ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II - LẦN 1 - LỚP 6

2 504 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2014, 08:00

Phòng Giáo dục Tiền Hải Trờng T.H.C.S Giang Phong The First term English Test (Time allowed: 45 minutes) [ Name: Class : 6C Bài 1: Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại. (1,0 điểm) 1. A. office B. behind C. clinic D. picture 2. A. eat B. read C. breakfast D. teacher 3. A. small B. grade C. late D. face 4. A. television B. desk C. bench D. student Bài 2: Chọn từ trái nghĩa với từ in đậm. (1,0điểm) 5. OPEN A. watch B. have C. close D. listen 6. UP A. in B. on C. to D. down 7. BIG A. small B. late C. fine D. tall 8. LEFT A. near B. right C. opposite D. next Bài 3: Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau. (3,0 điểm) 9. is that? ~ Its a rice paddy. A. What B. Where C. Who D. Which 10.He lives in the country. Its very here. A. small B. big C. old D. quiet 11.How she to school? ~ She goes by bike. A. are going B. do go C. does go D. is going 12.They are waiting the train. A. to B. for C. of D. 13.He his truck now. A. drive B. drives C. driving D. is driving 14.What is that? ~ Its an . A. eraser B. ruler C. board D. waste basket 15.? ~ Im twelve. A. How old you are B. How old are you C. How are you D. How you are 16.Hello. ~ . A. Good morning B. Bye C. Hi D. Good night 17. in. A. Open B . Close C. Live D. Come 18.That is my book. are your books. A. This B. That C. Those D. There 19.We have math, English and literature Friday . A. on B. in C. at D. by 20.Look at that man on the motorbike. He is going that street. A. on B. into C. to D. in Bài 4: Tìm lỗi sai trong mỗi câu sau.(1,0 điểm) 21.They playing soccer in the yard. A B C D 22.He travels to work by his car. A B C D 23.Is there a lake to the right from the house? A B C D 24.What do you spell your name? A B C D Bài 5: Chọn từ trong khung điền vào chỗ trống trong đoạn hội thoại.(2,0 điểm) spell next by is grade doing English Where Lan Mary Lan Mary Lan Mary Lan Mary Lan Mary Lan Mary Lan Mary Lan : Hello. My name is Lan. What is your name? : Hello, Lan. Im Mary. How do you (25 ) your name? : L- A-N. : Uhm. How old are you? : Im twelve. Im in (26) 6, class 6A. : (27) do you live? : I live on Le Loi Street. : Where (28) your school? : Its on Nguyen Trai Street. : What is there (29) to your school? : There is a movie theater. : How do you go to school every day? : (30) bus. : What are you (31) ? : Im learning (32) . . Bài 6: Dùng từ gợi ý viết thành câu.(2,0 điểm) 33.Lan / which / in / class / is ? 34.There / yard / front / my house. 35.How / your father / travel / work / every day? 36.There / intersection / ahead / , / we / must not / go fast. Bài làm: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. . day? 36. There / intersection / ahead / , / we / must not / go fast. Bài làm: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. . ) your name? : L- A-N. : Uhm. How old are you? : Im twelve. Im in ( 26) 6, class 6A. : (27) do you live? : I live on Le Loi Street. : Where (28) your school? : Its on Nguyen Trai Street. : What. 10 .He lives in the country. Its very here. A. small B. big C. old D. quiet 11 .How she to school? ~ She goes by bike. A. are going B. do go C. does go D. is going 12 .They are waiting the train. A.
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II - LẦN 1 - LỚP 6, ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II - LẦN 1 - LỚP 6, ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II - LẦN 1 - LỚP 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay