Ô chữ tổng kết trong bài "Mùa xuân nho nhỏ"

1 676 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2014, 20:00

Từ khoá hàng dọc của chúng ta gồm 7 chữ cái : Đây là quan niệm sống đợc nhà thơ Thanh Hải đa ra trong bài Để tìm đợc chúng ta lần lợt đi giải các ô chữ hàng ngang 1/ 7 chữ cái :Cách miêu tả mùa xuân của thiên nhiên đất nớc qua bp ẩn dụ thể hiện năng lực gì của t/g? 2/8 chữ cái: Nhà thơ Thanh Hải có ớc nguyện gì cho đất nớc? 3/7 chữ cái: Bài thơ sử dụng thành công và nhiều lần biện pháp nghệ thuật nào? 4/ 10 chữ cái: Nếu ngời ra đồng có nhiệm vụ tô điểm mùa xuân thì ngời cầm súng có nhiệm vụ gì ? 5/ 7 chữ cái :Là từ chỉ mùa xuân thứ 2 trong bài 6/ 8 chữ cái : Là tính từ đánh giá về bức tranh thiên nhiên mùa xuân trong bài thơ này? 7/ 13 chữ cái ;Một loại nhạc cụ xứ Huế đợc nhắc đến cuối bài ?Hãy đọc ô chữ hàng dọc và nhắc lại ý nghĩa của nó (Sống đẹp là sống có cống hiến,sống có ích cho đời ) Là tính từ đánh giá về bức tranh thiên nhiên mùa xuân trong bài Một loại nhạc cụ xứ Huế đ ợc nhắc đến trong bài thơ Cách miêu tả mùa mùa xuân của thiên nhiên đất n ớc thể hiện năng lực gì của Thanh Hải ?00 Bài thơ sử dụng thành công biện pháp nghệ thuật nào Nếu ng ời nông dân có nhiệm vụ tô điểm cho mùa xuân thì ng ời lính có nhiệm vụ gì ? Là từ chỉ mùa xuân thứ hai trong bài thơ Nhà Thơ Thanh Hải có ớc nguyện gì cho đất n ớc? Hàng ngang Nhà Thơ Thanh Hải có ớc nguyện gì cho đất n ớc? Là tính từ đánh giá về bức tranh thiên nhiên mùa xuân trong bài Một loại nhạc cụ xứ Huế đ ợc nhắc đến trong bài thơ Cách miêu tả mùa mùa xuân của thiên nhiên đất n ớc thể hiện năng lực gì của Thanh Hải ?00 Bài thơ sử dụng thành công biện pháp nghệ thuật nào Nếu ng ời nông dân có nhiệm vụ tô điểm cho mùa xuân thì ng ời lính có nhiệm vụ gì ? Là từ chỉ mùa xuân thứ hai trong bài thơ Nhà Thơ Thanh Hải có ớc nguyện gì cho đất n ớc? Hàng ngang Nhà Thơ Thanh Hải có ớc nguyện gì cho đất n ớc? Là tính từ đánh giá về bức tranh thiên nhiên mùa xuân trong bài Một loại nhạc cụ xứ Huế đ ợc nhắc đến trong bài thơ Cách miêu tả mùa mùa xuân của thiên nhiên đất n ớc thể hiện năng lực gì của Thanh Hải ?00 Bài thơ sử dụng thành công biện pháp nghệ thuật nào Nếu ng ời nông dân có nhiệm vụ tô điểm cho mùa xuân thì ng ời lính có nhiệm vụ gì ? Là từ chỉ mùa xuân thứ hai trong bài thơ Nhà Thơ Thanh Hải có ớc nguyện gì cho đất n ớc? Hàng ngang Nhà Thơ Thanh Hải có ớc nguyện gì cho đất n ớc? Là tính từ đánh giá về bức tranh thiên nhiên mùa xuân trong bài Một loại nhạc cụ xứ Huế đ ợc nhắc đến trong bài thơ Cách miêu tả mùa mùa xuân của thiên nhiên đất n ớc thể hiện năng lực gì của Thanh Hải ?00 Bài thơ sử dụng thành công biện pháp nghệ thuật nào Nếu ng ời nông dân có nhiệm vụ tô điểm cho mùa xuân thì ng ời lính có nhiệm vụ gì ? Là từ chỉ mùa xuân thứ hai trong bài thơ Nhà Thơ Thanh Hải có ớc nguyện gì cho đất n ớc? Nhà Thơ Thanh Hải có ớc nguyện gì cho đất n ớc? Là tính từ đánh giá về bức tranh thiên nhiên mùa xuân trong bài Một loại nhạc cụ xứ Huế đ ợc nhắc đến trong bài thơ Cách miêu tả mùa mùa xuân của thiên nhiên đất n ớc thể hiện năng lực gì của Thanh Hải ?00 Bài thơ sử dụng thành công biện pháp nghệ thuật nào Nếu ng ời nông dân có nhiệm vụ tô điểm cho mùa xuân thì ng ời lính có nhiệm vụ gì ? Là từ chỉ mùa xuân thứ hai trong bài thơ Nhà Thơ Thanh Hải có ớc nguyện gì cho đất n ớc? Nhà Thơ Thanh Hải có ớc nguyện gì cho đất n ớc? . mùa xuân thì ngời cầm súng có nhiệm vụ gì ? 5/ 7 chữ cái :Là từ chỉ mùa xuân thứ 2 trong bài 6/ 8 chữ cái : Là tính từ đánh giá về bức tranh thiên nhiên mùa xuân trong bài thơ này? 7/ 13 chữ. mùa xuân trong bài Một loại nhạc cụ xứ Huế đ ợc nhắc đến trong bài thơ Cách miêu tả mùa mùa xuân của thiên nhiên đất n ớc thể hiện năng lực gì của Thanh Hải ?00 Bài thơ sử dụng thành công. mùa xuân trong bài Một loại nhạc cụ xứ Huế đ ợc nhắc đến trong bài thơ Cách miêu tả mùa mùa xuân của thiên nhiên đất n ớc thể hiện năng lực gì của Thanh Hải ?00 Bài thơ sử dụng thành công
- Xem thêm -

Xem thêm: Ô chữ tổng kết trong bài "Mùa xuân nho nhỏ", Ô chữ tổng kết trong bài "Mùa xuân nho nhỏ", Ô chữ tổng kết trong bài "Mùa xuân nho nhỏ"

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn