ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - giải tích 2 (trung cấp chuyên nghiệp) ppt

3 617 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 07:20

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Toán học phần 2( Giải tích) 2. Mã môn học: 3. Số tiết: 105 tiết – 5(4;1) 4. Thời điểm thực hiện: Học kì 3, trung cấp TH, MN 9+3. 5. Thời gian: 15 Tuần 6. Mục tiêu của học phần: - Kiến thức: Học sinh hiểu các kiến thức: dãy số, cấp số cộng, giới hạn của dãy số, đạo hàm, ứng dụng của đạo hàm, hàm số lũy thừa, hàm số logarit, hàm số mũ, phương trình mũ, phương trình logarit, nguyên hàm, tích phân, số phức. - Kỹ năng: có kĩ năng vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập có liên quan. - Thái độ: Học sinh có lòng yêu thích môn toán, thái độ học tập nghiêm túc. Biết vận dụng cơ sở lý thuyết để giải bài tập, biết trình bày logic một vấn đề nào đó trong cuộc sống. 7. Điều kiện tiên quyết: Toán học phần 1 – đại số. 8. Nội dung vắn tắt: Học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản về: dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân, giới hạn của dãy số, đạo hàm, ứng dụng của đạo hàm, hàm số lũy thừa, hàm số logarit, hàm số mũ, phương trình mũ, phương trình logarit, nguyên hàm, tích phân, số phức. 9. Kế hoạch lên lớp: Lý thuyết Bài tập Kiểm tra Tổng số Ở nhà Trên lớp 60 15 28 2 105 10. Phương pháp dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề, đàm thoại – vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm tương tác, hoạt động cá nhân bằng phiếu giao việc. 11. Đánh giá kết thúc môn học: - Theo qui chế 40 và hướng dẫn của nhà trường. - Các điểm đánh giá học phần: + Điểm thường xuyên: 1 ( điểm bài tập) + Điểm định kì: 2- kiểm tra viết, thời gian 45 phút. + Thi kết thúc học phần: 1- Thi viết, thời gian 120 phút. 12. Đê cương chi tiết môn học: 1 CHƯƠNG I: CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN (4;4) 1.1 Cấp số cộng (2;2) 1.2 Bài tập: tự học (0;2) 1.3 Cấp số nhân (2;2) 1.4 Bài tập: tự học (0;2) CHƯƠNG II: GIỚI HẠN (10;8) 2.1 Dãy số, dãy số có giới hạn 0, dãy số có giới hạn L (3;2) 2.2 Bài tập: tự học (0;1) 2.3 Các định lí về giới hạn (2;2) 2.4 Bài tập: tự học (0;1) 2.5 Khái niệm hàm số, giới hạn của hàm số, các dạng không xác định (2;2) 2.6 Bài tập: tự học (0;2) 2.7 Cách tìm giới hạn một số dạng thường gặp. (3;2) 2.8 Bài tập: tự học (0;2) CHƯƠNG III: ĐẠO HÀM VÀ ỨNG DỤNG (16;8) 3.1 Định nghĩa đạo hàm. Ý nghĩa hình học của đạo hàm. (2;1) 3.2 Bài tập: tự học (0;1) 3.3 Quy tắc tính đạo hàm. (2;1) 3.4 Bài tập: tự học (0;1) 3.5 Đạo hàm của hàm số cấp n. (1;1) 3.6 Ứng dụng của đạo hàm để xác định chiều biến thiên của hàm số. (2;1) 3.7 Bài tập: tự học (0;2) 3.8 Cựa đại và cực tiểu, bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. (2;1) 3.9 Bài tập: tự học (0;2) 3.10 Khảo sát các hàm số: (5;2) 3 2 4 3 2 ax ; ax ax b y y bx cx d cx d y bx cx dx e + = = + + + + = + + + + 3.11 Bài tập: tự học (0;2) 3.12 Cách viết phương trình tiếp tuyến của hàm số cơ bản. (2;1) 3.13 Bài tập: tự học (0;2) - Kiểm tra định kì (1;0) CHƯƠNG VI: HÀM SỐ MŨA – HÀM SỐ LÔGARIT (12;9) 4.1 Căn bậc n, lũy thừa với số mũ hữu tỷ. (3;1) 4.1 Hàm số mũ (3;2) 4.2 Bài tập: tự học (0;2) 4.3 Hàm số lôgarit (4;2) 4.4 Bài tập: tự học (0;2) CHƯƠNG V: NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN (14;8) 5.1 Nguyên hàm (3;2) 5.2 Bài tập: tự học (0;1) 5.3 Tích phân (5;3) 2 5.4 Bài tập: tự học (0;1) 5.5 Các phương pháp tính tích phân (6;4) 5.6 Bài tập: tự học (0;3) CHƯƠNG VI: SỐ PHỨC (4;6) 6.1 Số phức (1;1) 6.2 Bài tập: tự học (0;1) 6.3 Cộng, trừ và nhân số phức. (1;2) 6.4 Bài tập: tự học (0;2) 6.5 Phép chia số phức (1;1) 6.6 Bài tập: tự học (0;1) 6.7 Phương trình bậc hai với hệ số thực. (1;2) 6.8 Bài tập: tự học (0;2) - Kiểm tra định kì (1;0) 13. Trang thiết bị dạy học: Bảng, đèn chiếu, máy chiếu 14. Tài liệu học tập 1.Đại số và giải tích lơp 11 – Nhà xuất bản giáo dục năm 2008 2.Giải tích lớp 12 – Nhà xuất bản giáo dục năm 2008 Điện biên, ngày 15 tháng 8 năm 2011-08-2011 KT.HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Tuyết Mai 3 . ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Toán học phần 2( Giải tích) 2. Mã môn học: 3. Số tiết: 105 tiết – 5(4;1) 4. Thời điểm thực hiện: Học kì 3, trung cấp TH, MN 9+3. 5 học phần: 1- Thi viết, thời gian 120 phút. 12. Đê cương chi tiết môn học: 1 CHƯƠNG I: CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN (4;4) 1.1 Cấp số cộng (2; 2) 1 .2 Bài tập: tự học (0 ;2) 1.3 Cấp số nhân (2; 2) 1.4. tự học (0 ;2) CHƯƠNG II: GIỚI HẠN (10;8) 2. 1 Dãy số, dãy số có giới hạn 0, dãy số có giới hạn L (3 ;2) 2. 2 Bài tập: tự học (0;1) 2. 3 Các định lí về giới hạn (2; 2) 2. 4 Bài tập: tự học (0;1) 2. 5
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - giải tích 2 (trung cấp chuyên nghiệp) ppt, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - giải tích 2 (trung cấp chuyên nghiệp) ppt, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - giải tích 2 (trung cấp chuyên nghiệp) ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay