đê thi giua hoc ki 2+đap an Toan+Tviet L 3(khanh)

6 471 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 11:00

Trờng Tiểu học Kiểm tra định kỳ lần 3 Phúc Lâm Năm học 2009 2010 Môn: Tiếng Việt Lớp 3 ( Thời gian làm bài : 40 phút đối với phần B) Họ và tên:Lớp Phần A. Kiểm tra đọc: ( 10 điểm ) I. Đọc thành tiếng: ( 5 điểm ) !"#$%&#$'()*+,-#./# 0 # 1234567879:27;.(tc c: 40 ting / 15 phỳt) 56/<*7% 5=*+,2-#.7% II . Đọc thầm và làm bài tập : ( 5 điểm ) Suối Suối là tiếng hát của rừng Từ cơn ma bụi ngập ngừng trong mây Từ giọt sơng của lá cây Từ trong vách đá mạch đầy tràn ra. Từ lòng khe hẹp thung xa Suối dang tay hát khúc ca hợp đồng Suối gặp bạn, hoá thành sông Sông gặp bạn, hoá mênh mông biển ngời. Em đi cùng suối, suối ơi Lên non gặp thác, xuống đồi thấy sông. Vũ Duy Thông Đọc bài thơ trờn và dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào ô trống trớc câu trả lời đúng: 1 . Suối do đâu mà thành ? ( 0,5 ) Do sông tạo thành. Do biển tạo thành. Do ma và các nguồn nớc trên rừng núi tạo thành. 2. Em hiểu hai dòng thơ sau nh thế nào ? ( 0,5 ) Suối gặp bạn, hoá thành sông Sông gặp bạn, hoá mênh mông biển ngời. Nhiều suối hợp thành sông, nhiều sông hợp thành biển. Suối và sông là bạn của nhau. Suối, sông và biển là bạn của nhau. 3. Trong câuTừ cơn ma bụi ngập ngừng trong mây, sự vật nào đợc nhân hoá?(0,5 ) Mây. Ma bụi. Điểm Lời phê của giáo viên Bụi. 4. Trong khổ thơ 2, những sự vật nào đợc nhân hoá? ( 0,5 ) Suối, sông. Sông, biển. Suối, biển 5. Trong khổ thơ 3, suối đợc nhân hoá bằng cách nào ? ( 0,5 ) Tả suối bằng những từ ngữ chỉ ngời, chỉ hoạt động, đặc điểm của ngời. Nói với suối nh nói với ngời. Bằng cả hai cách trên. (6>-#0?#@A+BC ( 0,5 ) 7 . Điền tiếp bộ phận câu chỉ nguyên nhân ( Vì đâu ? ) vào mỗi dòng sau : ( 1 điểm ) a/ Long đã bị cảm sốt b/ , Chử Đồng Tử và công chúa đi khắp nơi dạy dân cách trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải. Phần B . Kiểm tra viết : ( 10 điểm ). I . Chính tả.( 5 điểm ) . Bài 1 . Viết chính tả : ( 4 điểm ) . Hoc sinh nghe viết đoạn văn: từ Trờng đua voi đến mặc áo xanh da trời trong bài Hội đua voi ở Tây Nguyên, Sách Tiếng Việt 3, tập 2, trang 60 Bài 1.6D4 ( 1 điểm ) . EsFx4GG7G#GH7GGI7G2GJ E+F4GK"G7G2G7GG7GL II . Tập làm văn : (4 điểm ) . Hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một vị anh hùng chống ngoại xâm mà em biết. Bài làm Biểu điểm - đáp án KTĐK lần Môn: Tiếng Việt Lớp 3 Năm học 2008 2009 Phn A. Kim tra c:M%NO I. c thnh ting:M(O 567879:27; 56/<*7% 5=*+,2-#.% II. c thm v lm bi tp:M;O 56/K#P2Q-#%R'RSR;7T7N7T1-#( N7TR-#U7% II. Đọc thầm (5 điểm) - Đánh dấu X đúng vào mỗi ô trống, đợc 1 điểm Đáp án: 1. Do ma và các nguồn nớc trên rừng núi tạo thành. 2. Nhiều suối hợp thành sông, nhiều sông hợp thành biển. 3. Ma bụi. 4. Suối, sông. 5. Nói với suối nh nói với ngời. 6. VW4 + !"= UEVBX9G EVBHX/-G Phần B. Kiểm tra viết (10 điểm) I. Chính tả :( 5 O Bài 1. Viết chính tả (4 điểm) 5YQ9+7Z87B F27["4; 5+M7+?"\-$#7$77Q2]#F^O5N7T 51ZQ877*7#Z7B F _75% Bài 2. (1 điểm) Điền đúng mỗi từ, cho 0,25 điểm. II. Tập làm văn (4 điểm) Yêu cầu viết đợc một đoạn văn kể về tên, tuổi, thành tích của một vị anh hùng chống ngoại xâm. Diễn đạt thành câu. Biết dùng từ đặt câu đúng, sử dụng dấu câu chính xác, viết đúng chính tả. Biểu lộ lòng khâm phục, biết ơn của bản thân đối với vị anh hùng dân tộc đó. Trờng tiểu học Đề KIểM TRA ĐịNH LầN 3 PHúC lÂM Năm học : 2009 - 2010 Môn Toán Lớp 3 ( Thời gian làm bài: 40 phút ) Họ và tên:. Lớp. Điểm Lời phê của giáo viên Phần 1 . Trc nghim ( 3 điểm). Hãy khoanh vào chữ đặt trớc các câu trả lời đúng: Bài 1: ( 0,5 điểm ). Số liền sau của số 9257 là : A. 9256 B. 9247 C. 9258 D. 9267 Bài 2. ( 0,5 điểm). Trong các số 5874 ; 8574 ; 8745 ; 4857, số lớn nhất là số nào ? A. 5874 B. 8574 C. 8745 D. 4857 Bài 3. ( 0,5 điểm ). Trong cùng một năm, ngày 24 tháng 6 là ngày thứ năm thì ngày 2 tháng 7 là thứ mấy ? A. Thứ t B. Thứ năm C. Thứ sáu D. Thứ bảy Bài 4. ( 0,5 điểm ). 3 m 4 cm = .cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là : A. 7 B. 34 C. 304 D. 340 Bài 5. ( 1 điểm ) 8603- 481 6726:6 A . 8102 A. 1121 B . 8122 B . 1111 Phần 2. ( 7 điểm ). Làm các bài tập sau : Bài 1. ( 2 điểm ). Đặt tính rồi tính: 3579 + 4264 8742 946 1298 x 4 9878 : 7 . . Bài 2: ( 2,5 điểm ). Một đội công nhân trong 5 ngày sửa đợc 1085 m đờng. Hỏi trong 3 ngày đội công nhân đó sửa đợc bao nhiêu mét đờng ? Bài giải Bài 3: ( 1,5 điểm ). Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 1625 dm, chiều rộng là 1225 dm. Tính chu vi thửa ruộng đó. Bài giải Bài 4. ( 1 điểm ).Tìm x: 14 + 7 - 4 = (x 24) + 7 Trờng tiểu học Biểu điểm chấm KIểM TRA ĐịNH LầN 3 PHúC lÂM Năm học : 2009- 2010 Môn Toán Lớp 3 Phần 1 . ( 3 điểm). Bài 1: ( 0,5 điểm ). C. 9258 Bài 2. ( 0,5 điểm). C. 8745 Bài 3. ( 0,5 điểm ). C. Thứ sáu Bài 4. ( 0,5 điểm ). C. 304 Bài 5. ( 1 điểm ) B . 8122 A. 1121 Phần 2. ( 7 điểm ). Làm các bài tập sau : Bài 1. ( 2 điểm ). Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm. 3579 + 4264 8742 946 1298 x 4 9878 : 7 3579 8472 1298 9878 7 + 4264 - 946 x 4 28 1411 7843 7796 5192 07 08 1 Bài 2: ( 2,5 điểm ). Bài giải Một ngày đội công nhân sửa đợc số mét đờng là : ( 0,5 đ ) 1085 : 5 = 217 ( m ) ( 0,5 đ ) 3 ngày đội công nhân đó sửa đợc số mét đờng là : ( 0,5 đ ) 217 x 3 = 651 ( m ) ( 0,5 đ ) Đáp số : 651 m ( 0,5 đ ) Bài 3: ( 1,5 điểm ). Bài giải Chu vi thửa ruộng đó là : ( 0,5 đ ) ( 1625 + 1225 ) x 2 = 5700 ( dm ) ( 0,5 đ ) Đáp số : 5700 dm ( 0,5 đ ) Bài 4. ( 1 điểm ).Tìm x: 14 + 7 - 4 =( x 24) + 7 17 = (x 24) + 7 (x 24) = 17 7 X 24 = 10 x = 10 + 24 x = 34 . Biểu l l ng khâm phục, biết ơn của bản thân đối với vị anh hùng dân tộc đó. Trờng tiểu học Đề KI M TRA ĐịNH Kì L N 3 PHúC l M Năm học : 2009 - 2010 Môn Toán L p 3 ( Thời gian l m. Trờng Tiểu học Ki m tra định kỳ l n 3 Phúc L m Năm học 2009 2010 Môn: Tiếng Việt L p 3 ( Thời gian l m bài : 40 phút đối với phần B) Họ và tên :L p Phần A. Ki m tra đọc: ( 10 điểm. E+F4GK"G7G2G7GG7GL II . Tập l m văn : (4 điểm ) . Hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một vị anh hùng chống ngoại xâm mà em biết. Bài l m Biểu điểm - đáp án KTĐK l n Môn: Tiếng Việt L p 3 Năm học
- Xem thêm -

Xem thêm: đê thi giua hoc ki 2+đap an Toan+Tviet L 3(khanh), đê thi giua hoc ki 2+đap an Toan+Tviet L 3(khanh), đê thi giua hoc ki 2+đap an Toan+Tviet L 3(khanh)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay