bai tap ve benzen

3 2,863 23
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 12:00

. phân biệt các chất lỏng sau: a) Benzen, etylbenzen, stiren b) Benzen, hex-2-en, toluen c) Etylbenzen, vinylbenzen, phenylaxetilen Câu 2: Hoàn thành các PTHH sau: a) benzen  X  Y  stiren X 1 . lít benzen tác dụng với Brom lỏng thu được 62,8g brombenzen, biết d benzen =0,9g/ml.Tính V? ĐA: 34,67 ml Câu 22: cho 22,4g benzen tác dụng với clo có bột sắt nung nóng, thu được 30,375g clobenzen Clo tác dụng với 78g benzen, người ta thu được 78g clobenzen. Tính hiệu suất phản ứng? ĐA: 69,3% b) Muốn điều chế 7,85g brombenzen, hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng benzen cần dùng là
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap ve benzen, bai tap ve benzen, bai tap ve benzen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn