Quyết định Số: 46/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI KỂ CẢ LÁI XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN pptx

2 795 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 16:20

1 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 46/2012/QĐ-UBND Long An, ngày 10 tháng 8 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI KỂ CẢ LÁI XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Phílệ phí ngày 28/8/2001; Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Căn cứ Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 5 về lệ phí trước bạ đối với xe ô chở người dưới 10 chỗ ngồi kể cả lái xe trên địa bàn tỉnh Long An; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 1897/TTr-STC ngày 31/7/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô chở người dưới 10 chỗ ngồi kể cả lái xe trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể như sau: 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng thu lệ phí trước bạ Đối tượng áp dụng thu lệ phí trước bạ là các tổ chức, nhân (bao gồm cả tổ chức, nhân người nước ngoài) khi đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quyền sở hữu đối với tài sản là xe ô chở người dưới 10 chỗ ngồi kể cả lái xe trên địa bàn tỉnh Long An (trừ xe ô không phải là xe ô chở người, xe ô Pick up chở ngườixe ô Van chở người có từ 04 chỗ ngồi đến dưới 10 chỗ ngồi kể cả lái xe). 2. Mức thu lệ phí trước bạ Mức thu lệ phí trước bạ là 10% tính trên giá trị tài sản phải chịu lệ phí trước bạ. 3. Quản lý và sử dụng lệ phí thu được 2 3.1. Cơ quan thu lệ phí: Chi Cục thuế các huyện, thành phố Tân An. 3.2. Thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí: Tổ chức, nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại khoản 1 điều này có trách nhiệm khai và nộp lệ phí trước bạ đầy đủ, đúng hạn vào ngân sách nhà nước theo quy định. Việc quản lý và sử dụng lệ phí trước bạ được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Tài chính. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của UBND tỉnh. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh triển khai, hướng dẫn thực hiện quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tân An thi hành quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - Cục KTVB-Bộ Tư pháp; - TT.TU, TT.HĐND tỉnh; - CT, các PCT.UBND tỉnh; - Phòng NCKT; - Lưu: VT, STC.H. QĐ-CCTC (TPTA) TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Đỗ Hữu Lâm . Long An (trừ xe ô tô không phải là xe ô tô chở người, xe ô tô Pick up chở người và xe ô tô Van chở người có từ 04 chỗ ngồi đến dưới 10 chỗ ngồi kể cả lái xe) . 2. Mức thu lệ phí trước bạ Mức thu. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI KỂ CẢ LÁI XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND. với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi kể cả lái xe trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể như sau: 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng thu lệ phí trước bạ Đối tượng áp dụng thu lệ phí trước bạ là các
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định Số: 46/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI KỂ CẢ LÁI XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN pptx, Quyết định Số: 46/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI KỂ CẢ LÁI XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN pptx, Quyết định Số: 46/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI KỂ CẢ LÁI XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay