Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài doc

6 374 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 12:21

Đăng chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng tổ chức, sở tôn giáo, người Việt Nam định nước ngoài, tổ chức nước ngoài, nhân nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai quan thẩm quyền quyết định:Sở Tài nguyên và Môi trường quan hoặc người thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; quan thuế Cách thức thực hiện:Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá mười tám (18) ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng đăng quyền sử dụng đất nhận đủ hồ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí địa chính Lệ phí địa chính (Mức thu do hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định) Nghị định 24/2006/NĐ-CP của C 2. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất (Mức thu do hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định) Nghị định 24/2006/NĐ-CP của C Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. - Người sử dụng đất nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ tại Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, - Văn phòng đăng quyền sử dụng đất kiểm tra, trả lại hồ và thông báo rõ lý do nếu đăng chuyển mục đích sử dụng đất thuộc các trường hợp: a) Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thuỷ sản; b) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng Tên bước Mô tả bước vào mục đích khác; c) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; d) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất; đ) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải đất sang đất ở; Nếu đăng chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc các trường hợp nêu trên thì xác nhận vào tờ khai đăng chuyển hồ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Sở Tài nguyên và Môi trường gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý lại cho Văn phòng đăng quyền sử dụng đất trực thuộc để trả cho người sử dụng đất. 2. Văn phòng đăng quyền sử dụng đất kiểm tra, trả lại hồ và thông báo rõ lý do nếu đăng chuyển mục đích sử dụng đất thuộc các trường hợp: a) Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thuỷ sản; b) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác; c) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; d) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất; Tên bước Mô tả bước đ) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải đất sang đất 3. Nếu đăng chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc các trường hợp nêu trên thì xác nhận vào tờ khai đăng chuyển hồ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 4. Sở Tài nguyên và Môi trường gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý lại cho Văn phòng đăng quyền sử dụng đất trực thuộc để trả cho người sử dụng đất Hồ Thành phần hồ 1. - Tờ khai đăng chuyển mục đích sử dụng đất; 2. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có) sau: a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do quan thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất Thành phần hồ đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được quan nhà nước thẩm quyền cấp hoặc tên trong sổ đăng ruộng đất, sổ địa chính; c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất; d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà gắn liền với đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; e) Giấy tờ do quan thẩm quyền thuộc chế độ cấp cho người sử dụng đất. f) Hộ gia đình, nhân đang sử dụng đất một trong các loại giấy tờ nêu trên (từ khoản a đến khoản e) mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất chữ của các bên liên quan, nhưng đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận đất không tranh chấp. g) Bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của quan nhà nước thẩm quyền đã được thi hành. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai đăng chuyển mục đích sử dụng đất Thông tư số 09/2007/TT- BTNMT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. nghiệp không phải là đất ở sang đất ở; Nếu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc các trường hợp nêu trên thì xác nhận vào tờ khai đăng ký và chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường. không phải là đất ở sang đất 3. Nếu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc các trường hợp nêu trên thì xác nhận vào tờ khai đăng ký và chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài doc, Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài doc, Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay