Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài ppsx

8 355 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 12:21

Đăng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng tổ chức trong nước, sở tôn giáo, người Việt Nam định nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, nhân nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai quan thẩm quyền quyết định:Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quan hoặc người thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; quan thuế; quan quản lý nhà ở, công trình xây dựng; quản lý nông nghiệp tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cách thức thực hiện:Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá mười lăm (15) ngày làm việc, không kể thời gian người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí địa chính Mức thu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định Nghị định 24/2006/NĐ-CP của C Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bên cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất hoặc bên cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đấttài sản gắn liền với đất hoặc bên cho thuê tài sản gắn liền với đất nộp hồ tại Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 2. Sau khi nhận đủ hồ hợp lệ, Văn phòng đăng quyền sử dụng đất trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau: Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận nơi chưa bản đồ địa chính; Tên bước Mô tả bước Đăng việc cho thuê vào hồ địa chính, sở dữ liệu địa chính; thực hiện thủ tục trình cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng thì Văn phòng đăng quyền sử dụng đất trách nhiệm xác nhận việc cho thuê vào Giấy chứng nhận đã cấp của bên cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho bên thuê, thuê lại quyền sử dụng đất. Hồ Thành phần hồ 1. Trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đấttài sản gắn liền với đất, hồ gồm có: + Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất; + Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận Thành phần hồ quyền sở hữu nhà hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất và một trong các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định sau: Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do quan thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được quan nhà nước thẩm quyền cấp hoặc tên trong sổ đăng ruộng đất, sổ địa chính; Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất; Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà gắn liền với đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; Giấy tờ do quan thẩm quyền thuộc chế độ cấp cho người sử dụng đất. Tổ chức trong nước, sở tôn giáo đang sử dụng đất một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất nêu trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất chữ của các bên liên quan, nhưng đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận đất không tranh chấp. Thành phần hồ Một trong các loại văn bản gồm biên bản về kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai được Uỷ ban nhân dân cấp thẩm quyền công nhận; thoả thuận xử lý nợ theo hợp đồng thế chấp, bảo lãnh; quyết định hành chính giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, trích lục bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của quan thi hành án; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật; quyết định của quan, tổ chức thẩm quyền về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức; văn bản về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật (trong trường hợp tách thửa do nhận quyền sử dụng đất quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 Điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP); Giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở: Trường hợp đầu tư xây dựng nhà để cho thuê thì phải một trong những giấy tờ về dự án nhà để cho thuê (quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư); Trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà hoặc được sở hữu nhà thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải giấy tờ về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở. Giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng: Trường hợp tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng mới theo quy định của pháp luật thì phải quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầudự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng do quan thẩm quyền cấp và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình; Thành phần hồ Trường hợp tạo lập công trình xây dựng bằng một trong các hình thức mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật; Trường hợp không một trong những giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng nêu trên thì phải được quan quản lý về xây dựng cấp tỉnh xác nhận công trình xây dựng tồn tại trước khi quy hoạch xây dựng mà nay vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được quan nhà nước thẩm quyền phê duyệt, không tranh chấp về quyền sở hữu công trình xây dựng. Giấy tờ về quyền sở ưhũ rừng sản xuất rừng trồng: Giấy tờ về giao rừng sản xuất rừng trồng; Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với rừng sản xuất rừng trồng đã chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện theo quy định của pháp luật; Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của quan nhà nước thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất rừng trồng đã hiệu lực pháp luật; Đối với tổ chức trong nước thực hiện dự án trồng rừng sản xuất bằng nguồn vốn không nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì phải quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầudự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư; Đối với tổ chức nước ngoài, nhân nước ngoài, người Việt Nam định nước ngoài thực hiện dự án trồng rừng sản xuất thì phải quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầudự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư. Thành phần hồ + Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có). 2. Trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, hồ gồm có: - Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất như tại mục a) nêu trên; * Trường hợp cho thuê tài sản gắn liền với đất, hồ gồm có: - Hợp đồng cho thuê tài sản gắn liền với đất; - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại điểm a) nêu trên. - Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cho thuê tài sản gắn liền với đất đã chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện theo quy định của pháp luật đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản không đồng thời người sử dụng đất. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị đăng biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư,. Bên cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất hoặc bên cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc bên cho thuê tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng. cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hồ sơ gồm có: + Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; + Giấy chứng nhận về quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài ppsx, Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài ppsx, Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài ppsx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay