thuyết minh thiết kế chi tiết máy

45 278 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 08:44

Thuy t minh thi t kế ế ế chi ti t máyế Thuy t minh thi t k chi ti t máyế ế ế ế M C L CỤ Ụ L I NÓI UỜ ĐẦ 3 Ch ngI: CH N NG C TRUY N NG.ươ Ọ ĐỘ Ơ Ề ĐỘ 4 I.Xác đ nh công su t đ ng c :ị ấ ộ ơ 4 II.Xác đ nh t c đ đ ng c :ị ố ộ ộ ơ 5 III.Ch n đ ng c đi n truy n đ ng.ọ ộ ơ ệ ề ộ 6 IV.Phân ph i t s truy n đ ng:ố ỉ ố ề ộ 7 Ch ngII :THI T K TRUY N NG AIươ Ế Ế Ề ĐỘ Đ 9 I.Ch n lo i đai:ọ ạ 9 I.Xác đ nh đ ng kính bánh đai:ị ườ 9 Ch ngIII: THI T K TRUY N NG BÁNH R NGươ Ế Ế Ề ĐỘ Ă 12 I.Ch n v t li u và ph ng pháp luy n:ọ ậ ệ ươ ệ 12 II.Xác đ nh ng su t cho phép :ị ứ ấ 12 Ch ngIV: THI T K TR Cươ Ế Ế Ụ 21 I.Ch n v t li u tr c:ọ ậ ệ ụ 21 II.Tính s b tr c:ơ ộ ụ 21 III.Tính g n đúng:ầ 21 Ch ngV: TÍNH KI M NGHI M TR Cươ Ể Ệ Ụ 30 I. nh k t c u tr c:Đị ế ấ ụ 30 II.Ki m nghi m tr c theo h s an toàn:ể ể ụ ệ ố 31 III.Ki m nghi m tr c v quá t i:ể ệ ụ ề ả 34 IV.Ki m nghi m tr c v đ c ng:ể ệ ụ ề ộ ứ 36 Ch ngVI: THI T K G I TR Cươ Ế Ế Ố ĐỠ Ụ 37 II.Xác đ nh t i c a :ị ả ủ ổ 37 III.Ch n kích th c l n:ọ ướ ổ ă 38 Ch ngVII: THI T K KH P N Iươ Ế Ế Ớ Ố 39 I.Ch n ki u lo i n i tr c:ọ ể ạ ố ụ 39 II.Xác đ nh mô men xo n tính toán:ị ắ 39 III.Ch n và ki m tra n i tr c tiêu chu n:ọ ể ố ụ ẩ 39 Ch ngVIII: THI T K LY H Pươ Ế Ế Ợ 40 I.Kích th c ly h p v u:ướ ợ ấ 40 II.Ch n v t li u c u t o:ọ ậ ệ ấ ạ 40 III.Ki m nghi m s c b n c a v u:ể ệ ứ ề ủ ấ 40 Ch ngIX: THI T K C U T O H P GI M T Cươ Ế Ế Ấ Ạ Ộ Ả Ố 41 I.Thi t k c u t o bánh r ng:ế ế ấ ạ ă 41 II.C u t o tr c:ấ ạ ụ 41 III.Thi t k c u t o h p gi m t c:ế ế ấ ạ ộ ả ố 42 Trang 2 L p 47KTTTớ Thuy t minh thi t k chi ti t máyế ế ế ế LỜI NÓI ĐẦU Thi t k chi ti t máy là m t môn h c có ý ngh a r t quan tr ng i v iế ế ế ộ ọ ĩ ấ ọ đố ớ sinh viên, giúp cho sinh viên làm quen v i công vi c nghiên c u, thi t k các mônớ ệ ứ ế ế h c trong nghành c khí nói chung và nghành c khí ch t o máy nói riêng.ọ ơ ơ ế ạ Rèn luy n cho sinh viên có ý th c nghiêm túc trong vi c tính toán thi t k ,ệ ứ ệ ế ế ph i bi t v n d ng trình hi u bi t c a b n thân k t h p v i s h ng d nả ế ậ ụ độ ể ế ủ ả ế ợ ớ ự ướ ẫ c a th y giáo và các tài li u tham kh o khác.ủ ầ ệ ả thi t k ch t o ra m t chi ti t hay b ph n máy hoàn thi n có hìnhĐể ế ế ế ạ ộ ế ộ ậ ệ dáng, kích th c tho mãn các yêu c u v kinh t k thu t ã t ra, ó th c s làướ ả ầ ề ế ỹ ậ đ đặ đ ự ự m t công vi c khó kh n cho sinh viên, m t khác trình b n thân còn có h n. Vìộ ệ ă ặ độ ả ạ v y m c dù th i gian làm thi t k kéo dài trong su t c h c k nh ng k t qu c aậ ặ ờ ế ế ố ả ọ ỳ ư ế ả ủ vi c tính toán thi t k ch c ch n không th tránh kh i nh ng thi u sót, r tệ ế ế ắ ắ ể ỏ ữ ế ấ mong c s góp ý c a th y giáo h ng d n nâng cao trình hi u bi tđượ ự ủ ầ ướ ẫ để độ ể ế c a b n thân, nh m ph c v t t h n n a vi c nghiên c u thi t k c ng nh làmủ ả ằ ụ ụ ố ơ ữ ệ ứ ế ế ũ ư tài t t nghi p sau này.đề ố ệ Sinh viên th c hi n: Ngô V n Hòaự ệ ă Trang 3 L p 47KTTTớ Thuy t minh thi t k chi ti t máyế ế ế ế S 10: THI T K T I L I KÉO TR C NGANG 3 TANG.ĐỀ Ố Ế Ế Ờ ƯỚ Ụ S li u: 1.L c kéo đ nh m c trên tang: P = 12KN.ố ệ ự ị ứ 2.T c đ kéo cáp đ nh m c: V=0,9m/s.ố ộ ị ứ 3. sâu đánh b t: h= 40m.Độ ắ 4.Th i gian làm vi c: 30 phút x 6 ca x 200 ngày x A n m, v i A= 13.ờ ệ ă ớ 5. c tính làm vi c: quay 1 chi u.Đặ ệ ề 6.Tính ch t c a t i tr ng:ấ ủ ả ọ • H s t i tr ng đ ng: Kệ ố ả ọ ộ đ =1.5. • H s quá t i h th ng: Kệ ố ả ệ ố qt = 1.6. 7. i u ki n làm vi c: trên bi n.Đ ề ệ ệ ể ChươngI: CHỌN ĐỘNG CƠ TRUYỀN ĐỘNG. I. Xác định công suất động cơ: 1. Công su t làm vi c:(Nấ ệ lv ) Coi h th ng làm vi c v i ch đ t i không đ igệ ố ệ ớ ế ộ ả ổ Ta có: 1000 V.P N lv = + N gc Ch n Nọ gc = 0.2KW. KW1.113.0 1000 9.0.10.12 N 3 lv =+= 2. Công su t yêu c u t ng c :Nấ ầ ừ độ ơ yc cđ t lv cyc N N η = ñ H th ng t o thành t các khâu thành ph n n i ti p nhau nên ta có: ệ ố ạ ừ ầ ố ế ∏ = η=η K 1i it Ta ch n hi u su t các b truy n nh sau:ọ ệ ấ ộ ề ư  B truy n đ ng đai: ộ ề ộ 95.0=η ñ  B truy n bánh r ng nón: ộ ề ă 96.0 n =η  B truy n bánh r ng tr ộ ề ă ụ 97.0 tr =η  M t c p l n : ộ ặ ổ ă 99.0 ol =η  C c u g t cáp :ơ ấ ạ 96.0 gc =η  Tang thu cáp : 96.0 tc =η Theo s đ phác th o h p gi m t c ta có: ơ ồ ả ộ ả ố tcgc 8 ol 2 ndt ηηηηη=η Trang 4 L p 47KTTTớ Thuy t minh thi t k chi ti t máyế ế ế ế 96.0.96.0.)99.0.()96.0.(95.0 82 t =η 74.0 t =η N ycđc = KW15 74.0 1.11 = II. Xác định tốc độ động cơ: 1. Ch n cáp kéo: theo pọ đ P đ = n.K đ .P n: h s b n d tr , ch n n = 3ệ ố ề ự ữ ọ P⇒ đ = 3.1.5.12 = 54KN D a vào b ng 2 ta ch n cáp có:ự ả ọ - P đth cự = 54,55KN - ][σ b =1800 N/m .m 2 - Tr ng l ng 100m cáp: 35,86 Kgọ ượ - Di n tích ti t di n cáp: Fệ ế ệ c = 36,66mm 2 - ng kính cáp: dĐườ c = 9.9 Ki m tra cáp theo đ b n d tr :ể ộ ề ự ữ 03,3 12.5,1 55,54 P P n max dt t === >[n] ch n = 3ọ 2. Chi u dài cáp: Lề - Chi u dài làm vi c c a cáp đ c ch n theo h.ề ệ ủ ượ ọ V i h = 40m ớ =→ lv L 7h = 7.40 =280m -Chi u dài c n thi t c a cáp:ề ầ ế ủ L ct = 1,5.L lv = 1,5.280= 420m 3. Xác nh v n t c quay tr c tang kéo cáp:đị ậ ố ụ - ng kính tr ng tang: DĐườ ố o = C.d c C: h s đ ng kính: ch n C = 20.ệ ố ườ ọ mm1989,9.20D o ==⇒ - B c qu n cáp trên tang: ướ ấ t =1,06.d c + 0,3 = 10,794 (mm). - Chi u dài tang:ề L t = 2.D 0 = 2.198 = 396 (mm). - S vòng cáp trên m t l p:ố ộ ớ t L Z t = 6,36 794,10 396 Z == - S l p cáp ch a trên tang:ố ớ ứ Trang 5 L p 47KTTTớ Thuy t minh thi t k chi ti t máyế ế ế ế Z.d.92,2 L C3,0C54,0n c ct 2 ++−= )pl(12 6,36.10.9,9.92,2 420 20.3,020.54,0n 3 2 ớ=++−= - ng kính ngồi c a bó cáp ch a trên tang:Đườ ủ ứ .d)1n2(DD c0n −+= ).mm(7,4259,9)112.2(DD 0n =−+= - T c đ quay tr c tang: (nố ộ ụ lv ) )dD( V.10.6 n ctb 4 lv +π = )mm(8,311 2 7,425198 2 DD D n0 tb = + = + = ).phut/vong(4,53 )9,98,311.(14,3 9,0.10.6 n 4 lv = + = III. Chọn động cơ điện truyền động. 1. Ch n ng c i n.ọ độ ơ đ ệ V i ớ )KW(15N ycdc , d a vào b ng tra ta ch n đ ng c :ự ả ọ ộ ơ Ki u Cể Đ Cơng su t(kwấ ) N (v/p) ϕ cos dm m M M dm max M M GD 2 (Kg.m 2 ) Tr ng l ng ọ ượ (Kg) K72-4Đ 20 1460 0,88 1,3 2,3 1,5 280 ng c làm vi c ch đ ng n h n l p l i.Độ ơ ệ ở ế ộ ắ ạ ặ ạ C ng đ làm vi c th c t :ườ ộ ệ ự ế C %=Đ %.100. T T ck lv C %=Đ %5,12 60.4 30 = )KW(7,13 15 5,12 .15 th% .NN ycdcdm ==≥ chuẩn tiêu CĐ% tế ựcCĐ v y ta ch n Nậ ọ đm = 20 (KW). 2. Ki m tra ng c i n:ể độ ơ đ ệ  Ki m tra th i gian kh i đ ng:ể ờ ở ộ t kđ = )s(53]t[ MM BA k m ÷=≤ − + đ đ A = 7,87 74,0.1460 10.9,0.12.75,9 32 = Trang 6 L p 47KTTTớ Thuy t minh thi t k chi ti t máyế ế ế ế 6,87 25 1460.5,1 25 n.GD B 2 === 1460 20.10.55,9.3,1 n N.10.55,9 .M 6 6 mm =β= ñm ñm =170068,5 (Nmm) M đ = 3,1 M m 9,130821 3,1 5.170068 == (N.mm) t kđ = 46,4 10)9,1308215,170086( 6,877,87 3 = − + − (s)  Ki m tra theo mô men m máy:ể ở M m > M c V i Mớ c = M t + M đ M t = P max . 65,2806 2 85,311.12.5,1 2 D tb == (N.mm) M đ = t.5,37 n ]. .n V.P.5,36 )GD.([ 2 2 max 2 η +δ =+= 46.4.5,37 1460 ]. 74,0.1460 9,0.12.5,1.5,36 75,0.2,1[M 2 2 ñ 33249 (Nmm) V y Mậ c = 2806,65 + 33249 = 36055,7 ( N. mm) V y Mậ m >M c . IV. Phân phối tỉ số truyền động: T s truy n đ ng c a h th ng:ỷ ố ề ộ ủ ệ ố I ht = 34,27 4,53 1460 n == lv ñc n I ht = i đai .i sc .i tc = 3,04.3.3 Giá tr thông s đ ng – đ ng l c h c các c p c a h th ng truy n d n:ị ố ộ ộ ự ọ ấ ủ ệ ố ề ẫ  Ta có t s truy n gi a các tr c:ỉ ố ề ữ ụ N 1 = N ycđc = 15 KW. N 2 = 1,1415.96,0.95,0N N. 1121 ==ηη=η − oâbñ KW 4,131,14.96,0.99,0N N.N 2n2323 ==ηη=η= − oâb KW 3,134,13.99,0N.N.N 33434 ==η=η= − oâb KW 6,123,13.99,0.96,0N N.N 4n4545 ==ηη=η= − oâb KW  T c đ quay các tr c:ố ộ ụ n 1 = n đc = 1460 (v/ph) 480,2(v/p) 3,04 1460 i n n 21 1 2 === − 160,1(v/p) 3 480,2 i n n 32 2 3 === − Trang 7 L p 47KTTTớ Thuy t minh thi t k chi ti t máyế ế ế ế 34 nn = )p/v(4,53 3 1,160 i n n 54 4 5 === − - Mô men xo n trên các tr c:ắ ụ 98116 1460 15 .10.55,9 n N .10.55,9M 6 1 1 6 1x === (N.mm) ( ) ( ) ( ) ( ) mm.N2257680791835.99,0.96,0.3M iM mm.N791835799834.99,0.1M iM mm.N799834280525.96,0.99,0.3M iM mm.N28052598116.99,0.95,0.04,3M iM 454545x 343434x 3x32323x 1x21212x ==η= ==η= ==η= ==η= −− −− −− −− GIÁ TR THÔNG S NG – NG L C H C CÁC C P C A H TH NGỊ Ố ĐỘ ĐỘ Ự Ọ Ấ Ủ Ệ Ố TRUY N D N:Ề Ẫ Tr cụ Tr cIụ Tr cIIụ Tr cIIIụ Tr cIVụ Tr cVụ i 3,04 3 1 3 N (KW) 15 14,1 13,4 13,3 12,6 N (V/ph) 1460 480,2 160,1 160,1 53,4 M x (N.mm) 98116 280525 799834 791835 2257680 Trang 8 L p 47KTTTớ b b y 0 h c Thuy t minh thi t k chi ti t máyế ế ế ế ChươngII :THIẾT KẾ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI I. Chọn loại đai: Ch n ti t di n đai thang theo giá tr mô men trên tr c d n.ọ ế ệ ị ụ ẫ Ta có: M x1 = 98116 Nmm =98,116 (Nm) Ta ch n đ c lo i đai có các thông s :ọ ượ ạ ố Lo iạ ti tế di nệ Kích th c ti t di nướ ế ệ (mm) Di nệ tích ti tế di nệ (mm) Chi u dàiề đai L (mm) nĐườ g kính bánh đai D min Mô men xo n bánhắ d n Mẫ 1 (N.mm) b b c h y 0 σ 17 14 10,05 4 138 800 ÷ 6300 125 50 ÷ 150 I. Xác định đường kính bánh đai: - Ch n đ ng kính bánh đai nh : Dọ ườ ỏ 1 (mm) D 1 = 220 (mm) Ki m nghi m v n t c đai:ể ệ ậ ố maõn Thoaû→ ÷<== ÷≤ π = s/m)3530(8,16 10.6 1460.220.14,3 V s/m)3530(. 10.6 n.D. V 4 4 11 - ng kính bánh đai l n: Đườ ớ D 2 = i.D 1 ( 1- ξ ) =3,04. 220. ( 1- 0,02) = 655,4(mm) Tra b ng ch n Dả ọ 2 theo tiêu chu n: Dẩ 2 = 630(mm) - S vòng quay th c t c a bánh b d n: ố ự ế ủ ị ẫ n’ 2 =( 1 - ξ ) 1 2 1 .n D D Trang 9 L p 47KTTTớ Thuy t minh thi t k chi ti t máyế ế ế ế n’ 2 = (1- 0,02) =1460. 630 220 499,6 (V/p) Ki m tra: 480,2 t ng ng v i 100%ể ươ ứ ớ 499,6 t ng ng v i x%ươ ứ ớ x = %104 2,480 100.6,499 = 2 n⇒ ’ (t ng) ă = 104 – 100 = 4% )%53( ÷≤ (tho mãn)ả V y Dậ 1 = 220(mm) D 2 = 630(mm)  Ch n s b kho ng cách tr c Aọ ơ ộ ả ạ sb : D a vào b ng 19 ta ch n Aự ả ọ sb = D 2 = 630(mm) - Xác đ nh chính xác chi u dài đai L kho ng cách tr c Aị ề ả ụ +. Chi u dài đai s b :ề ơ ộ L sb = 2A sb + A4 )DD( )DD( 2 2 12 21 − ++ π L sb = 2. 630 + 630.4 )220630( )630220( 2 14,3 2 − ++ L sb = 2661,2(mm) Ch n giá tr L chính xác: theo b ng 20.ọ ị ả L = 2650(mm) +. Ki m tra s vòng ch y c a đai:ể ố ạ ủ . L60 n.D. L V u 11 π == 1034,6 2650.60 1460.220.14,3 u <== tho mãnả )mm(624 8 )DD(8)DD(L2[)DD(L2 A 2 12 2 1212 = −−+π−++π− = - Ki m nghi m góc âm trên bánh đai:ể ệ 1 α = 180 0 - A DD 12 − .57 0 1 α = 180 0 - 624 220630 − . 57 0 = 142,5 0 > 120 0 (thoã mãn) -Xác đ nh s đai c n thi t (Z)ị ố ầ ế Z [ ] α σ ≥ C.C.G.F V N.1000 V0P V i: N = 15 KNớ Di n tích ti t di n đai F = 138 (mmệ ế ệ 2 ) Tr s ng su t có ích cho phép: ị ố ứ ấ [ ] 0 p σ = 174(N/mm 2 ) H s xét đ n nh h ng c a góc âm: ệ ố ế ả ưở ủ α c =0,89 Trang 10 L p 47KTTTớ [...]... Lớp 47KTTT Thuyết minh thiết kế chi tiết máy ∑ M Cy = R Ay 236 + Pr 2 244 + M u 2 = 0 − 612.244 − 290404 = −1349 N 326 Vậy RAx , Ray ngược chi u với giả thiết ban đầu  Các phản lực tại C: ∑ Fx = R Cx + P2 − R Ax = 0 ⇒ R Ay = ∑ M Ay ⇒ R Cx = R Ax − P2 = 3984 − 5323 = −1339 N = R Cy 326 + Pr 2 82 − M u 2 = 0 M u 2 − Pr 2 82 290404 − 611,5.82 = = 737 N 326 326 Vậy RCx có chi u ngược với giả thiết ban... (N/mm2) u4 Trang 13 Lớp 47KTTT Thuyết minh thiết kế chi tiết máy [σ txqt 2 − 4 ] = 2,5 2,6 200 = 1300 (N/mm ) 2 + Ứng suất q tải cho phép : [σ uqt ] = 0,8.σ ch [σ [σ ] = 0,8.300 = 240( N / mm ) ] = 0,8 270 = 200( N / mm ) 2 uqt1− 2 2 uqt 2 − 4 Chọn sơ bộ hệ số tải trọng : Ksb Ksb = 1,4 -Chọn hệ số chi u rộng bánh răng : Với bộ truyền bánh răng nón : b ϕ L = = 0,3 L Xác dịnh chi u dài nón L: Với bộ truyền... < 2 ⇒ Bánh răng có cấp chính xác 9 Xác định chính xác chi u dài nón L : + Hệ số tải trọng K : K= Ktt Kđ Ktt : hệ số tập trung tải trọng Ktt = 1 Kđ = 1,1 ⇒ K =1,1 2 Trang 14 Lớp 47KTTT Thuyết minh thiết kế chi tiết máy 3 K K sb Sơ cấp: Vậy L1 = Lsb 1,1 = 170,07(mm) L1 = 184,23 3 1,4 L2 = 300,42 3 1,1 = 277,22(mm) 1,4 Xác định mơ đun, số răng, chi u rộng … + Trị số mơ đun : Hộp sơ cấp : ms = (0,02... 2.791835 = = 10722,2 N d tb 147,7 Pr1 = Pa 2 = P.tgα cos ϕ1 = 10722,2.tg 20 o cos18,4 o = 3703N Pr 2 = Pa1 = P.tgα sin ϕ1 = 10722,2.tg 20 o sin 18,4 o = 1231,8 N Trang 20 Lớp 47KTTT Thuyết minh thiết kế chi tiết máy ChươngIV: THIẾT KẾ TRỤC I Chọn vật liệu trục: Chọn vật liệu làm trục là thép C45 tơi có: σ b ≥ 850( N / mm 2 ) σ −1 ≥ 340( N / mm 2 ) II Tính sơ bộ trục: Trục II:  d sb = 3 Mx 0,2[ τ x ] [Tx]=20N/mm2... (mm) De2 = D2 +2.y0 = 630 + 2 4 = 638 (mm) -Lực tác dụng lên trục: α R = 3 α 0 F.Z.Sin 1 Z≥ 2 R= 3.1,2 138 3 sin 142,5 0 = 2352,2 (N) 2 ( σ 0 = 1,2 N/mm2) Trang 11 Lớp 47KTTT Thuyết minh thiết kế chi tiết máy ChươngIII: THIẾT KẾ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG I Chọn vật liệu và phương pháp luyện: Bánh răng nhỏ: Chọn thép C50 , thường hố có: Dphơi =100 ÷ 300 (mm) σ b = 600 (N/mm2) σ ch = 300 (N/mm2) Độ cứng:... MAy=Mu1=91168 N.mm MBy=RCy.180=1180.180=212400 N.mm Trang 26 Lớp 47KTTT Thuyết minh thiết kế chi tiết máy Mơ men xoắn: MZ=MZ1=793428 N.mm Vậy tiết diện nguy hiểm là tại B Ta có: M = M 2 + M 2 + 0,75.M 2 = 879204 2 + 303646 2 + 0,75.212400 x y z tđ M = 948175 N.mm tđ M tđ = 3 948175 = 51,8mm ⇒d ≥3 IV 0,1.[ σ] 0,1.68  Vây ta chọn d IV = 55mm Tiết diện tại A: M tđ = M 2 + M 2 + 0,75.M 2 = 0 + 91168 2 + 0,75.793428... 1232.298 + 820215 ⇒ R Ay = r 2 = = 2650 N 448 448 ⇒ R Ax = Trang 27 Lớp 47KTTT Thuyết minh thiết kế chi tiết máy B Pr2 A C Pa2 P2 MZ2 Mu2 RAx RCx RAy RCy 298 150 397500 My 422564 Mx 1069800 2374923 MZ 2374923  Các phản lực tại C: RCX=P2 – RAx = 10722 – 7132=3590 N RCy = Pr2 – RAy = 1232 – 2650 = -1480N Vây RCy có chi u ngược với giả thiết ban đầu  Mơ men uốn theo phương x: MBx = RAx150 = 7132.150 = 1069800.. .Thuyết minh thiết kế chi tiết máy Hệ số xét đến ảnh hưởng của vận tốc: Cv = 0,90 Ct = 1,0 1000.15 = 4,6 16,8.1,74.138.1,0.0,9.0,89 Vậy chọn Z = 5 -Xác định kích thước bánh đai: +Chi u rộng bánh đai: B = (Z - 1)t +25 Theo bảng 87 ta có: t = 20 S=12,5 B = (5 - 1).20 +2 12,5 =105 (mm) +Dường... kính Bề rộng ổ 7309 45 26 7312 60 31 7312 60 31 7317 85 41 b Phác thảo kết cấu hộp giảm tốc: Quan hệ kích thước giữa các yếu tố của hộp giảm tốc δ =10mm; l’=3d = 3.45 = 135mm; a=15mm; B=26; B1=31; l2=10mm; l3=18mm; l4=15mm; l5=1,2.d = 54; x1=1,6.d = 72 c Sơ đồ tính tốn các trục: Trang 21 Lớp 47KTTT Thuyết minh thiết kế chi tiết máy • Trục II:  Các phản lực tại B: ∑ M Cx = R Bx 135 − P1 202 = 0 P1... Trang 22 Lớp 47KTTT Thuyết minh thiết kế chi tiết máy A P r1 C B P1 P a1 P1 R Bx M Z1 M u1 P r1 P a1 R R Cx By R Cy 32130 My 90990 Mx 356670 MZ 279458 dA = 3 M tđ 244141 =3 = 31,6 ≈ 32mm 0,1.77,5 7,75 + Tại B: MBy=RCy.135=674.135=90990 N.mm  Mơ men uốn theo phương X: + Tại B: MBx=MCx.135=2642.135=356670 N.mm + Tại C: MCx=0  Mơ men xoắn: d 105 M Z1 = P1 tb1 = 5323 = 279458 N.mm 2 2 Vậy tiết diện nguy . Thuy t minh thi t kế ế ế chi ti t máy Thuy t minh thi t k chi ti t máy ế ế ế M C L CỤ Ụ L I NÓI UỜ ĐẦ 3 Ch ngI: CH N NG C TRUY N NG.ươ. c u t o h p gi m t c:ế ế ấ ạ ộ ả ố 42 Trang 2 L p 47KTTTớ Thuy t minh thi t k chi ti t máy ế ế ế LỜI NÓI ĐẦU Thi t k chi ti t máy là m t môn h c có ý ngh a r t quan tr ng i v iế ế ế ộ ọ ĩ ấ ọ. (N.mm) 98116 280525 799834 791835 2257680 Trang 8 L p 47KTTTớ b b y 0 h c Thuy t minh thi t k chi ti t máy ế ế ế ChươngII :THIẾT KẾ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI I. Chọn loại đai: Ch n ti t di n đai thang theo giá
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết minh thiết kế chi tiết máy, thuyết minh thiết kế chi tiết máy, thuyết minh thiết kế chi tiết máy, ChươngI: CHỌN ĐỘNG CƠ TRUYỀN ĐỘNG., ChươngII :THIẾT KẾ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI, I. Xác định đường kính bánh đai:, ChươngIII: THIẾT KẾ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG, II. Xác định ứng suất cho phép :, II. Tính sơ bộ trục:, ChươngV: TÍNH KIỂM NGHIỆM TRỤC, II. Kiểm nghiểm trục theo hệ số an toàn:, ChươngIX: THIẾT KẾ CẤU TẠO HỘP GIẢM TỐC, III. Thiết kế cấu tạo hộp giảm tốc:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay