Các công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời pot

8 474 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 18:20

. thành năng lượng gió, khoảng 0,02 – 0, 03 % được sử dụng để tạo ra các hợp chất hữu cơ sinh khối. Các công nghệ sử dụng NLMT Hiện nay có 2 công nghệ chính sử dụng NLMT. Đó là công nghệ điện mặt trời. Các công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời Hầu như tất cả các nguồn năng lượng (NL) mà con người hiện nay đang sử dụng xét cho cùng đều xuất phát hay có liên quan tới NL mặt trời (chỉ trừ năng. hoá thạch chính là năng lượng mặt trời được biến đổi, lưu trữ trong các hợp chất hữu cơ. Ngược lại ở các nguồn năng lượng mới mang tính tại tạo thì năng lượng mặt trời được sử dụng dưới rất nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Các công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời pot, Các công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời pot, Các công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn