Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Nito Và Photpho pot

2 33,432 1,215
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 10:20

BÀI TẬP VỀ NITƠ PHOTPHO 1. 2 2 2 3 4 2 4NO O H O HNO   2. 3 2 3 4 5 3 2 3 5HNO P H O H PO NO     3. 3 4 3 4 2 2 3 2 ( ) 3Ca H PO Ca PO H    4. 3 4 2 2 4 4 2 4 2 ( ) 2 2 ( )Ca PO H SO CaSO Ca H PO    Hoặc 3 4 2 3 4 2 4 2 ( ) 4 3 ( )Ca PO H PO Ca H PO   5. 4 3 2 4 4 2 4 3 2 ( ) ( ) 2 o t NH NO H SO d NH SO HNO   6. 200 4 3 2 2 2 2 2 4 o C NH NO N O H O   7. 4 3 3 3 2 o t NH NO NaOH NaNO NH H O     8. 850 3 2 2 , 4 5 4 6 o o C Pt t NH O NO H O   9. 3 2 2 2 4 3 2 6NH O N H O   10. 3000 2 2 2 o C N O NO   11. 2 2 2 2NO O NO   12. 2 2 3 3 2NO H O HNO NO   Hoặc 2 2 2 3 4 2 4NO O H O HNO   13.   3 3 2 2 3 10 36 10 3 18Al HNO Al NO N H O    14. 400 2 2 3 2 o C Fe N H NH   15. 3 2 2 2 4 3 2 6NH O N H O   16. 850 3 2 2 4 5 4 6 o C Pt NH O NO H O   17. 3 2 4 NH H O NH OH  18. 4 3 2 o t NH OH NH H O  19. 4 4 2 NH OH HCl NH Cl H O   20. 4 3 2 o t NH Cl NaOH NaCl NH H O     21. 3 3 4 3 NH HNO NH NO  22. 350 4 3 2 2 2 1 2 2 o C NH NO N O H O   23. 200 4 3 2 2 2 o C NH NO N O H O  24. 3000 2 2 2 o C N O NO   25. 2 2 2 2NO O NO   26. 2 2 3 3 2NO H O HNO NO   27. 3 3 2 2 2 4 ( ) 2 dd Cu HNO Cu NO NO H O    Hoặc 3 3 3 2 2 6 ( ) 3 3Al HNO Al NO NO H O    28. 3 2 3 2 2 2 ( ) ( ) 2HNO Cu OH Cu NO H O   29. 3 2 2 3 ( ) 2 ( ) 2Cu NO KOH Cu OH KNO    30. 3 2 2 1 2 o t KNO KNO O  31. 2 3 2 2 2 2NO KOH KNO KNO H O    . BÀI TẬP VỀ NITƠ VÀ PHOTPHO 1. 2 2 2 3 4 2 4NO O H O HNO   2. 3 2 3 4 5 3 2 3 5HNO P H O H PO NO  
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Nito Và Photpho pot, Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Nito Và Photpho pot, Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Nito Và Photpho pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn