Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài ppsx

4 319 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 12:21

Đăng cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng tổ chức, sở tôn giáo, người Việt Nam định nước ngoài, tổ chức nước ngoài, nhân nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai quan thẩm quyền quyết định:Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc sở Tài nguyên và môi trường quan hoặc người thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc sở Tài nguyên và môi trường quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá tám (8) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Người sử dụng đất nộp hồ tại tại Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và môi trường 2. Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng cho thuê quyền sử dụng đất vào hồ địa chính và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận 3. Văn phòng đăng quyền sử dụng đất trách nhiệm trao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ Thành phần hồ 1. Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất 2. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về Thành phần hồ quyền sử dụng đất (nếu có) bao gồm: a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do quan thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được quan nhà nước thẩm quyền cấp hoặc tên trong sổ đăng ruộng đất, sổ địa chính; c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất; d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà gắn liền với đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; e) Giấy tờ do quan thẩm quyền thuộc chế độ cấp cho người sử dụng đất. f) Hộ gia đình, nhân đang sử dụng đất một trong các loại giấy tờ nêu trên (từ khoản a đến khoản e) mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất chữ của các bên liên quan, nhưng đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận đất không tranh chấp. g) Hộ gia đình, nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của quan thi hành án, quyết định Thành phần hồ giải quyết tranh chấp đất đai của quan nhà nước thẩm quyền đã được thi hành. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Trình tự, thủ tục cho thuê lại đất này không áp dụng đối với trường hợp cho thuê, cho thuê lại đất trong khu công nghiệp Nghị định số 181/2004/NĐ-CP n . Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê :Đất. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và môi trường 2. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng. đất thực hiện thủ tục đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài ppsx, Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài ppsx, Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay