DE KIEM TRA 1 TIET LOP 12D LAN 1 HOC KY 2

2 341 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 13:00

Trường THPT Thủ Khoa Nghĩa PHIẾU KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 1 TIẾT MƠN : HỐ 12 – Ngày – - 200 Học sinh trả lời trực tiếp trên đề (Khoanh tròn đáp án hoặc điền kết quả) Họ tên học sinh: …………………………………………….; Lớp : ……… ; Số báo danh:………… ĐIỂM Gốc: scđ: … x … đ = … Làm tròn: …………… ĐIỂM BẰNG CHỮ GIÁM KHẢO GIÁM THỊ Câu thứ Câu hỏi và lựa chọn Học sinh T.Lời 1 Điện phân dung dòch muối nào thì điều chế được kim loại tương ứng? A. NaCl B. AgNO 3 C. CaCl 2 D. MgCl 2 2 Ngâm 1 lá Zn trong 200 ml dung dịch CuSO 4 . Sau khi phản ứng hồn tồn lấy lá Zn ra khỏi dung dịch, nhận thấy khối lượng lá Zn giảm 0,1 gam. Nồng độ mol/lít của dung dịch CuSO 4 đã dùng.( Zn=65; Cu=64; S=32; O=16) A. 0,05M B. 0,005M C. 0,5M D. 1M 3 Viết phương trình hố học khi cho Natri tác dụng với dung dịch CuSO 4 ………………………………………………………………………………………………… 4 Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 3,9g kim loại Kali vào 101,8g nước là : ( K=39, H=1; O=16) A. 3,5% B. 5,3% C. 6,3% D. 3,6% 5 Ngâm một đinh sắt trong 100 ml dung dịch CuCl 2 1M. Sau khi phản ứng xong lấy đinh sắt ra , sấy khơ. Khối lượng đinh sắt tăng thêm: ( Fe=56; Cu=64; Cl=35,5) A. 15,5g B.0,8g C. 2,7g D. 2,4g 6 Chọn kim loại kiềm thổ khơng tác dụng với nước ở nhiệt độ thường ? A. Mg B. Ca C. Ba D.Be 7 Chọn thuốc thử thích hợp để làm mềm nước cứng có tính tạm thời: A. dd Ca(OH) 2 B. dd Na 2 SO 4 C. dd Na 2 CO 3 D. Cả A và C 8 Để khơi mào cho phản ứng giữa Al và Fe 2 O 3 người ta thường đốt cháy chất nào sau đây? A. dải Mg B. bột than C. bột photpho D.bột lưu huỳnh 9 Một loại nước cứng có chứa Mg(HCO 3 ) 2 và CaCl 2 là nước có tính cứng nào sau đây? A. Nước cứng tạm thời B. Nước cứng vĩnh cửu C Nước cứng tồn phần D.Nước mềm 10 Hiện tượng gì xảy ra khi cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO 2 ? A. Khơng có hiện tượng gì. B. Lúc đầu có kết tủa sau đó tan hết. C. Có kết tủa sau đó tan một phần. D.Có kết tủa 11 Cho 5,4 gam Al vào 100 ml dung dịch KOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hồn tồn thể tích khí H 2 (đktc) thu được là: ( Al=27; K=39; O=16; H=1) A. 4,48 lít B. 0,448 lít C. 0,672 lít D. 0,224 lít 12 Cho 4,005 gam AlCl 3 vào 100 ml dung dịch NaOH 0,1M. Sau khi phản ứng xong thu được bao nhiêu gam kết tủa ?( Al=27; Cl=35,5; Na=23; O=16;H=1) A. 1,56 g B. 2,34 g C. 2,60 g D. Kết quả khác 13 Cho V lít khí CO 2 hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch Ca(OH) 2 0,7M, kết thúc thí nghiệm thu được 4 gam kết tủa. Giá trị của V là:( C=12;O=16; Ca=40;H=1) Đáp số……0,896 l và 2,24 l……………………………………………………………. MÃ ĐỀ : Để trống 14 Hồ tan hồn tồn 4,68 gam hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại A và B thuộc nhóm IIA, thuộc 2 chu kỳ liên tiếp bằng dung dịch HCl, thu được 1,12 lít CO 2 (đktc). Hai kim loại A và B là ( Be=9;Mg= 24; Ca=40; Sr= 87; Ba= 137) A. Be và Mg B. Ca và Sr C. Mg và Ca D. Sr và Ba 15 Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nhơm oxit ? A. Al 2 O 3 được sinh ra khi nhiệt phân muối Al(NO 3 ) 3 . B. Al 2 O 3 bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao. C. Al 2 O 3 tan được trong dung dịch NH 3 . D. Al 2 O 3 là oxit khơng tạo muối 16 Có các dung dịch : KNO 3 , Cu(NO 3 ) 2 , FeCl 3 , AlCl 3 , NH 4 Cl. Chỉ dùng hố chất nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên ? A. dd NaOH dư B. dd AgNO 3 C. dd Na 2 SO 4 D. dd HCl 17 Có các q trình sau: a). Điện phân NaOH nóng chảy b). Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn c). Điện phân NaCl nóng chảy d). Cho NaOH tác dụng với dung dịch HCl. Các q trình mà ion Na + bị khử thành Na là: A. a,c B. a,b C. c,d D. a,b,d 18 Tính chất nào dưới đây khơng phải là tính chất của NaHCO 3 ? A. Là chất lưỡng tính. B. Thuỷ phân cho mơi trường axit yếu. C. Bị phân huỷ bởi nhiệt. D. Thuỷ phân cho mơi trường bazờ yếu. 19 Để bảo quản kim loại Natri phải ngâm Natri trong: A. Dầu hoả B. Phenol lỏng C. Nước D. Ancol etylic 20 Nước cứng là nước chứa nhiều các loại ion: A. Al 3+ và Fe 2+ B. Na + và Ba 2+ C. Mg 2+ và Fe 2+ D. Mg 2+ và Ca 2+ 21 Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là sai ? A. Al 2 O 3 + 3CO 2Al + 3CO 2 C. Al 2 O 3 + 2NaOH 2NaAlO 2 + H 2 O B. Al 2 O 3 + 6HCl 2AlCl 3 + 3H 2 O D. 2Al 2 O 3 4Al + 3O 2 22 Cho 12,2 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại kiềm2 chu kỳ liên tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 2,24 lít khí (đktc). Khối lượng muối tạo ra sau phản ứng : ( H=1; Cl=35,5; C=12) A. 2,66 g B.13,3 g C. 1,33 g D. 26,6 g 23 Cho 19,2g hỗn hợp muối cacbonat của 1 kim loại hoá trò I và muối cacbonat của kim loại hoá trò II tác dụng với dung dòch HCl dư, thu được 4,48lít một chất khí(đktc).Khối lượng muối tạo ra trong dung dòch là A. 21,4g B.22,2g C.23,4g D. 25,2g 24 Dẫn 8,96 lít khí CO 2 ( đktc) vào 300 ml dung dịch NaOH 2M.Số gam muối thu được là: ( C=12; H=1; Na=23; O=16) Đáp số……………………… ……………………………………………………………… 25 Cho sơ đồ phản ứng: NaHCO 3 Na 2 CO 3 NaCl NaNO 3 O 2 Viết các phương trình hố học biễu diễn sự biến đổi trên đpnc . Al 2 O 3 + 3CO 2Al + 3CO 2 C. Al 2 O 3 + 2NaOH 2NaAlO 2 + H 2 O B. Al 2 O 3 + 6HCl 2AlCl 3 + 3H 2 O D. 2Al 2 O 3 4Al + 3O 2 22 Cho 12 ,2 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại kiềm ở 2 chu kỳ. là A. 21 , 4g B .22 ,2g C .23 ,4g D. 25 ,2g 24 Dẫn 8,96 lít khí CO 2 ( đktc) vào 300 ml dung dịch NaOH 2M.Số gam muối thu được là: ( C = 12 ; H =1; Na =23 ; O =16 ) Đáp số……………………… ……………………………………………………………… 25 . dịch HCl, thu được 2, 24 lít khí (đktc). Khối lượng muối tạo ra sau phản ứng : ( H =1; Cl=35,5; C = 12 ) A. 2, 66 g B .13 ,3 g C. 1, 33 g D. 26 ,6 g 23 Cho 19 ,2g hỗn hợp muối cacbonat của 1 kim loại hoá trò
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA 1 TIET LOP 12D LAN 1 HOC KY 2, DE KIEM TRA 1 TIET LOP 12D LAN 1 HOC KY 2, DE KIEM TRA 1 TIET LOP 12D LAN 1 HOC KY 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay