lập kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp

65 1,392 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2014, 13:07

1 LËp kÕ ho¹ch kinh doanh 2 Đặt vấn đề V NR có thờng xuyên xây dựng kế hoạch kinh doanh không? Nếu có, KH kinh doanh đó có điểm yếu không? Nếu có, điểm yếu đó l gì? Khó khăn chủ yếu khi xây dựng kế hoạch kinh doanh của VNR l gì? Mục đích của khóa học Giúp bạn có đợc những kỹ năng v hiểu biết cần thiết để vạch ra kế hoạch kinh doanh dễ hiểu v hấp dẫn đối với những nh đầu t v đối tác. 3 Theo b¹n, sau khi kÕt thóc kho¸ häc, b¹n cã thÓ: 4 Tæng quan vÒ KHKD 9 KHKD lμ g×? 9 T¹i sao ta cÇn KHKD? 9 KÕt cÊu chung cña b¶n KHKD? 9 Tiªu chuÈn cña mét KHKD tèt? 5 KÕ ho¹ch kinh doanh lμ g×? 6 T¹i sao ta cÇn KHKD? 7 Khi nμo cÇn KHKD? 8 Tổng quan quy trình lập kế hoạch kinh doanh Xác định v mô tả Phân tích v lập KH Lợng hoá v tóm tắt Tổ chức một cách hệ thống Kế hoạch kinh doanh 9 Kết cấu KHKD 9 Tóm tắt tổng quan 9 Mô tả công ty: Lịch sử, sứ mệnh, sở hữu, mục tiêu 9 Mô tả sản phẩm/dịch vụ 9 Phân tích thị trờng 9 Chiến lợc v kế hoạch marketing 9 KH sản xuất v đầu t 9 KH quản lý 9 KH ti chính 9 Những cải tiến dự định trong hoạt động của công ty 9 Phụ lục 10 Lmthếno để xây dựng đợc một KHKD có chất lợng 1.Xác định rõ mục tiêu xây dựng KHKD 2.Phân bổ thời gian v nguồn lực xứng đáng cho KHKD 3.Chia sẻ kinh nghiệm v hỏi ý kiến ngời khác về KHKD 4.Lập một KHKD đặc thù của doanh nghiệp bạn [...]...Lm thế no để xây dựng đợc một KHKD có chất lợng 6 Liệt những điểm chính trong mỗi phần kế hoạch trớc khi viết 7 Hãy bảo đảm rằng kế hoạch ti chính của bạn l đáng tin cậy 8 Hãy viết phần tóm tắt tổng quan cuối cùng 11 Doanh nghiệp đang mạnh Triết lý kinh doanh tốt Huy động vốn Kế hoạch kinh doanh tốt Thnh công 12 Tóm tắt tổng quan Mục tiêu: Giúp hiểu nhanh... Bạn có kế hoạch nh thế no để giải quyết những vấn đề 30 ny? Kế HOạCH cải tiến NÂNG CAO hiệu quả hoạt động của công ty: Ti chính Mô tả kế hoạch của bạn nhằm cải tiến hệ thống kế toán công ty? Hiện nay, bạn vay hoặc huy động tiền cần thiết cho hoạt động của công ty nh thế no? Có những cải tiến gì có thể thực hiện để nâng cao hiệu quả hệ thống kế toán v khả năng huy động vốn của công ty? 31 Kế HOạCH cải... Cung cấp hng hoá / dịch vụ khác biệt một cách tơng đối để thoả mãn các nhu cầu đó Tính hon hảo: Cung cấp dịch vụ một cách hon hảo 25 KH sản xuất v đầu t Phát triển sản phẩm/dịch vụ: Laọi sản phẩm/dịch vụ Kế hoạch sản xuất: Quá trình vận hnh sản xuất hay cung cấp dịch vụ Nh máy, thiết bị, nguyên liệu v lao động cần thiết Khả năng của doanh nghiệp v những cản trở Kế hoạch đầu t: Dự kiến đầu t: Sản phẩm/dịch... định thực hiện trong quá trình hay hệ thống phát triển sản phẩm /dịch vụ của công ty 32 Kế HOạCH cải tiến NÂNG CAO hiệu quả hoạt động của công ty: Quản lý v nguồn nhân lực Kế hoạch điều chỉnh về mặt tổ chức? Bạn có cần thuê các chuyên gia hay quản lý mới không? Hãy chỉ ra các kế hoạch nâng cao kỹ năng v kiến thức cho các nh quản lý v ngời lao động? 33 KH ti chính Mục tiêu: trình by đầy đủ v tin cậy... khả năng gây ra cho doanh nghiệp ta Điểm mạnh v điểm yếu của họ l gì? Điểm mạnh đặc biệt của doanh nghiệp ta (sản phẩm / dịch vụ) trong thị trờng mục tiêu? Lm thế no để khách hng của ta nhận ra điểm mạnh đó? Lm thế no để duy trì v tăng cờng lợi thế cạnh tranh đó? 22 Chiến lợc marketing Ví dụ về các chiến lợc marketing cạnh tranh Giá thấp Chất lợng cao Dịch vụ hon hảo Độc quyền trong một thị trờng ngách... nhân viên 28 Kế HOạCH cải tiến NÂNG CAO hiệu quả hoạt động của công ty: Sản xuất Những cải tiến no đã đợc thực hiện để nâng cao hiệu quả sản xuất? Kết quả mang lại từ những cải tiến ny nh thế no? Những cải tiến no trong sản xuất đợc dự kiến trớc? Cần bao nhiêu thời gian để thực hiện những cải tiến dự kiến ny? Những vấn đề quan trọng no còn tồn tại trong lĩnh vực sản xuất? Bạn có kế hoạch nh thế... hoạch đầu t: Dự kiến đầu t: Sản phẩm/dịch vụ/cơ sở hạ tầng? Quy mô đầu t: Tăng sản lợng /doanh thu/năng lực Nguồn lực v cản trở Các ảnh hởng bên ngoi: Luật môi trờng, lao động, phúc lợi, 26 KH quản lý Ban quản lý v các nguyên tắc quản lý (năng lực của những ngời giữ vai trò chủ chốt trong doanh nghiệp) Những ngời sáng lập Những nh đầu t Những nhân viên chủ chốt Những nh t vấn v đối tác chính, 27 KH quản... trên đều đợc hỗ trợ bởi các biện pháp v kế hoạch quản lý, tổ chức v vận hnh thích hợp 23 Hai lỗi thờng gặp 1.Ta không nhìn sản phẩm / dịch vụ theo phơng diện khách hng 2.Không tập trung vo khác biệt hoá sản phẩm / dịch vụ để đáp ứng tốt nhu cầu đã đợc xác định trong đoạn thị trờng đã đợc xác định 24 Chìa khoá thnh công Tính cụ thể: Đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của một nhóm ngời tiêu dùng hẹp v có thể... Tóm tắt tổng quan Mục tiêu: Giúp hiểu nhanh Tăng v thu hút sự chú ý Khi no v ở đâu? Để ở những trang đầu của KHKD Đợc viết sau khi viết xong KHKD -Tránh mơ hồ v nông cạn -Tránh việc lập KHKD duy ý chí 13 Công ty Lịch sử thnh lập Chủ sở hữu Nhân sự chủ chốt v nhân viên Cơ cấu tổ chức v quản lý Sản phẩm / Dịch vụ Quy trình công nghệ v trang thiết bị Thị trờng Mức độ thnh công 14 Sản phẩm v dịch vụ Mô tả... kiến trớc? Cần bao nhiêu thời gian để thực hiện những cải tiến dự kiến ny? Những vấn đề quan trọng no còn tồn tại trong lĩnh vực sản xuất? Bạn có kế hoạch nh thế no để giải quyết những vấn đề ny? 29 Kế HOạCH cải tiến NÂNG CAO hiệu quả hoạt động của công ty: Marketing v bán hng Bạn đã thực hiện những cải tiến no để nâng cao hiệu quả bán hng? Các hình thức hoạt động bán hng Chi phí bán hng (chỉ . kinh doanh lμ g×? 6 T¹i sao ta cÇn KHKD? 7 Khi nμo cÇn KHKD? 8 Tổng quan quy trình lập kế hoạch kinh doanh Xác định v mô tả Phân tích v lập KH Lợng hoá v tóm tắt Tổ chức một cách hệ thống Kế. Khó khăn chủ yếu khi xây dựng kế hoạch kinh doanh của VNR l gì? Mục đích của khóa học Giúp bạn có đợc những kỹ năng v hiểu biết cần thiết để vạch ra kế hoạch kinh doanh dễ hiểu v hấp dẫn đối với. 1 LËp kÕ ho¹ch kinh doanh 2 Đặt vấn đề V NR có thờng xuyên xây dựng kế hoạch kinh doanh không? Nếu có, KH kinh doanh đó có điểm yếu không? Nếu có, điểm yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: lập kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn