LUẬN VĂN: Những yếu tố thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện chính sách dân số của các chính phủ docx

98 268 1
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 21:20

LUẬN VĂN: Những yếu tố thúc đẩy việc xây dựng thực hiện chính sách dân số của các chính phủ Phần thứ nhất chính sách dân số ở nước ngoài: những kinh nghiệm bài học Chương một những yếu tố thúc đẩy việc xây dựng thực hiện chính sách dân số của các chính phủ I. Bủng nổ dân số những hậu quả của nó Sản xuất ra vật chất là yếu tố quyết định sự tồn tại phát triển của xã hội loài người. Hoạt động này xoay quanh hai trục (hai dòng): Sản xuất ra đồ vật (Tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng) sản xuất ra chính bản thân con người. Kết quả của 2 dòng sản xuất vật chất này hiện nay ra sao? Bằng trực giác, chúng ta cũng có thể thấy ngay rằng: ở trục thứ nhât, loài người đã sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất khổng lồ bao gồm: lương thực, thực phẩm, vải vóc, nhà cửa, phương tiện giao thông liên lạc, máy móc, nguyên nhiên vật liệu… ở trục sản xuất thứ hai, dòng sản xuất ra con người có những đặc điểm đáng chú ý như sau: 1. Dân số qui mô lớn phát triển ngầy càng nhanh. Năm 1996, dân số thế giới đã lên tới khoảng 5.771 triệu, vẫn có xu hướng phát triển ngày càng nhanh. Điều này thể hiệncác chỉ tiêu sau: a. Thời gian cần thiết tăng thêm 1 tỷ dân ngày càng rút ngắn. Thật vậy, loài người cần hàng triệu năm để có tỷ dân thứ nhất (năm 1820) nhưng chỉ cần 110 năm để có tỷ thứ hai, tỷ thứ ba, tư năm tương ứng là 30; 15 12 năm. b. Số dân tăng thêm sau 10 năm này càng lớn, thể hiện ở bảng saBảng 1: Dân số thế giới tăng thêm trong khoảng thời gian 10 năm. Bảng 1: Dân số thế giới tăng thêm trong khoảng thời gian 10 năm. Khoảng thời gian Số dân tăng thêm (triệu ) Khoảng thời gian Số dân tăng thêm (triệu) 1920-1930 1930-1940 259 225 1960-1970 1970-1980 690 705 1940-1950 1950-1960 230 512 1980-1990 860 Bảng trên cho ta thấy rằng, không thời gian 10 năm từ 1950 đến 1960 là một thời kỳ đặc biệt: Dân số thế giới tăng lên nhanh chóng, đột biến, đạt đến tỷ người thứ ba. Riêng số dân tăng thêm vọt lên tới 512 triệu người, tức nhiều gấp hơn 2,2 lần với số tăng thêm của 10 năm trước(1940-1950). Từ đó thuật ngữ “bủng nổ dân số” (pupolation boom) đã xuất hiện được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực. 2. Sự phân bố sự tăng trưởng dân số trên thế giới không đồng đều giữa các châu giữa các khu vực phát triển. Bảng 2: Phát triển dân số trong các khu vực địa lý Khu vực Số dân (nghìn người) Tốc độ phát triển Tỷ lệ dân số của các khu vực trong tổng dân số thế giới (%) 1950 1990 2025 50-90 1950 1990 225 Châu Phi Châu á Châu Mỹ ChâuĐại dương Liên xô (cũ) Châu Âu 224361 1.375.729 330.885 12.647 180.075 391.955 642.111 3.112.695 723.942 26.481 288.595 498.371 1.596.855 4.912.484 1.085.529 38.027 352.116 498.371 2.86 2.26 2.19 2.09 1.60 1.27 8.9254 .69 13.15 0.50 7.16 15.58 12.13 58.82 13.68 0.48 5.45 9.44 19.00 57.76 12.81 0.45 4.14 5.84 Tổng số 2.515.652 5.292.195 8.504.323 100 100 100 Như vậy, trong vòng 40 năm (1950-1990), tốc độ phát triển dân số đạt mức cao nhất là ở Châu Phi: 2.86 lần thấp nhất là ở Châu Âu: 1.27 lần. Dân số châu phi từ chỗ chiếm chưa đến 9% dân số thế giới, đã tăng lên đến hơn 12%, sẽ đạt 19% vào năm 2050. Năm 1990, châu á châu Phi chiếm khoảng 71% dân số trên hành tinh, với tổng số gần 4 tỉ người. Đến năm 1996, tỉ lệ này đã tăng lên 73,3% với tổng số dân là 4 tỷ 233 triệu người. Có thể nói, dân số thế giới phần lớn tập trung ở châu á châu Phi. tỷ trọng dân sốđây ngày càng tăng lên. Trong khi đó, tỷ trọng dân số châu Âu giảm nhanh: từ 15,58% năm 1950, hiện nay chỉ còn 9,44%. Sự phát triển dân số cũng khác nhau căn bản giữa hai nhóm nước: phát triển đang phát triển. Số dân của các nước đang phát triển luôn luôn nhiều hơn tốc độ tăng cũng cao hơn (xem bảng 3). Bảng 3: Sự phát triển dân số trong các khu vực Nước Số dân (triệu người) Tốc độ phát triển (lần) 1950 1990 2025 Phát triển Đang phát triển Tỷ lệ dân số các nước đang phát triển (%) 831.9 1.683.8 67 1.2.6.6 4.085.3 77 1.253.9 7.150.3 84 1.45 2.43 Như vậy, phần lứon dân số tập trung ở các nước nghèo, đặc biệt là á - Phí bủng nổ dân số cũng diễn ra mạnh mẽ nhất ở khu vực này. Sự trầm trọng của vấn đề bủng nổ dân số mang tính khu vực rõ rệt. Kết quả của sự phát triển dân số hiện nay là người nghèo ngày càng nhiều hơn chiếm tỉ lệ ngày cao cao trong tổng số thế giới. Qui mô dân số lớn, phát triển nhanh làm khó khăn thêm việc giải quyết việc làm, lương thực, giáo dục, ý tế, nhà ở, môi trường… Điều này thúc đẩy các chính phủ, nhất là các nước đông dân nghèo đói chú ý tác động qua lại giữa Dân số phát triển gợi ý về thiết lập chính sách quốc gia để điều chỉnh sự phát triển dân số. II. Những hoạt động của Liên hợp quốc các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực dân số. Năm 1919, Hội quốc liên- tổ chức Liên chính phủ đầu tiên được thành lập để đảm bảo sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế xã hội. Sự phát triển nhanh chóng của dân số thế giới cho đến đầu thế kỷ là một trong những tiêu điểm chú ý của tổ chức này. Trong chương trình Hội nghị về kinh tế của Hội quốc liên đã bao gồm các vấn đề dân số. Năm 1939, đã thành lập Uỷ ban nghiên cứu dân số mối liên hệ của nó với kinh tế- xã hội thuộc Hội quốc liên. ư Năm 1945, Liên hợp quốc ra đời thì ngay sau đó, năm 1946 đã thành lập Uỷ ban dân số trực thuộc Hội đồng kinh tế- xã hội. Uỷ ban có chức năng nghiên cứu tư vấn cho Hội đồng các vấn đề sau: a. Số lượng, cơ cấu dân số b. Mối quan hệ giữa các quá trình dân số, kinh tế, xã hội. c. Các chính sách có tác động đến qui mô, cơ cấu dân số. d. Các vấn đề dân số khác mà Hội đồng các cơ quan của LHĐ yêu cầu. Các Uỷ ban kinh tế khu vực của Liên hợp quốc như Uỷ ban Kinh tế Châu Âu (1947), Uỷ ban kinh tế châu á viễn Đông (1947), Uỷ ban kinh tế Châu Mỹ La Tinh (1948) Uỷ ban kinh tế Châu Phi (1958) đã không ngừng mở rộng hoạt động trong lĩnh vực dân số của mình. Điều này có ảnh hưởng tới nhận thức thái độ của các nước thành viên LHQ trong khu vực. Qui mô to lớn xu hướng tăng lên không ngừng của bộ phận dân cư nghèo đói đã lôi cuốn sự tập trung giải thích của các nhà khoa học. Trong giai đoạn 1946-1960, nhiều người đã khẳng định: không thể giải quết tình trạng lạc hậu của các nước đang phát triển nếu không ngừng giảm bớt sự gia tăng dân số. Đến lượt nó, giảm bớt sự gia tăng dân số có thể thực hiện thông qua các chương trình kiểm soát sinh. :Luận điểm này đã cổ vũ cho các chính phủ đi theo con đồng “kế hoạch hoá gia đình”. Năm 1957, Đại hội đồng LHQ nhất trí thông qua Nghị quyết về “Các vấn đề dân số”, trong đó: 1. Kêu gọi các nước thành viên tính đến mối quan hệ tương hỗ giữa phát triển kinh tế biến đổi dân số. 2. Yêu cầu Hội đồng kinh tế – xã hội các cơ quan chuyên môn của LHQ chú ý đến ý nghĩa ngày càng tăng lên của vấn đề này. 3. Đề nghị Tổng thư ký tiếp tục phối hợp hoạt động trong lĩnh vực dân số kinh tế, đặc biệt trong các nước đang phát triển. Từ đầu thập kỷ 60, hoạt động của Uỷ ban Dân số Ban thư ký của LHQ trong lĩnh vực dân số thực tế là chỉ tập trung vào các nước đang phát triển. Sự giúp đỡ khoa học – kỹ thuật của LHQ trong lĩnh vực dân số được bảo đảm bằng nguồn kinh phí không ngừng tăng lên cả về giá trị tuyệt đối cũng như tỷ trọng trong toàn bộ kinh phí hỗ trợ cho phát triển, cụ thể như ở bảng Bảng 3. Sự giúp đỡ của LHQ cho các hoạt động dân sốcác nước. Năm Số lượng kinh phí hỗ trợ (triệu đô la) Tỷ trọng % Hệ số phát triển 1961 6 0,1 1 1963 11 0,2 2 1965 18 0,3 3 1970 125 1,8 21 1974 257 2,3 43 1977 345 2,3 58 Ngoài việc tổ chức các hội nghị quốc tế những lời kêu gọi, những nghị quyết về dân số, sự giúp đỡ kinh tế – kỹ thuật, LHQ đã tổ chức đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học xuất bản các ấn phẩm về lĩnh vực này. Có thể nói, những hoạt động của LHQ trong lĩnh vực dân số ngay từ khi tổ chức này mới ra đời ngày càng đa dạng, ngày càng mạnh mẽ diễn ra liên tục cho đến tận ngày nay là các tác động bên ngoài có hiệu quả nhất định đối với nhận thức thái độ của các chính phủ về vấn đề này, thúc đẩy tạo điều kiện cho các nước hoạch định được các chính sách dân số quốc gia. III. Thái độ của các chính phủ đối với tình hình dân số quốc gia Thái độ của Chính phủ thông qua việc đánh giá tình trạng dân số của đất nước ảnh hưởng của nó đến sự phát triển quốc gia là yếu tố trực tiếp mạnh mẽ đến thúc đẩy việc hoạch định thực thi chính sách dân số. Thái độ của Chính phủ có thể khác nhau đối với từng lĩnh vực như sự tăng trưởng dân số, mức sinh, mức chết, phân bố dân di cư. Từ năm 1974 đến năm 1989, số lượng Chính phủ đánh giá tỷ lệ tăng trưởng dân số của nước mình là quá cao đã tăng từ 28% lên đến 40%. Điều quan trọng là các nước có tình trạng dân số được đánh giá như vậy chiếm tới 64% dân số thế giới. Đánh giá sự tăng trưởng dân số của các Chính phủ cũng thay đổi chỉ sau 15 năm. Năm 1974, 74 nước hài lòng với sự tăng trưởng dân số thì đến năm 1989, trong số đó đã có 23 nước thay đổi thái độ, họ cho là sự phát triển này quá nhanh. Sự phát triển dân số nhanh, chủ yếu là do mức sinh cao. Năm 1989, có 66 trong số 156 nước trên thế giới cho là mức sinh quá cao. Các nước này chiếm 65% dân số các nước được hỏi. Vì vậy, nỗ lực chủ yếu trong chính sách dân số của Châu á nói riêng các nước đang phát triển nói chung là làm giảm mức sinh. Mặc dù mức chết nói chung trên thế giới đã giảm nhiều. CDR từ 24%o năm 1960 đến năm 1989 chỉ còn 11%o nhưng có tới 103 nước, chiếm 67% số Chính phủ được hỏi quan điểm chưa hài lòng vì mức chết vẫn còn cao. Đối với phân bố dân cư, cho tới năm 1989, có tới 75 Chính phủ coi tình trạng phân bố dâncủa nước mình là chưa hợp lý. Đương nhiên, sự kiện này sẽ thúc đẩy Nhà nước tác động để tiến tới một sự phân bố hợp lý. Điều quan trọng là quan điểm của Chính phủ về tác động của dân số đối với sự phát triển của đất nước. Các quan điểm này chi phối căn bản việc xây dựng thi hành chính sách dân số. Chẳng hạn, Chính phủ Trung Quốc vào thời kỳ (1950 - 1960) cho rằng: “Càng nhiều người thì CNXH có thể được xây dựng tốt hơn, nhanh hơn”. Do đó, chính sách dân số là khuyến sinh luật nghiêm khắc chống nạo phá thai, triệt sản. Tình hình tương tự ở Rumani năm 1966. Chỉ đến năm 1962, thái độ của Nhà nước Trung Quốc đã thay đổi. Hội đồng Nhà nước chỉ thị cho các địa phương thực hiện KHHGĐ, cho phép nạo phá thai triệt sản. Thủ tướng ấn Độ, Indra Ghandi, trong bài diễn văn của Bà tại Quốc hội đã chỉ rõ: “Nếu có một vấn đề quốc gia nào được coi là khẩn cấp nhất đó là KHHGĐ”. Sau Hội nghị dân số quốc tế, năm 1974 ở Bucaret (Rumani), Nhà nước Algieri cũng cho rằng “Dân sốyếu tố chính của sự kém phát triển”. Những nhận định như vậy, đương nhiên sẽ thúc đẩy Nhà nước có hoạt động nhằm điều chỉnh, cải biến tình trạng dân số quốc gia, tức là xây dựng thực hiện chính sách dân số. Chương hai sự hình thành chính sách dân số Kinh nghiệm thế giới cho thấy, đạt đến việc xây dựng chính sách dân số quốc gia là một quá trình nhận thức, đấu tranh lâu dài. ấn Độ là nước sớm nhất có chính sách dân số – vào năm 1952, nhưng thực ra, từ đầu thế kỷ đã có những công trình khoa học cảnh báo về tình trạng dân số ấn Độ đã có những hoạt động nhằm KHHGD. Chính sách dân số được hiểu là: “Những biện pháp pháp chế, các Chương trình quản lý những hoạt động khác của Chính phủ nhằm mục tiêu làm thay đổi hoặc điều chỉnh các xu hướng dân số hiện tại vì sự tồn tại phồn vinh của mỗi quốc gia”. (International Encyclopedia of Social Sciences. Vol. 11-12-1974). Xu hướng dân số được đề cập thường liên quan đến qui mô, cơ cấu phân bố dân số. Nhưng đối với khu vực các nước đang phát triển, có quy mô dân số lớn phát triển nhanh, đặc biệt là ở Châu á, thì giảm sinh là nội dung quan trọng nhất của chính sách dân số, đến mức nhiều người đặt tiêu đề bài viết của mình như: “Chính sách dân số hay Chương trình kế hoạch hoá gia đình” cho khu vực này. Do đó, ở đây chỉ tổng kết chính sách liên quan đến mức sinh. A. Mục tiêu của chính sách dân số Từ định nghĩa về Chính sách dân số ta thấy mục tiêu là một nội dung cấu thành không thể thiếu của chính sách dân số. Căn cứ vào tình hình dân số cường độ của các quá trình sinh, chết, di cư, các nước đều xây dựng mục tiêu của chính sách dân sốviệc đạt được mục tiêu đó, sẽ cải biến tình trạng dân số theo hướng có lợi cho sự phát triển của đất nước. 1. Xác định mục tiêu Mục tiêu được thể hiện dưới dạng xu hướng cần đạt được đối với từng lĩnh vực. Thí dụ, năm 1989, đối với mức sinh: + 21 nước, chiếm 4,6% dân số thế giới có mục tiêu làm tăng mức sinh + 18 nước, với 7,4% dân số muốn giữ nguyên + 60 nước, chiếm 24,6% chủ trương không can thiệp. + 57 nước, chiếm 63,4% dân số có mục tiêu làm giảm mức sinh. Như vậy, phần lớn dân số trên thế giới sống trong các nước có chính sách giảm sinh. Điều này là hoàn toàn phù hợp vì nó phản ứng lại với tình trạng qui mô dân số lớn; tốc độ phát triển nhanh ở các nước thứ ba hiện nay. Ngoài việc thể hiện dưới dạng chung nhất, mục tiêu của chính sách dân số về mức sinh luôn luôn được phát biểu dưới dạng số lượng cụ thể, bằng cách: (1) Sử dụng chỉ tiêu CBR làm mục tiêu phấn đấu. Tại Philippin, trong kế hoạch phát triển 5 năm (1983 - 1987) đưa ra mức giảm CBR từ 31,2%o xuống 27,9%o . Mục tiêu này dễ đo lường, nhưng người dân khó hiểu không biết thực hiện nó thì mình phải sinh đẻ như thế nào, bao nhiêu con thì đạt được chỉ tiêu trên. (2) Sử dụng chỉ tiêu “Tỷ lệ phát triển dân số” – G.R Tại Hội nghị Bắc Kinh, năm 1982, Quốc hội các nước Châu á đặt ra mục tiêu: Tỷ lệ phát triển dân số cho vùng 1%. ở nước ta, cũng thường nêu mục tiêu tỷ lệ này là 1,7%. Chỉ tiêu này dễ tính toán, nó cũng cho biết nhịp tăng dân số, nhanh hay chậm. Tuy nhiên, nó còn chưa thể hiện được số lượng dân số tăng thêm là bao nhiêu. Đối với một lãnh thổ cố định thì “số lượng dân số tăng thêm” là chỉ tiêu đặc biệt quan trọng. Nếu năm 1921, tỷ lệ phát triển dân số Việt Nam có đạt tới 4% thì một năm cũng chỉ tăng thêm 60 vạn nhưng hiện nay nếu tỷ lệ tăng giảm xuống còn 1,7% thì mỗi năm cũng tăng tới hơn 1,3 triệu. Như vậy, GR nhỏ cũng có thể che dấu số dân tăng thêm rất lớn cũng như quốc gia đông dân. Mặt khác, đối với một nước, GR phụ thuộc vào mức sinh mức chết. Cùng với tỷ lệ phát triển nhưng có thể xảy ra 2 tình trạng hoàn toàn trái ngược, chẳng hạn, trường hợp 1: Mức sinh mức chết đều thấp: CBR =18%o , CDR = 3%o . Trường hợp 2: Mức sinh, mức chết đều cao: CBR = 40%o , CDR = 25%o . Kết quả là GR = 15%o hay 1,5% song thực chất tình trạng biến động dân số ở hai trường hợp nói trên là hết sức khác nhau. Đối với mỗi địa phương GR còn phụ thuộc số dân đến số dân đi, tức là tình hình di cư nhưng GR cũng không phản ánh được tình trạng này. (3) Mục tiêu của chính sách dân số được thể hiện bằng một hệ thống chỉ tiêu: Số dân, TFR, CBR, CDR, IMR CPR. Nhưng hệ thống chỉ tiêu này thường quá tham vọng thiếu sự thống nhất. Chẳng hạn, trong kế hoạch 5 năm lần thứ 6 (1980 - 1986) ấn Độ đề ra cho năm 2001 tiến độ thực hiện cho tới năm 1996 được cho trong bảng 4. bảng 4. Kế hoạch thực hiện của ấn Độ Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch năm 2000 Đạt được năm 1996 TFR con 2,3 3,4 CBR %o 2,1 29 CDR %o 9 10 IMR %o 60 79 CPR % 60 45 Số dân triệu 900 950 Rõ ràng thấy rằng ấn Độ không thể thực hiện được hầu hết các chỉ tiêu nói trên vào năm 2001. Năm 1990, ấn độ đã điều chỉnh thời gian đạt mức sinh thay thế là 2006 chứ không phải là 2001. Hơn nữa, có thể đánh giá rằng hệ thống chỉ tiêu này không đồng bộ khi dựa vào phương trình Northman sau: TFR = 7,34 – 0,07 CPR CBR = 48 – 0,44 CPR Với mục tiêu CPR = 60% thì tương ứng TFR = 3,14 rõ ràng là không sát với mục tiêu TFR = 2,1. Chỉ có mục tiêu CBR là tương đối thích hợp với mức đạt được của CPR. Sử dụng chỉ tiêu TFR làm mục tiêu chủ yếu của chính sách dân số trong lĩnh vực sinh sản nhưng phát biểu dưới dạng đơn giản “Mỗi cặp vợ chồng có 1 đến 2 con” là phù hợp hơn cả, nó làm cho dân dễ hiểu, dể nhớ dễ kiểm tra. Ngoài ra, có thể nêu các mục tiêu khác để tính toán kế hoạch. 2. Mục tiêu mềm Tuy là mục tiêu của một quốc gia nhưng mục tiêu không phải là những con số bất biến theo không gian thời gian. Ngay cả Trung Quốc được coi là nước có chính sách dân số “rắn” nhưng mục tiêu của chính sách này cũng có tính “mềm” để phù hợp với hoàn cảnh. * Điều chỉnh theo thời gian Mục tiêu của chính sách dân số thường nhất trong phạm vi toàn quốc ở “tính xu hướng”. Thí dụ, xu hướng chung là “giảm sinh”. Mục tiêu có tính xu hướng này cũng có thể được điều chỉnh theo thời gian để phù hợp với tình hình dân số phát [...]... tế đã phải đổi tên là Bộ Y tế KHHGĐ để nhấn mạnh tầm quan trọng của KHHGĐ Các nước khác, với quy mô dân số nhỏ thường giao Chương trình giảm sinh cho Bộ Y tế chủ trì có phối hợp với các Bộ khác để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với chương trình này 4 Sự hợp tác giữa các tổ chức Chính phủ phi Chính phủ (NGO) trong việc xây dựng thực hiện chính sách dân số Ngày nay, kế hoạch hoá gia... mức 2,7 Đương nhiên, những nước đang phát triển này là những nước có chính sách dân số mạnh b Các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu của chính sách dân số Làm thế nào để đạt được mục tiêu của chính sách Dân số? Tại hội nghị Dân số thế giới ở Bucaret, Rumani năm 1974, hầu hết các nước đang phát triển ủng hộ quan điểm: Phát triển kinh tế xã hội là cách duy nhất để giảm sinh thể hiện qua những câu nói nổi... tiêu của chính sách dân số ở Trung Quốc, năm 1970 được xác định là: “Muộn hơn, thưa hơn, ít hơn” Từ năm 1980 với chính sách một con, mục tiêu của Trung Quốc đã được phát biểu lại là: “Muộn, ít tốt hơn” Như vậy, mục tiêu của chính sách dân số không những bao hàm nội dung số lượng mà đã chứa đựng cả chất lượng tức là nhằm làm cho dân số “tốt hơn” * Khảo sát theo vùng: Thành thị/nông thôn Chính sách. .. giáo về số con Cá nhân Nhà nước Tôn giáo Nhiều con ít con Nhiều con ít con ít con Nhiều con ít con Nhiều con Nhiều con Do đó, chính sách dân số của các nước đều phải giải quyết một cách hợp lý, hiệu quả nhất các xung đột mâu thuẫn nói trên 4 Gắn mục tiêu của chính sách Dân số với mục tiêu phát triển Mục tiêu của chính sách Dân số không mang tính tự nhân Vấn đề là ở chỗ thông qua việc đạt được các mục... ở mọi cấp độ giữa Chính phủ NGO, các nhóm cộng đồng địa phương trong việc thảo luận, thực hiện phối hợp, quản lý, đánh giá các Chương trình liên quan đến dân số, phát triển môi trường” Hiệp hội cha mẹ KHHGĐ Thái Lan (PATT), Hội KHHGĐ Bangladesh (FPAB)…là những điển hình thành công của các Tổ chức phi Chính phủ Sự hợp tác giữa Chính phủ NGO trong lĩnh vực KHHGĐ là một yếu tố đảm bảo sự thành... đề là dân chủ khi xây dựng chính sách, tức là có sự tham gia của nhân dân bình đẳng trong việc thực hiện chính sách đó, tức là không có sự phân biệt đối xử Những người tuyệt đối hoá bảo vệ nhân quyền lại cho rằng, sẽ là sai lầm nếu: (1) Coi việc để cho người dân hoàn toàn tự do quyết định về sinh đẻ, họ sẽ không có sự quyết định đúng đắn (2) Sử dụng các biện pháp cưỡng bức, dân số sẽ ổn định kinh... kinh nghiệm của các nước Châu á 5 Đầu tư kinh phí cho việc thực hiện chính sách dân số Khi kế hoạch hoá gia đình trở thành Chương trình quốc gia ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong các Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm 5 năm của nhiều nước, các Chính phủ không ngừng tăng đầu tư Ngân sách cho lĩnh vực này Trong các thập kỷ trước, ở nhiều nước đứng hàng đầu trong danh sách ưu tiên... Nhiều nước hiện nay, TFR vẫn đang ở mức cao, trung bình 7 thậm chí, hơn 7 con cho phụ nữ Từ nhận thức rằng, quy mô Dân số lớn, phát triển nhanh là: yếu tố chính của sự kém phát triển” (Algeri) tình trạng Dân số như vậy đã làm cho những nỗ lực” xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân thành vô hiệu, các Nhà nước đã tích cực tác động, điều chỉnh nhằm giảm mức sinh, ổn định dân số Tuy nhiên,... không dựa vào nguồn lực của Chính phủ (2) Hoạt động không nhằm mục tiêu lợi nhuận (phi lợi nhuận) Hiện nay, ở các nước thuộc Thế giới thứ 3, có hơn 30.000 tổ chức phi chính phủ, hỗ trợ cơ sở (thôn, xã) trong các lĩnh vực như: phát triển doanh nghiệp, y tế, quyền phụ nữ, kiểm soát dân số bảo vệ môi trường Các tổ chức phi chính phủcác ưu điểm sau: + Ban lãnh đạo tự nguyện làm việc lâu dài hình... tiêu Dân số để phát triển kinh tế xã hội bảo vệ môi trường Vì vậy, trong kế hoạch 5 năm lần thứ ba, ấn độ đã xác định rằng: “Mục tiêu ổn định sự phát triển Dân số trong một giai đoạn hợp lý phải là trọng tâm của kế hoạch phát triển” Trung Quốc nêu mục tiêu “Muộn hơn, ít hơn, tốt hơn”, tức là đã lồng mục tiêu Dân số vào mục tiêu phát triển “tốt hơn” nghĩa là sống tốt hơn chất lượng dân số tốt hơn . nghiệm và bài học Chương một những yếu tố thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện chính sách dân số của các chính phủ I. Bủng nổ dân số và những hậu quả của nó Sản xuất ra vật chất là yếu tố quyết. LUẬN VĂN: Những yếu tố thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện chính sách dân số của các chính phủ Phần thứ nhất chính sách dân số ở nước ngoài: những kinh. trạng dân số quốc gia, tức là xây dựng và thực hiện chính sách dân số. Chương hai sự hình thành chính sách dân số Kinh nghiệm thế giới cho thấy, đạt đến việc xây dựng chính sách dân số
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN: Những yếu tố thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện chính sách dân số của các chính phủ docx, LUẬN VĂN: Những yếu tố thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện chính sách dân số của các chính phủ docx, LUẬN VĂN: Những yếu tố thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện chính sách dân số của các chính phủ docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay