Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân docx

4 321 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 12:21

Xóa đăng thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng hộ gia đình, nhân Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho đến ngày người đã đăng xoá thế chấp nhận Giấy chứng nhận Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bên đã thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồtại Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường 2. Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thực hiện kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, xóa đăng thế chấp trong hồ sơ địa chính và chỉnh lý Giấy chứng nhận; trao trả Giấy chứng nhận cho người đã đăng xoá đăng thế chấp Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Xác nhận của Bên nhận thế chấp về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ trong Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc Bản xác nhận của Bên nhận thế chấp về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ 2. Một trong các loại Giấy chứng nhận đã xác nhận đăng thế chấp gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền Thành phần hồ sơ sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp, bảo lãnh đã được thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2005 2. Việc thế chấp được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác Thông tư liên tịch số 05/2005 3. Hợp đồng thế chấp bị chấm dứt theo bản án, quyết định của Toà án Thông tư liên tịch số 05/2005 Nội dung Văn bản qui định 4. Tài sản thế chấp đã được xử lý theo quy định của pháp luật Thông tư liên tịch số 05/2005 5. Theo thỏa thuận của các bên Thông tư liên tịch số 05/2005 . Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân Thông tin Lĩnh vực thống kê :Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Văn. đã thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường 2. Văn phòng đăng ký quyền. thế chấp về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ 2. Một trong các loại Giấy chứng nhận đã xác nhận đăng ký thế chấp gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
- Xem thêm -

Xem thêm: Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân docx, Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân docx, Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay