  #Q(F]%Z  #]%= .;%Z  #D0Z  #]%.;% ->6\03/ %uG% ;%  #  D  &  (> &  %^  \) 6\05A? A0‚  =   6'-nhUi  #D89&)_ E>_WFZ J) ! J) ! J) ! J) ! J) ! O #D30 '6,>%'03[> _3[Z  #D3= Z a) ! a) ! a) ! a) ! a) ! #D<e@= Z ") ! ") ! ") ! ") ! ") ! #D<e@%'0 3[  3&  _ 3[Z      # ' 4% )2 A'hUi 4 ) %'2" A*, a aM Mb "a OK     ) (2A  K !   #  k%  0   %3(F]%Z  K !   #  k%  0  = =WFZ 2. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 5 năm gần đây Các chỉ số Năm học 2004- 2005 Năm học 2005- 2006 Năm học 2006-2007 Năm học 2007-2008 Năm học 2008-2009 G%AFs .:8Fƒ%_ '&.R "OJLKb" ObJLOJ KL!LKKb KL!!L!aa KL!J"L!b K [...]... soạn giáo án vi tính, giáo án điện tử, có 10 GV học đại học tại chức từ xa để nâng cao trình độ, bằng cấp đáp ứng yêu cầu của ngành 3 Điểm yếu: - Có những buổi sinh hoạt chuyên môn chưa cao - Việc tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học vào việc soạn giáo án chưa cao 4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: - Tổ chức tốt hội giảng cấp trường để từng GV tự... tục và hiệu quả chưa cao - Việc vận dụng nội dung bồi dưỡng vào giảng dạy ở một số đồng chí chưa đạt hiệu quả cao 4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: - Nâng cao nhận thức cho đội ngũ thấy tầm quan trọng của việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ - Yêu cầu mọi người đều tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng của Phòng, Sở với ý thức trách nhiệm cao - BGH đánh giá sơ,... vụ cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ “Nâng cao dân trí, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài” cung cấp nguồn nhân lực cho địa phương Trong những năm gần đây, đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường từng bước ổn định về số lượng và tăng nhanh về chất lượng, nhất là việc học tập nâng cao năng lực chuyên môn và nâng cao về trình độ đào tạo Hiện nay nhà trường... chuyên môn nghiệp vụ - Trường còn yêu cầu giáo viên tham gia các lớp cao đẳng, đại học nộp kết quả học tập sau mỗi kỳ nhằm nâng cao ý thức học tập và bồi dưỡng của đội ngũ [H1.1.08.03], 2 Điểm mạnh: - Đánh giá theo kỳ, năm về bồi dưỡng thông qua hội học, hội giảng, các lớp tập huấn, lớp học tập nâng cao chính trị, trình độ Giúp BGH có định hướng đúng điều chỉnh... mạnh: Các thành viên trong hội đồng nêu cao trách nhiệm, phát huy hiệu quả việc thực hiện và giám sát các nhiệm vụ toàn diện, cụ thể, sâu sát do đó các hoạt động đều phát triển toàn diện đồng đều, chất lượng dạy và học thực chất là điểm sáng của huyện 3 Điểm yếu: 21 Nghiệp vụ giám sát ở một số thành viên chưa cao, chưa sâu sát nên đánh giá chưa thật... làm thế nào không để học sinh ngồi nhầm lớp - Tăng cường tự học tự bồi: Nghiệp vụ sư phạm, nâng cao trình độ bằng cấp [H1.1.04.05], 2 Điểm mạnh: - Các thành viên các tổ đều có ý thức tự giác, đầu tư cho chuyên môn, chủ động học hỏi đúc rút kinh nghiệm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho tay nghề vững vàng, toàn diện 100% giáo viên tham gia hội giảng cấp trường,... có địa bàn thuận lợi hơn các trường khác của huyện Cát Tiên, CSVC tương đối đảm bảo, khuôn viên trường học thoáng mát, rộng rãi cao ráo và sạch sẽ 11 Đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình năng động, có tinh thần trách nhiệm cao, tay nghề tương đối khá đồng đều Đa số học sinh là con em nông dân, hầu hết gia đình ít quan tâm đến việc học của các em, trường... liệu, văn bản - Bố trí sắp xếp lại nơi lưu trữ khoa học dễ tìm, dễ tra cứu tiện lợi cho việc sử dụng, cố gắng hoàn thành tốt - Nêu cao vai trò của người quản lý, xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên và tập huấn nâng cao thêm nghiệp vụ 5 Tự đánh giá: Đạt b) Chỉ số b: Thực hiện các chế độ báo cáo 1 Mô tả hiện trạng: - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: Đầu... nào 5 Tự đánh giá: Đạt Tiêu chí 8 Công tác bồi dưỡng giáo viên, nhân viên để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý giáo dục a) Chỉ số a Lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ 1.Mô tả hiện trạng: - Lập kế hoạch cả năm về bồi dưỡng đội ngũ - BGH họp xét cử cán bộ, giáo viên đi bồi dưỡng: Trình độ đại học, cao đẳng, các đợt tập huấn cấp trên mở - Tổ chức cho đội ngũ tăng cường... mạnh: - Công tác tự học tự bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên được diễn ra thường xuyên công khai, hợp lý và hiệu quả - Hàng năm trong kế hoạch của nhà trường đối với công tác đội ngũ giáo viên đều có chỉ tiêu 100% giáo viên tham gia tự học tự bồi dưỡng ít nhất 1 chuyên đề để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, mua chuyện sách tham
- Xem thêm -

Xem thêm: BAO CAO KIEM DINH CHAT LUONG, BAO CAO KIEM DINH CHAT LUONG, BAO CAO KIEM DINH CHAT LUONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn