Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tổng hợp Long Anh

99 325 0

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,099 tài liệu

  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2013, 11:15

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tổng hợp Long Anh Chuyên thc tp tt nghip Trờng Cao đẳng TC-QTKD lời mở đầu Vit nam ang trong tin trỡnh hi nhp v m ca nn kinh t vi s xut hin ca nhiu loi hỡnh doanh nghip, c bit l cỏc doanh nghip cú quy mụ va v nh ang ngy cng tng c v s lng v quy mụ. Ngy nay cỏc doanh nghip cú nhiu c hi thun li hi nhp vi nn kinh t th gii, nhng ng thi cng phi ng u vi khụng ớt nhng khú khn do nn kinh t th trng mang li, m khú khn ln nht cú l l s cnh tranh gay gt khụng nhng ca cỏc doanh nghip trong nc m cũn ca c cỏc doanh nghip nc ngoi. tn ti v phỏt trin, nhim v ca cỏc doanh nghip l phi khụng ngng c gng n lc nõng cao cht lng sn phm, dch v, tit kim chi phớ h giỏ thnh sn phm. Trong cụng tỏc qun lý doanh nghip, chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm l hai ch tiờu vụ cựng quan trng, c cỏc nh qun lý c bit quan tõm vỡ nú khụng ch l cn c nh giỏ bỏn m cũn l cn c ỏnh giỏ kt qun hot ng sn xut kinh doanh ca doanh ngip sau mi chu k kinh doanh . K toỏn l cụng c hu hiu trong vic thu thp, x lý v cung cp nhng thụng tin cho cỏc nh qun lý, ch doanh nghip, nhng ngi iu hnh Nú v ra bc tranh ton cnh v thc trng hot ng sn xut kinh doanh trong doanh nghip, t ú cỏc nh qun lý s cú nhng ỏnh giỏ nhỡn nhn ỳng n, thc trng cụng tỏc qun lý iu hnh, t chc cỏc hot ng sn xut kinh doanh trong n v minh, a ra nhng gii phỏp, chin lc kinh doanh mi phự hp v cú hiu qun hn. Nhn thc c vai trũ quan trng ca cụng tỏc hch toỏn k toỏn núi chung, vic t chc tt cụng tỏc k toỏn tp hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm cú ý ngha vụ cựng to ln; ng thi l khõu quan trng nht trong ton b cụng tỏc k toỏn vỡ thc cht ca hch toỏn quỏ trỡnh sn SV Thị Dung Lớp C2TH 1 1 Chuyên thc tp tt nghip Trờng Cao đẳng TC-QTKD xut chớnh l hch toỏn chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm. Thc hin tt cụng tỏc ny s giỳp doanh nghip phỏt huy nhng nhõn t tớch cc khụng ngng tit kim chi phớ, h giỏ thnh sn phm, nõng cao cht lng sn phm, a dng hoỏ cỏc hỡnh thc mu mó, chng loi, bờn cnh ú tỡm ra nhng hn ch cn khc phc, to iu kin hot ng sn xut kinh doanh c din ra liờn tc, thu hi vn din ra nhanh chúng, t ú mang li hiu qu kinh t cao cho doanh nghip. Chớnh vỡ vy, hon thin cụng tỏc k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm l vic lm rt cn thit v cú ý ngha quan trng trong quỏ trỡnh hon thin cụng tỏc k toỏn ca doanh nghip. Cng nh nhiu doanh nghip khỏc, Cụng ty CPTM dịch vụ tổng hợp Long Anh khụng ngng phỏt trin, hon thin chim u th v ng vng trờn th trng. c bit l trong cụng tỏc k toỏn núi chung v k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm núi riờng ngy cng c coi trng. Xut phỏt t nhng lý do trờn, trong thi gian thc tp ti Cụng ty Gm em ó i sõu nghiờn cu tỡm hiu v la chn ti: K toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ti Cụng ty CPTM dịch vụ tổng hợp Long Anh Ni dung chuyờn tt nghip gm 3 Chơng: ChơngI: sở lý luận k toỏn tp hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ChơngII:Tình hình thực tế công tác k toỏn chi phí sản xuất v tớnh giỏ thnh sn phm ti công ty CPTM dịch vụ tổng hợp Long Anh ChơngIII: Nhng nhận xét đánh giá,kiến nghị nhm hon thin cụng tỏc k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ti công ty CPTM dịch vụ tổng hợp Long Anh SV Thị Dung Lớp C2TH 1 2 Chuyªn đề thực tập tốt nghiệp Trêng Cao ®¼ng TC-QTKD ch¬ng i c¬ së lý ln KẾ TỐN chi phÝ s¶n xt TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM I. Đặc điểm chi phí sản xuất 1. Ngun tắc kế tốn chi phí sản xuất * Chi phÝ s¶n xt lµ biĨu hiƯn b»ng tiỊn cđa toµn bé hao phÝ vỊ lao ®éng sèng ,lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c chi phÝ kh¸c mµ doanh nghiƯp bá ra ®Ĩ tiÕn hµnh s¶n xt trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh * Ph©n lo¹i : - Theo mơc ®Ých vµ c«ng dơng cđa chi phÝ được chia thành 3 khoản mục chi phí.: + Chi phí Ngun vật liệu trực tiếp: Khoản mục này bao gồm tồn bộ chi phí về ngun vật liệu chính, nhiên liệu vật liệu phụ sư dơng vµo mơc ®Ých trùc tiÕp s¶n xt s¶n phÈm + Chi phí nhân cơng trực tiếp: Khoản mục bao gồm lương, phụ cấp, tiỊn ¨n ca, các khoản trích theo lương của cơng nhân trực tiếp sản xuất + Chi phí sản xuất chung: bao gồm: chi phí nhân viên phân xưởng (lương, BHXH, BHYT, KPCĐ), chi phí vật liệu, cơng cụ dụng cụ sử dụng chung cho q trình sản xuất, khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngồi (chủ yếu là điện), các chi phí bằng tiền khác ph¸t sinh ë c¸c tỉ ®éi s¶n xt, ph©n xëng s¶n xt - Theo néi dung kinh tÕ : + Chi phÝ nguyªn liƯu vËt liƯu (NLVL) bao gåmtoµn bé gi¸ trÞ c¸c lo¹i NLVL chÝnh, VL phơ, phơ tïng thay thÕ, vËt liƯu thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n, c«ng dơng (CCDC) mµ doanh nghiƯp ®· sư dơngcho ho¹ ®éng s¶n xt + Chi phÝ nh©n c«ng : lµ toµn bé sè tiỊn l¬ng tiỊn c«ng ph¶i tr¶ vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cđa c«ng nh©n viªn mµ doanh nghiƯp sư dơng cho ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh + Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh :lµ toµn bé trÝch khÊu hao tµi s¶n cè SV Vò ThÞ Dung Líp C2TH 1 3 Chuyên thc tp tt nghip Trờng Cao đẳng TC-QTKD định sử dụng cho sản xuất của doanh nghiệp + Chi phí dịch vụ mua ngoài : là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp chi trả về các dịch vụ mua từ bên ngoài : tiền điện, nớc, điện thoại phục vụ cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp + Chi phí khác bằng tiền : gồm toàn bộ chi phí khác dùng cho hoạt động nh tiếp khách, hội họp, . - Theo mối quan hệ với khối lợng công việc, lao vụ hoàn thành: + Chi phí biến đổi (biến phí) :là chi phí thể thay đổivề tổng số tơng quan tỷ lệ thuận với sự thay đổi về khối lợng sản phẩm sản xuất trong kỳ + Chi phí cố định (định phí) : là chi phí không thay đổi tổng số khi sự thay đổi số lợng sản phẩm sản xuất nh chi phí về khấu hao tài sản cố định theo phơng pháp bình quân, chi phí về tiền điện thắp sáng . 2. i tng k toỏn tp hp chi phớ sn xut Tuỳ theo quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm , trình độ quản lý, kế toán mà đối tợng tập hợp chi phí sản xuất thể là : - Là nơi phát sinh chi phí , là phân xởng, tổ đội sản xuất hay toàn bộ quy trình công nghệ - Đối tợng chịu chi phí: là sản phẩm , nhóm sản phẩm, chi tiết sản phẩm theo đơn đặt hàng . 3.Kế toán tập hợp chi phí phân bổ chi phi sản xuất 3.1. Kế toán tập hợp phân bổ CPNLVL trực tiếp a/ khái niệm : chi phi NLVLTT là những chi phí về NLVL chính , bàn thành phẩm mua ngoài , vật liệu phụ , nhiên liệu đợc sử dụng trực tiếp để chế tạo ssản phẩm b/ phơng pháp tập hợp phân bổ: - đối với chi phí NLVLTT liên quan trực tiếp đến từng đối tợng tập hợp chi phí sản xuất đối tọng tính giá thành thì dùng phơng pháp trực tiếp . - Trờng hợp chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp liên quan tới nhiếu đối SV Thị Dung Lớp C2TH 1 4 Chuyên thc tp tt nghip Trờng Cao đẳng TC-QTKD tợng chịu chi phí thì dùng phơng pháp gián tiếp . - Tiêu chuẩn phân bổ : + Đối với chi phí nguyên liệu vật liệu chính, bán thành phẩm mua ngoài phân bổ theo: chi phí định mức , chi phí kế hoặch , khối lợng sản phẩm sản xuất. + Đối tợng chi phí NLVLP , nhiên liệu phân bỏ theo chi phi định mức, chi phí kế hoặch , chi phí nguyên liệu vật liệu chính, khối lợng sản phẩm sản xuât . Chi phí NLVL TT sử dụng trong kỳ = Giá trị thực tế của NLVL TT xuất kỳ trớc sử dụng không hết + Giá trị thực tế của NLVL TT xuất sử dụng kỳ này - Giá trị thực tế của NLVL TT xuất sử dụng cha hết chuyển kỳ sau - Giá trị phế liệu thu hồi ( nếu có) c/ Tài khoản sử dụng : tài khoản 621 d/ Phong phấp hạch toán: TK 152 TK621 TK 632 (1) (4) TK111,112,331 (2) TK 154,631 TK133 (2) (5) (3) (1) Xuất kho NLVL để trực tiếp sản xuất sản phẩm hoặc giá trị phế liệu thu hồi SV Thị Dung Lớp C2TH 1 5 Chuyên thc tp tt nghip Trờng Cao đẳng TC-QTKD (2) NLVL mua về ko nhập kho mà sử dụng ngay cho sản xuất sản phẩm (3) cuối tháng NLVL cha hết nộp trả lại kho (4) Đối với NLVL sở dụng quá định mức (5) Cuối kỳ tính phân bổ cho từng đối tợng tập hợp chi phí sản xuất kết chuyển 3.2.Kế toán tập hợp phân bổ chi phí nhân công trực tiếp a/Khái niệm: bao gồm tiền lơng, tiền công, phụ cấp lơng, tiền ăn ca phải trả cho công nhân viên trực tiếp sản xuất sản phẩm. các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định trên tiền lơng của công nhân trực tiếp sản xuất tính vào chi phí sản xuất b/ Tiêu chuẩn phân bổ cụ thể - Đối với tiền lơng chính của công nhân sản xuất: là chi phí tièn lơng định mức, chi phí tiền lơng kế hoạch, giờ công định mức, giờ công thực tế, khối lợng sản phẩm sản xuất -Đối với tiền lơng phụ phân bổ theo tiền lơng chính -Đối với các khoản trích theo lơng thì căn cứ vào tỷ lệ trích quy định đẻ tính theo số tiền lơng của cong nhânđã tập hợp hoặc phân bổ cho từng đối tợng c/ TK sử dụng : TK 622 d/ Phơng pháp hạch toán. TK 622 SV Thị Dung Lớp C2TH 1 6 Chuyên thc tp tt nghip Trờng Cao đẳng TC-QTKD TK 334 TK 154,631 (1) TK 315 (4) (2) TK 338 (3) (1) Tiền lơng chịnh, lơng phụ, tiền ăn ca phải trả cho công nhân trực tiếp sán xuất (2) Trích trớc tiền lơng nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất (3)trích BHXH < BHYT< KPCĐ theo tỷ lệ quy định trên tổng số lơng thực tế phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất (4) Cuối kỳ tính toán trực tiếp hoặc phân bổ cho các đối tợng chịu chi phí kết chuyển 3.3.Kế toán tập hợp phân bổ chi phí sản xuất chung a/ Khái niệm:là những chi phí quản lý phục vụ sản xuất những chi phí sản xuất khác ngoài hai khoản mục chi phí NLVL TT, chi phí nhân công trực tiếp phát sinh ở các phân xởng các tổ đội sản xuất. b/ Phơng pháp phân bổ cụ thể của từng loại chi phí sản xuất chung. - chi phí khấu hao TSCĐ , trrông đó khấu hao máy móc thiêt bị sản xuất nêu tính riêng cho từng đối tợng chịu chi phí thì dùng phơng pháp trực tíêp , nếu liên quan tới nhiều đối tợng thì dùng phơng pháp gián tiếp. Tiêu chuẩn là SV Thị Dung Lớp C2TH 1 7 Chuyên thc tp tt nghip Trờng Cao đẳng TC-QTKD : định mức chi phi khấu hao máy móc thiêt bị sản xuất hoặc giờ may chạy thực tế . - Chi phí về năng lợng dùng cho san xuất sản phẩm nếu theo dõi trực tiếp cho tng đối tợng bằng đồng hồ đo thì dùng phơng pháp trực tiếp, nếu liên quan tới nhiều đối tọng chịu chi phi thì dùng phơng pháp gián tiếp. Tiêu chuẩn phân bổ: định mức chi phi năng lợng hoặc số giờ máy làm viếc thực tế kêt hợp với công suắt tiêu hao của máy. - Những chi phí còn lại đợc tạp hợp phân bổ cho đối tợng chịu chi phi theo phơng pháp phân bổ gián tiếp . Tiêu chuẩn là tiền lơng của công nhân sản xuất , định mức chi phí , giờ công của công nhân sản xuất. c/ Tài khoản sử dung : Tk 627 d/ Phơng pháp hạch toán SV Thị Dung Lớp C2TH 1 8 Chuyªn đề thực tập tốt nghiệp Trêng Cao ®¼ng TC-QTKD TK 154 (1) TK 338 (2) (7) TK 152,153 (3a) TK 142, 242 (3b1) (3b2) TK 214 (4) TK331,111,112,141 (5) (6) SV Vò ThÞ Dung Líp C2TH 1 9 TK 334 TK 627 Chuyên thc tp tt nghip Trờng Cao đẳng TC-QTKD (1)tiền lơng, tiền ăn ca, phụ cấp lơng phải trả nhân viên phân xởng, tổ đội sản xuất (2) Trích BHXH <BHYT< KPCĐ (3a) xuất NLVL, CCDC( phân bổ 1lần) cho quản lý, sản xuấtphân xởng (3b1) Xuất CCDC loại phân bổ nhiều lần (3b2) tiến hành phân bổ khi CCDC bị báo hỏng (4)Kháu hao TSCĐ dùng cho phân xởng (5)áCác khoản dịch vụ mua ngoài:tiền điện, nớc, điện thoại, sửa chữa TSCĐ thờng xuyên (6) Phát sinh các khoản làm giảm chi phí sản xuất chung (7) Cuối kỳ tính toán phân bổ chi phí SXC kết chuyển 3.4.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp * trờng hợp hạch toán khai thờng xuyên : a/Quy định: Cuối kỳ kết chuyển chi phí NLVLTT , NCTT, vào bên nợ TK 154 cho từng phân xởng, sản phẩm lao vụ dịch vụ đồng thời khoá sổ TK 627, tính phân bổ chi phí SXC , kết chuyển vào TK 154 cho từng sản phẩm lao vụ dịch vụ b/ Phơng pháp hạch toán: TK621,622,627 TK 154 TK155,157,632 (2) (1) TK152,138 (3) SV Thị Dung Lớp C2TH 1 10 [...]... phân bớc không tính giá thành bán thành phẩm - Đặc điểm: + Đối tợng tính giá thành: là thành phẩm hoàn thành ở giai đoạn cuối cùng +Đối tợng kế toán chi phí sản xuất : từng giai đoạn + Phơng pháp tính giá thành: cộng chi phí - Nội dung: tren sở chi phí sản xuất tập hợp đợc trong kỳ theo từng giai đoạn kế toán tính ra chi phí sản xuất của từng giai đoạn nằm trong giá thành thành phẩm hoàn thànhtheo từng... Theo phơng án phân bớc tính giá thành bán thành phẩm - Đặc điểm : + Đối tợng kế toán chi phí sản xuấttừng giai đoạn công nghệ sản SV Thị Dung 12 Lớp C2TH 1 Chuyên thc tp tt nghip Trờng Cao đẳng TC-QTKD xuất +Đối tợng tính giá thành là bán thành phẩm, thành phẩm hoàn thành + Phơng pháp tính giá thành: phơng pháp tính giá thành: liên hợp, giữa trực tiếp cộng chi phí - Nội dung: + gđ1: Z1... Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ Khái niệm : sản phẩm dở dang là những sản phẩm ang trong quá trình gia công, sản xuất chế biến trong phạm vi toàn doanh nghiệp ( sản phẩm dở ở giai đoạn cuối cùng bán thành phẩm hoàn thành giai đoạn trớc) Phơng pháp đánh giá : 4.1 Theo chi phí NLVL TT Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ chỉ tính chi phí NLVLTT còn chi phí NCTT, SXC tính hết cho sản phẩm hoàn thành. .. hình thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cptm dịch vụ tổng hợp long anh SV Thị Dung 27 Lớp C2TH 1 Chuyên thc tp tt nghip Trờng Cao đẳng TC-QTKD 1 Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất của công ty Hin ti, Cụng ty t chc sn xut tp trung, mt phõn xng sn xut Cỏc b phn khỏch ch ph tr cho hot ng sn xut chớnh ti phõn xng sn xut, quy trỡnh sn xut Cụng ty l quy trỡnh... đẳng TC-QTKD sản xuất nằm trong sản phẩm dở dang ở các giai đoạn tiếp theo đợc tính theo giá thành bán thành phẩm: D ck = Z (n-1) xQd (n) 4.2 Theo khối lợng sản phẩm hòan thành tơng đơng Căn cứ vào khối lợng sản phẩm dở dang mức độ chế biến hoàn thành để quy đổi sản phẩm dở dang về sản phẩm hoàn thành tơng đơng Sau đó tính chi phí sản xuất theo từng khoản mục cho sản phẩm dở dang -Chi phí NLVL TT... ty CPTM dịch vụ tổng hợp long Anh Cụng ty CPTM dịch vụ tổng hợp long Anh c thnh lp ngy 01/08/2002 theo giy chng nhn ng ký kinh doanh s: 0103012919 do S k hoch v u t thành phố Hà Nội cấp Tờn ca Cụng ty: CễNG TY Cptm dịch vụ tổng hợp long anh Tờn giao dch i ngoi: long anh general services and trading joint stock COMPANY Tờn giao dch vit tt: long anh trading ,jsc Tr s: 520 Trờng Chinh Hà Nội in... hoàn thànhtheo từng khoản mục tại các giai đoạn rồi cộng chi phí sản xuất nằm tronggiá thành thành phẩmcủa các giai đoạn để tính ra giá thành thành phẩmhoàn thành + Đối với khoản mục chi phí NLVL TT D đk + Cv Cz= x Qtp Qtp + Qdi SV Thị Dung 13 Lớp C2TH 1 Chuyên thc tp tt nghip Trờng Cao đẳng TC-QTKD + Đối với các chi phí khác : Nếu đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NLVL TT D đki + Ci Czi =... Qd - Chi phí bỏ dần vào quá trình sản xuất theo mức độ chế biến D đk + c Dck = x Qd Qtp + Qd Qd = Qd x tỷ lệ hoàn thành Đối với doanh nghiệp chế biến phức tạp, kiểu liên tục thì các khoản mục chi phí của giai đoạn trớc chuyển sang giai đoạn sau tính cho sản phẩm dở dang của giai đoạn sau theo công thức: Dck(n) = z (n-1) x Qd(n) + Qd II Kế toán tính giá thành sản phẩm ( Doanh nghiệp quy trình công. .. x Qd Qtp + Qd D đk, Dck :giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ , cuối kỳ Cv :chi phí NLVLTT phát sinh trong kỳ Qtp, Qd: số lợng sản phẩm hoàn thành hoặc dở dang trong kỳ Đối với doanh nghịêp chế biến phức tạp , chế biến kiểu liên tục gồm nhiều giai đoạn kế tiếp nhau thì chi phí sản xuất nằm trong sản phẩm dở dang ở giai đoạn công nghệ đầu tiên đợc tính theo chi phí NLVL TT còn chi phí SV Thị Dung 11 Lớp... Chinh Hà Nội in thoi:045640354 Vn iu l: 8.000.000.000 (Tỏm t ng) Cụng ty CPTM dịch vụ tổng hợp Long Anh l Cụng ty cú 02 thnh viờn sỏng lp, Cụng ty i vo hot ng t 07/2003 theo Lut doanh nghip, cú t cỏch phỏp nhõn, thc hin hch toỏn kinh t c lp, cú ti khon riờng ti Ngõn hng: vietcombank Agribank Cụng ty CPTM dịch vụ ntổng hợp Long Anh ó c hỡnh thnh v khụng ngng phỏt trin v quy mụ, tc tng trng ngy . ch¬ng i c¬ së lý ln KẾ TỐN chi phÝ s¶n xt VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM I. Đặc điểm chi phí sản xuất 1. Ngun tắc kế tốn chi phí sản xuất * Chi phÝ s¶n xt lµ. chuyển 3.3 .Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung a/ Khái niệm:là những chi phí quản lý phục vụ sản xuất và những chi phí sản xuất khác ngoài
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tổng hợp Long Anh, Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tổng hợp Long Anh, Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tổng hợp Long Anh, Đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất, Theo phơng án phân bớc có tính giá thành bán thành phẩm Theo phơng án phân bớc không tính giá thành bán thành phẩm, Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn của Cơng ty, Tổ chức vận dụng chế độ kế tốn tại Cơng ty., Kế tốn tập hợp chi phí ngun vật liệu trực tiếp khác, Kế tốn chi phí nhân viên phân xưởng, Kế tốn chi phí khấu hao tài sản cố định, Kế tốn chi phí dịch vụ mua ngồi, Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, Những ưu điểm a. Về công tác quản lý:, Về Cơng tác kế tốn:, Về cơng tác kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, Những mặt còn hạn chế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay