Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu chè tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà

81 376 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2013, 10:41

Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu chè tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà . trường xuất khẩu chè tại Công ty Thương mại Du lịch Hồng Trà. Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu chè của công ty đến. chính: Mở rộng thị trường xuất khẩu theo chiều rộng ; mở rộng thị trường xuất khẩu theo chiều sâu, và mở rộng thị trường xuất khẩu hỗn hợp. Mở rộng thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu chè tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà, Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu chè tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà, Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu chè tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà, Khái niệm xuất khẩu, Thị trường xuất khẩu 1. Khái niệm về thị trường xuất khẩu, Vai trò của mở rộng thị trường xuất khẩu, Các phương hướng mở rộng thị trường xuất khẩu, Phân loại thị trường Số lượng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp, Số lượng thị trường xuất khẩu tăng bình quân Tqm Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu bình quân, Số lượng khách hàng mới tăng bình qn Cơng thức: H, Xúc tiến xuất khẩu, Các lựa chọn khi xuất khẩu, Nhân tố chủ quan, Chiến lược Marketing của doanh nghiệp, Nhân tố khách quan 1.Yếu tố từ các thị trường thế giới, Nhân tố chủ quan Những thuận lợi:, Đánh giá tổng quan về thị trường xuất khẩu chè của công ty, Xúc tiến xuất khẩu Lựa chọn thị trường, đối tác, hình thức xuất khẩu, Số lượng thị trường mới Số lượng thị trường xuất khẩu tăng bình quân, Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu bình quân Số lượng khách hàng mới tăng bình quân, Một số hạn chế trong hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu chè

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn