đề tài đổi mới hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong bộ môn phương pháp dạy học ngữ văn

5 554 4
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 07:34

TRƯỜNG CĐSP ĐĂKLĂK ****** ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHẠM TRONG BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NGỮ VĂN N gười thực hiện : Trịnh Đức Long Tổ Ngữ Văn - Khoa Xã hội & Nhân văn NĂM HỌC 2009- 2010 A . PHẦN MỞ ĐẦU I- Mục đích lý do chọn đề tài: 1. Xuất phát từ những chủ trương lớn của Đảng và chính phủ về công tác giáo dục: Nghị quyết TW II khoá VIII, luật giáo dục, đặc biệt tinh thần chỉ thị 15/1999/CT của Bộ Giáo dục & Đào tạo nhấn mạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạyhọc tập trong các trường phạm. Chỉ thị nhấn mạnh: Một mặt các trương phạm phải chủ động tham gia tích cực về việc đổi mới PPDH ở phổ thông, mặt khác bản thân trường phạm phải tự đổi mới về phương pháp để có đủ sức, đủ tầm trở thành các trung tâm phương pháp hiện đại có ảnh hưởng tích cực đến trường phổ thông. 2. Xuất phát từ yêu cấu đào tạo theo học chế tín chỉ đòi hỏi sinh viên phải tăng cường việc tự học, tự rèn để hoàn thiện kiến thức. Do vậy đối với môn PPDH Ngữ văn việc đổi mới hoạt động rèn luyện nghiệp vụ phạm là điều cần thiết. 3. Xuất phát từ những băn khoăn trăn trở và kinh nghiệm của bản thân qua nhiều năm trực tiếp tham gia giảng dạy học phần PPDH Ngữ văn ở trường CĐSP. Thực tiễn hoạt động rèn luyện nghiệp vụ phạm của giáo sinh trong những năm gần đây đã có tiến bộ song vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu dạy học Ngữ văn trên tinh thần đổi mới, cần mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm từ cả phía người dạy lẫn người học. Đề tài này chính là những định hướng mà bản thân đã và đang triển khai thực hiện trong quá trình dạy học bộ môn. II- Đối tượng nghiên cứu: Đề tài giới hạn đối tượng và phạm vi nghiên cứu là hoạt động dạy học và thực hành rèn luyện nghiệp vụ phạm qua bộ môn PPDH Ngữ văn Trung học Cơ sở cho giáo sinh Ngành đào tạo Cao đẳng phạm Ngữ văn. III- Nhiệm vụ nghiên cứu: Đề tài tập trung vào 2 nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu sâu đây: 1. Nhận diện và phân tích thực trạng việc dạyhọc bộ môn PPDH Ngữ văn ở Trường Cao đẳng phạm ĐăkLăk. Đặc biệt chú ý hoạt động rèn luyện nghiệp vụ phạm của giáo sinh ( Tập soạn giáo án, thực hành tập giảng, tham gia hội thi NVSP, tham gia thực tập SP năm thứ 2, thực tập SP cuối khoá) 2. Định hướng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học, thực hành rèn luyện nghiệp vụ SP cho giáo sinh để chuẩn bị hành trang bước vào nghề dạy học. IV- Phương pháp nghiên cứu: Ngoài những phương pháp nghiên cứu khoa học chung thường áp dụng, do đặc thù của loại hình đề tài nghiên cứu thực tiễn dạy học nên người viết sử dụng phương pháp thực nghiệm là chủ đạo. Đề tài tiến hành điều tra khảo sát, trưng cầu ý kiến từ phía giáo sinh trong quá trình thực hành rèn luyện nghiệp vụ phạm. Từ đó phân tích rút ra những nhận định 2 đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy học tập và rèn luyện nghiệp vụ thông qua bộ môn. Vận dụng những thành tựu về phương pháp dạy học, phương pháp nghiên cứu văn học trong những năm gần đây: Dạy học tương tác, dạy học nêu vấn đề, phương pháp nghiên cứu văn học trên các bình diện thi pháp học, ngữ dụng học, tiếp nhận văn học…  B . PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I . Xác định những tiền đề lý luận về PPDH Ngữ văn: I . Xác định đối tượng và nhiệm vụ của môn PPDH ngữ văn trong trường phạm: 1. Đối tượng nghiên cứu của bộ môn: Thực tiễn hoạt động dạy học Ngữ văn trong nhà trường THCS 2. Nhiệm vụ nghiên cứu bộ môn: 2.1. Nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa THCS từ đó đề xuất phương pháp dạy học cụ thể. 2.2. Nghiên cứu hoạt động dạy học văn vừa có những điểm thống nhất với hoạt động dạy học nói chung vừa mang tính đặc thù của hoạt động tiếp nhận văn chương 2.3. Thiết lập hệ thống lý luận khoa học về phương pháp. 2.4. Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của bộ môn II. Mối quan hệ giữa môn PPDH Ngữ văn với các môn học khác trong chương trình đào tạo CĐSP: Chỉ ra sự bổ sung ảnh hưởng lẫn nhau giữa các môn khoa học cơ bản ( Tiếng Việt, Lịch sử văn học, Lý luận VH…) với khoa học giáo dục (Tâm lý học, PP dạy học) III. Mối quan hệ giữa môn PPDH Ngữ văn ở trường phạm với thực tiễn dạy học Ngữ văn ở THCS: Phân tích mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn, giữa lý thuyết và thực hành CHƯƠNG II . Khảo sát hoạt động dạy học môn PPDH Ngữ vănhoạt động rèn luyện nghiệp vụ phạm của giáo sinh Ngành SP Ngữ văn Trường CĐSP ĐăkLăk I . Khảo sát nhận diện tình hình: 1. Vấn đề chương trình, tài liệu giáo trình bộ môn PPDH Ngữ văn 2. Hoạt động dạy học bộ môn PPDH Ngữ văn ở trường CĐSP ĐăkLăk 3. Hoạt động rèn luyện năng lực nghiệp vụ phạm qua bộ môn của giáo sinh II . Phân tích nguyên nhân thực trạng tình hình: 1. Nguyên nhân khách quan 2. Nguyên nhân chủ quan CHƯƠNG III . Định hướng một số giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả dạy học môn PPDH Ngữ vănhoạt động rèn luyện nghiệp vụ SP của giáo sinh 3 I . Định hướng tư tưởng chỉ đạo II . Đinh hướng đổi mới hoạt động dạy học 1. Đổi mới việc biên soạn tài liệu giáo trình 2. Đổi mới việc tổ chức thiết kế quá trình dạy học 3. Đổi mới PPDH 4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 5. Đổi mới hoạt động học tập của sinh viên 6. Đổi mới việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên III . Đổi mới hoạt động rèn luyện nghiệp vụ phạm của sinh viên 1. Hoạt động thực hành soạn giáo án, tập giảng 2. Hoạt động Xemina, ngoại khoá, nghiên cứu khoa học 3. Hội thi Nghiệp vụ phạm IV . Một số đề xuất về đào tạo  C. PHẦN KẾT LUẬN Chỉ ra ý nghĩa của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo 4 TÀI LIỆU THAM KHẢO  1. Chương trình khung ngành đào tạo Cao đẳng phạm Ngữ văn 2. Chương trình chi tiết học phần PPDH Ngữ văn 3. Chương trình, Sách giáo khoa Ngữ văn THCS (Từ lớp 6 đến lớp 9) 4. Phương pháp dạy học Văn (Tập 1,2) - Phan Trọng Luận - NXB Đại học phạm - Hà Nội 2004. 5. Phương pháp dạy học Tiếng Việt - NXB Đại học phạm - Hà Nội 2004. 6. Giáo trình Lý luận Văn học - Trần Đình Sử - NXB Đại học phạm - Hà Nội 2004. 7. Thiết kế bài dạy tác phẩm văn chương ở nhà trường phổ thông (Tập 1,2) - Phan Trọng Luận - NXB Giáo dục 1996. 8. Tài liệu tập huấn đổi mới PPDH, tập huấn đổi mới chương trình sách giáo khoa Ngữ văn THCS do Bộ phát hành. 9. Kỷ yếu hội nghị khoa họcĐổi mới PPDH Văn, Tiếng Việt ở trường phạm” - Đà Lạt tháng 12-2000. 10.Một số bài báo trên tạp chí ngành. 5 . ĐĂKLĂK ****** ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TRONG BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NGỮ VĂN N gười thực hiện : Trịnh Đức Long Tổ Ngữ Văn - Khoa Xã hội & Nhân văn NĂM. trong quá trình dạy học bộ môn. II- Đối tượng nghiên cứu: Đề tài giới hạn đối tượng và phạm vi nghiên cứu là hoạt động dạy học và thực hành rèn luyện nghiệp vụ sư phạm qua bộ môn PPDH Ngữ văn. giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả dạy học môn PPDH Ngữ văn và hoạt động rèn luyện nghiệp vụ SP của giáo sinh 3 I . Định hướng tư tưởng chỉ đạo II . Đinh hướng đổi mới hoạt động dạy học 1. Đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: đề tài đổi mới hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong bộ môn phương pháp dạy học ngữ văn, đề tài đổi mới hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong bộ môn phương pháp dạy học ngữ văn, đề tài đổi mới hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong bộ môn phương pháp dạy học ngữ văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay