QUI ĐỊNH CÁCH TRÌNH BÀY HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG 1 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ppt

16 1,108 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 05:20

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC QUI ĐỊNH CÁCH TRÌNH BÀY HÌNH THỨC NỘI DUNG CỦA 1 LUẬN VĂN THẠC NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC Presentation format of M.Sc Thesis 1HÌNH TRÌNH BÀY 1 LUẬN VĂN THẠC 1. Phần mềm soạn thảo: Microsoft word 2003 hoặc tương đương 2. Khổ giấy: trên giấy A4 (210 x 297 mm) với Page Setup Top: 2.0 cm Bottom: 2.0 cm Left: 3.0 cm Right: 2.0 cm Gutter: 0 cm Header: 1.0 cm Footer: 1.0 cm số trang đánh ngay giữa trang cuối trang giấy Header: Luận văn tốt nghiệp Thạc Khóa x - 2009 (size 9) Trường ĐHCT Footer: Chuyên ngành Công nghệ Sinh học Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Sinh học 3. Chọn Font định dạng File Bảng mã tiếng Việt: Bộ mã TCVN 6909:2001 (Unicode dựng sẵn) Font sử dụng: Times New Roman Font size: thông thường 13 size khác tương ứng ở các trang bìa, phụ chương v.v Line: 1,5 lines Dãn dòng (paragraph): - trên (before): 3 pt - dưới (after): 3 pt 4. Nội dung trình bày - Cách xuống hàng: + Sau khi trình bày một vấn đề hay đọan văn (paraghaph): xuống hàng, thụt vào 1 tab (1cm) - Cách viết tên khoa học: Oryza sativa L. (in nghiêng). Tên khoa học trong phần TÓM LƯỢC ABSTRACT viết in nghiêng gạch dưới, ví dụ: là vi khuẩn Pseudomonas stutzeri (gạch dưới không dính liền). - Cách dùng từ nước ngoài, theo các nguyên tắc sau : * Các từ tiếng hóa học viết theo tiếng Anh được giữ nguyên chữ glucose là glucose, acid là acid chớ không nên đổi thành glucoz hay acit. * Khi gặp các từ tiếng Anh không phổ biến có thể dịch ra tiếng Việt nhưng nên viết nguyên từ tiếng Anh trong ngoặc đơn khi dùng lần đầu tiên. Sau đó chỉ dùng chữ Việt dịch * Khi phải viết tắt một cụm từ dài thì lần đầu viết trong dấu ngoặc, ví dụ: Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) sau đó có thể viết ĐBSCL. - Khi cần viết những từ hay năm trong dấu ngoặc nên viết sát ngay sau dấu ngoặc chữ cuối khi đóng ngoặc, ví dụ: Theo kết qủa của Singleton (1999) hay nấm (fungi). 2 5. Trình bày bảng hình như sau: Bảng 1. Đặc tính lý hóa tính của đất thí nghiệm (size 13, in đậm, di chuyển vào phía phải của bảng 1 tab (1cm) (trên đầu của từng bảng) (đính kèm phần ví dụ ở trang 13) Hình 1. Hiệu qủa của 3 mức độ phân đạm trên chiều cao cây (ở ngay cuối của mỗi hình) (size 13, in đậm, di chuyển vào phía phải của hình 1 tab (1cm) (đính kèm phần ví vụ ở trang 13) 6. Trình bày cách viết trích dẫn thư tịch: có 2 cách viết: Theo Weber (1999) hiện nay trên thế giới có 8 lòai tôm nước ngọt hay Tổng cộng có 200 loài lúa hoang được sưu tập phân tích tại Mỹ (Singleton, 1998). Tác giả tên Việt Nam thì viết nguyên họ tên: Phạm Hoàng Hộ (2000). Nếu có 2 tác giả nên viết: Theo Illmer Schinner (1992) các vi sinh vật hòa tan lân tổng hợp acid hữu cơ làm tan những hợp chất lân khó tan một cách từ từ hay Tôm sú có thể sống ở nước ít mặn (lợ) trong một thời gian ngắn (Lâm Văn Phương Nguyễn Thị Oanh, 1998). Nếu có từ 3 tác giả trở lên nên viết: Theo Scott et al. (2000) hiện nay có nhiều tảo có thể sử dụng làm thức ăn cho tôm, cá hay có 18 loài đậu nành hoang được sưu tập tại Mỹ (Hylowitz et al., 1999). Đề nghị viết thống nhất et al. như trên, không in nghiêng et al., tác giả Việt hoặc Anh hoặc Pháp hoặc Tây Ban Nha đều viết et al. (et al. là từ viết tắt của “et alia” là từ latin nghĩa là “and others”) 3 Trang bìa (với nền màu cam với chữ đen) có đóng khung cả trang, có logo Trường Đại học Cần Thơ trên tên tác giả BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (size 15) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ (size 15) VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC (size 13) NGUYỄN VĂN Y (size 13) TỰA ĐỀ TÀI (size 16 hay 18 tùy theo số chữ trên đề tài) in hoa đậm LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC (size 13) Chuyên ngành CÔNG NGHỆ SINH HỌC (size 13) Mã số 60 - 42 - 80 Người hướng dẫn khoa học GS. TS. NGUYỄN VĂN X (in đậm, size 13) TS. LÊ THỊ Y (in đậm, size 13) NĂM (size 13) 4 Ví dụ: BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRẦN NGỌC NGUYÊN ĐẶC ĐIỂM ĐA DẠNG CỦA TÔM MACROBRACHIUM Ở TỈNH CẦN THƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI PROTEIN SDS-PAGE LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC Chuyên ngành CÔNG NGHỆ SINH HỌC Mã số 60 - 42 - 80 Người hướng dẫn khoa học GS. TS. YUTAKA HIRATA ThS. VÕ CÔNG THÀNH ThS. NGUYỄN VĂN THƯỜNG NĂM 2001 5 Trang phụ bìa (cách trình bày như trang bìa, giấy trắng) Trang 1 (đánh số trang theo i): LỜI BẢN QUYỀN (size 15) Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân thầy hướng dẫn. Các số liệu, kết quả trình bày trong luận văn là trung thực chưa được ai công bố trong bất kỳ luận văn nào trước đây. Người hướng dẫn Tác giả luận văn Ký tên ký tên PGS.TS. Cao Ngọc Điệp Huỳnh Thị Cẩm Tú Ghi trọn trong 1 trang Trang 2 (đánh số trang theo ii): Trang ký tên hội đồng (không ghi chữ Trang ký tên hội đồng) ví dụ: Luận văn đính kèm theo đây, với tên đề tài: “Phân lập vi khuẩn khử đạm Pseudomonas stutzeri trong ao nuôi tôm sú tại Bạc Liêu” do Huỳnh Thị Cẩm Tú thực hiện báo cáo đã được hội đồng chấm luận văn thông qua. Thư ký Ủy viên (ký tên) (ký tên) TS. Ngô Thị Phương Dung TS. Nguyễn Văn Thành Phản biện 1 Phản biện 2 (ký tên) (ký tên) TS. Lưu Hồng Mẫn TS. Trần Ngọc Nguyên Cần Thơ, ngày 15 tháng 05 năm 2009. Chủ tịch hội đồng (ký tên) TS. Trần Nhân Dũng Ghi phân bố đều trọn trong 1 trang 6 Trang 3 (đánh số trang theo iii): LỜI CẢM TẠ (size 15, in hoa, đậm) Trang 4 (đánh số trang theo iv) TÓM LƯỢC (size 15, in hoa, đậm) Trang 5 (đánh số trang theo v) ABSTRACT (size 15, in hoa, đậm) Trang 6 (đánh số trang theo vi) MỤC LỤC (size 15, in hoa, đậm) Trang Lời bản quyền i DANH SÁCH BẢNG (size 13, in hoa, đậm) Trang Bảng 1. Đặc tính nông học của các cây họ Đậu 12 Bảng 2. Năng suất các thành phần năng suất của 8 giống đậu xanh 25 DANH SÁCH HÌNH (size 13, in hoa, đậm) Trang Hình 1. Ảnh hưởng của 3 mức độ phân trên chiều cao cây 22 Hình 2. Các dạng trái 1, 2, 3 hạt ở đậu nành 32 TỪ VIẾT TẮT (size 13, in hoa, đậm) AFLP Amplified Fragment Length Polymorphism ASINC Agricultural Science Institute of North-Central Vietnam IRRI International Rice Research Institute 7 Ví dụ mục lục: MỤC LỤC Trang LỜI BẢN QUYỀN i CẢM TẠ ii TÓM LƯỢC iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH SÁCH BẢNG viii DANH SÁCH HÌNH x TỪ VIẾT TẮT ix CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục tiêu đề tài 2 CHƯƠNG II. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3 2.1. Chu trình nitrogen 3 2.2. Độc tính của chất hữu cơ 5 2.2.1. Độc tính của ammoniac 5 2.3. Giới thiệu về vi khuẩn Pseudomonas stutzeri 6 CHƯƠNG III. PHƯƠNG TIỆN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1. Phương tiện nghiên cứu 21 3.1.1. Dụng cụ, thiết bị 21 3.1.2. Nguyên vật liệu 22 3.1.3. Hóa chất 22 8 3.2. Phương pháp nghiên cứu 25 3.2.1. Thu mẩu 25 CHƯƠNG IV. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 42 4.1. Kết quả phân lập vi khuẩn từ mẩu nước mẩu bùn ao nuôi tôm 42 4.1.1. Kết quả phân lập các dòng vi khuẩn 42 CHƯƠNG V. KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 79 5.1. Kết luận 79 5.2. Đề nghị 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ CHƯƠNG LÝ LỊCH KHOA HỌC TÓM LƯỢC ABSTRACT Nội dung phần Tóm Lược Abstract được trình bày: chữ thường không hoa, font size 13, nghiêng, định đều hai lề. Ví dụ: Tóm Lược Sáu thí nghiệm được thực hiện trong phòng ngòai đồng để khảo sát Từ khóa: ít nhất 5 từ (size 12) theo thứ tự a, b, c. Abstract (Ghi tựa bằng tiếng Anh) Six experiments were conducted Key word: At least 5 words (size 12) alphabetise Từ đây, luận văn sẽ được đánh số trang theo số 1, 2 , 10, 20 ở ngay phần giữa cuối trang: Bố cục của mỗi Luận văn được trình bày gồm có các phần sau: CHƯƠNG I GIỚI THIỆU (không ghi là đặt vấn đề hoặc dẫn nhập) CHƯƠNG II LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƯƠNG III PHƯƠNG TIỆN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG IV KẾT QỦA THẢO LUẬN CHƯƠNG V KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 9 Cụ thể trình bày như sau: CHƯƠNG I (size 13) GIỚI THIỆU (size 15) (phần này bao hàm luôn mục tiêu nghiên cứu) CHƯƠNG II (size 13) LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU (size 15) 2.1. Chu trình nitrogen 2.2. Độc tính của chất hữu cơ 2.2.1. Độc tính của ammoniac CHƯƠNG III (size 13) PHƯƠNG TIỆN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (size 15) 3.1. Phương tiện nghiên cứu 21 3.2. Phương pháp nghiên cứu 25 3.2.1. Thu mẩu 25 CHƯƠNG IV (size 13) KẾT QUẢ THẢO LUẬN (size 15) CHƯƠNG V (size 13) KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ (size 15) Cách trình bày tài liệu tham khảo: TÀI LIỆU THAM KHẢO (size 14, in hoa, đậm) với cách trình bày sau: - Không đánh số thứ tự tài liệu tham khảo. - Xếp tài liệu tham khảo tiếng Việt trước rồi sau đó đến tài liệu tham khảo tiếng Anh, tài liệu tham khảo tiếng Pháp v v… - Tác giả tên Việt Nam: xếp thứ tự A, B, C theo họ, không được đảo ngược tên lên trước họ: Nguyễn Hữu Đống. Ví dụ: N rồi mới đến P đến T: Nguyễn Hữu Đống Phạm Hoàng Hộ Phạm Thành Hổ Trần Đình Toại - Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự A, B, C theo họ. - Tài liệu tham khảo không có tên tác giả: xếp thứ tự A, B, C theo từ đầu của tên cơ quan phát hành: Ví dụ: Đại học Y Dược Huế xếp vào vần Đ. 10 [...]... P1- Thị xã Bạc Liêu - Bạc Liêu Điện thoại di động: 0975 11 414 8 Điện thoại nhà riêng: 07 81 3952480 II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 1 Đại học Hệ đào tạo: Chính quy Ngành đào tạo: Sư phạm Sinh Vật Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ 2 Trình độ ngoại ngữ Chứng chỉ C Anh văn ====================================================== CÁCH TRÌNH BÀY MỘT ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC 15 Bố cục của 1 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ... PHƯƠNG TIỆN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG IV KẾT QỦA DỰ KIẾN Không ghi phần dự trù kinh phí Sau cùng có chữ ký của học viên, cán bộ hướng dẫn chủ tịch hội đồng Cách trình bày hình thức nội dung tương tự như luận văn nhưng khác các phần sau: ghi là ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC thay vì LUẬN VĂN THẠC - Không có “trang ký tên hội đồng“ ở phần đầu nhưng có phần ký tên của giáo viên hướng dẫn chủ... 7.9 2 :1 ~ 11 :1 3 :1 ~ 20 :1 4 :1 ~ 22 :1 2 :1 ~ 13 :1 Việt Nam Trung Quốc 13 Nhật bản Hình 2 Phân tích dạng trái 1 hạt của 4 nhóm giống đậu nành dựa trên đường viền Fourier Ecliptic Canh giữa phần PHỤ CHƯƠNG (size 13 , in đậm) Tất cả những số liệu thí nghiệm được phân tích PHƯƠNG SAI (ANOVA), độ khác biệt ý nghĩa nhỏ nhất ( LSD hay DUNCAN ) bằng các chương trình phần mềm trên máy tính được in ra đưa vào... Đống Đào Thanh Bằng 19 97 Đột biến – cơ sở lý luận ứng dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr.45 – 60 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 2006 Nghiên cứu đa dạng sinh học các giống quýt (Citrus reticulata Blanco) ở Việt Nam dựa trên trình tự các đoạn mồi ITS (Internal transcribed spacer) Luận văn tốt nghiệp đại học Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ, tr 25-30 Institute of Economics 19 98 Analysis of Expenditure... (Trình bày theo từng phần riêng biệt được phân ra từng phần I: SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM, phần II: PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI, phần III: HỆ SỐ TƯƠNG QUAN ) Phụ chương sau cùng là lý lịch khoa học: Lý lịch trích ngang địa chỉ liên hệ của tác giả Ví dụ: LÝ LỊCH KHOA HỌC 14 I LÝ LỊCH TRÍCH NGANG Họ tên: Huỳnh Thị Cẩm Tú Ngày, tháng, năm sinh: 09 /10 /19 83 Nơi sinh: Thị xã Bạc Liêu, Bạc Liêu Chỗ ở hiện nay: 17 0A/5... Chí Bửu 2006 Giống lúa cao sản trong tình hình rầy nâu bộc phát ở ĐBSCL Tạp chí Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 9: 16 -17 Huỳnh Ngọc Thanh Tâm, Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Phương Linh Ngô Thị Phương Dung 2006 Tuyển chọn nấm mốc có hoạt tính đường hóa cao từ men rượu Xuân Thạnh Tạp chí Nghiên cứu Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 6: 16 2 -17 1 Sách: Bùi Chí Bửu Nguyễn Thị Lang 2004 Di truyền phân tử... http://www.sinhhocvietnam.com/vn/modules.php?name=Pages1&go=page&pid=48 (ngày 02/4/2 010 ) 12 Ví dụ bảng, hình: Canh trái Bảng 2 Số trái tỉ số của dạng trái một hạt/hai ba hạt ở các nhóm giống đậu nành Nhóm giống 33 27 24 38 Hàn Quốc Số Trái 1 hạt + Số Trái 3 hạt Khoảng biến thiên tỉ trái 2 hạt Trung Quốc Nhật Bản Hàn Quốc Việt Nam Tổng (B) số (A/B) (A) 25 ± 12 .2 22 ± 14 .7 20 ± 10 .4 32 ± 16 .9 8 ±... nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh, tr 15 7 -18 5 Nguyễn Đình Giao, Nguyễn Thiện Huyên, Nguyễn Hữu Tề Công Vượng 19 97 Giáo trình Cây lương thực Nxb Nông nghiệp Hà Nội, tr 7 -15 Tiếng Anh Tạp chí: Dung, N.T.P., F.M Rombouts and M.J.R Nout 2007 Characteristics of some traditional starch - based rice wine fermentation starter (Men) LWT/Food Science and Technology 40: 13 0 -13 5 Sách: Nout, M.J.R and K.E Aidoo... 11 -Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo: - Tên tác giả hoặc cơ quan phát hành - Năm xuất bản - Tên sách, luận án, báo cáo, [in nghiêng] - Nhà xuất bản - Nơi xuất bản - Trang (TLTK tiếng Việt viết tắt tr.20 – 30 Hoặc TLTK tiếng Anh viết tắt pp.20 – 30) Chú ý: Nếu tài liệu dài hơn 1 dòng thì trình bày dòng thứ hai lùi vào trong 1cm so với dòng thứ nhất (Hanging 1 cm) Ví dụ: Nguyễn Hữu Đống và. .. “Abstract“, cũng như không có Chương V KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ - Có CHƯƠNG IV KẾT QUẢ DỰ KIẾN thay vì KẾT QUẢ THẢO LUẬN Ví dụ phần ký tên của đề cương: Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2008 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Ký tên) HỌC VIÊN THỰC HIỆN (Ký tên) TS TRẦN NHÂN DŨNG LÝ THANH TÙNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT (Ký tên) PGS TS NGUYỄN VĂN BÁ ================================================================== 16 . GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC QUI ĐỊNH CÁCH TRÌNH BÀY HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CỦA 1 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC Presentation. của học viên, cán bộ hướng dẫn và chủ tịch hội đồng. Cách trình bày hình thức và nội dung tương tự như luận văn nhưng khác các phần sau: ghi là ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ thay vì LUẬN VĂN THẠC SĨ. TÀI (size 16 hay 18 tùy theo số chữ trên đề tài) in hoa và đậm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC (size 13 ) Chuyên ngành CÔNG NGHỆ SINH HỌC (size 13 ) Mã số 60 - 42 - 80 Người hướng dẫn khoa học GS. TS.
- Xem thêm -

Xem thêm: QUI ĐỊNH CÁCH TRÌNH BÀY HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG 1 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ppt, QUI ĐỊNH CÁCH TRÌNH BÀY HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG 1 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ppt, QUI ĐỊNH CÁCH TRÌNH BÀY HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG 1 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ppt, KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ (size 15)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay