Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính ppsx

3 554 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 16:21

Phê duyệt hồ mời thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý ngân sách nhà nước quan thẩm quyền quyết định:Bộ Tài chính quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kế hoạch – Tài chính Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết:Tối đa 20 ngày Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Bản cam kết Phê duyệt Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bộ phận được thủ trưởng quan, đơn vị giao nhiệm vụ thực Tên bước Mô tả bước hiện việc lập hồ mời thầu, báo cáo Thủ trưởng quan, đơn vị 2. Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền thực hiện phê duyệt hồ mời thầu Hồ Thành phần hồ 1. Văn bản không quy định cụ thể Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định cụ thể Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu hồ mời thầu mua sắm hàng hoá Quyết định số 521/2007/QĐ- BKH Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính Thông tin. lập hồ sơ mời thầu, báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 2. Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền thực hiện phê duyệt hồ sơ mời thầu Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản không. lý ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định :Bộ Tài chính Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kế hoạch – Tài chính Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính ppsx, Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính ppsx, Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính ppsx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay