Đề tài " Vai trò của khối BRICs trong khủng hoảng tài chính toàn cầu và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam " pptx

87 602 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 02:20

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG KHOA KINH TẾ KINH DOANH QUỐC TẾ *** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại VAI TRÒ CỦA KHỐI BRICs TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM Họ tên sinh viên : Lê Đình Vũ Mã sinh viên : 0851010307 Lớp : Anh 8 – Khối 3 KT Khóa : 47 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : PGS.TS. Vũ Chí Lộc Hà Nội, tháng 5 năm 2012 i LỜI CẢM ƠN Ngƣời viết xin trân trọng cảm ơn PGS. TS. Vũ Chí Lộc đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ ngƣời viết hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Ngƣời viết cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo trƣờng Đại học Ngoại thƣơng Hà Nội đã truyền đạt kiến thức giúp đỡ ngƣời viết trong 4 năm học tập vừa qua. Do thời gian nghiên cứu có hạn, kinh nghiệm kiến thức của ngƣời viết còn hạn chế nên khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Ngƣời viết rất mong nhận đƣợc sự góp ý, chỉnh sửa của các thầy cô bạn đọc để hoàn thiện khóa luận tốt hơn nữa. Hà Nội, tháng 5 năm 2012 ii MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BRICs KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU 3 1.1. Nguồn gốc ra đời quá trình phát triển của BRICs 3 1.1.1. Nguồn gốc ra đời 3 1.1.2. Quá trình phát triển 6 1.2. Vị thế của BRICs trong nền kinh tế thế giới 12 1.2.1. Về quy mô kinh tế 12 1.2.2. Về tốc độ tăng trưởng 13 1.2.3. Về dân số 15 1.2.4. Điều kiện tự nhiên 15 1.3. Diễn biến tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 17 1.3.1. Diễn biến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 17 1.3.2. Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 21 CHƢƠNG 2: VAI TRÒ CỦA KHỐI BRICs TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU 24 2.1. Là đầu tầu thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế thế giới 24 2.2. Là nơi cung cấp tín dụng quan trọng cho Mỹ, châu Âu, IMF khắc phục khủng hoảng tài chính 28 2.3. Định hình xu hƣớng phát triển mới của nền tài chính, kinh tế thế giới 36 2.3.1. Đẩy nhanh việc dịch chuyển sức mạnh kinh tế từ các nước phát triển sang các nền kinh tế mới nổi 37 2.3.2. Chuyển diễn đàn chính về hợp tác kinh tế quốc tế từ G7 thành G20 39 2.3.3. Gia tăng quyền lực của các nước mới nổi tại IMF WB 42 2.3.4. Giảm sự phụ thuộc vào đồng USD 45 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM 48 3.1. Việt Nam nên tham gia nhƣ thế nào vào xu thế mới của nền tài chính, kinh tế thế giới 48 iii 3.1.1. Trong xu thế chuyển dịch sức mạnh kinh tế từ các nước phát triển sang các nền kinh tế mới nổi 48 3.1.2. Trong quá trình chuyển dịch diễn đàn chính về hoạch định chính sách kinh tế quốc tế từ G7 thành G20 49 3.1.3. Trong xu thế tăng quyền lực của các nước mới nổi tại IMF WB 51 3.1.4. Trong xu thế các nước giảm dần sự phụ thuộc vào đồng USD 52 3.2. Khi các nguồn tín dụng truyền thống không đáp ứng đƣợc yêu cầu vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng do ảnh hƣởng tiêu cực từ khủng hoảng tài chính, Việt Nam nên tìm nguồn cung tín dụng mới ở đâu 53 3.3. Việt Nam nên làm gì khi BRICs thay thế các nƣớc phát triển trở thành đầu tầu tăng trƣởng của kinh tế thế giới 59 KẾT LUẬN 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải nghĩa tiếng Anh Giải nghĩa tiếng Việt APEC Asia - Pacific Economic Cooperation Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dƣơng ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á BRICs Brazil, Russia, India, China countries Các nƣớc Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc BRICS Brazil, Russia, India, China, South Africa Các nƣớc Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc Nam Phi EU European Union Liên minh châu Âu EUROZONE Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Euro FED Federal Reserve System Hệ thống dự trữ liên bang Mỹ GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm nội địa G7 Group of 7 7 nền kinh tế công nghiệp phát triển, gồm: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Canada, Italia G20 Group of 20 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, gồm: Ả Rập Saudi, Ấn Độ, Argentina, Brazil, Canada, Đức, Hàn Quốc, Mỹ, Indonesia, Mexico, Nam Phi, Nga, Nhật, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Úc, Anh, Ý, Liên Minh Châu Âu. IMF International Monetary Fund Quỹ Tiền tệ Quốc tế PPP Purchasing Power Parity Sức mua tƣơng đƣơng SDR Special Drawing Rights Quyền rút vốn đặc biệt USD Đồng đô la Mỹ WB World Bank Ngân hàng Thế giới v DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 1.1. GDP các nƣớc khối BRICs. 6 Bảng 1.2. Tốc độ tăng trƣởng GDP của các nƣớc thuộc khối BRICs. 7 Bảng 1.3. 16 nền kinh tế lớn nhất thế giới từ 2001 đến 2010. 7 Bảng 1.4. Dân số các nƣớc khối BRICs từ 2001 đến 2010. 9 Bảng 1.5. Tốc độ tăng trƣởng kinh tế của 7 nƣớc công nghiệp phát triển G7 từ 2007-2011. 22 Bảng 2.1. Tốc độ tăng trƣởng trung bình của kinh tế thế giới. 24 Bảng 2.2. Tốc độ tăng trƣởng khối G7 từ 2007 đến 2011. 24 Bảng 2.3. Tốc độ tăng trƣởng trung bình của khối BRICs từ 2007 – 2011. 25 Bảng 2.4. Tăng trƣởng GDP của các nƣớc khối BRICs từ 2008-2011. 28 Bảng 2.5. Nợ công của các nền kinh tế thuộc OECD. 31 Bảng 2.6. 10 nền kinh tế có dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới. 33 Bảng 2.7. Tỷ trọng GDP danh nghĩa của BRICs G7 trong GDP toàn cầu. 37 Bảng 3.1. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam từ 2007 đến 2011. 48 Bảng 3.2. Tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. 49 Bảng 3.3. Danh sách các nƣớc không phải là thành viên G20 đƣợc mời tham dự hội nghị thƣợng đỉnh G20. 50 Bảng 3.4. Thu nhập bình quân đầu ngƣời của Việt Nam từ 2002-2010. 54 Bảng 3.5. Tăng trƣởng tiêu dùng bình quân đầu ngƣời. 60 Bảng 3.6. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tại một số thị trƣờng. 64 vi DANH MỤC CÁC HÌNH BIỂU ĐỒ Tên hình biểu đồ Trang Biểu đồ 1.1. Giao dịch thƣơng mại nội khối BRICs. 8 Biểu đồ 1.2. GDP bình quân đầu ngƣời các nƣớc khối BRICs tính theo PPP. 9 Biểu đồ 1.3. Số ngƣời có thu nhập lớn hơn 6.000 USD. 10 Biểu đồ 1.4. Tăng trƣởng thị trƣờng chứng khoán các nƣớc khối BRICs. 10 Biểu đồ 1.5. Tăng trƣởng của thị trƣờng chứng khoán các nƣớc thuộc khối BRICs so với Mỹ, châu Âu Nhật Bản từ năm 2001 đến nay. 11 Biểu đồ 1.6. Tỷ trọng GDP của BRICs Mỹ trong GDP toàn cầu năm 2011 12 Biểu đồ 1.7. Các nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2011 13 Biểu đồ 1.8. So sánh tốc độ tăng trƣởng kinh tế của khối BRICs với tốc độ tăng trƣởng kinh tế trung bình của thế giới. 14 Biểu đồ 1.9. So sánh tốc độ tăng trƣởng kinh tế của khối BRICs với G7. 14 Biểu đồ 1.10. Tỷ trọng dân số BRICs trong dân số toàn cầu năm 2011 15 Biểu đồ 1.11. 8 nƣớc có diện tích lớn nhất thế giới. 16 Biểu đồ 1.12. Tỷ trọng diện tích lãnh thổ của BRICs so với các nƣớc trên thế giới 16 Biểu đồ 1.13. Giá nhà trung bình tại Mỹ giai đoạn 1963-2010. 18 Biểu đồ 1.14. Tăng trƣởng GDP của toàn cầu, các nƣớc phát triển, đang phát triển mới nổi. 23 Biểu đồ 2.1. Chỉ số PMI của BRICs các nƣớc khác. 25 Biểu đồ 2.2. Đóng góp của các nền kinh tế vào tăng trƣởng GDP toàn cầu. 26 Biểu đồ 2.3. Đóng góp của cầu nội địa vào tăng trƣởng GDP thực tế trong 2 năm 2008 2009 của một số nƣớc. 27 Biểu đồ 2.4. Số ngƣời gia nhập tầng lớp có thu nhập từ 6.000 USD trở lên. 39 Hình 2.1. Dự trữ ngoại hối vàng trừ đi các khoản nợ nƣớc ngoài của các nƣớc. 33 Biểu đồ 3.1. Đầu tƣ từ khu vực tƣ nhân vào cơ sở hạ tầng tại một số nƣớc ở Đông Á giai đoạn 1990-2008. 56 Biểu đồ 3.2. Đóng góp vào tiêu dùng toàn cầu của các nền kinh tế 61 vii Biểu đồ 3.3. Dự báo thu nhập bình quân đầu ngƣời của các nền kinh tế khối BRICs. 62 Biểu đồ 3.4. Số ngƣời gia nhập tầng lớp có thu nhập trên 15.000 USD đến năm 2025 tại BRICs. 63 Biểu đồ 3.5. Tiêu thụ hàng hóa trung bình trên 100 ngƣời dân tại BRICs. 64 Biểu đồ 3.6. Cơ cấu nhập khẩu của các nƣớc BRICs. 65 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu từ năm 2008 đã gây nhiều tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, khi nền kinh tế phát triển chậm lại, nó đem đến cơ hội nhận thức rõ hơn về những chuyển động nằm sâu trong bộ máy kinh tế toàn cầutrong điều kiện bình thƣờng ít có điều kiện bộc lộ. Cuộc khủng hoảng này làm rõ những điểm yếu đồng thời cung cấp cái nhìn rõ hơn về động lực thực sự của tăng trƣởng kinh tế thế giới qua đó cho thấy xu thế phát triển của nền kinh tế, tài chính toàn cầu. Từ cuộc khủng hoảng này có thể thấy, trong khi các nền kinh tế phát triển đều gặp khó khăn phải vật lộn để khắc phục những hậu quả tiêu cực, các nền kinh tế mới nổi thuộc khối BRICs nổi lên mạnh mẽ nhƣ một thế lực mới trong nền kinh tế toàn cầu, đóng góp quan trọng vào tăng trƣởng của kinh tế thế giới. Vai trò, vị thế của khối BRICs ngày càng đƣợc nâng cao cùng với sự chuyển dịch cán cân kinh tế, tài chính toàn cầu từ các nền kinh tế phát triển sang các nền kinh tế mới nổi; đẩy nhanh việc hình thành trật tự kinh tế, tài chính quốc tế mới. Vì vậy, với việc hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, nghiên cứu vai trò của khối BRICs trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam. Chỉ có nhận thức đúng về vai trò của khối BRICs, qua đó hiểu rõ động lực xu thế phát triển của kinh tế thế giới, Việt Nam mới có thể chủ động hội nhập tận dụng tốt các cơ hội khi tham gia vào sân chơi chung toàn cầu. Từ những lý do trên, ngƣời viết chọn đề tài "Vai trò của khối BRICs trong khủng hoảng tài chính toàn cầu một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam" làm đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học. 2. Mục đích nghiên cứu - Làm rõ vai trò của khối BRICs trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, từ đó nêu lên một số vấn đề cho Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 3. Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: khối kinh tế BRICs gồm 4 nền kinh tế mới nổi là Brazil, Nga, Ấn Độ Trung Quốc. 2 Đề tài chỉ nghiên cứu các vấn đề kinh tế; không nghiên cứu các vấn đề tôn giáo, văn hóa… - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: Tháng 4/2011, tại hội nghị thƣợng đỉnh của khối, các nƣớc đã nhất trí kết nạp thêm Nam Phi (South Africa) vào nhóm trở thành khối BRICS. Tuy vậy, do trong phần lớn thời gian nghiên cứu Nam Phi chƣa tham gia khối trong khái niệm BRICs gốc do ngân hàng Goldman Sachs đƣa ra chỉ bao gồm 4 nền kinh tế Brazil, Nga, Ấn Độ Trung Quốc nên đề tài chỉ nghiên cứu 4 nƣớc này. + Thời gian: giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu từ 2008 đến nay. 4. Tình hình nghiên cứu trong ngoài nƣớc liên quan đến đề tài Đến nay, ở trong nƣớc chƣa có nghiên cứu khoa học nào về khối BRICs. Các nghiên cứu về BRICs chủ yếu là của nƣớc ngoài, nhiều nhất là các nghiên cứu của ngân hàng Goldman Sachs. Tuy nhiên, các nghiên cứu của Goldman Sachs chủ yếu là những nghiên cứu, dự báo về sự phát triển của các nền kinh tế thuộc khối BRICs, từ đó đƣa ra các khuyến nghị cho khách hàng của Goldman Sachs - phần lớn là giới đầu tƣ tài chính. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Để hoàn thành khóa luận, tác giả đã sử dụng kết hợp các phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ: phƣơng pháp thu thập số liệu, phƣơng pháp thống kê, phƣơng pháp tổng hợp thông tin, phƣơng pháp phân tích, so sánh; phƣơng pháp mô tả phƣơng pháp hệ thống hóa. 6. Kết cấu khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của khóa luận gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1. Tổng quan về BRICs khủng hoảng tài chính toàn cầu. Chƣơng 2. Vai trò của khối BRICs trong khủng hoảng tài chính toàn cầu. Chƣơng 3. Một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam. [...]... hƣởng đến toàn bộ khu vực này trong các vấn đề kinh tế Nhƣ vậy, các nƣớc thuộc khối BRICs đều nằm ở những vị trí địa chiến lƣợc, tạo điều kiện cho khối này có vị thế quan trọng trên trƣờng quốc tế 1.3 Diễn biến tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 1.3.1 Diễn biến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu Theo Wikipedia tiếng Việt, khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua “là cuộc khủng hoảng bao... giảm do suy thoái kinh tế toàn cầu Tuy vậy nhìn chung kinh tế khối BRICs vẫn tăng trƣởng tốt trong giai đoạn khủng hoảng hồi phục nhanh hơn phần còn lại của thế giới 24 CHƢƠNG 2: VAI TRÒ CỦA KHỐI BRICs TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU 2.1 Là đầu tầu thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế thế giới Do tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, tăng trƣởng... xin Chính phủ nƣớc này cho vay Ở Đức, ngày từ đầu năm 2008, ngân hàng BayernLB đã phải chịu những khoản lỗ lớn do tham gia vào thị trƣờng tín dụng nhà ở thứ cấp ở Mỹ, sau đó, ngân hàng này đã phải xin trợ giúp của chính phủ liên bang 1.3.2 Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu Cuộc khủng hoảng tài chính này đã khiến nền kinh tế toàn cầu lâm vào suy thoái nghiêm trọng Khủng hoảng tài chính. .. QUAN VỀ BRICs KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU 1.1 Nguồn gốc ra đời quá trình phát triển của BRICs 1.1.1 Nguồn gốc ra đời Thuật ngữ BRICs là chữ viết tắt các chữ cái đầu (tiếng Anh) của tên 4 nƣớc có tốc độ phát triển cao dân số đông là Brazil, Nga (Russia), Ấn Độ (India) Trung Quốc (China) Thuật ngữ này lần đầu tiên đƣợc Jim O’Neill, kinh tế gia trƣởng của ngân hàng Goldman Sachs, đƣa ra năm... hệ tài chính, kinh tế mật thiết của Mỹ với các nƣớc khác, cuộc khủng hoảng tài chính từ Mỹ đã lan rộng ra nhiều nƣớc trên thế giới Theo Wikipedia, cuộc khủng hoảng tài chính của Mỹ đã lan rộng ra hệ thống ngân hàng châu Âu nhƣ sau17: Nhiều tổ chức tài chính của các nƣớc phát triển cũng tham gia vào thị trƣờng tín dụng nhà ở thứ cấp ở Mỹ Vì vậy, khi bóng bóng nhà ở của Mỹ bị vỡ, các tổ chức tài chính. .. đồ 2.1 Chỉ số PMI của BRICs các nƣớc khác Nguồn: Goldman Sachs Nhờ sự phục hồi nhanh chóng này nên trong khi các nền kinh tế phát triển đang gặp khó khăn từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, các nền kinh tế mới nổi thuộc khối BRICs có tốc độ tăng trƣởng khả quan, trong các năm 2008 2009, GDP toàn khối BRICs luôn đạt tăng trƣởng dƣơng Bảng 2.3 Tốc độ tăng trƣởng trung bình của khối BRICs từ 2007... Nga điêu đứng đƣơng đầu với nhiều thử thách Nƣớc này bị khủng hoảng tài chính trong năm 2008 với giá chứng khoán sụt giảm mạnh, đồng Rúp mất giá, một số ngân hàng bị đổ vỡ Kinh tế Brazil cũng bị suy thoái nhẹ do nƣớc này cũng phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu 2.2 Là nơi cung cấp tín dụng quan trọng cho Mỹ, châu Âu, IMF khắc phục khủng hoảng tài chính Khi cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra, các nền... thƣợng đỉnh BRICs đầu tiên đã họp tại Yekaterinburg, Nga Tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo của bốn nền kinh tế đã đƣa ra những nhận định về kinh tế thế giới cuộc khủng hoảng tài chính Các nguyên thủ nhấn mạnh nhu cầu phải tăng cƣờng hợp tác trong khối BRICs về các vấn đề kinh tế cải cách hệ thống tài chính quốc tế cũng nhƣ cách vận hành nền kinh tế thế giới Hội nghị thƣợng đỉnh khối BRICs lần... khoán mất giá tiền tệ quy mô lớn ở nhiều nƣớc trên thế giới, có nguồn gốc từ khủng hoảng tài chính ở Mỹ”.13 Về nguyên nhân của khủng hoảng, sau quá trình điều tra, ngày 13/4/2011 Thƣợng viện Mỹ công bố bản báo cáo Levin-Coburn, khẳng định cuộc khủng hoảng tài chính lần này là hậu quả của việc sử dụng các công cụ tài chính phức tạp, rủi ro cao; của việc xung đột các lợi ích ngầm; thất bại của các... hợp liên ngân hàng khối BRICs Tiếp theo bản ghi nhớ, các ngân hàng phát triển của các nƣớc thành viên khối BRICs đã ký Thỏa thuận khung về "Hợp tác tài chính trong cơ chế hợp tác liên ngân hàng khối BRICS" tại hội nghị thƣợng đỉnh ở Tam Á, Trung Quốc 6 Lý giải nguyên nhân các nền kinh tế này thống nhất với nhau trở thành một khối trên thực tế, báo BBC cho rằng đó chínhvai trò của ngoại thƣơng “Ngoại . những lý do trên, ngƣời viết chọn đề tài " ;Vai trò của khối BRICs trong khủng hoảng tài chính toàn cầu và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam& quot; làm đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ *** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại VAI TRÒ CỦA KHỐI BRICs TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT. tài liệu tham khảo, nội dung của khóa luận gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1. Tổng quan về BRICs và khủng hoảng tài chính toàn cầu. Chƣơng 2. Vai trò của khối BRICs trong khủng hoảng tài chính toàn cầu.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài " Vai trò của khối BRICs trong khủng hoảng tài chính toàn cầu và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam " pptx, Đề tài " Vai trò của khối BRICs trong khủng hoảng tài chính toàn cầu và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam " pptx, Đề tài " Vai trò của khối BRICs trong khủng hoảng tài chính toàn cầu và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam " pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn