Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính pptx

4 544 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 16:21

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý ngân sách nhà nước quan thẩm quyền quyết định:Bộ Tài chính quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kế hoạch-Tài chính Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Bản cam kết Phê duyệt Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Thủ trưởng (hoặc trưởng bộ phận, phòng, ban) được thủ trưởng Tên bước Mô tả bước quan, đơn vị cấp trên hoặc thủ trưởng quan, đơn vị mình giao nhiệm vụ mua sắm tài sản trách nhiệm trình kế hoạch đấu thầu lên người thẩm quyền và cho quan, tổ chức, bộ phận thẩm định liên quan. 2. Bước 2 Bộ phận thẩm định thực hiện nhiệm vụ thẩm định, báo cáo người thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu. 3. Bước 3 Người thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện phê duyệt. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phần công việc đã thực hiện liên quan đến chuẩn bị đấu thầu mua sắm tài sản, các căn cứ pháp lý để thực hiện 2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại mục III phần II Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy Thành phần hồ sơ trì hoạt động thường xuyên của quan nhà nước bằng vốn nhà nước 3. Phần kế hoạch đấu thầu bao gồm những công việc đã hình thành các gói thầu được thực hiện theo một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại mục III phần II Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của quan nhà nước bằng vốn nhà nước. 4. Khi trình duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản phải gửi kèm theo bản chụp các tài liệu làm căn cứ lập kế hoạch đấu thầu quy định tại điểm 1 mục II phần II Thông tư Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá Quyết định số 521/2007/QĐ- BKH Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính Thông tin. mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước. 4. Khi trình duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản phải gửi kèm theo bản chụp các tài liệu làm. hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy Thành phần hồ sơ trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước 3. Phần kế hoạch đấu thầu bao gồm những công việc đã hình thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính pptx, Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính pptx, Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay