Nghiên cứu xây dựng quy trình kết hợp các lực lượng trong tổ chức, thu dung, cấp cứu và điều trị hàng loạt tại các tuyến bệnh viện phục vụ ứng cứu khi xảy ra thảm hoạ

318 288 0
  • Loading ...
1/318 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 18:11

Bộ Quốc phòng bệnh viện trung ơng quân đội 108 báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài nghiên cứu xây dựng quy trình kết hợp các lực lợng trong tổ chức, thu dung, cấp cứu điều trị hàng loạt tại các tuyến bệnh viện phục vụ ứng cứu khi xảy ra thảm họa Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Ngọc Duy 7822 25/3/2010 Hà Nội, tháng 12 năm 2008 Tập 1/5 mục lục Bộ Quốc phòng bệnh viện trung ơng quân đội 108 báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài nghiên cứu xây dựng quy trình kết hợp các lực lợng trong tổ chức, thu dung, cấp cứu điều trị hàng loạt tại các tuyến bệnh viện phục vụ ứng cứu khi xảy ra thảm họa Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Ngọc Duy 7822 02/4/2010 Hà Nội, tháng 12 năm 2008 Bản thảo viết xong tháng 12/2008 Tài liệu này đợc chuẩn bị trên cơ sở thực hiện Đề tài cấp Nhà nớc, mã số KC.10-04/06-10 Tập 1/5 danh sách tác giả của đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nớc (Danh sách những cá nhân đã đóng góp sáng tạo chủ yếu cho Đề tài đợc sắp xếp theo thứ tự đã thoả thuận) 1. Tên Đề tài: "Nghiên cứu xây dựng quy trình kết hợp các lực lợng trong tổ chức thu dung, cấp cứu điều trị hàng loạt tại các tuyến bệnh viện, phục vụ ứng cứu khi xảy ra thảm hoạ" - Mã số KC.10-04/06-10. 2. Thuộc Chơng trình: Khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nớc giai đoạn 2006-2010: "Nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ phục vụ bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ cộng đồng" - Mã số KC.10/06-10. 3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2006 đến tháng 12/2008 4. Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Trung ơng Quân đội 108 5. Bộ chủ quản: Bộ Quốc phòng 6. Danh sách tác giả: TT Học hàm, học vị, họ tên Cơ quan, đơn vị Ký tên 1 TS. Đinh Ngọc Duy Chủ nhiệm đề tài Bệnh viện TƯQĐ 108 Bộ Quốc phòng 2 PGS, TS. Phạm Ngọc Giới Th ký đề tài Cục Quân y Bộ Quốc phòng 3 PGS, TS. Trần Duy Anh Bệnh viện TƯQĐ 108 Bộ Quốc phòng 4 TS. Phạm Hoà Bình Bệnh viện TƯQĐ 108 Bộ Quốc phòng 5 TS. Đỗ Hoà Bình Bệnh viện TƯQĐ 108 Bộ Quốc phòng 6 TS. Quốc Bình Bệnh viện 354 Bộ Quốc phòng 7 DS, TS. Nguyễn Sơn Nam Bệnh viện TƯQĐ 108 Bộ Quốc phòng 8 BS, CK1. Nguyễn Cảnh Phúc Bệnh viện TƯQĐ 108 Bộ Quốc phòng 9 ThS. Lê Quốc Hùng Cục Quân y Bộ Quốc phòng 10 ThS. Bùi Tuấn Khoa Bệnh viện TƯQĐ 108 Bộ Quốc phòng 7. Danh sách những cá nhân có đóng góp khoa học, tham gia điều tra khảo sát diễn tập thực nghiệm quy trình đề xuất xây dựng phần mềm cho đề tài. TT Học hàm, học vị, họ tên Đơn vị 1 ThS. Nguyễn Ngọc Anh Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Khánh Hòa 2 TS. Chu Xuân Anh Giám đốc Bệnh viện 354/Tổng cục Hậu cần 3 DS. Phạm Ngọc Bình Khoa Dợc- Bệnh viện TƯQĐ 108 4 BSCKI. Nguyễn Văn Bản Khoa Cấp cứu lu - Bệnh viện 175/BQP 5 ThS. Nguyễn Thanh Bình Ban Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện 4/QK4 6 ThS. Nguyễn Văn Ba Phó Giám đốc - Bệnh viện 17/QK5 7 BSCKI. Trần Hoài Biên Khoa Ngoại chung - Bệnh viện 121/QK9 8 PGS, TS. Nguyễn Trọng Chính Chính uỷ - Bệnh viện TƯQĐ 108 9 TS. Bùi Trí Cờng Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện TƯQĐ 108 10 BSCKI. Nguyễn Hữu Chiến Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện 103/HVQY 11 BSCKI. Đào Ngọc Chanh Ban Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện 7/QK3 12 ThS. Thái Mạnh Chiến Phòng Kế hoạch - Cục Quân y 13 BS. Lê Xuân Dơng Khoa Hồi sức Cấp cứu - Bệnh viện TƯQĐ 108 14 ThS. Nguyễn Văn Dũng Phòng Kế hoạch - Cục Quân y 15 BSCKI. Hà Huy Dơng Khoa Hồi sức Cấp cứu - Bệnh viện 354/TCHC 16 BSCKI. Phạm Văn Dũng Ban Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện 354/TCHC 17 BS. Trần Văn Đạt Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện 87/TCHC 18 BSCKII. Nguyễn Văn Đức Ban Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện 17/QK5 19 BSCKII. Hữu Dũng Giám đốc Bệnh viện 5/Quân khu 3 20 KS. Đỗ Việt Hùng Khoa Trang bị - Bệnh viện TƯQĐ 108 21 CN. Đào Đức Hạnh Phòng Điều dỡng - Bệnh viện TƯQĐ 108 22 BS. Trần Thị Hạnh Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Saint-Paul 23 TS. Nguyễn Thị Thanh Hơng Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Chợ Rẫy TT Học hàm, học vị, họ tên Đơn vị 24 TS. Hồ Thị Xuân Hơng Khoa Bỏng Trẻ em - Viện Bỏng Quốc gia 25 BSCKI. Hoàng Thị Thu Hà Ban Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện 354/TCHC 26 TS. Bùi Mạnh Hà Giám đốc Bệnh viện 7/Quân khu 3 27 BSCKII. Trần Văn Hiến Khoa Ngoại chung - Bệnh viện 4/QK4 28 PGS, TS. Nguyễn Văn Khoa Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện 103/HVQY 29 BSCKI. Dơng Trung Kiên Phòng Y tá Điều dỡng - Bệnh viện 103/HVQY 30 BSCKI. Hồng Kỳ Phó Giám đốc - Bệnh viện 5/QK3 31 TS. Ngọc Lâm Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Bệnh viện TƯQĐ 108 32 ThS. Phan Hữu Linh Phòng Kế hoạch - Cục Quân y 33 TS. Nguyễn Văn Lợng Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Viện Bỏng Quốc gia 34 TS. Nguyễn Nh Lâm Khoa Hồi sức Cấp cứu - Viện Bỏng Quốc gia 35 BSCKII. Trần Đức Ngân Giám đốc Bệnh viện 17/Quân khu 5 36 BS. Sử Thị Ngân Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Đà Nẵng 37 TS. Nguyễn Phục Quốc Giám đốc Bệnh viện 175/Bộ Quốc phòng 38 BSCKII. Trần Thanh Quang Giám đốc Bệnh viện 121/Quân khu 9 39 ThS. Đinh Vạn Trung Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện TƯQĐ 108 40 ThS. Quyền Đăng Tuyên Khoa Cấp cứu Ban đầu - Bệnh viện TƯQĐ 108 41 TS. Nguyễn Anh Tuấn Khoa Ngoại Tổng hợp- - Bệnh viện TƯQĐ 108 42 BS. Nguyễn Thanh Tú Khoa Phẫu thuật Gây mê - Bệnh viện TƯQĐ 108 43 ThS. Nguyễn Minh Tuấn Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện TƯQĐ 108 44 ThS. Nguyễn Đức Thành Phòng Kế hoạch - Cục Quân y 45 BSCKII. Nguyễn Văn Thành Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện 175/BQP 46 BSCKI. Nguyễn Văn Tiến Ban Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện 7/QK3 47 BSCKII. Nguyễn Hữu Thanh Phó Giám đốc Y vụ - Bệnh viện 5/QK3 TT Học hàm, học vị, họ tên Đơn vị 48 ThS. Duy Tỵ Phó Giám đốc - Bệnh viện 17/QK5 49 ThS. Nguyễn Công Trình Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện 175/BQP 50 ThS. Nguyễn Quốc Tuấn Khoa Cấp cứu Ban đầu - Bệnh viện TƯQĐ 108 51 BSCKII. Chu Văn Vinh Phó Giám đốc - Bệnh viện 121/QK9 52 ThS. Phạm Thanh Xuân Khoa Hồi sức Cấp cứu - Bệnh viện 4/QK4 thủ trởng cơ quan chủ trì đề tài Giám đốc bệnh viện Thiếu tớng, PGS, TS. Trần Duy Anh những từ viết tắt BCHQS Bộ Chỉ huy Quân sự BQDYKH Ban quân - dân y kết hợp BN Bệnh nhân BS Bác sỹ BV Bệnh viện BVĐK Bệnh viện đa khoa CBYT Cán bộ y tế CC Cấp cứu CMKT Chuyên môn kỹ thuật DSĐH Dợc sỹ đại học ĐD Điều dỡng ĐT Điều trị HL Hộ lý HSCC Hồi sức cấp cứu KBSH Khủng bố sinh học KHQDY Kết hợp quân - dân y KTV Kỹ thuật viên KT-XH Kinh tế - xã hội. NBC Hạt nhân - Sinh học - Hoá học NC Nghiên cứu PCD Phòng chống dịch PCDB Phòng chống dịch bệnh PCLB Phòng chống lụt bão PKĐKLD Phòng khám đa khoa lỡng dụng QDY Quân - dân y TBBB Thơng binh, bệnh binh TDCCHL Thu dung cấp cứu hàng loạt TKCN Tìm kiếm cứu nạn TNSH Tác nhân sinh học TP Thành phố TT Tải thơng TƯQĐ Trung ơng Quân đội TXLVS Trạm xử lý vệ sinh UBND Uỷ ban nhân dân VKSH khí sinh học VSPB Vệ sinh phòng bệnh VSPD Vệ sinh phòng dịch XN Xét nghiệm YS Y sỹ YT Y tá mục lục Trang tóm tắt 1 phần chính báo cáo 3 Mở đầu 3 Chơng một - Tổng quan 8 Chơng hai - Chất liệu, đối tợng phơng pháp nghiên cứu 32 I/. Chất liệu nghiên cứu 32 II/. Đối tợng phơng pháp nghiên cứu 32 2.1. Đối tợng nghiên cứu 32 2.2. Những phơng pháp nghiên cứu chính 33 2.2.1. Phơng pháp điều tra cắt ngang có phân tích 33 2.2.2. Phơng pháp quan sát 34 2.2.3. Phơng pháp tiếp cận xây dựng mô hình 34 2.2.4. Phơng pháp diễn tập thực nghiệm 34 2.2.5. Phơng pháp điều tra xã hội học, phỏng vấn, xin ý kiến chuyên gia 35 2.2.6. Các kỹ thuật phân tích số liệu 36 2.2.7. Thiết kế nghiên cứu các biến số sử dụng trong quá trình nghiên cứu 36 2.3. Một số khái niệm đợc sử dụng trong đề tài 37 III/. Địa điểm thời gian nghiên cứu 38 3.1. Địa điểm điều tra khảo sát 38 3.2. Địa điểm triển khai diễn tập thực nghiệm 39 3.3. Thời gian nghiên cứu 40 IV/. Hợp tác quốc tế 40 V/. Phơng thức chuyển giao kết quả nghiên cứu 40 Chơng ba - K ết quả nghiên cứu 41 Phần một - Kết quả điều tra, đánh giá thực trạng về khả năng hoạt động thu dung cấp cứu, điều trị hàng loạt của các bệnh viện thuộc khu vực nghiên cứu 41 I/. Thực trạng các bệnh viện quân y loại A các bệnh viện dân y hạng I khu vực NC 41 1.1. Tổ chức, biên chế của các bệnh viện loại A bệnh viện hạng I khu vực nghiên cứu 41 1.2. Trình độ học vấn của cán bộ, nhân viên bệnh viện loại A bệnh viện hạng I khu vực nghiên cứu 46 1.3. Cơ sở hạ tầng của các bệnh viện loại A bệnh viện hạng I khu vực nghiên cứu 49 1.4. Tran g thiết bị k ỹ thuật cơ bản của các bệnh viện loại A bệnh viện hạng I khu vực nghiên cứu 54 1.4.1. Phơng tiện vận chuyển 54 1.4.2. Trang thiết bị hồi sức cấp cứu phẫu thuật cơ bản 54 1.4.3. Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán cơ bản 56 1.5. Khả năng thu dung cấp cứu điều trị hàng loạt của các bệnh viện loại A bệnh viện hạng I khu vực nghiên cứu 57 1.5.1. Khả năng chuyên môn kỹ thuật 57 1.5.2. Khả năng triển khai thu dung cấp cứu hàng loạt của các bệnh viện loại A bệnh viện hạng I khu vực nghiên cứu 58 II/. Thực trạng các bệnh viện quân y loại B các bệnh viện dân y, bệnh viện công an hạng II khu vực nghiên cứu 59 2.1. Tổ chức, biên chế của các bệnh viện loại B bệnh viện hạng II khu vực nghiên cứu 59 2.2. Trình độ học vấn của cán bộ, nhân viên bệnh viện loại B bệnh viện hạng II khu vực nghiên cứu 64 2.3. Cơ sở hạ tầng của các bệnh viện loại B bệnh viện hạng II khu vực nghiên cứu 66 2.4. Trang thiết bị kỹ thuật phục vụ thu dung cấp cứu hàng loạt của các bệnh viện loại B bệnh viện hạng II khu vực nghiên cứu 70 2.4.1. Phơng tiện vận chuyển 70 2.4.2. Trang thiết bị hồi sức cấp cứu phẫu thuật gây mê hồi sức cơ bản 70 2.4.3. Trang thiết bị xét nghiệm 71 2.5. Khả năng thu dung cấp cứu điều trị hàng loạt của các bệnh viện loại B bệnh viện hạng II khu vực nghiên cứu 73 2.5.1. Khả năng chuyên môn kỹ thuật: 73 2.5.2. Khả năng triển khai thu dung cấp cứu hàng loạt của các bệnh viện loại B bệnh viện hạng II khu vực nghiên cứu 74 III/. Kết quả hoạt động thu dung, cấp cứu điều trị của các bệnh viện khu vực nghiên cứu trong 5 năm (2002-2006): 75 3.1. Một số số liệu hoạt động thu dung, cấp cứu điều trị 75 3.2. Tổ chức khả năng đáp ứng về y tế khi có tình huống thu dung, cấp cứu điều trị hàng loạt trong thảm hoạ 80 3.3. Tình hình thu dung, cấp cứu, điều trị hàng loạt 83 IV/. Nhận xét chung về thực trạng khả năng tổ chức thu dung cấp cứu điều trị hàng loạt của các bệnh viện quân y, dân y tại các khu vực nghiên cứu 88 4.1. Về tổ chức, biên chế trình độ chuyên môn kỹ thuật 88 4.2. Về cơ sở hạ tầng 89 4.3. Về trang thiết bị, phơng tiện 89 4.4. Về khả năng triển khai thu dung cấp cứu điều trị hàng loạt 90 Phần hai - Quy trình kết hợp các lực lợng trong tổ chức, thu dung, cấp cứu điều trị hàng loạt tại các tuyến bệnh viện phục vụ ứng cứu khi xảy ra thảm hoạ 91 I/. Những căn cứ pháp lý nguyên tắc xây dựng quy trình 91 1.1. Những căn cứ pháp lý xây dựng quy trình 91 1.2. Những nguyên tắc xây dựng quy trình 92 II/. Quy trình kết hợp các lực lợng trong thu dung, cấp cứu, điều trị hàng loạt khithảm hoạ 92 2.1. Thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống thảm hoạ - Tìm kiếm cứu nạn tại các tỉnh, thành phố 92 2.2. Vị trí, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thành viên trong Ban chỉ đạo Phòng chống thảm hoạ - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành phố 95 2.3. Quy trình phối hợp các lực lợng tham gia phòng chống thảm họa, tìm kiếm cứu nạn 101 2.3.1. Nguyên tắc hoạt động của Ban chỉ đạo 101 2.3.2. Quy trình vận hành cơ chế của Ban chỉ đạo 103 2.3.3. Quy trình phối hợp các lực lợng trong thu dung, cấp cứu điều trị hàng loạt tại các tuyến bệnh viện khi xảy ra thảm hoạ 104 Phần ba - Mô hình Phòng khám đa khoa lỡng dụng tại bệnh viện khi xảy ra thảm hoạ 108 I/. Vị trí, chức năng nhiệm vụ của Phòng khám đa khoa lỡng dụng 108 1.1. Vị trí, chức năng 108 1.2. Nhiệm vụ 108 II/. Tổ chức, biên chế, nhiệm vụ trang bị cơ bản của các bộ phận trong Phòng khám đa khoa lỡng dụng 109 2.1. Tổ chức, biên chế 109 2.2. Nhiệm vụ trang bị cơ bản của từng bộ phận 110 III. Phơng thức triển khai Phòng khám đa khoa lỡng dụng 111 3.1. Nguyên tắc triển khai 111 3.2. Phơng thức triển khai 112 3.3. Đội hình triển khai 112 3.4. Trang bị cơ bản 113 IV/. Phơng thức đảm bảo trang thiết bị, vật t cho Phòng khám đa khoa lỡng dụng tại các bệnh viện 116 Phần bốn - Mô hình Trạm xử lý vệ sinh quy trình xử lý vệ sinh toàn bộ cho ngời, khử trùng, tẩy uế phơng tiện tại bệnh viện khithảm hoạ 118 I/. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trạm xử lý vệ sinh 118 1.1. Vị trí, chức năng 118 1.2. Nhiệm vụ 118 II/. Tổ chức, biên chế trang bị của Trạm xử lý vệ sinh 118 2.1. Tổ Tiếp nhận (Tổ 1) 119 2.2. Tổ Vận chuyển (Tổ 2) 119 2.3. Tổ Xử lý vệ sinh (Tổ 3) 119 2.4. Tổ Khử trùng, tẩy uế (Tổ 4) 120 2.5. Tổ Đăng ký ghi phiếu điều trị, làm bệnh án (Tổ 5) 120 III/. Trang bị cơ bản: 121 3.1. Trang bị phòng hộ khử trùng, tiêu độc 121 3.2. Trang bị, vật t tiêu hao khác 121 IV/. Đội hình triển khai 122 V/. Quy trình xử lý vệ sinh toàn bộ cho ngời, khử trùng tẩy uế phơng tiện bị nhiễm độc tại Trạm xử lý vệ sinh 123 5.1. Quy trình xử lý vệ sinh toàn bộ cho ngời 123 5.2. Quy trình khử trùng, tẩy uế phơng tiện, khí tài 124 [...]... ra trong hệ thống bệnh viện của cả nớc Đề tài "Nghiên cứu quy trình kết hợp các lực lợng trong tổ chức, thu dung, cấp cứu điều trị hàng loạt tại các tuyến bệnh viện, phục vụ ứng cứu khi xảy ra thảm hoạ" sẽ nghiên cứu đề xuất diễn tập thực nghiệm quy trình phối hợp các lực lợng trong tổ chức thu dung, cấp cứu điều trị hàng loạt tại các tuyến bệnh viện khithảm hoạ, giải quy t những vấn đề... nghiệm, cách ly, xử lý khu vực ô nhiễm do tác nhân sinh học, cha đề cập đến tổng thể quy trình thu dung, cấp cứu điều trị hàng loạt các nạn nhân tại các tuyến bệnh viện khi xảy ra thảm hoạ 1 Đề tài "Nghiên cứu xây dựng quy trình kết hợp các lực lợng trong tổ chức thu dung, cấp cứu điều trị hàng loạt tại các tuyến bệnh viện, phục vụ ứng cứu khi xảy ra thảm họa" - Mã số KC.10-04/06-10 Trong 2 năm... lợng trong tổ chức thu dung, cấp cứu điều trị hàng loạt tại các tuyến bệnh viện, phục vụ ứng cứu khi xảy ra thảm họa" - Mã số KC.10-04/06-10 2 Đề xuất quy trình kết hợp các lực lợng trong tổ chức thu dung, cấp cứu điều trị hàng loạt tại các tuyến bệnh viện khi xảy ra thảm hoạ, khủng bố, phù hợp với điều kiện Việt Nam bao gồm: - Quy trình vận hành cơ chế của Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố điều hành các. .. lợng trong thu dung, cấp cứu hàng loạt của các bệnh viện khu vực nghiên cứu Bảng 36: Tổng hợp tình hình thu dung cấp cứu hàng loạt tại các bệnh viện khu vực nghiên cứu trong 5 năm (2002-2006) Bảng 37: Tổng hợp tự đánh giá về hoạt động thu dung cấp cứu hàng loạt tại các bệnh viện khu vực nghiên cứu Bảng 38: Tổng hợp các yếu tố ảnh hởng đến khả năng thu dung cấp cứu hàng loạt tại các bệnh viện khu vực nghiên. .. luận I/ Việc nghiên cứu xây dựng quy trình kết hợp các lực lợng trong tổ chức thu dung, cấp cứu điều trị hàng loạt tại các tuyến bệnh viện khi xảy ra thảm hoạ là nhu cầu cấp thiết hiện nay II/ Công tác quản lý, điều hành thu dung, cấp cứu, điều trị hàng loạt nạn nhân tại các tuyến bệnh viện khithảm hoạ còn nhiều hạn chế, bất cập, cha đáp ứng đợc yêu cầu nhiệm vụ, đặt ra những yêu cầu cấp thiết... xây dựng đợc một quy chế hoàn chỉnh về tổ chức, điều hành các lực lợng ứng cứu khithảm hoạ - Thiếu các chế tài trong việc tổ chức huy động lực lợng, phơng tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, không phát huy đợc sức mạnh 5 Đề tài "Nghiên cứu xây dựng quy trình kết hợp các lực lợng trong tổ chức thu dung, cấp cứu điều trị hàng loạt tại các tuyến bệnh viện, phục vụ ứng cứu khi xảy. .. tổng thể ứng cứu với thảm hoạ với 12 nhiệm vụ hỗ trợ khẩn cấp trên đều tập trung cho việc cứu trợ, hạn chế tổn thất về ngời vật chất tại khu vực xảy ra thảm hoạ vấn đế sơ cứu bớc đầu tại hiện trờng, không thấy đề cập 13 Đề tài "Nghiên cứu xây dựng quy trình kết hợp các lực lợng trong tổ chức thu dung, cấp cứu điều trị hàng loạt tại các tuyến bệnh viện, phục vụ ứng cứu khi xảy ra thảm họa" -... thu dung, cấp cứu điều trị hàng loạt tại các tuyến bệnh viện" - Mã số KC.10-04/06-10 do Bệnh viện Trung ơng Quân đội 108 thực hiện, nhằm 2 mục tiêu: 1 Đánh giá thực trạng khả năng thu dung, cấp cứu, điều trị hàng loạt tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh, thành phố ở các khu vực trọng điểm 2 Xây dựng đợc quy trình kết hợp các lực lợng trong tổ chức thu dung, cấp cứu điều trị hàng loạt tại các. .. chữa hàng loạt bao gồm 18 điểm: 16 Đề tài "Nghiên cứu xây dựng quy trình kết hợp các lực lợng trong tổ chức thu dung, cấp cứu điều trị hàng loạt tại các tuyến bệnh viện, phục vụ ứng cứu khi xảy ra thảm họa" - Mã số KC.10-04/06-10 - Giám đốc BV chịu trách nhiệm cao nhất trong các hoạt động điều phối cứu chữa hàng loạt phải có các kế hoạch cụ thể sẵn sàng đáp ứng với mọi tình trạng khẩn cấp - Trong. .. (phục hồi): Nạn nhân đợc đa đến các tuyến cứu chữa cơ bản chuyên khoa tùy theo tổn thơng, các cơ sở này có các chuyên khoa tiến hành điều trị phục hồi chỉnh hình 19 Đề tài "Nghiên cứu xây dựng quy trình kết hợp các lực lợng trong tổ chức thu dung, cấp cứu điều trị hàng loạt tại các tuyến bệnh viện, phục vụ ứng cứu khi xảy ra thảm họa" - Mã số KC.10-04/06-10 Ngoài ra qua khắc phục một số vụ . nhân tại các tuyến bệnh viện khi xảy ra thảm hoạ. N Đề tài " ;Nghiên cứu xây dựng quy trình kết hợp các lực lợng trong tổ chức thu dung, cấp cứu và điều trị hàng loạt tại các tuyến bệnh viện, . thu n) 1. Tên Đề tài: " ;Nghiên cứu xây dựng quy trình kết hợp các lực lợng trong tổ chức thu dung, cấp cứu và điều trị hàng loạt tại các tuyến bệnh viện, phục vụ ứng cứu khi xảy ra thảm. chức, thu dung, cấp cứu và điều trị hàng loạt tại các tuyến bệnh viện, phục vụ ứng cứu khi xảy ra thảm hoạ& quot; sẽ nghiên cứu đề xuất và diễn tập thực nghiệm quy trình phối hợp các lực lợng trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng quy trình kết hợp các lực lượng trong tổ chức, thu dung, cấp cứu và điều trị hàng loạt tại các tuyến bệnh viện phục vụ ứng cứu khi xảy ra thảm hoạ, Nghiên cứu xây dựng quy trình kết hợp các lực lượng trong tổ chức, thu dung, cấp cứu và điều trị hàng loạt tại các tuyến bệnh viện phục vụ ứng cứu khi xảy ra thảm hoạ, Nghiên cứu xây dựng quy trình kết hợp các lực lượng trong tổ chức, thu dung, cấp cứu và điều trị hàng loạt tại các tuyến bệnh viện phục vụ ứng cứu khi xảy ra thảm hoạ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay