Đăng ký biến động về sử dụng đất do giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân pptx

4 337 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 12:21

Đăng biến động về sử dụng đất do giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên cho đối tượng hộ gia đình, nhân Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Tài nguyên và môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí địa chính Lệ phí địa chính (Mức thu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định) Nghị định 24/2006/NĐ- CP của C Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. - Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đối với hộ gia đình, nhân sử dụng đất tại xã, thị trấn (trường hơp nộp hồ sơ tại xã thị trấn thì trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm chuyển hồcho Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường). 2. - Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin đăng biến động, trích đo địa chính thửa đất, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ xin đăng biến động đến Phòng Tài nguyên và môi trường Tên bước Mô tả bước 3. - Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại cho Văn phòng đăng quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; 4. - Văn phòng đăng quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm trao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin đăng biến động về sử dụng đất 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có) 3. Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng biến động về sử dụng Thành phần hồđất Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin đăng biến động về sử dụng đất Thông số 09/2007/TT- BTNMT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Đăng ký biến động về sử dụng đất do giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân Thông tin Lĩnh vực thống kê :Đất đai Cơ quan có thẩm. nhận quyền sử dụng đất, gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; 4. - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc. phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin đăng ký biến động, trích đo địa chính thửa đất, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ xin đăng ký biến động đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Đăng ký biến động về sử dụng đất do giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân pptx, Đăng ký biến động về sử dụng đất do giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân pptx, Đăng ký biến động về sử dụng đất do giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay