Bài tập phương pháp giải toán hoá hữu cơ potx

2 325 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 11:20

Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – thầy Sơn BÀI TẬP MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHUNG GIẢI BÀI TOÁN HÓA HỌC HỮU Bài 1. Một hỗn hợp hơi gồm C x H y và NH3 tổng thể tích là 5 lit. Đốt hoàn toàn hh này bằng 12 lit O 2 dư.Sau p/ứ thu đc 18 lit hh khí N 2 , CO 2 , H 2 O, O 2 . Ngưng tụ hoàn toàn hơi nước còn lại 10 lít khí. Cho 10 lít khí này qua KOH dư còn lại 8 lít khí. Công thứ C x H y là. A. C 2 H 4 B. CH 4 C. C 3 H 6 D. C 4 H 6 Bài 2. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp A gồm (CH 2 =CHCH 2 OH; C 2 H 5 CHO; CH 3 COCH 3 ; CH 3 COOCH 3 ) rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng CaO. Khối lượng bình đựng CaO tăng lên bao nhiêu gam? A. 5,4 B. 13,2 C.37,2 D. 18,6 Bài 3. Đun nóng hỗn hợp khí X gồm C 2 H 2 và H 2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thấy khối lượng bình Br 2 tăng 1,32 gam và còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) tỉ khối so với H 2 là 8. Khối lượng của hỗn hợp X là: A. 1,68 gam B. 1,87 gam C. 1, 86 gam D. 1,64 gam Bài 4. Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là A. C6H14. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12. Bài 5. Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1,8 gam nước. Công thức phân tử của hai rượu trên là A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C. C3H5OH và C4H7OH. D. C3H7OH và C4H9OH. Bài 6. Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của m là A. 17,8. B. 24,8. C. 10,5. D. 8,8. Bài 7. Cho 1,24 gam hỗn hợp 4 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra V ml H 2 (đktc) và 1,90 gam muối. Tính V A.112 ml B. 224 ml C. 336 ml D. 448 ml Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt - 1 - Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – thầy Sơn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt - 2 - . liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học – thầy Sơn BÀI TẬP MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHUNG GIẢI BÀI TOÁN HÓA HỌC HỮU CƠ Bài 1. Một hỗn hợp hơi gồm C x H y và NH3 có tổng thể tích là 5. trên là A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C. C3H5OH và C4H7OH. D. C3H7OH và C4H9OH. Bài 6. Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong. của m là A. 17,8. B. 24,8. C. 10,5. D. 8,8. Bài 7. Cho 1,24 gam hỗn hợp 4 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra V ml H 2 (đktc) và 1,90 gam
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập phương pháp giải toán hoá hữu cơ potx, Bài tập phương pháp giải toán hoá hữu cơ potx, Bài tập phương pháp giải toán hoá hữu cơ potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn