Phân tích tài chính doanh nghiệp pot

90 369 1
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 09:20

. TC chia thành: Phân tích trước khi kinh doanh, phân tích trong kinh doanh và phân tích sau kinh doanh. - Phân tích trước khi kinh doanh còn gọi là phân tích tương lai nhằm dự báo, dự đoán. thành: Phân tích toàn diện và phân tích chuyên đề. - Phân tích toàn diện là thực hiện phân tích tất cả các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 9 - Phân tích chuyên đề (hay phân. được trong tương lai. - Phân tích trong kinh doanh còn gọi là phân tích hiện tại (hay phân tích tác nghiệp), là quá trình phân tích cùng với quá trình kinh doanh. Việc phân tích này phù hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tài chính doanh nghiệp pot, Phân tích tài chính doanh nghiệp pot, Phân tích tài chính doanh nghiệp pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn