6-Toc do phan ung va can bang hoa hoc

8 633 5
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2014, 13:00

TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG CÂN BẰNG HÓA HỌC 1. Yếu tố không ảnh hưởng đến sự dịch chuyển cân bằng là : A. Áp suất B. nồng độ C. chất xúc tác D. nhiệt độ 2. Điền vào khoảng không trong sau bằng cụ từ thích hợp : « cân bằng hóa họccân bằng …(1) …., vì tại cân bằng phản ứng … (2) … » A. (1) động, (2) tiếp tục xảy ra B. (2) động, (2) dừng lại C. (1) tĩnh, (2) dừng lại D. (1) tĩnh, (2) tiếp tục xảy ra 3. Xác định hằng số cân bằng của phản ứng sau ở 430 0 C H 2 (k) + I 2 (k) ⇄ 2HI (k) ∆H = -92 kJ Biết, khi cân bằng nồng độ các chất là [H 2 ] = [I 2 ] = 0,107 M ; [HI]= 0,786 M A. 0,019 B. 53,961 C. 7,346 D. 68,652 4. Cho cân bằng hoá học : N 2 (k) + 3H 2 (k) = 2NH 3 (k) ; phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi : A. thay đổi áp suất của hệ B. thay đổi nhiệt độ C. thay đổi nồng độ N 2 D. thêm chất xúc tác Fe 5. Sự phá vỡ cân bằng cũ để chuyển sang cân bằng mới do các yếu tố bên ngoài tác động, được gọi là : A. sự chuyển dịch cân bằng B. sự biến đổi tốc độ phản ứng C. sự biến đổi chất D. sự biến đổi hằng số cân bằng dangtuanlqd@gmail.com 2 6. Cho cân bằng hóa học: 2SO 2 (k) + O 2 (k) = 2SO 3 (k); phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Phát biểu đúng là: A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng. B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO 3 . C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O 2 . 7. Cho biết phẩn ứng H 2 O (k) + CO (k) ⇄ H 2 (k) + CO 2 (k) Ở 700 0 C hằng số cân bằng K = 1,873. Tính nồng độ CO ở trạng thái cân bằng, biết rằng hỗn hợp ban đầu gồm 0,3 mol H 2 O 0,3 mol CO trong bình 10 lít ở 700 0 C A. 0,0173 B. 0,0127 C. 0,1733 D. 0,1267 8. Hằng số cân bằng K của phản ứng chỉ phụ thuộc vào : A. nhiệt độ B. áp suất C. nồng độ D. chất xúc tác 9. Chọn cụm từ thích hợp cho khoảng trống trong : “Tốc độ phản ứng được đo bằng biến thiên trong một đơn vị thời gian.” A. thành phần nguyên tố cấu tạo nên các chất B. tổng số lượng các nguyên tử C. nồng độ chất tham gia hoặc hình thành D. tổng khối lượng các chất 10. Trong các cân bằng dưới đây, cân bằng nào chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ hoặc giảm áp suất dangtuanlqd@gmail.com 3 A. CO (k) + H 2 O (k) ⇔ CO 2 (k) + H 2 (k) ∆H = -41,8 kJ B. COCl 2 (k) ⇔ CO (k) + Cl 2 (k) ∆H = +113 kJ C. 2SO 2 (k) + O 2 (k) ⇔ 2SO 3 (k) ∆H = -192 kJ D. 4HCl (k) + O 2 (k) ⇔ 2H 2 O (k) + 2Cl 2 (k) ∆H = -112,8 kJ 11. Xét cân bằng : C(r) + H 2 O(k) ⇔ CO (k) + H 2 (k) ∆H = 131 kJ Yếu tố nào sau đây làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận ? A. Lấy bớt H 2 B. Tăng CO C. Giảm nhiệt độ D. Tăng áp suất 12. Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH 3 COOH 1 mol C 2 H 5 OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH 3 COOH cần số mol C 2 H 5 OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ) A. 0,456. B. 0,342. C. 2,412. D. 2,925. 13. Phản ứng sản xuất vôi: CaCO 3 (r) ⇔ CaO (r) + CO 2(k) ∆ H > 0 (thu nhiệt). Biện pháp kĩ thuật tác động vào quá trình sản xuất vôi để tăng hiệu suất phản ứng là: A. Giảm nhiệt độ. B. Tăng nhiệt độ giảm áp suất khí CO 2 . C. Tăng áp suất. D. Giảm nhiệt độ tăng áp suất khí CO 2 . 14. Trong phản ứng: 2SO 2 + O 2 ⇔ 2SO 3 (∆H < 0). Mệnh đề nào sau đây là đúng: A. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng thu nhiệt. dangtuanlqd@gmail.com 4 B. Phản ứng thuận không phải là phản ứng thu nhiệt. C. Tăng áp suất phản ứng xảy ra theo chiều nghịch. D. Khi tăng nhiệt độ phản ứng diễn ra theo chiều nghịch. 15. Người ta cho N 2 H 2 vào một bình kín, thể tích không đổi thực hiện phản ứng tổng hợp NH 3 . Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng nồng độ các chất trong bình như sau: [N 2 ]= 1,5 mol/l, H 2 = 3 mol/l NH 3 = 2 mol/l. Nồng độ của N 2 H 2 ban đầu lần lượt là: A. 3,5 mol/l 5 mol/l B. 3,0 mol/l 6 mol/l C. 2,5 mol/l 6 mol/l D. 2,5 mol/l 5 mol/l 16. Cho cân bằng 2A (k) + B(k) ⇄ 2X(k) + 2Y (k). Người ta trộn 4 chất mỗi chất 1 mol vào bình kín dung tích 2 lít (không đổi). Khi cân bằng lượng chất X là 1,6 mol. Hằng số cân bằng của phản ứng là: A. 58,5 B. 33,44 C. 29,26 D. 40,96 17. Trong bình kín chứa khí NH 3 ở 0 0 C 1 atm với nồng độ 1M. Nung bình đế 546 0 C, khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, áp suất trong bình là 3,3 atm. Thể tích trong bình không đổi. Hằng số cân bằng của phản ứng ở 546 0 C là: A. 2,08.10 -4 B. 3,80.10 -4 C. 4,00.10 -4 D. 2,45.10 -4 18. Áp suất không ảnh hưởng đến cân bằng nào sau đây? A. CaCO 3 (r) ⇄ CaO (r) + CO 2 (k) B. H 2 (k) + I 2 (k) ⇄ 2HI (k) C. H 2 (k) + I 2 (r) ⇄ 2HI (k) D. C (r) + O 2 (k) ⇄ 2CO (k) dangtuanlqd@gmail.com 5 19. Xét quá trình tổng hợp SO 3 sản xuất CaO (a) 2SO 2 (k) + O 2 (k) ⇄ 2SO 3 (k) ∆H < 0 (b) CaCO 3 (r) ⇄ CaO (r) + CO 2 (k) ∆H > 0 Biện pháp tăng áp suất giảm nhiệt độ có thể làm tăng hiệu suất của: A. quá trình (a) B. quá trình (b) C. cả hai quá trình D. không quá trình nào 20. Chọn cụm từ thích hợp vào dấu “…” ở sau: “Khi nồng độ các chất phản ứng tăng thì … , nên tốc độ phản ứng tăng.” A. tần số va chạm tăng B. tần số va cham giảm C. nhiệt độ tăng D. áp suất giảm 21. Sự phân hủy N 2 O 5 trong CCl 4 ở 25 0 C theo phản ứng hóa học N 2 O 5 → N 2 O 4 + 2 1 O 2 . Sau 184 giây, nồng độ của O 2 là 0,125 mol/l. Vận tốc trung bình của phản ứng là: A. 1,36.10 -3 mol/l.s B. 1,26.10 -3 mol/l.s C. 0,68 10 -3 mol/l.s D. -0,68.10 -3 mol/l.s 22. Phát biểu nào dưới đây không hoàn toàn đúng ? A. Khi tăng đồng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng. B. Đối với những phản ứng có chất khí, khi tăng áp suất, tốc độ phản ứng tăng. C. Khi tăng nhiệt độ, tốc độ phản ứng tăng. D. Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng. 23. Xét cân bằng sau: 2SO 2 + O 2 ⇄ 2SO 3 ∆H = -198 kJ, yếu tố nào sau đây, không làm dịch chuyển cân bằng hóa học ? dangtuanlqd@gmail.com 6 A. chất xúc tác B. nhiệt độ C. áp suất D. nồng độ 24. Khi tăng áp suất chung, cân bằng hóa học nào sau đây chuyển dịch theo chiều thuận: A. CaCO 3 (k) ⇄ CaO + CO 2 (k) B. N 2 (k) + 3H 2 (k) ⇄ 2NH 3 (k) C. 2HI (k) ⇄ H 2 (k) + I 2 (k) D. N 2 O 4 (k) ⇄ 2NO 2 (k) 25. Xét cân bằng N 2 O 4 (k) ⇄ 2NO 2 (k) ở 25 0 C. Ở trạng thái cân bằng, nồng độ của N 2 O 4 NO 2 lần lượt là: 0,5940 mol/l 0,0523 mol/l. Hằng số cần bằng của phản ứng trên là: A. 4,60.10 -3 B. 88.10 -3 C. 0,28.10 3 D. 4,66.10 -3 26. Lần lượt cho các kim loại Li, Na, K Rb vào các chậu thủy tinh đựng nước khác nhau. Kim loại phản ứng với nước nhanh nhất là : A. Li B. Na C. K D. Rb 27. Cho phản ứng : S 2 O 8 2- + 2I - → 2SO 4 2- + I 2 Nếu ban đầu nồng độ của I - bằng 1,000 M nồng độ sau 20 giây là 0,752 M thì tốc độ trung bình của phản ứng trong thời gian này bằng : A. 24,8.10 –3 M/giây B. 12,4.10 –3 M/giây C. 6,2.10 –3 M/giây D. -12,4.10 –3 M/giây 28. Phát biểu nào dưới đây KHÔNG đúng ? A. Phản ứng thuận nghịch xảy ra đồng thời hai chiều trong cùng điều kiện. dangtuanlqd@gmail.com 7 B. Phản ứng một chiều có thể xảy ra hoàn toàn. C. Phản ứng thuận nghịch không thể xảy ra hoàn toàn. D. Hiệu suất phản ứng thuận nghịch có thể đạt đến 100% 29. Xét cân bằng: H 2 O + CO D H 2 + CO2 Tại 700 0 C hằng số cân bằng K = 1,873. Tính nồng độ CO ở trạng thái cân bằng, biết nồng độ ban đầu của H2O CO đều bằng 0,03 mol/l. A. 0,0173 M B. 0,1733 M C. 0,0127 M D. 0,1267 M 30. Xác định hằng số cân bằng của phản ứng sau ở 430 0 C: H2 + I2 D 2HI Biết khi cân bằng nồng độ các chất là: [H 2 ] = [I 2 ] = 0,107M ; [HI] = 0,786M A. 7,346 B. 53,961 C. 0,019 D. 68,652 31. Nồng độ H + của dung dịch CH 3 COONa 0,10M (K b của CH 3 COO - 5,71.10 -10 ) A. 5,71.10 -10 M B. 1,32.10 -9 M C. 7,56.10 -6 M D. 5,71.10 -9 M 32. Nồng độ H + trong dung dịch NH 4 Cl 0,10M (K a của + 4 NH là 5,56.10 -10 ) A. 5,56.10 -10 M B. 7,46.10 -10 M C. 7,46.10 -6 M D. 5,56.10 -6 M dangtuanlqd@gmail.com 8 . “Khi nồng độ các chất phản ứng tăng thì … , nên tốc độ phản ứng tăng.” A. tần số va chạm tăng B. tần số va cham giảm C. nhiệt độ tăng D. áp suất giảm 21. Sự phân hủy N 2 O 5 trong CCl 4 ở. Nồng độ H + của dung dịch CH 3 COONa 0,10M (K b của CH 3 COO - 5,71.10 -10 ) A. 5,71.10 -10 M B. 1,32.10 -9 M C. 7,56.10 -6 M D. 5,71.10 -9 M 32. Nồng độ H + trong dung dịch NH 4 Cl. 58,5 B. 33,44 C. 29,26 D. 40,96 17. Trong bình kín chứa khí NH 3 ở 0 0 C và 1 atm với nồng độ 1M. Nung bình đế 546 0 C, khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, áp suất trong bình là 3,3 atm. Thể tích
- Xem thêm -

Xem thêm: 6-Toc do phan ung va can bang hoa hoc, 6-Toc do phan ung va can bang hoa hoc, 6-Toc do phan ung va can bang hoa hoc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn