Xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân pps

4 331 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 12:21

Xóa đăng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng hộ gia đình, nhân Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quá tám (8) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. - Các bên tham gia thế chấp bằng quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đối với hộ gia đình, nhân sử dụng đất tại xã, thị trấn (trường hơp nộp hồ sơ tại xã thị trấn thì trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm chuyển hồcho Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường). 2. - Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thực hiện xóa đăng thế chấp, bảo lãnh trong hồ sơ địa chính và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 3. - Văn phòng đăng quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đối với hộ gia đình, nhân sử dụng đất tại xã, thị trấn có trách nhiệm trao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn yêu cầu xoá đăng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hai (02) bản; 2. - Văn bản uỷ quyền (nếu có); 3. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn yêu cầu xoá đăng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Thông tư liên tịch số 05/2005 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Cơ quan đăng thế chấp, bảo lãnh thực hiện xoá đăng thế chấp, bảo lãnh trong các trường hợp sau: 1. Nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp, bảo lãnh đã được thực hiện; 2. Việc thế chấp, bảo lãnh được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác; 3. Hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bị chấm dứt theo bản án, quyết định của Toà án; 4. Tài sản thế chấp, bảo lãnh đã được xử lý theo quy định của pháp luật; 5. Theo thỏa thuận của các bên. Thông tư liên tịch số 05/2005 . Xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân Thông tin Lĩnh vực thống kê :Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Văn phòng đăng ký quyền sử. quan đăng ký thế chấp, bảo lãnh thực hiện xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh trong các trường hợp sau: 1. Nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp, bảo lãnh đã được thực hiện; 2. Việc thế chấp, bảo lãnh. chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 3. - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại xã, thị trấn có trách
- Xem thêm -

Xem thêm: Xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân pps, Xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân pps, Xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân pps

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay