đề thi toán giữa kì 2 lớp 5

6 2,675 36
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2014, 17:00

TRƯỜNG TH ĐINH TIÊN HOÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHỐI 5 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC II NĂM HỌC: 2009 - 20010 Môn: TOÁN (Thời gian: 40 phút) Bài 1. (5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng. 1. 5% của 1000kg là: A. 10kg B. 20kg C. 50kg D. 100kg 2. Giá một quyển truyện là 40 000 đồng. Nếu giảm giá 20% thì mua quyển truyện đó phải trả số tiền là: A. 32 000 đồng B. 20 000đồng C. 30 000 đồng D. 48 000 đồng 3. Hình nào dưới đây đã được tô đậm 75% diện tích? 4. Một trường tiểu học có 400 học sinh. Tỉ số học sinh nam, học sinh nữ so với số học sinh toàn trường được biểu diễn trên biểu đồ dưới đây. Theo biểu đồ, số học sinh nữ của trường tiểu học đó là: 5. Diện tích của tam giác bên là: A. 2,5cm 2 B. 5cm 2 C. 0,25cm 2 6. Diện tích của hình thang bên là: A. 15dm 2 B. 7,5dm 2 C. 9dm 2 Bài 2. (1 điểm) Ghi tên của mỗi hình sau vào chỗ chấm: ………………. ……………….………. ……………… ……… ……… 2,5c m 2cm 3d m 2dm 3dm A. B. C. D. Học sinh nam 46% Học sinh nữ 54% A. 216 em B. 184 em C. 540em D. 460 em …………………. ………………… ……… ………………. Bài 3. (2 điểm) Một thửa ruộng hình thang có các kích thước như hình vẽ dưới đây. Hỏi diện tích thửa ruộng đó bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc ta? Bài 4. (2 điểm) Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật, có các kích thước bên trong là: chiều dài 6dm, chiều rộng 5dm và chiều cao 8dm. a) Tính thể tích bể cá đó. b) Giả sử 75% thể tích bể đang có nước. Tính số lít nước có trong bể. (1dm 3 nước = 1l nước) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM. Bài1. (5 điểm) 1. Khoanh vào: C. 50kg (1 điểm) 2. Khoanh vào: A. 32 000 đồng(1 điểm) 3. Khoanh vào: C (1 điểm) 4. Khoanh vào: A (1 điểm) 5. Khoanh vào: A (0,5 điểm) 6. Khoanh vào : B (0,5 điểm) Bài 2. (1 điểm) HS viết đúng tên các hình được 1 điểm. Lần lượt tên các hình là: Hình tam giác; hình hộp chữ nhật; hình tròn; hình cầu; hình thang; hình trụ; hình lập phương. Bài 3 (2 điểm) Bài giải: Diện tích thửa ruộng đó là: (120 + 150) x 90 : 2 = 12150 (m 2 ) (1 điểm) 12150m 2 = 1,215ha (0,5 điểm) Đáp số: 12150m 2 ; 1,215ha (0,5 điểm) 90m 120m 150m Bài 4. (2 điểm) Bài giải: a) Thể tích bể cá đó là: 6 x 5 x 8 = 240 (dm 3 ) (0,75 điểm) b) 240dm 3 nước = 240l nước. Số lít nước có trong bể là: 240 x 75% = 180 (l ) (0,75 điểm) Đáp số: a) 240dm 3 b) 180l nước Đak Pơ, ngày 22 tháng 2 năm 2010 DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN TỔ TRƯỞNG Nguyễn Văn Quang 0,5 (điểm) Họ và tên HS: …………………………….……………………… …………………………………………………………………… ……………. Lớp: 5A … … KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC KỲ II Năm học: 2009 - 2010 Môn: TOÁN (Thời gian: 40 phút) Điểm Nhận xét của giáo viên Bài 1. (5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng. 1. 5% của 1000kg là: A. 10kg B. 20kg C. 50kg D. 100kg 2. Giá một quyển truyện là 40 000 đồng. Nếu giảm giá 20% thì mua quyển truyện đó phải trả số tiền là: A. 32 000 đồng B. 20 000đồng C. 30 000 đồng D. 48 000 đồng 3. Hình nào dưới đây đã được tơ đậm 75% diện tích? 4. Một trường tiểu học có 400 học sinh. Tỉ số học sinh nam, học sinh nữ so với số học sinh tồn trường được biểu diễn trên biểu đồ dưới đây. Theo biểu đồ, số học sinh nữ của trường tiểu học đó là: 5. Diện tích của tam giác bên là: A. 2,5cm 2 B. 5cm 2 C. 0,25cm 2 6. Diện tích của hình thang bên là: A. 15dm 2 B. 7,5dm 2 C. 9dm 2 2,5c m 2cm 3d m 2dm 3dm A. B. C. D. Học sinh nam 46% Học sinh nữ 54% A. 216 em B. 184 em C. 540em D. 460 em Bài 2. (1 điểm) Ghi tên của mỗi hình sau vào chỗ chấm: ………………. ……………….………. ……………… ……… ……… …………………. ………………… ……… ………………. Bài 3. (2 điểm) Một thửa ruộng hình thang có các kích thước như hình vẽ dưới đây. Hỏi diện tích thửa ruộng đó bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc ta? Giải ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Bài 4. (2 điểm) Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật, có các kích thước bên trong là: chiều dài 6dm, chiều rộng 5dm và chiều cao 8dm. c) Tính thể tích bể cá đó. d) Giả sử 75% thể tích bể đang có nước. Tính số lít nước có trong bể. (1dm 3 nước = 1l nước) Giải ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 90m 120m 150m . là: ( 120 + 150 ) x 90 : 2 = 121 50 (m 2 ) (1 điểm) 121 50 m 2 = 1 ,21 5ha (0 ,5 điểm) Đáp số: 121 50 m 2 ; 1 ,21 5ha (0 ,5 điểm) 90m 120 m 150 m Bài 4. (2 điểm) Bài giải: a) Thể tích bể cá đó là: 6 x 5 x. trường tiểu học đó là: 5. Diện tích của tam giác bên là: A. 2, 5cm 2 B. 5cm 2 C. 0 , 25 cm 2 6. Diện tích của hình thang bên là: A. 15dm 2 B. 7,5dm 2 C. 9dm 2 2,5c m 2cm 3d m 2dm 3dm A. B. C. D. Học. của trường tiểu học đó là: 5. Diện tích của tam giác bên là: A. 2, 5cm 2 B. 5cm 2 C. 0 , 25 cm 2 6. Diện tích của hình thang bên là: A. 15dm 2 B. 7,5dm 2 C. 9dm 2 Bài 2. (1 điểm) Ghi tên của mỗi
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi toán giữa kì 2 lớp 5, đề thi toán giữa kì 2 lớp 5, đề thi toán giữa kì 2 lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay