Mau bao cao thanh tra toan dien (mau 1)

2 406 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2014, 02:00

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG Số /BC-ĐMR Đạ M’rông, ngày 08 tháng 03 năm 2008 BÁO CÁO Về đội ngũ cán bộ giáo viên và nhân viên TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG I. Số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên. 1) Ban giám hiệu : + Tổng số : 02 Nữ : 00. Trong đó : - Hiệu trưởng : 01 Nữ : 00. - Hiệu phó : 01 Nữ : 00. + So với qui đònh (Đủ, thiếu) : Đủ 2) Giáo viên : a) Tổng số : 20 Nữ : 09 Trong đó : - Biên chế : 07 Nữ : 03 - Hợp đồng : 13 Nữ : 06 - Đại học : 06 Nữ : 04 - Cao đẳng : 14 Nữ : 05 - Dân tộc : 02 Nữ : 00 b) Phân theo bộ môn : TT Môn TS Nữ Biên chế Hợp đồng Dân tộc Trình độ Đang học CĐ ĐH 1 Văn 04 04 01 03 / 01 03 / 2 Sử – CD 02 01 01 01 / 02 / / 3 Đòa 01 01 / 01 / 01 / / 4 Anh văn 02 02 01 01 / 01 01 01 5 Toán 04 / 01 03 01 03 01 / 6 Lý 01 / 01 / / / 01 / 7 Hoá 01 / / 01 / 01 / 01 8 Sinh 01 / 01 / / 01 / / 9 Thể dục 02 / / 02 01 02 / / 10 Nhạc 01 01 / 01 / 01 / / 11 Mỹ thuật 01 / 01 / / 01 / / Tổng cộng 20 09 07 13 02 14 06 02 So với qui đònh (Đủ, thiếu) : - Thiếu 02 GV, thuộc các môn : Sinh, Công nghệ. - Số giáo viên dạy chéo môn : 02, môn Công nghệ. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC c) Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn : - Đạt chuẩn : 70 %. - Trên chuẩn : 30 % d) Tỷ lệ GV trên lớp : 20 GV/12 lớp : 1,7 3) Nhân viên : TT Công việc TS Nữ Biên chế Hợp đồng Dân tộc Trình độ TC CĐ ĐH Chưa ĐT 1 Kế toán 01 01 01 01 2 Văn thư 01 01 01 01 3 Thư viện 4 PT thiết bò 01 01 01 01 5 Y tế 6 Thủ quỹ 7 Bảo vệ 01 01 01 8 Phục vụ 01 01 01 01 Tổng cộng 5 4 1 4 00 03 01 01 So với qui đònh (Đủ, thiếu) : Thiếu biên chế : 02, trong đó : - Thư viện : 01 - Thủ quỹ + Y tế : 01 II. Nhận xét : 1) Ưu điểm : - 100% cán bộ quản lý và giáo viên được đào tạo đạt chuẩn (vượt chuẩn 30%). - Đội ngũ CBQL GV – CNV trẻ, nhiệt tình trong công tác. - Nhà trường bố trí, sử dụng đội ngũ kợp lý, đảm báo khối lượng, nhiệm vụ công việc được giao. 2) Khuyết điểm : - Tỷ lệ giáo viên làm công tác hợp đồng cao (65% là giáo viên hợp đồng). - Chất lượng đội ngũ thấp, do đội ngũ còn trẻ, nên kinh nghiệm trong giảng dạy và công tác còn hạn chế nhất đònh. - Cơ cấu đội ngũ còn thiếu, tỷ lệ giáo viên trên lớp chưa đủ theo qui đònh. - Đa số CBQL GV – CNV từ nơi khác đến, nên việc đi lại, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Tư tưởng chưa an tâm trong công tác. III. Kiến nghò : - Đối với ngành, cơ quan cấp trên : Sớm có kế hoạch qui hoạch đội ngũ mang tính ổn đònh lâu dài, tham mưu công tác tuyển dụng công nhân viên chức kòp thời, thường xuyên. - Đối với chính quyền đòa phương : Tạo điều kiện cho nhà trường về quỹ đất làm nhà công vụ cho cán bộ giáo viên, cấp đất cho những cán bộ giáo viên có nguyện vọng ở lại đòa phương đònh cư, gắn bó công tác lâu dài. Nơi nhận : - Đoàn TT (b/c) - Lưu VT. HIỆU TRƯỞNG . nhân viên TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG I. Số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên. 1) Ban giám hiệu : + Tổng số : 02 Nữ : 00. Trong đó : - Hiệu trưởng : 01 Nữ : 00. - Hiệu phó : 01. 20 Nữ : 09 Trong đó : - Biên chế : 07 Nữ : 03 - Hợp đồng : 13 Nữ : 06 - Đại học : 06 Nữ : 04 - Cao đẳng : 14 Nữ : 05 - Dân tộc : 02 Nữ : 00 b) Phân theo bộ môn : TT Môn TS Nữ Biên chế Hợp đồng Dân. thiếu) : Thiếu biên chế : 02, trong đó : - Thư viện : 01 - Thủ quỹ + Y tế : 01 II. Nhận xét : 1) Ưu điểm : - 100% cán bộ quản lý và giáo viên được đào tạo đạt chuẩn (vượt chuẩn 30%). - Đội ngũ
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau bao cao thanh tra toan dien (mau 1), Mau bao cao thanh tra toan dien (mau 1), Mau bao cao thanh tra toan dien (mau 1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn