NGÂN HÀNG CÂU HỎI KỸ THUẬT VI XỬ LÝ potx

32 308 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 11:20

. 32 bit Câu 7: T a)   b)  c)   d)  Câu 8: 80: a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 Câu 9:.  . Câu 2: : a) . b) Logic c)  d)   Câu 3:  .   . Câu 5:   a) (Segment) b)  (offset) c) . d) Logic Câu 6: 80
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG CÂU HỎI KỸ THUẬT VI XỬ LÝ potx, NGÂN HÀNG CÂU HỎI KỸ THUẬT VI XỬ LÝ potx, NGÂN HÀNG CÂU HỎI KỸ THUẬT VI XỬ LÝ potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay