Luận văn: Nghiên cứu tính chất xúc tác của phưć Mn2+ và a xít citric trong phản ứng catalaza pptx

117 302 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 01:20

     !" V Mnh Cương – Ho L K45     Chương 1 : #$  % &'!( )*&+!, /  0123,45.  01610&+!, /1  011 783,4/ !9 "  01:; ,,4<  01=<8>?4@@A/   001BCD  E  )*4A B  0016FG " HD  E   001FG " HHD  E   0001IJA)* 4AB1  00016FG " HD  E  H2K  0001FG " HHD  E  L2  0001:1>!GJA/,4< !"MN"1  V Mnh Cương – Ho L K45   0O9PG45. &')*1  O1;/!Q#$K  AKA873G+A     0KG4IRK  001KFAK  00KDNSS/)TK  0KUA/$ V1  FA:K  ;/$  ! W<RA/-X$VBC D  E  G  0K23,GD  EL  HD = HD  E    001KW<RBCD  E  GK  001623S<Y   C8>      + =   β  001K23S<Y E  DK  001:1K23S<Y E  54<Z  [1  V Mnh Cương – Ho L K45   0001\NS/+<8>4>]  !"  00016KNS/D-N$^D$_  0O1A/-X$V!"1  O1FA/$V!"  ;/!  \!G+&   V Mnh Cương – Ho L K45   74` !"#$%&'()**+**,- .)!,/%01&%*21**34 *+!456&'73%879:;*%6%<*=+ >?!,1>@!4;*AB*=01%C5 :6/79:;*D*1E()**%FB()* *>G-B"H*!IBJH*&KB:C7LB *M"H*BMB>EN*O%BJ H*:3PQ":%M!ER 8!"**E6+>?*SPQ*21 +**,73()***"0!T"("DK -,730!T"("**N*,U*S:6 0'%M*MB*5P5**JQO%>%VB WN#*S">B*'-"**N*, *SPQE"743**JQO%ES %@EO'!XB73%J@*:C7B&Y/ *,8*@!"*MZ*4*+I *,*21()**+*:3T%!1*M*5@" *UEDQ$+>?EN*(F%E%8 E6!-01!H*21"H*+**, @ [;1!4%MT()**JH*ER1. *5@"/>@()**+**="@I:38 V Mnh Cương – Ho L K45   *H7H**1"8E-%76*21**()**+* 73*=-"@8/D%/%:60Q \ER1.JK>?**7"@()**3'-"@ "**74D5MB**1DFB1D'7BWN# *S*UE"@"**&KVE]  B^  B ]  ^  B\  B_^B_^  B_  ]  B\3'1':*+ >?()**+*DM*`@*5!"# Q+"H*MER%3*a*=DQ$ :ES(1S5#%?*I*E">&' *'/JQ(,@"!1b%M!ERJ@*c+*73JQ (,:6$J,*1"BIJQO%?:3Q% 1MA%%M!ER Z6%?*I*Q%-*,@8*@!" **0'!T*MT:*JK>?^  B^  B ]  ^  BE#*,"("*"**Q+" H*73**7;1*H*C'-@"!1#JQ O%D5S:6%M!ER '4 :*JQ(,"d"DM>A>3:3PQ&"d" *U73DI!,8*B*a**&K^  B]  ^  7@ D!S:/%e8H*:T:C':,/"@"1 7"@&K3'.f73EN4*+*21 !,/*M!T!456_=->g/ **-"@"*)EBDhC*5 J:3>g**()**+*eD*!":* V Mnh Cương – Ho L K45   4*+8H*:3*S*5Q+"("** N*,#*SijkPl"(&K1' '>!"F!"(EN*()**P"D%7"@*'- 51EN*01&%:3ED-m50Q *21***M!TDM#%17@#G E601!H*"**0!T"("***S *,j/D%/%%3*a7LQ:1!a*21 "D%7"@!"/0!T"H**UE JH* \"3!1BR"@I:38*H7H**1"*21 /()**+*B,73#()** +*-"("DK>;1:3"*&"(" ]  ^  %33!$%Q+.EN*>g*" %?*I*&I*:7EN**'4 fC4*215D`!E6*:*4*+DQ $"@":3+>?*21+**,.;*J; !-B**D50Q4*+.EN*$Q !"!,/*M!T!456e*>g:C'B *S*5*210!T%MV1'0!T;* %6*`EN*JV%+*GI1'PG 7EN/3'EN*7LQPI+*@*21 Q+()**EJ;*'-"1*21** -&!1BI*,:f1e*g:f11 $*21/7"@ES*BJ;QE*21 V Mnh Cương – Ho L K45   //DE8B>%MBPQ*, **KB]B`78***,&'74 /!@!":*4*+*S*5Q+ ()** n,fL91D"1H*B:1!a;*5B DQ$!-:H*UE#@*EN* Q0'5*2179:;*()**+**,/3*21 EN**H73 a    !"b Chương 1 : #$ % &'!( )*&+!, / f7&*"ER.>g/*,()**:3 *2'573()**>G-!"#0!T" H*D*1n)**+*-EN*(F%E 7"@()**%6%<:T#4*+:/:,/ 3'*`;*J;!-D>;1!43;*21 #79:;*Be*P73#3;:/" H*+**,:3J:CH*\ER1.,'!l ()**+**=3*,@":3*S*5"@ 8ES;E**&%"@8**Fd% V Mnh Cương – Ho L K45   !"*S-J '4**F%d%*=DQ$ ()**':R*"**0!T*'-":T:C' EN*(F%E%MT()**+*"3Q", [;1!4%MT=ER1*5@"**()** +*ES;-JK>?EN*"356# J o+**,**"D%7"@*'-5ER73 ***,()***=0QS/J":6**" ES+D*'-"D%7"@:3"+**, ()**0'7C8H*:3*S*5*210!T "("DK*=-PG1'W*SPQBJ;*>? e*g*Q+**,*=L91!,76:TJ;@" +*U1"D%7"@*'-5i dp k:3**71 iqkD*173%8!"**ES7;* ,-@"!1**+**,()***="@I:3 8*H7H**1" 0123,45. 01610&+!, /1 :6%8JQ+B"] p i!M"k*=* >?()**RI&*;*%@:3878 *1"["!""*=DI*E6*!,Pri! ]p s t *%kB VSPDI"D%7"@! pd 5PC*:T:C' +#DM1] p *U!,V !" **Q+EN*()**Pl1(Iu!"JF>D V Mnh Cương – Ho L K45   1'] p Pl**D%7"1*'-5i pd sB p B_ p BvF p B_" p B\ p Bk"e*+**,*21*) T*8Q+$74/wQI*/ 3'%8JLD5*"!l>"**" pd *= I*>ES76idkB01-%D*7@*"!l'5 *2'573DQ$&*;*:3CF*21 pd  EN*01MJdx!"e*dx!  5E 1'*Q**"D%7"@*=I*!,76T #MJ!4VS/J":6!"" eD*F"01-%@(*J,**" *=I*761%1:3"3*21*,()* *73!,V F"01-%@B"D%7"@*="@ I()**i*1"S*Q] p k73>" pd *=DQ$ !IR:6/*,Q+"e*:6 /=%*,D*1!"&K_*7L Q3'gN:6:1!a01!H*21+**, !""H*()**_a%8'4&#1*= I0'5G5:*$"@I()***21 "!&% pd B=73e*-%*,*)*F7F*!" *21=P,DT!@"("3"*21" pd B **"P17>:y*E1P.""3F7F*!":3$7EN !@itk>BJBB(,(`1&'73J; V Mnh Cương – Ho L K45  [...]... phức Trong xúc tác nói chung và đặc biệt trong xúc tác phức nói riêng cơ chế phản ứng đóng vai trò quyết định tới tốc độ phản ứng và sản phẩm phản ứng Tuy nhiên việc nghiên cứu đê hiêu biết hoàn toàn chính xác và đầy đủ cơ chế các phản ứng xúc tác còn nhiều trở ngại Quá trình hoạt hoá với sự tham gia cu a phức xúc tác về cơ bản diễn ra trong. .. bản chất cu a quá trình hoạt hoá cơ chất S Bằng cách hoạt hoá tương tự như vậy nhiều phản ứng hoá học a xảy ra với tốc độ a ng kê ngay cả ở nhiệt độ và a p suất thường , đê a t được hiệu quả cao như mong muốn trong lĩnh vực này các nhà công nghệ phải hiêu rõ cấu tạo , tính chất tương tác cu a các chất tham gia , nồng độ các chất phản ứng sao... chất xúc tác có cấu trúc khác nhau và do đó hoạt tính xúc tác và cơ chế cu a quá trình cũng bị thay đổi : ví dụ : phản ứng oxi hoá C2H5OH bằng H2O2 với xúc tác Fe2+_ ligan phản ứng oxi hoá cơ chất C2H5OH thành andehit khi ch a có mặt ligan xẩy ra theo cơ chế gốc ( hệ FenTon ) Nếu ligan là hoặc axít propionic axetic thì phức chất xúc tác và phức chất trung... sản phẩm mong muốn , thậm chí có thê thay đổi cơ chế phản ứng và do đó làm thay đổi cả sản phẩm phản ứng Sự tạo thành phức trung gian hoạt động [MLS] giư a phức xúc tác vàchất vẫn được bảo toàn tính đối xứng cu a các obital tham gia tương tác sao cho tích phân xen phủ cu a chúng dương những biến đổi hoá học trong phức trung gian này chính là bản... định một cách rõ ràng từng cơ chế Điều này phản a nh một trong Vũ Mạnh Cương – Hoá Lý K45 31 Đồ a n tốt nghiệp những tính chất phức tạp cu a phản ứng xúc tác đồng thê II xúc tác phân huỷ H2O2 bằng phức chất đơn phân Phản ứng phân huỷ H2O2 ( quá trình catalaza ) Chất xúc tác 2 H2O2  2 H2O + O2 (1.11) Trong đó chất xúc tác là ion các kim loai chuyên tiếp... bằng cách xen phủ cực a i các obital cu a mình với các obital cu a Mz+ tạo thành và bảo toàn tính đối xứng cu a các MO cu a phức trung gian hoạt động [LiMz+S1S2 ] mọi định hướng cu a các obital như xoay chuyên cấu trúc được thực hiện sao cho việc vận chuyên điện tử giư a các hạt nhân hay nhóm nguyên tử xảy ra một cách dễ dàng và quá trình hoạt hoá được... chế phản ứng nội cầu là một trong những ưu Vũ Mạnh Cương – Hoá Lý K45 26 Đồ a n tốt nghiệp việt cu a xúc tác phức được chế tạo theo mô hình cu a xúc tác enzym Ưu điêm cu a cơ chế nội cầu là là quá trình hoạt hoá sẽ mang tính chọn lọc cao , tốc độ lớn và ít sản phẩm phụ ví dụ : phản ứng chuyên hoá N2 được thực hiện bằng phản ứng xúc tác a nhân... trí a tham gia vào phản ứng Vỳ vậy việc nghiên cứu cơ chế phản ứng xúc tác phức có thành phần và cấu tạo tương tự là cơ sở cho những hiêu biết sâu sắc thực sự về enzym Cũng cần phải nối thêm rằng một số cơ chất S sau khi xâm nhập vào cầu phối trí [Mz+Li] lại chiếm chỗ cu a ligan làm mất khả năng xúc tác cu a phức ban đầu và càng thêm S vào tốc... tương ứng cu a M+z và L phải tuân theo quy tắc bảo toàn đối xứng obital sao cho xen phủ a t cực a i a m bảo cho sự vận chuyên electron được dễ dàng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt hoá và các giai đoạn biến đổi tiếp theo cu a quá trình xúc tác [4] Mặc dù cấu chúc điện tử và đặc điêm cu a các ion kim loại chuyên tiếp thuận lợi cho các phản ứng xúc tác. .. yếu ở dạng phức Ln M+z là các phản ứng đơn giản mà bao quát cung cấp đầy đủ các thông tin về phát hiện hoật tính xúc tác cu a ion kim loại , cu a phức chất tương ứng trong quá trình oxi hoá khử đồng thê Từ đó thiết lập các quy luật động học , cơ chế cu a phản ứng xác định thành phần cấu tạo cu a phức chất xúc tác II.1 Các hệ M+z - H2O2 Như a trình . F"01-%@B"D%7"@*="@ I()**i*1"S*Q] p k73>" pd *=DQ$ !IR:6/*,Q+"e*:6 /=%*,D*1!"&K_*7L Q3'gN:6:1 !a 01!H*21+**, !""H*()** _a %8'4&#1*= I0'5G5:*$"@I()***21 "!&% pd B=73e*-%*,*)*F7F*!" *21=P,DT!@"("3"*21" pd B **"P17>:y*E1P.""3F7F*!":3$7EN !@itk>BJBB(,(`1&'73J; .   ν 8>374D5$fB{  74B{   8P874D5Q%f( *a 1'*I73J; P5W71"fJ  J1J  !"**'4K **P">"=*&*74"'7^]B] t BB> ;A &%C:3"74D5.EN*71"*21_  ]   E:C'RDQ$71"*1"%3" pd  *=-*=J!I76*g:6J;GE6I* N*21**"P17&K^. F"*/$]**>@!"""*2171 PG&7'>">G**'-*&Pl:/I1@"71 571731(I:T>E1(I*!*]  qTJ;&7' > A !1F"*/ t] p t] p t] p t] p ]  q]  q t ]  q t ]q t  q t ik R:C'%3%8" dp EN*74D5:3"** >@+**, pq
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: Nghiên cứu tính chất xúc tác của phưć Mn2+ và a xít citric trong phản ứng catalaza pptx, Luận văn: Nghiên cứu tính chất xúc tác của phưć Mn2+ và a xít citric trong phản ứng catalaza pptx, Luận văn: Nghiên cứu tính chất xúc tác của phưć Mn2+ và a xít citric trong phản ứng catalaza pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn