ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II - LẦN 1 - LỨP 6

4 284 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2014, 11:00

Phòng Giáo dục Tiền Hải Trờng T.H.C.S Giang Phong The second English Test (Time allowed: 45 minutes) [ Name: Class : 6C Bài 1: Chọn một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại. (1,25 điểm) 1. A. cheese B. knee C. canteen D. beer 2. A. head B. tea C. bean D. cream 3. A. now B. bowl C. brown D. how 4. A. light B. bike C. rice D. lips 5. A. chest B. red C. hundred D. help Bài 2: Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau. (2,5 điểm) 6. Doesnt your brother like chocolate? ~ Yes, he A. does B. doesn t C. do D. don t 7. Do we have any beef? ~ No. We dont have any beef we have some pork. A. and B. so C. but D. 8. many eggs does she want? A. What B. Which C. When D. How 9. do you feel, Lan? ~ Im very tired. A. What B. How C. Who D. When 10. color are her cousins eyes? A. What B. How C. Who D. Which 11.Im hot. Id like a glass of cold water. A. drink B. to drinking C. drinks D. to drink 12.Mai is . She would like some rice and chicken . A. full B. tired C. hungry D. thirsty 13.Id like a of cooking oil. A. bowl B. tube C. box D. bottle 14.How much are these ? ~ Twenty thousand dong. A. water B. orange juice C. lemonade D. bananas 15.Can I you? A. help B. to help C. helping D. helps 16.There are bananas but there arent oranges. A. some / any B. any / some C. much / many D. a / some 17. the matter, Nam? ~ Im hot. A. What B. What s C. How D. How s Bài 3: Tìm từ không cùng nhóm với các từ còn lại. (1,25 điểm) 18. A. fish B. meat C. blue D. bread 19. A. rice B. noodle C. sandwich D. cooking oil 20. A. tired B. thirsty C. hungry D. want 21. A. any B. some C. like D. many 22. A. dozen B. much C. packet D. can Bài 4: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong đoạn văn. (2,5 điểm) kilos cans box bar dozen cooking oil tube supermarket some of On the weekend, Mai often goes to the (23) . She usually buys food for the whole… week. She buys (24) of rice, a bottle of (25) , a (26) of chocolates or biscuits, a (27)… … … eggs, some (28) of peas, a kilo of tomatoes and a kilo (29) potatoes, (30) … … … … oranges and apples, a kilo of fish, a kilo of beef and pork. Sometimes, she buys a (31) of… soap, a (32) of toothpaste and a bottle of shampoo.… Bµi 5: §Æt c©u hái cho phÇn g¹ch ch©n. 33.I’m very tired. I’d like to sit down. 34.My mother wants to buy a dozen eggs. 35.Thuy feels hot and tires. 36.Mr. Baker’s hair is brown. Bµi lµm: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Phòng Giáo dục Tiền Hải Trờng T.H.C.S Giang Phong The First term English Test ( đề Lẻ) (Time allowed: 45 minutes) [ Name: Class : 6C Bài 1: Chọn một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại. (1,25 điểm) 1. A. beer B. knee C. cheese D. beef 2. A. cream B. tea C. bean D. bread 3. A. hand B. thousand C. can D. sandwich 4. A. kilo B. thin C. ice D. dinner 5. A. hundred B. red C. chest D. help Bài 2: Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau. (2,5 điểm) 6. Does your brother like chocolate? ~ No, he A. does B. doesn t C. do D. don t 7. Are there any carrots? ~ No. There arent any carrots there are some onions. A. and B. so C. but D. 8. many cakes do you want? A. What B. Which C. When D. How 9. does your father feel, Lan? ~ He is very tired. A. What B. How C. Who D. When 10. color is your hair? A. What B. How C. Who D. Which 11.Im cold. Id like a glass of hot milk. A. drink B. to drinking C. drinks D. to drink 12.Tuan is . He is a weight lifter . A. strong B. weak C. hungry D. thirsty 13.Id like a of peas. A. bowl B. tube C. can D. bottle 14.How much is ? ~ Twenty thousand dong. A. a bottle of water B. oranges C. apples D. bananas 15.Can I you? A. to help B. help C. helping D. helps 16.There arent bananas but there are oranges. A. some / any B. any / some C. much / many D. a / some 17. the matter, Nam? ~ Im hot. A. What B. How C. What s D. How s Bài 3: Tìm từ không cùng nhóm với các từ còn lại. (1,25 điểm) 18. A. bread B. lemonade C. color D. cabbage 19. A. beer B. water C. soda D. heavy 20. A. tired B. thirsty C. light D. want 21. A. any B. some C. gram D. many 22. A. dozen B. soap C. packet D. can Bài 4: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong đoạn văn. (2,5 điểm) breakfast favorite After oranges and drink meat don t have at Hi. My name is Mai. I am a student. Every morning, I have (23) at six thirty. I (24) … … have a big breakfast. I often (25) bread and eggs or noodles and I often (26) a glass of… … milk. For lunch, I usually have rice, fish (27) vegetables. Fish is my (28) food. I usually… … have dinner (29) seven in the evening. It is a big meal of the day and I have (30) or… … fish with vegetables and rice. (31) dinner, I often eat some fruit like apples, (32) or… … bananas. Bµi 5: §Æt c©u hái cho phÇn g¹ch ch©n. 33.Lan is very tired. She’d like to sit down. 34.I want to buy a dozen eggs. 35.My mother feels hot and tires. 36.Mr. Baker’s eyes are blue. Bµi lµm: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. . and tires. 36. Mr. Baker’s hair is brown. Bµi lµm: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Phòng Giáo. and tires. 36. Mr. Baker’s eyes are blue. Bµi lµm: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. . First term English Test ( đề Lẻ) (Time allowed: 45 minutes) [ Name: Class : 6C Bài 1: Chọn một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại. (1, 25 điểm) 1. A. beer B. knee C. cheese
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II - LẦN 1 - LỨP 6, ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II - LẦN 1 - LỨP 6, ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II - LẦN 1 - LỨP 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay