Khẳng định doanh tài nước Việt doc

98 209 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 20:20

. nhûäng kiïën giẫi vïì hâng loẩt cấc cêu hỗi nhû: “Kinh doanh lâ gò?”, Doanh nhên lâ ai?”, “Àêu lâ ‘àẩo’ ca nghïì kinh doanh? ” vâ “Tẩi sao kinh doanh lâ mưåt nghïì cao qu vâ xûáng àấng àûúåc xậ hưåi. doanh nhên huìn thoẩi, àïën tûâ 25 têåp àoân kinh doanh dêỵn àêìu trong nhûäng bẫng xïëp hẩng doanh nghiïåp trïn toân thïë giúái, nhùçm tòm kiïëm “cấi àẩo”, cấi triïët l cưët lội trong kinh doanh. tiïìn bùçng cấch chûäa bïånh cûáu ngûúâi Vâ doanh nhên, ngûúâi hânh nghïì kinh doanh, cng kiïëm tiïìn bùçng cấch lậnh àẩo mưåt doanh nghiïåp vâ thưng qua doanh nghiïåp àố àïí giẫi quët vêën àïì hay
- Xem thêm -

Xem thêm: Khẳng định doanh tài nước Việt doc, Khẳng định doanh tài nước Việt doc, Khẳng định doanh tài nước Việt doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn