Bao cao thanh tra THCS Mau 2

2 277 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 20:00

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG Số /BC-ĐMR Đạ M’rông, ngày 08 tháng 03 năm 2008 BÁO CÁO Về cơ sở vật chất kỹ thuật TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG I. Tình hình thực tế : 1) Diện tích khuôn viên, cảnh quan, môi trường sư phạm - Tổng diện tích mặt bằng : 7000 m 2 , tính bình quân trên đầu học sinh là : 21m 2 /01 HS. - Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. - Cảnh quan sư phạm nhà trường đảm bảo, vệ sinh hàng ngày. - Còn thiếu cây xanh bóng mát, cổng trường và hàng rào. 2) Phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm thực hành, phòng bộ môn, thư viện, phòng đa chức năng, phòng y tế. - Phòng học : 07 (loại phòng học kiên cố) - Phòng làm việc : 06 (loại phòng kiên cố) - Phòng TNTH : Chưa có. - Phòng bộ môn : Chưa có. - Phòng thư viện : 01 (mượn phòng học). - Phòng đa chức năng : Chưa có. - Phòng y tế : Chưa có. 3) Bếp ăn tập thể, khu nội trú, khu vực để xe, sân chơi, bãi tập, nhà đa chức năng. - Bếp ăn tập thể : Chưa có. - Khu nội trú cho CB GV : 04 phòng với tổng diện tích 48 m 2 - Khu vực để xe có, chưa có nhà để xe. - Sân chơi rộng, thoáng mát. - Nhà đa chức năng : Chưa có. 4) Trang thiết bò dạy học, sách thư viện - Có phòng chứa trang thiết bò dạy học và sách thư viện. Các trang thiết bò, sách được sắp xếp gọn gàng, tiện lợi cho việc sử dụng. - Tuy nhiên vẫn còn thiếu tủ, kệ đựng sách trang thiết bò. 5) Việc bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật. - Bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất hiện có đầy đủ theo qui đònh. Sắp xếp, bố trí hợp lý, phù hợp với điều kiện nhà trường. - Việc khai thác sử dụng chưa được hiệu quả, tỷ lệ vận dụng, áp dụng vào công tác giảng dạy còn thấp so với yêu cầu. - Cơ sở vật chất kỹ thuật so với các tiêu chuẩn qui đònh còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới trong công tác giáo dục hiện nay. 6) Kinh phí cho hoạt động giáo dục - Thực hiện theo ngân sách được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC - Không có các khoản thu phí khác. II. Nhận xét : 1) Ưu điểm : - Có cảnh quan môi trường sư phạm đảm bảo phục vụ cho công tác giáo dục. - Cơ sở vật chất bước đầu được đầu tư xây dựng kiên cố khang trang. - Có biện pháp bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất. 2) Khuyết điểm : - Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. - Chưa có hàng rào và cổng trường. - Cơ sở vật chất, các phòng chức năng còn thiếu so với qui đònh. III. Kiến nghò : - Phòng giáo dục tham mưu UBND huyện đầu tư xây dựng các phòng học bộ môn, phòng học chức năng. - Chính quyền đòa phương hỗ trợ nguồn vốn xây dựng hàng rào và cổng trường. Nơi nhận : - Đoàn TT (b/c) - Lưu VT. HIỆU TRƯỞNG . PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG Số /BC-ĐMR Đạ M’rông, ngày 08 tháng 03 năm 20 08 BÁO CÁO Về cơ sở vật chất kỹ thuật TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG I. Tình hình thực tế : 1) Diện. khuôn viên, cảnh quan, môi trường sư phạm - Tổng diện tích mặt bằng : 7000 m 2 , tính bình quân trên đầu học sinh là : 21 m 2 /01 HS. - Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. - Cảnh quan sư phạm. tổng diện tích 48 m 2 - Khu vực để xe có, chưa có nhà để xe. - Sân chơi rộng, thoáng mát. - Nhà đa chức năng : Chưa có. 4) Trang thiết bò dạy học, sách thư viện - Có phòng chứa trang thiết bò dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao thanh tra THCS Mau 2, Bao cao thanh tra THCS Mau 2, Bao cao thanh tra THCS Mau 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn