NGÂN HÀNG CÂU HỎI KỸ THUẬT VI XỬ LÝ potx

32 317 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 11:20

1      : 4   :   .   . c)    .   : a)  . b)   . c) C       d) .  :         .    u nhiên.     .    ? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 Câu 5: T :     .    .           .  :  .  . HT   .          :    . . d . :     2    d)   .  :        d)       :  b    Câu 11:  : a)    b)   c)   d)   .      : a) 0 b) 1 c) High Z . Câu 13:        a) 0 b) 1 c) High Z d) u nhiên. Câu 14: Bus   :     d)  .    . 0 1. d) High Z  ):   . 0 1. d) High Z        1 byte) a) 64200H b) 00642H c) A07FFH d) A700FH     1MB a) 100 b) 112 c) 128 d) 256 4    1MB a) 256 b) 128 c) 64 d) 32 : a) 7 bit b) 8 bit c) 9 bit d) 10 bit 3 : a) Bit MSB1 b) 1 c) 0 d) 0 :     0 lên 1. b)     c)    d)   .  : a) 1111 1111 1111 1111B b) 1000 0000 0000 0001B c) 0000 0000 1000 0001B d) 0000 0000 1111 1111B   ? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5       theo H: a) 2000H b) 07FFH c) 0800H d) 2048H   : . . .  . Câu 27:  8: a) 5 bit b) 6 bit c) 7 bit d) 8 bit    phân? a) 4 bit b) 8 bit c) 16 bit .    : a) 0 b) 1 c) High Z   : a) 05H b) 15H c) 25H d) 35H Câu 31: a) 13H b) 23H c) 1BH d) 27H 4 8086/8 Câu 1: Trong CPU 8086 BIU  : a)   b)   c)  d)   . Câu 2: : a) . b) Logic c)  d)   Câu 3:   : a)  b)    c)       d)   . Câu 4: ). . b)   .  d)   . Câu 5:   a) (Segment) b)  (offset) c) . d) Logic Câu 6: 80 a) 4 bit b) 8 bit c) 16 bit d) 32 bit Câu 7: T a)   b)  c)   d)  Câu 8: 80: a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 Câu 9:   a) C   b)   . c)  d) Câu 10:   a)    b)   c)    d) . Câu 11:        ? 5 a) AX, BX, CX, DX b) CS, DS, SS, ES c) BX, BP, DI, SI d) IP, SP, AH, AL Câu 12:    ? a) AX b) BX c) CX d) DX Câu 13:  16 bit ? a)  b)  c)  d)  Câu 14:  80 ? a) CS b) DS c) ES d) SS Câu 15:   Offset khi 80 ? a)  b)  c)  d)  Câu 16: CPU 80 ? a) 6 b) 7 c) 8 d) 9   (CF) 80 1 khi: 0          .  zero (ZF) 80 1 khi: 0  0.  0. Câu 19: CPU 8086 . a) 1 b) 2 c) 3 d) 4        .         ,   . Câu 21: Khi 8086 : . b)  . c)   . d)   . Câu 22: 8086 a) 00000H b) FFFFFH c) 00001H d) FFFF0H 6 Câu 23: 8086            Câu 24  , CPU 8086 :     .   d)  . 8086         0  a) IP b) SP c) BP d) DP Câu 27:      Câu 28:  a)      a)           .            .   a) ALE b) DT/R c) DEN d) DIR Câu 32:  a)   7    a) 1234H:0005H b) 1230H:0045H c) 1200H:0345H  Câu 34: Khi nào thì giá tr    d)   Câu 1:       : a)  b)  c)  d). Câu 2:  . a) .Model, .Stack , .Data, .Code b) equ, segment, public, extrn, include c) db, dd, dw, dt d)   . Câu 3:     ? a) ANH b) @49N: c) 1NH: d) N KH: Câu 4:  , kha: a) Xon DB 1,2,3,fh b) Yes DB 4,7,h,9 c) Rcl DB 19,7,6,10,3 d) Anh DB 9,3,8,7,0 Câu 5:     ? . Model Small .Stack 100h . Data  .Code Start: MOV AX,@Data    MOV ES,AX . MOV AH,4CH INT 21H   8 . End Start  a) .exe b) .com c) .bat d) .exe Câu 6:  : a)  b)   c)     d)    Câu 7:  : a)   b) thanh ghi    d)    . Câu 8:       a)  . b)     . c)  . d)     . Câu 9:   : a) ZF = 0 b) CF = 0 c) PF = 0 d)   . Câu 10:  : MOV AH,05 MOV AL,03 XCHG AH,AL a) AH=AL=03 b) AH=AL=05 c) AH=03; AL=05 d) AH=05; AL=03 Câu 11:  : ORG 1000H LP DB 0,1,8,27,64,125,216  : MOV AL,3 LEA BX,LP XLAT  : a) BX=1000H; AL= 1BH b) BX=1000H, AL=27H c) BX=0000H; AL=27 d) BX=0027H, AL= 0 Câu 12:    : PUSH AX PUSH BX PUSH CX POP AX POP BX 9 POP CX  : a) AX=1000H; BX=2000H; CX=3000H b) AX=2000H; BX=3000H; CX=1000H c) AX=3000H; BX=1000H; CX=2000H d) AX=3000H; BX=2000H; CX=1000H Câu 13:   ) v    : a)  . b)  . c)   d)  . Câu 14:  =2; BX=3 sau lAX,BX : a) AX=5; BX=3 b) AX=5; BX=0 c) 6; BX=0 d) c 6; BX=3 Câu 15:  =9; AH=7; BL=4 sau : ADD AL,BL DAA AND AL,0FH OR AX,3030H ADD AL,AH MOV AH,0 AAA ADD AX,3030H a) 3130H b) 3030H c) 0100H d) 3001H Câu 16:  : a) CF=0; ZF=0 b) CF=0; ZF=1 c) CF=1; ZF=0 d) CF=1; ZF=1 Câu 17:   : a) AH=0 b) AH=06 c) AH=02 d) AH=03 Câu 18:     : a) AL  . b)  c) 0. d) AL=0FH Câu 19: : a)   b)   c)  00H d)   Câu 20:   : a) AND b) OR c) XOR d) NOT Câu 21:    a) AL=5; CL=0 b) AL=3; CL=0 10 c) AL=5; CL=4 d) AL=3; CL=4 Câu 22:  =00F0H; DX=0007H, sau  : a) JB N b) JE N c) JL N d) JG N Câu 23:   a) PF = 0 b) PF = 1 c) ZF = 0 d) ZF = 1 Câu 24: . a) b)  c)  d)    . a) AL=16H; CF=0 b) AL=16H; CF=1 c) AL=60H; CF=0 d) AL=60H; CF=1 Câu 26:   .   c)   d)  Câu 27:  32 bit AXDX=5000 BXCX=40003000H sau   : SUB DX,CX SBB AX,BX a) AXDX=10001000H b) AXDX=1000F000H c) AXDX=0FFF1000H d) AXDX=0FFFF000H  : mov bx, 3235h and bx, 0f0fh mov dx, bx shl bh, 4 or bl, bh xor bh, bh mov al, dh mov cl, 10 mul cl add al, dl a) al=19h; bl=25h b) al=25h; bl=25h c) al=19h; bl=19h d) al=0; bl=0 Câu 29: Sau khi  au: mov ax,VALUE mov bx,ax shl ax,2 add ax,bx shl bx,3 sub ax,bx [...]... 8051 b) d) C b) 3 d) 5 Câu 20: Bit TR trong thanh ghi TCON a) c) 0 d) Câu 19: a) 2 c) 4 : : a 8051 b) d) : F ? a) 00H c) 11H b) FFH d) Câu 22: : a) c) 8051 timer 1 a) 0001 0000B c) 1001 0000B Câu 24: : b) Câu 18: a) c) Câu 23: : : 0 Câu 17: a) c) Câu 21: 1 b) d) Câu 15: a) c) Câu 16: a) c) 8051 b) d) 8051 : b) 0101 0000B d) 0000 0001B ? 22 a) 2 c) 4 b) 3 d) 5 Câu 25: trong: a) Thanh ghi... 23 CTS RTS b) 07H d) F0H Câu 24: a) c) : b) d) Câu 25: a) c) 8251 c c bit B2B1 b) d) 8251 Câu 28: a) c) : b) d) Câu 27: a) c) : b) d) Không Câu 26: a) c) không : 8251 : b) d) CHƯƠNG Câu 2: 19 3 TXD RXD 8251 a) 03H c) 0FH Câu 1: a) chip c) chip 15 18 9 TXRDY TXE TXC VI ĐI U HI N 8 BIT 8051 : b) d) chip riêng : 20 a) 2 c) 4 b) 3 d) 5 Câu 3: a) c) EA 8051 8051 8051 : Câu 4: a) 00 c) 0FH b) d)... FFH Câu 5: a) 128 byte c) 512 byte Câu 6: a) Byte 08 c) Bit 0 Câu 7: a) 1 c) 3 b) 256 byte d) 1024 byte 08 8051 1 1 : b) Byte 08 d) Bit 08 – Câu 8: a) c) FF 1 : b) 2 d) 4 0 Câu 9: a) c) : , 8051 o? b) d) 1 trong thanh ghi PSW b) d) 0 1 8051 : Câu 10: 8051 a) : p c) b) d) Câu 11: a) c) : b) d) 1 0 lên 1 0 Câu 12: : a) 8 bit c) 16 bit (timer) c b) 13 bit d) 24 bit Câu 13: : 21 a) c) b) d) 1 Câu 14:... DX,0F000H IN AL,DX Câu 14: ? Sai a) c) b) d) F THEN Câu 15: : A0 A1 IORC A2 – A6 A B C Y0 G2B IO/M IOWC G2A Y7 A7 a) c) G1 7FH 7FH b) d) 7FH 0FFH 16 : A0 A1 IORC A2 – A6 A B C Y0 G2B IO/M IOWC G2A Y7 A7 G1 00H 7CH 00H 7CH CHƯƠNG 5 C C M CH TÍCH H P H T T ONG HỆ THỐNG VI Câu 1: a) 3 c) 5 b) 4 d) 6 Câu 2: a) c) : b) Ra d) Câu 3: a) c) Câu 4: a) c) Câu 5: a) c) Câu 6: INTR a) RD c) ACK Câu 7: a) RD c)... 17 Câu 8: a) c) : b) d) Câu 9: a) OBF=1; ACK=1; INTE=1 c) OBF=1; ACK=0; INTE=1 8255 1 khi: b) OBF=0; ACK=1; INTE=1 d) OBF=1; ACK=1; INTE=0 Câu 10: 8255: a) c) Câu 11: : a) 80H c) 82H b) d) - - b) 81H d) 83H Câu 12: : a) C0H, C1H, C2H, C3H c) C1H, C3H, C5H, C7H b) C0H, C2H, C4H, C6H d) C1H, C2H, C3H, C4H Câu 13: : a) 00H, 02H, 04H, 06H c) 70H, 72H, 74H, 76H b) 01H, 03H, 05H, 07H d) 03 câu 18 Câu. .. THỐNG VI CHU N NG : b) c) Câu 3: ể b) IF THEN ELSE d) FOR CHƯƠNG Câ a) c) ể ELSE â b) d) ? ng b) d) : 13 Câu 5 : EPROM2 (256KB) EPROM1 (256KB) SRAM2 (256KB) SRAM1 (256KB) a) 40000H – 7FFFFH c) 80000H – BFFFFH b) 50000H - 8FFFFH d) D0000H – FFFFFH Câu 6: a) c) u : b) d) IO/MCâu 7: a) 6 c) 8 b) 7 d) 9 Câu 8: : : a) 00000H c) FF900H b) FF800H d) FFFFFH Câu 9: ? a) 3 b) 4 14 c) 5 d) 6 Câu 10:... a) IN AL,70H c) MOV DX,70H IN DX,AL b) 53H d) 55H : b) IN 70H,AL d) Câu 16: a) ô c) : b) Song công d) Câu 17: : TxD Making Start bit Stop bit a) c) b) d) Câu 18: a) 1 bit c) 2 bit b) 1.5 bit d) Câu 19: a) 1 c) 3 : b) 2 d) 4 Câu 20: a) c) b) d) Câu 21: a) c) ? : b) Ra d) : 19 a) 110 Baud c) 330 Baud b) 220 Baud d) 440 Baud Câu 23: ? U1 27 28 1 2 5 6 7 8 DATA BUS U2A A1 A2 2 3 A3 1 A B G Y0... b) 3 d) 5 Câu 25: trong: a) Thanh ghi SBUF c) Trong thanh ghi B b) Thanh ghi SCON d) Trong thanh ghi A Câu 26: a) F c) F Câu 27: ? a) c) T 8051 b) d) 8051 0 b) d) Câu 28: u: a) Song công c) ô d) Câu 29 â ? a) @R1 c) @R3 b) @R2 d) @R4 Câu 30 ,70H 8051 n song công : 07 07 07 Câu 32: a) c) Câu 33: : ORG b) : d) 8051 # 0 MOV DPTR, #TAB1 23 MOV A,#0FFH MOV P1,A L01: MOV A,P1 MOVC A,@A+DPTR... ‘ ’ ì ệ ợ ứ ứ ã ã Câu 37: Tr ả ị ỉ ó â a) ớ ủ ủ ý ự‘ ệ ứ ứ ’ ẽ ổ ệ ể ổ á ỉ á ị ề ả ổ ể ọ Câu 41 à ã ã ể ủ ủ ủ ị ê í í à ì ắ ấ ấ ằ á ị à ề ô ủ ủ í í ấ ấ ì ỏ â ể a) ấ ‘$’ c) 09H ý ự‘ ’ ớ ứ ý ự‘ ’ ổ ô ô ứ ứ ủ ỉ ủ ô ì à â ã ị ẽ ớ ò ợ ứ ứ à ắ b) 00H ã ã ỗ ý ự ả ế ú ằ : ‘#’ ? 12 F Câu 42 ạ XOR CX,CX MOV AH,1 TIEP: INT 21H CMP AL,27H JE RA INC CX JMP TIEP RA: ì ó a) IF THEN c) WHILE Câu 1: a) a) c) ễ... a) 1 c) 3 Câu 11: b) 2 d) 4 80286 1 2M a) 4M b) U4A CS_EPROM A22 2 3 A23 1 A B G 3 4 5 6 7 Y0 Y1 Y2 Y3 1 A22 2 3 CS_SRAM1 A23 1 CS_SRAM 2 74LS139 d) 3 A22 1 A B G Y0 Y1 Y2 Y3 CS_EPROM 2 74LS08 CS_SRAM1 CS_SRAM 2 1 4 5 6 7 4 5 6 7 74LS139 U4A 2 3 G Y0 Y1 Y2 Y3 NC c) A21 A B CS_EPROM 2 74LS139 74LS08 CS_SRAM1 CS_SRAM 2 Câu 12: : A0 A1 A2 A B C Y0 A3 – A7 G2B IORC G2A Y7 : a) c) 0FBH 03H b) d) Câu 13: . 32 bit Câu 7: T a)   b)  c)   d)  Câu 8: 80: a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 Câu 9:.  . Câu 2: : a) . b) Logic c)  d)   Câu 3:  .   . Câu 5:   a) (Segment) b)  (offset) c) . d) Logic Câu 6: 80
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG CÂU HỎI KỸ THUẬT VI XỬ LÝ potx, NGÂN HÀNG CÂU HỎI KỸ THUẬT VI XỬ LÝ potx, NGÂN HÀNG CÂU HỎI KỸ THUẬT VI XỬ LÝ potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay