Xoá đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài pps

3 270 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 12:21

Xoá đăng cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng tổ chức, sở tôn giáo, người Việt Nam định nước ngoài, tổ chức nước ngoài, nhân nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai quan thẩm quyền quyết định:Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc sở Tài nguyên và môi trường quan hoặc người thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc sở Tài nguyên và môi trường quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và môi trường Cách thức thực hiện:Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quá tám (08) ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí địa chính Lệ phí địa chính (Mức thu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định) Nghị định 24/2006/NĐ- CP của C Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Người sử dụng đất nộp hồ tại tại Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và môi trường 2. Văn phòng đăng quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện xoá đăng cho thuê trong hồ địa chính và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 3. Văn phòng đăng quyền sử dụng đất có trách nhiệm trao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ Thành phần hồ 1. Xác nhận thanh lý hợp đồng thuê đất trong Hợp đồng thuê đất đã kết hoặc Bản thanh lý hợp đồng thuê đất 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Sau khi hợp đồng thuê đất hết hiệu lực Nghị định số 181/2004/NĐ-CP n . Xoá đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài Thông tin. Lĩnh vực thống kê :Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc sở Tài nguyên và môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc sở Tài nguyên và môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và môi trường Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xoá đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài pps, Xoá đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài pps, Xoá đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay