số 35/PGDđT ngày 4/3/2010 V/v thanh lập đoàn thanh tra toàn diện trường thcs tân phú

4 350 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2014, 07:00

UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 35/QĐ-PGDĐT Đồng Phú, ngày 04 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập đoàn Thanh tra toàn diện trường THCS Tân Phú TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO - Căn cứ Thông tư Liên tịch số 35/2008/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Liên tịch Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GĐ&ĐT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng GD&ĐT thuộc UBND cấp huyện; - Căn cứ vào Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2008 của UBND huyện Đồng Phú về quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và tổ chức của phòng GD&ĐT huyện Đồng Phú; - Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trườngthanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo; - Căn cứ vào kế hoạch thanh tra năm học 2009 – 2010 của phòng Giáo dục – Đào tạo; Xét phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Nay thành lập đoàn thanh tra toàn diện trường THCS Tân Phú gồm các ông (bà) có tên sau đây : Số TT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị công tác Chức vụ trong đoàn 1 Ông Lã Quốc Tuấn P.Trưởng phòng Phòng GD-ĐT Trưởng đoàn 2 Ông Vũ Văn Bắc CB.Thanh tra Phòng GD-ĐT P.trưởng đoàn 3 Ông Phạm Ngọc Vỹ CB. TCCB Phòng GD-ĐT Thành viên 4 Bà Phạm Lê Tường Vy CB. CM THCS Phòng GD-ĐT Thành viên 5 Ông Bùi Đình Đảng CB. TK - KH Phòng GD-ĐT Thành viên 6 Bà Phạm Thị Thu Hà Kế toán Phòng GD-ĐT Thành viên 7 Ông Nguyễn Hoàng Long CB. PCGD Phòng GD-ĐT Thành viên 8 Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ Giáo viên THCS Tân Lập Thành viên 9 Ông Trần Đức Tuấn P. Hiệu trưởng THCS Thuận Phú Thành viên 10 Bà Trần Thị Thanh Thu Giáo viên THCS Thuận Lợi Thành viên 11 Ông Phạm Minh Vương P. Hiệu trưởng THCS Tân Lập Thành viên 12 Bà Trần Thị Minh Nguyệt P. Hiệu trưởng THCS Tân Lập Thành viên 13 Bà Nguyễn Thị Thuỷ Giáo viên THCS Tân Tiến Thành viên 14 Ông Nguyễn Hoàn P. Hiệu trưởng THCS Tân Lợi Thành viên 15 Bà Nguyễn Thị Phiến P. Hiệu trưởng THCS Tân Phước Thành viên 16 Ông Trương Văn Toàn P. Hiệu trưởng THCS Tân Tiến Thành viên 17 Ông Phạm Đào Lược Giáo viên THCS Tân Tiến Thành viên 18 Bà Trần Nguyễn Diễm Huyền Giáo viên THCS Tân Lập Thành viên 19 Ông Đặng Văn Đông P. Hiệu trưởng THCS Thuận Phú Thành viên 20 Ông Giang Công Chiến Giáo viên THCS Thuận Phú Thành viên 21 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Hiệu trưởng THCS Tân Tiến Thành viên 22 Bà Lê Thị Mai Giáo viên THCS Thuận Phú Thành viên 23 Bà Nguyễn Thị Mến Giáo viên THCS Thuận Phú Thành viên 24 Ông Lê Cảnh Ngà Giáo viên THSC Tân Lập Thành viên 25 Ông Nguyễn Văn Chung Hiệu trưởng THCS Thuận Lợi Thành viên 26 Ông Lê Văn Trung Giáo viên THCS Tân Tiến Thành viên *Mời bà Trần Thị Hải – CB chuyên trách CĐ ngành GD làm thành viên đoàn thanh tra. Điều 2. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra toàn diện trường THCS Tân Phú theo thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. - Thời gian làm việc của đoàn bắt đầu từ 7 giờ 00 ngày 09 tháng 03 năm 2010 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. - Nhiệm vụ của từng thành viên sẽ do trưởng đoàn phân công trong phiên họp vào lúc 8 giờ 00 ngày 09 tháng 03 năm 2010 tại Hội trường phòng Giáo dục -Đào tạo Đồng Phú. Điều 3. Bộ phận thanh tra phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng trường THCS Tân Phú và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận : TRƯỞNG PHÒNG - Như điều 3 (Thực hiện); - UBND TT Tân Phú (Phối hợp); - Lưu: VT, Ttra. Nguyễn Văn Tặng UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đồng Phú, ngày 04 tháng 03 năm 2010 KẾ HOẠCH THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG THCS TÂN PHÚ (Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-PGDĐT ngày 04 tháng 03 năm 2009) Thời gian Nội dung công việc Ngày, tháng Giờ 09/3/2010 + 8 –11h + 13 – 17h - Họp đoàn thông báo Quyết định, triển khai kế hoạch thanh tra, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. - Các thành viên lập kế hoạch thanh tra. 10/3/2010 + 7 – 8h + 8 – 17h - Họp đoàn với nhà trường: + Công bố Quyết định và kế hoạch thanh tra. + Nghe Hiệu trưởng báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường (Báo cáo bằng văn bản với các nội dung theo Thông tư số 43/2006/TT- BGD & ĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục & Đào tạo). - Kiểm tra các loại hồ sổ sách về công tác quản lý của nhà trường, của các tổ chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức đoàn thể; Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo. 11/3/2010 +7 – 10h 30h + 10h30 - 11h15 +13 – 14h +14 – 16h - Kiểm tra các loại hồ sổ sách và kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo. - Làm việc với cá nhân và đơn vị có liên quan. - Họp Đoàn chuyên môn - Họp đoàn tổng hợp kết quả thanh tra, thông qua dự thảo báo cáo kết quả thanh tra. - Họp đoàn thanh tra thông báo dự thảo báo cáo kết quả thanh tra (thành phần gồm: Đoàn thanh tra, Hội đồng GD, Đoàn xã, Hội CMHS, Tập thể CB-GV- CNV) trường mời . DUYỆT CỦA TRƯỞNG PHÒNG TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA . viên THCS Tân Tiến Thành viên *Mời bà Trần Thị Hải – CB chuyên trách CĐ ngành GD làm thành viên đoàn thanh tra. Điều 2. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra toàn diện trường THCS Tân Phú theo. HUYỆN ĐỒNG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đồng Phú, ngày 04 tháng 03 năm 2010 KẾ HOẠCH THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG THCS TÂN PHÚ (Kèm. ĐỒNG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 35/QĐ-PGDĐT Đồng Phú, ngày 04 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập đoàn Thanh tra toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: số 35/PGDđT ngày 4/3/2010 V/v thanh lập đoàn thanh tra toàn diện trường thcs tân phú, số 35/PGDđT ngày 4/3/2010 V/v thanh lập đoàn thanh tra toàn diện trường thcs tân phú, số 35/PGDđT ngày 4/3/2010 V/v thanh lập đoàn thanh tra toàn diện trường thcs tân phú

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn