Báo cáo: Hợp tác Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ trung hạn kết nối với công nghệ điều hành hệ thống công trình phòng chống lũ cho đồng bằng sông hồng - sông thái bình ppt

925 490 0
  • Loading ...
1/925 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 10:20

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trờng đại học thủy lợi Báo cáo tổng kết đề tài hợp tác theo nghị định th với italia hợp tác Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo trung hạn kết nối với công nghệ điều hành hệ thống công trình phòng chống cho đồng bằng sông hồng - sông thái bình Chủ nhiệm đề tài: pgs, ts. vũ minh cát 6735 24/2/2008 hà nội - 2007 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ********** BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ********** TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI ============================================================= BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC Hợp tác nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo trung hạn kết nối với công nghệ điều hành hệ thống công trình phòng chống cho đồng bằng sông Hồngsông Thái Bình BÁO CÁO TỔNG KẾT Cơ quan quản lý: Bộ Khoa học Công Nghệ Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Thuỷ lợi Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Vũ Minh Cát Hà nội tháng 11 - 2007 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ********** BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ********** TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI ============================================================ BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC Hợp tác nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo trung hạn kết nối với công nghệ điều hành hệ thống công trình phòng chống cho đồng bằng sông Hồngsông Thái Bình GIAI ĐOẠN 2006 - 2007 BÁO CÁO TỔNG KẾT Cơ quan quản lý: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Bộ Khoa học Công Nghệ Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Thuỷ lợi Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS V ũ Minh Cát Những người thực hiện: PGS.TS V ũ Minh Cát, ĐHTL PGS.TS Lê Văn Nghinh, ĐHTL TS. Nguy ễn Lan Châu, TTDBKTTVTW Ths. Đ ỗ Lệ Thủy, TTDBKTTVTW Ths. Hoàng Th anh Tùng Ths. Nguy ễn Ho àng Sơn Ths. Ph ạm Xuân Ho à NCS. Ngô Lê An Và nh ững cộng tác vi ên khác Hà Nội Tháng 11 - 2007 ii MỤC LỤC CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 1 1.1. Mở đầu 1 1.2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu 2 1.3. Phạm vi của đề tài 3 1.4. Nội dung và các phương pháp nghiên cứu 3 1.4.1. Dự báo mưa trung hạn 3 1.4.2. Dự báo trung hạn 4 1.4.3. Tích hợp dự báo mưa trung hạn trong điều hành hệ thống hồ chứa 6 1.5. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 6 1.5.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 6 1.5.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 11 1.6 Đóng góp của mỗi bên trong đề tài hợp tác nghiên cứu 13 1.6.1 Phía đối tác Italy 14 1.6.2 Phía đối tác Việt Nam 15 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ LƯU VỰC SÔNG HỒNG –THÁI BÌNH THU THẬP, PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ CÁC TÀI LIỆU CƠ BẢN 19 2.1 Tổng quan về lưu vực sông HồngThái Bình 19 2.1.1. Tổng quan chung 19 2.1.2. Đặc điểm địa hình 20 2.1.3. Đặc điểm địa chất, thổ nhưỡng và thực vật 21 2.1.4. Đặc điểm khí hậu 22 2.1.5. Đặc điểm hệ thống sông ngòi 25 2.1.6. Đặc điểm dân sinh kinh tế 28 2.2. Thu thập và phân tích tài liệu cơ bản 28 2.2.1. Số liệu khí tượng 28 2.2.1.1 Mạng lưới trạm đo khí tượng 28 2.2.1.2. Đánh giá chung về tài liệu khí tượng 29 iii 2.2.1.3. Một số đặc điểm chung về khí tượng trên hệ thống 30 2.2.2. Số liệu thủy văn 31 2.2.2.1 Mạng lưới trạm đo đạc thủy văn 31 2.2.2.2 Đánh giá chung về tài liệu khí tượng thuỷ văn 31 2.2.2.3. Đặc điểm thủy văn trên lưu vực sông HồngThái Bình 32 2.2.3. Số liệu thủy văn các hồ chứa 35 2.2.4. Tài liệu địa hình hệ thống sông Hồng -Sông Thái Bình 36 2.2.4.1. Tài liệu địa hình các hồ chứa 36 2.2.4.2. Bản đồ số DEM thuộc lưu vực sông Hồng 36 2.2.4.3. Tài liệu địa hình hệ thống sông Hồng 36 2.2.4.4. Tài liệu địa hình các khu phân chậm 36 2.2.5. Tài liệu về thảm phủ thực vật và bản đồ đất lưu vực sông Hồng 37 2.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu 37 2.3.1. Cơ sở số liệu bản đồ 38 2.3.2. Cơ sở số liệu KTTV 40 2.3.2.1. Giới thiệu phần mềm WRDB 41 2.3.2.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV sử dụng phần mềm WRDB 42 2.3.2.3. Khai thác cơ sở dữ liệu KTTV đã xây dựng 58 CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ DỰ BÁO MƯA TRUNG HẠN 65 3.1. Dự báo mưa ở Việt Nam 65 3.1.1. Đặc điểm sự hình thành mưa và tổ hợp các kiểu hình thời tiết gây mưa lớn lưu vực sông Hồng 65 3.1.1.1. Các hình thế điển hình 65 3.1.1.2. Đặc điểm hình thế thời tiết gây mưa lớn trên lưu vực sông Hồng66 3.1.2. Đánh giá hiện trạng các phương pháp dự báo mưa ở Việt nam 69 3.2. Thử nghiệm mô hình BOLAM của Italia 70 3.2.1. Giới thiệu mô hình BOLAM 70 iv 3.2.1.1. Động lực học và phương pháp số 71 3.2.1.2. Vật lý và các sơ đồ tham số hóa vật lý 73 3.2.1.3. Điều kiện ban đầu và điều kiện biên 74 3.2.1.4. Tiền xử lý và hậu xử lý trong mô hình BoLAM 76 3.2.2. Nghiên cứu ứng dụng mô hình BoLAM cho Việt Nam 76 3.2.2.1. Thay đổi cấu trúc thư mục trong mô hình BoLAM 79 3.2.3. Dự báo thử nghiệm bằng mô hình BOLAM mùa 2007 83 3.3 Một số kết qủa so sánh mô hình BoLAM và mô hình HRM 95 3.4. Kết luận và kiến nghị 102 CHƯƠNG IV: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ DỰ BÁO 103 4.1. Các phương pháp dự báo thủy văn thường dùng ở Việt Nam 103 a. Các phương pháp thường dùng trong dự báo thủy văn 103 1. Phương pháp xu thế 103 2.Phương pháp lưu lượng và mực nước tương ứng 104 3. Phương pháp lượng trữ 104 4. Nhóm các phương pháp phân tích thống kê 105 5. Phương pháp mạng Nơ ron thần kinh – Mạng trí tuệ nhân tạo (Artificial Neural Network) 105 6. Phương pháp sử dụng các mô hình thủy văn và thủy lực 106 7. Phương pháp kỹ thuật số 106 b.Tổng kết các phương pháp thường dùng trong dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ở Việt Nam 107 1. Các phương pháp dự báo ngắn hạn 108 2. Các phương pháp dự báo trung hạn 108 3. Các phương pháp dự báo dài hạn 109 4.2. Phân tích đặc điểm mưa trên hệ thống sông Hồng 109 4.2.1. Đặc điểm của mưa gây trên lưu vực hệ thống sông Hồng 109 4.2.2. Vai trò của trữ lượng nước trên lưu vực đối với sự hình thành 113 v 4.2.3. Tổ hợp sông Đà, Lô, Thao 116 1. Đặc điểm mưa gây lưu vực sông Thao: 117 Dòng chảy sông Lô 121 4.3. Xây dựng công nghệ dự báo ngắn hạn hệ thống sông Hồng 125 4.3.1 Phương pháp hồi quy đa biến 128 a. Cơ sở của phương pháp Hồi quy đa biến 128 b. Các giả thiết của phương pháp và quy trình thực hiện phương pháp 128 c. Xây dựng ma trận tương quan 129 d. Phương trình dự báo và các phép thử 130 a. Cấu trúc mạng ANN 138 b. Quá trình quét xuôi 139 c. Hàm kích hoạt 139 d. Chuẩn hoá (Normalization) 140 e. Lựa chọn sơ đồ mạng nơ ron thần kinh ban đầu 141 f. Phương pháp quét ngược (Back Propagation Method) 141 g. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình học theo phương pháp lan truyền ngược sai số 143 h. Vấn đề học chưa đủ và học quá thuộc của mạng 144 i. Một số giải pháp cho vấn đề học quá của mạng: 144 j. Giới thiệu phần mềm neuroSolutions 145 4.3.3 Xây dựng các phương án dự báo ngắn hạn cho các vị trí khác nhau trên hệ thống sông Hồng 147 4.3.3.2. Kết quả dự báo cho sông Thao: 150 4.3.3.3. Kết quả dự báo cho sông- Gâm: 160 4.3.3.2. Kết quả dự báo cho sông Đà: 166 4.4. Xây dựng công nghệ dự báo trung hạn hệ thống sông Hồng 176 4.4.1. Ứng dụng mô hình của đối tác đề nghị DIMOSHONG 176 4.4.1.1. Giới thiệu mô hình DIMOSHONG 176 vi 4.4.1.2. Xây dựng mô hình DIMOSHONG cho lưu vực hệ thống sông Hồng 178 4.4.1.3. Kết quả mô phỏng mô hình DIMOSHONG cho các trận lớn cho hệ thống sông Hồng 186 4.4.2. Ứng dụng mô hình HEC-HMS 191 4.4.2.1. Giới thiệu mô hình HEC-HMS 191 4.4.2.2. Xây dựng mô hình HEC-HMS cho lưu vực hệ thống sông Hồng.192 b. Kết nối dữ liệu liệu mưa vào dự báo dòng chảy 193 c. Tóm tắt một số kết quả tính toán và dự báo dòng chảy từ mưa 196 4.5. Xây dựng công nghệ dự báo cho hệ thống sông Hồng 197 4.5.1. Lập trình kết nốixây dựng công nghệ 197 4.5.2. Sử dụng công nghệ dự báo ngắn hạn 198 4.5.3. Sử dụng công nghệ dự báo trung hạn bằng mô hình DIMOSHONG 199 4.5.4. Sử dụng công nghệ dự báo trung hạn bằng HEC-HMS 201 4.6. Thử nghiệm công nghệ dự báo trung hạn cho mùa 2007 207 4.6.1 Dự báo thử nghiệm sử dụng mô hình DIMOSHONG 207 4.6.2 Dự báo thử nghiệm sử dụng mô hình HEC-HMS 210 CHƯƠNG V: CÔNG NGHỆ KẾT NỐI DỰ BÁO MƯA VỚI DỰ BÁO TRUNG HẠN 213 5.1. Xây dựng phần mềm kết nối giữa dự báo mưa với dự báo 214 5.1.1. Lập trình đọc và ghi kết quả dự báo từ BOLAM ra file PPF – file số liệu vào cho DIMOSHONG 214 5.1.2. Lập trình giao diện xử lý số liệu đầu vào và hiển thị kết quả 224 1) Chương trình Nhập dữ liệu 224 2) Chương trình hiển thị kết quả chạy mô hình DIMOSHONG 236 CHƯƠNG VI: KẾT NỐI MÔ HÌNH DỰ BÁO MƯA TRONG ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG HỒ CHỨA PHÒNG CHỐNG 257 6.1. Xây dựng mô hình kết nối dự báo mưa với điều hành hệ thống hồ chứa phòng 257 6.1.1. Giới thiệu tóm tắt mô hình HEC-HMS về khả năng điều tiết hồ chứa 257 vii 6.1.2. Mô phỏng hệ thống sông Hồng phục vụ điều hành hệ thống hồ chứa bằng HEC-HMS 261 6.2. Lựa chọn hệ thống kịch bản về mưa và dòng chảy phục vụ điều hành thử nghiệm theo mô hình dự báo trung hạn . 265 6.2.1. Những căn cứ để thiết lập hệ thống kịch bản 265 6.2.2. Lựa chọn kịch bản mưa 266 6.3. Phương án vận hành hệ thống hồ chứa phòng theo thời gian dự kiến của dự báo hạn trung (từ 3 đến 5 ngày) 268 6.3.1. Điều tiết các hồ trong thời kỳ sớm 268 6.3.2. Điều tiết các hồ trong thời kỳ chính vụ 269 6.3.3. Điều tiết các hồ trong thời kỳ muộn 270 6.3.4. Vận hành đảm bảo an toàn công trình 271 6.4. Kết quả vận hành thử nghiệm hệ thống hồ chứa theo các kịch bản đề ra 272 1. Trận lịch sử năm 1971 xảy ra trong thời kỳ sớm từ 15 tháng 6 đến 15 tháng 7. 272 2. Trận lịch sử năm 1971 xảy ra trong thời kỳ chính vụ từ 16 tháng 7 đến 25 tháng 8 275 3. Trận lịch sử năm 1971 xảy ra trong thời kỳ muộn từ 26 tháng 8 đến 15 tháng 9 279 6.5. Thử nghiệm mô hình vận hành trong mùa 2007 283 CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 287 7.1. Kết luận 287 a. Về khoa học công nghệ 287 b. Về mặt hợp tác quốc tế 290 c. Về mặt đào tạo 290 d. Về phục vụ sản xuất 291 7.2 Kiến nghị 291 TÀI LIỆU THAM KHẢO 293 viii MỤC LỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Vị trí địa lý lưu vực sông HồngThái Bình lãnh thổ Việt Nam 19 Hình 2.2: Giao diện trang đầu của Chương trình quản lý cơ sở dữ liệu 38 Hình 2.3: CSDL quản lý bản đồ DEM có độ phân giải khác nhau của cả nước 39 Hình 2.4: CSDL quản lý toàn bộ bản đồ quét tỷ lệ 1:50.000 của cả nước 39 Hình 2.5: Sơ đồ cấu trúc CSDL trong WRDB 42 Hình 2.6: Sơ đồ mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình 43 Hình 2.7: Giao diện bảng support 48 Hình 2.8: Các yếu tố đo 49 Hình 2.9: Phân nhóm các yếu tố đo 50 Hình 2.10: Phân nhóm các yếu tố đo 50 Hình 2.11: Sơ đồ nhập dữ liệu cho CSDL KTTV 57 Hình 2.12: Ví dụ nhập dữ liệu mực nước và lưu lượng trạm Sơn Tây 58 Hình 2.13: Dữ liệu mực nước và lưu lượng trạm Sơn Tây trong bảng Import 58 Hình 2.14: Bảng thống kê theo trạm và thông số 59 Hình 2.15: Lọc dữ liệu mực nước trạm có mã trạm là 74165 60 Hình 2.16: Sắp xếp dữ liệu từ lớn đến nhhỏ theo mã trạm và theo kết quả 60 Hình 2.17. Lựa chọn dữ liệu mực nước trạm Sơn Tây bằng QBE Query 61 Hình 2.18: Đường quá trình mực nước trạm Mường Tè và Lai Châu trên cùng một trục tọa độ 61 Hình 2.19: Mối tương quan mực nước tại 2 trạm Mường Tè và Lai Châu 62 Hình 2.20: Đường dẫn chọn các vùng dữ liệu quan tâm 62 Hình 2.21: Chọn các vùng dữ liệu quan tâm 63 Hình 2.22: Kiểm tra vùng dữ liệu được chọn 63 Hình 3.1: Biểu đồ quy trình chạy mô hình BoLAM trên máy tính PC-Linux 78 Hình 3.2: Cấu trúc thư mục mới của mô hình BoLAM 80 [...]... tác nghiên c u xây d ng công ngh d báo mưa trung h n 2 H p tác nghiên c u xây d ng công ngh d báo trung h n 3 H p tác nghiên c u xây d ng công ngh tích h p gi a d báo mưa và trung h n 4 K t n i d báo mưa trung h n v i công ngh i u hành h th ng công trình phòng ch ng cho ng b ng sông H ng – Thái Bình tài nghiên c u khoa h c công ngh c p nhà nư c 2 H p tác nghiên c u xây d ng công ngh d báo. .. c v Phòng ch ng sông H ng, sông Thái Bình do C c Qu n lý ê i u và Phòng ch ng l t bão ch nhi m, chương trình 1999 - 2002 tài nghiên c u khoa h c công ngh c p nhà nư c 10 H p tác nghiên c u xây d ng công ngh d báo trung h n k t n i v i công ngh phòng ch ng cho ng b ng sông H ng – sông Thái Bình 7) i u hành h th ng công trình ánh giá tình hình th i ti t sinh ph c v c nh báo và d báo trên... u khoa h c công ngh c p nhà nư c 8 H p tác nghiên c u xây d ng công ngh d báo trung h n k t n i v i công ngh phòng ch ng cho ng b ng sông H ng – sông Thái Bình mưa l n t xu t trong th i gian d ki n vùng h lưu sông H ng thì tr s d báo thư ng có sai s l n và m c - i u hành h th ng công trình m b o ch à, Thao, Lô và t 7 0-7 5% M c b o m d báo th y văn trung h n (trư c 5 ngày vào mùa lũ) , h n dài... nhưng r t sơ c Bên c nh vi c nghiên c u ng d ng DIMOSOP cho d báo trung h n, tài còn nghiên c u s d ng mô hình HEC-HMS là mô hình do Hoa Kỳ xây d ng so tài nghiên c u khoa h c công ngh c p nhà nư c 5 H p tác nghiên c u xây d ng công ngh d báo trung h n k t n i v i công ngh phòng ch ng cho ng b ng sông H ng – sông Thái Bình sánh và ánh giá, i u hành h th ng công trình ng th i s d ng các phương... u khoa h c công ngh c p nhà nư c 0 i u hành h th ng công trình H p tác nghiên c u xây d ng công ngh d báo trung h n k t n i v i công ngh phòng ch ng cho ng b ng sông H ng – sông Thái Bình CHƯƠNG I: M 1.1 M i u hành h th ng công trình U u D báo khí tư ng th y văn óng vai trò c c kỳ quan tr ng trong vi c i u hành h th ng các h ch a thư ng ngu n ph c v phát i n, c p nư c và ch ng cho h i v i... ngành v d báo mưa trung h n c a Trung tâm D báo KTTVTW, nơi s ti p nh n k t qu c a tài, c i ti n, hoàn thi n cho phù h p v i i u ki n Vi t Nam ưa vào d báo tác nghi p trong tương lai 1.2 M c tiêu và n i dung nghiên c u M c tiêu c a tài là: “H p tác nghiên c u xây d ng công ngh d báo mưa trung h n k t n i v i công ngh i u hành h th ng công trình phòng ch ng cho ng b ng sông H ng – Thái Bình V... chúng ta ã ti n hành d báo dòng ch y n h trư c 1-2 ngày và 5-1 0 ngày Tuy nhiên, khi th i gian d báo càng dài thì chính xác càng th p Công c d báo ch y u là các phương pháp truy n th ng, th ng kê ơn gi n tài nghiên c u khoa h c công ngh c p nhà nư c 4 H p tác nghiên c u xây d ng công ngh d báo trung h n k t n i v i công ngh phòng ch ng cho ng b ng sông H ng – sông Thái Bình D báo dòng ch y ng... ngh d báo trung h n k t n i v i công ngh phòng ch ng cho ng b ng sông H ng – sông Thái Bình 1.3 Ph m vi c a i u hành h th ng công trình tài Khu v c nghiên c u c a tài là lưu v c sông H ng – sông Thái Bình, ch y u cho ph n lãnh th lưu v c phía Vi t Nam, vì các thông tin ph n lưu v c phía Trung qu c r t thi u V i m c tiêu nghiên c u như ã nêu trên thì công ngh d báo mưa trung h n (d báo th i ti... du thì vi c nghiên c u và áp d ng các công ngh m i trên th gi i v d báo mưa trung h n là r t c n thi t Chính vì v y trư ng i h c Th y l i ã ư c B Khoa h c Công ngh và B Nông Nghi p và Phát tri n Nông thôn giao nhi m v th c hi n tài ”H p tác nghiên c u xây d ng công ngh d báo trung h n k t n i v i công ngh i u hành h th ng công trình phòng ch ng cho ng b ng sông H ng – sông Thái Bình trong... (1954) còn l i thì công tác d báo h u như không có gì Ch có các s li u quan tr c các y u t m c nư c c a các tr m t t i các th xã và có vài công th c tính toán do m t k sư ngư i Pháp và tài nghiên c u khoa h c công ngh c p nhà nư c 7 H p tác nghiên c u xây d ng công ngh d báo trung h n k t n i v i công ngh phòng ch ng cho ng b ng sông H ng – sông Thái Bình i u hành h th ng công trình m t k sư Vi t . Báo cáo tổng kết đề tài hợp tác theo nghị định th với italia hợp tác Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ trung hạn kết nối với công nghệ điều hành hệ thống công trình phòng chống lũ. ============================================================ BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC Hợp tác nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ trung hạn kết nối với công nghệ điều hành hệ thống công trình phòng. Xây dựng công nghệ dự báo lũ cho hệ thống sông Hồng 197 4.5.1. Lập trình kết nối và xây dựng công nghệ 197 4.5.2. Sử dụng công nghệ dự báo ngắn hạn 198 4.5.3. Sử dụng công nghệ dự báo trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo: Hợp tác Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ trung hạn kết nối với công nghệ điều hành hệ thống công trình phòng chống lũ cho đồng bằng sông hồng - sông thái bình ppt, Báo cáo: Hợp tác Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ trung hạn kết nối với công nghệ điều hành hệ thống công trình phòng chống lũ cho đồng bằng sông hồng - sông thái bình ppt, Báo cáo: Hợp tác Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ trung hạn kết nối với công nghệ điều hành hệ thống công trình phòng chống lũ cho đồng bằng sông hồng - sông thái bình ppt, Phuong an van hanh he thong ho chua phong lu theo thoi gian du kien cua du bao han trung ( tu 3 den 5 ngay ), Phu luc I.1: Thu thap va quan ly so lieu de tai, Phu luc I.2: Xay dung ngan hang du lieu phuc vu cong tac du bao, Phu luc II.1: Nghien cuu cac hinh the thoi tiet gay mua lu lon o Bac Bo va tai cac luu vuc song Hong - Thai Binh, Phu luc II.2: Nghien cuu danh gia du bao hien tuong mua trung han hien nay o Viet Nam, Phu luc III.1: Cong nghe du bao lu ngan han tren he thong song Hong - song Thai Binh, Phu luc III.2: Mo hinh thuy van DIMOSOP, Phu luc III.3: Xay dung he thong kich ban mua dong chay phuc vu dieu hanh thu nghiem, Phu luc III.4: Ket noi du bao lu trung han voi dieu hanh voi dieu hanh he thong ho chua phong lu dong bang song Hong - Thai Binh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay