Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài ppsx

4 221 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 12:21

Đăng cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng tổ chức, sở tôn giáo, người Việt Nam định nước ngoài, tổ chức nước ngoài, nhân nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai quan thẩm quyền quyết định:Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quan hoặc người thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá tám (8) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí địa chính Lệ phí địa chính (Mức thu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định) Nghị định 24/2006/NĐ- CP của C Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Người cho thuê quyền sử dụng đất nộp hồ tại Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 2. Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, thực hiện thủ tục đăng cho thuê quyền sử dụng đất vào hồ địa chính và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận 3. Văn phòng đăng quyền sử dụng đất trách nhiệm trao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hồ Thành phần hồ 1. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có) bao gồm: a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do quan thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được quan nhà nước thẩm quyền cấp hoặc tên trong sổ đăng ruộng đất, sổ địa chính; c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất; d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà gắn liền với đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; e) Giấy tờ do quan thẩm quyền thuộc chế độ cấp cho người sử dụng đất. f) Hộ gia đình, nhân đang sử dụng đất một trong các loại giấy tờ nêu trên (từ khoản a đến khoản e) mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm Thành phần hồ theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất chữ của các bên liên quan, nhưng đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận đất không tranh chấp. g) Hộ gia đình, nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của quan nhà nước thẩm quyền đã được thi hành Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê :Đất. bước 1. Người cho thuê quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 2. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ. phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm trao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài ppsx, Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài ppsx, Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài ppsx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay