LUẬN VĂN: Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội pdf

121 377 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 20:20

LUẬN VĂN: Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nội Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN) là một trong những nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho việc tổ chức hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước XHCN. Nguyên tắc pháp chế đòi hỏi việc tổ chức hoạt động của các cơ quan nhà nước trước hết phải dựa trên cơ sở pháp luật được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật; mọi cán bộ, công chức nhà nước phải nghiêm chỉnh tôn trọng pháp luật trong khi thực hiện quyền hạn nhiệm vụ của mình. Tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật cũng là một nội dung quan trọng của nguyên tắc pháp chế XHCN. Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) là một trong bốn hệ thống cơ quan cấu thành nên bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chế định về VKSND là một đặc điểm riêng có của kiểu Nhà nước XHCN theo sáng kiến vĩ đại của V.I. Lênin. Cùng với các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước, thời gian qua ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh. Từ năm 2001 trở về trước, VKSND là cơ quan duy nhất trong bộ máy nhà nước thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật thực hành quyền công tố. Từ khi ra đời (ngày 26/7/1960) cho đến nay, hệ thống VKSND đã phát huy được vị trí, vai trò thực hiện tốt chức năng của mình, góp phần đáng kể vào công cuộc bảo vệ nền pháp chế XHCN nhằm mục đích bảo vệ xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Đảng ta đang chủ trương đổi mới toàn diện đất nước theo hướng phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Thực hiện chủ trương đó, Đảng ta xác định phải đổi mới tổ chức hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước sao cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh đổi mới của đất nước. Một trong những trọng tâm của quá trình đổi mới đó là việc cải cách tổ chức hoạt động của các cơ quan pháp, trong đó có hệ thống VKSND các cấp. Quan điểm về cải cách tổ chức hoạt động của các cơ quan pháp đã được đề cập trong các văn kiện của Đảng trong các nhiệm kỳ từ Đại hội lần thứ VII của Đảng đến nay như: Hội nghị Trung ương 8 khóa VII, Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII, Đại hội VIII Đại hội IX của Đảng. Trong Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng ta đã xác định rõ nhiệm vụ của cải cách tổ chức hoạt động pháp trong giai đoạn hiện nay là: Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật làm cơ sở cho tổ chức hoạt động của hệ thống các cơ quan pháp, bảo đảm mọi vi phạm pháp luật đều bị xử lý, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Củng cố kiện toàn bộ máy các cơ quan pháp, phân định lại thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân, từng bước mở rộng thẩm quyền xét xử sơ thẩm cho Tòa án nhân dân huyện. Đổi mới tổ chức, hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án các cơ quan tổ chức bổ trợ pháp. Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng cũng xác định: Cải cách tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan pháp, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan cán bộ pháp trong công tác bắt, giam, giữ, truy tố, xét xử, thi hành án, không được để xảy ra những trường hợp oan sai. Viện kiểm sát nhân dân thực hiện tốt chức năng công tố kiểm sát hoạt động pháp. Sắp xếp lại hệ thống Tòa án nhân dân, tổ chức lại Cơ quan điều tra Cơ quan thi hành án theo nguyên tắc gọn đầu mối. Trên cơ sở chủ trương của Đảng, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa X tại kỳ họp thứ 10 đã thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi một số điều của Hiến pháp năm 1992. Theo đó, chức năng của VKSND là: "thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động pháp". Để thực hiện chức năng theo Hiến pháp quy định, hệ thống VKSND phải đổi mới cả về tổ chức phương pháp hoạt động sao cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh mới. Trong hoàn cảnh đó, việc tăng cường pháp chế XHCN không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một quan điểm cơ bản có tính nguyên tắc chỉ đạo việc tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước nhằm xây dựng hoàn thiện bộ máy Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhằm đảm bảo thắng lợi cho quá trình đổi mới phát triển đất nước. Để tăng cường pháp chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, không chỉ xây dựng hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, mà quan trọng hơn là tổ chức thực hiện pháp luật, bảo đảm cho pháp luật được thực hành thường xuyên nghiêm chỉnh, đấu tranh kiên quyết với những hành vi vi phạm pháp luật. Pháp luật không được tuân thủ nghiêm chỉnh thống nhất thì pháp luật sẽ không có hiệu lực trên thực tế cũng sẽ không có pháp chế. Muốn cho pháp luật của Nhà nước được đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh thống nhất thì điều quan trọng trước nhất là các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế,các cán bộ của Đảng công chức nhà nước phải tuân thủ pháp luật một cách nghiêm chỉnh, phải tôn trọng các quyền tự do, dân chủ của nhân dân, phải làm đúng trách nhiệm là người thừa hành ý kiến của nhân dân, là người bảo vệ phục vụ lợi ích của nhân dân. Từ đó đòi hỏi phải tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động của VKSND nói chung của mỗi cán bộ, kiểm sát viên của VKSND thành phố Nội nói riêng. Trong những năm qua, VKSND thành phố Nội đã thực hiện tốt công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động của các cơ quan pháp trên địa bàn Thủ đô thực hành quyền công tố, bảo đảm cho pháp luật được tuân thủ nghiêm chỉnh thống nhất, phát huy vai trò tích cực của mình trong cuộc đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Song, bên cạnh những ưu điểm trên, công tác kiểm sát các hoạt động pháp thực hành quyền công tố còn bộc lộ những sai sót cần khắc phục. Để hoàn thành tốt chức năng của mình, xứng đáng là một công cụ sắc bén của Đảng trong việc bảo vệ nền pháp chế XHCN, ngành KSND phải tiếp tục phấn đấu phát huy thành tích, hạn chế khắc phục khuyết điểm. Nhằm góp phần làm sáng rõ thêm về mặt lý luận thực tiễn của việc tăng cường pháp chế trong hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động pháp, tác giả chọn đề tài: "Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nội" làm luận văn thạc sĩ luật, chuyên ngành lý luận lịch sử nhà nước pháp luật. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Pháp chế XHCN là một phạm trù khoa học pháp lý cơ bản, đã được nhiều nhà khoa học trong ngoài nước nghiên cứu với nhiều góc độ khác nhau. Lý luận về pháp chế XHCN tăng cường pháp chế XHCN đã được hình thành phát triển rực rỡ trong nền khoa học pháp lý Xô-viết các nước XHCN trước đây. ở nước ta, vấn đề tăng cường pháp chế XHCN đã trở thành quan điểm chính thống nhất quán được thể hiện trong các văn kiện của Đảng ta qua nhiều kỳ Đại hội; quan điểm đó cũng đã được thể hiện trong nhiều tác phẩm của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng Nhà nước. Đồng thời, vấn đề pháp chế XHCN tăng cường pháp chế XHCN đã trở thành một nội dung khoa học có vị trí không thể thiếu trong giáo trình Lý luận chung về Nhà nước Pháp luật của các trung tâm đào tạo Chính trị - Pháp lý như: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Nội (khoa Luật), Đại học Luật Nội v.v Hiện nay vấn đề "tăng cường pháp chế XHCN"đã trở thành một nguyên tắc hiến định, chính vì vậy nó đã thu hút được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học pháp lý; có nhiều công trình nghiên cứu khoa học về pháp chế tăng cường pháp chế XHCN gần đây đã được công bố như: - Luận án TS Luật học của Nguyễn Phùng Hồng về "Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động của lực lượng công an nhân dân trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia ở nước ta hiện nay", Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 1994. - Luận án TS học Luật học của Quách Sỹ Hùng về "Tăng cường pháp chế về kinh tế trong quản lý nhà nước nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay", Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 1996. - Luận án TS Luật học của Nguyễn Nhật Hùng về "Tăng cường pháp chế XHCN trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe nhân dân ở nước ta hiện nay", Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 1996. - Luận văn Thạc sĩ Luật học của Nguyễn Huy Bằng về "Tăng cường pháp chế XHCN trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở nước ta hiện nay", Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2001. nhiều công trình khoa học của nhiều tác giả khác. Như vậy, vấn đề pháp chế tăng cường pháp chế XHCN trong một số lĩnh vực cụ thể đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu làm sáng tỏ. Tuy nhiên, về pháp chế tăng cường pháp chế XHCN trong lĩnh vực hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động pháp của VKSND thì chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập một cách toàn diện. Chính vì vậy có thể coi đề tài " Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nội " là công trình đầu tiên nghiên cứu về lĩnh vực này. 3. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích Mục đích nghiên cứu của luận văn là đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động pháp của VKSND thành phố Nội trong thời gian tới. 3.2. Nhiệm vụ Nhằm thực hiện mục đích nêu trên, luận văn có các nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về pháp chế XHCN pháp chế trong hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động pháp. - Đánh giá thực trạng pháp chế trong hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động pháp thông qua việc phân tích kết quả hoạt động của VKSND thành phố Nội trong một số năm gần đây. - Đề xuất những phương hướng giải pháp nhằm tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động pháp của VKSND thành phố Nội. 4. Phạm vi nghiên cứu Tác giả nghiên cứu một cách tổng quát cơ sở lý luận về pháp chế XHCN pháp chế trong hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động pháp của VKSND thành phố Nội trong một số năm gần đây. 5 . Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Luận văn được thực hiện trên cơ sở lý luận Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp luật; cũng như các quan điểm, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam để chỉ đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, từng bước đổi mới tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân nhân dân hiện nay. Luận văn được thực hiện trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu của triết học Mác - Lênin như: phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn; phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp nghiên cứu lịch sử, cụ thể toàn diện. Ngoài ra, luận văn cũng sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể khác như: phương pháp lôgic, các phương pháp so sánh, đối chiếu, thống kê, mô hình hóa 6. Đóng góp mới của luận văn - Hệ thống hóa góp phần làm sáng tỏ thêm lý luận về pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động pháp. - Lần đầu tiên đánh giá có hệ thống về pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động pháp VKSND thành phố Nội. - Đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động pháp. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 3 chương, 7 tiết. Chương 1 cơ sở lý luận về pháp chế pháp chế trong hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động pháp 1.1. Cơ sở lý luận chung về pháp chế xã hội chủ nghĩa 1.1.1. Khái niệm pháp chế XHCN Pháp chế XHCN là một khái niệm khoa học được hình thành trong nền khoa học pháp lý XHCN. ở nước ta đã từ lâu, pháp chế XHCN không chỉ được quan tâm về khái niệm mà đã trở thành nguyên tắc chỉ đạo trong hoạt động lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Nhà nước cũng như hoạt động của công dân trong đời sống xã hội. Hiện nay chúng ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; chính vì vậy, pháp chế XHCN càng phải là một nguyên tắc cơ bản được xếp trong hệ thống các nguyên tắc cơ bản về tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước XHCN (như các nguyên tắc: Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; tập trung dân chủ; nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp pháp; giữa nhà nước Trung ương các cơ quan nhà nước ở địa phương ). Trước khi đi sâu tìm hiểu về khái niệm pháp chế XHCN, chúng ta hãy tìm hiểu quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, cũng như quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề này. 1.1.1.1. Quan điểm của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin về pháp chế XHCN C.Mác Ph.ăngghen là những người đã đề ra phương pháp luận tiên tiến khoa học để nghiên cứu lý luận về Nhà nước pháp luật. Tuy hai ông không nêu ra một khái niệm cụ thể nào về pháp chế song qua các tác phẩm của mình, tưởng của các ông về pháp chế đã được đề cập trong khi nghiên cứu pháp luật trong các nhà nước bóc lột. Trong bộ bản, tuy C. Mác không bàn trực tiếp về vấn đề pháp chế nhưng khi nghiên cứu các quan hệ giữa nhà nước công dân trong nền kinh tế bản chủ nghĩa, C.Mác cho rằng pháp chế là một chế độ tuân thủ pháp luật trong thực tiễn. Còn Ph.ăngghen, trong tác phẩm "Bàn về vấn đề nhà ở" đã luận về pháp chế như sau: ở một giai đoạn rất cổ xưa nào đấy của sự phát triển xã hội, nhu cầu làm cho người ta thấy cần phải tập hợp dưới một quy tắc chung. Những hành vi sản xuất phân phối trao đổi sản phẩm tái diễn hàng ngày cần phải làm thể nào để mọi người phải phục tùng những điều kiện chung về sản xuất, trao đổi. Quy tắc đó thoạt tiên là thói quen sau đó trở thành pháp luật. Có pháp luật thì những cơ quan có nhiệm vụ duy trì pháp luật đó tất phải xuất hiện: quyền lực công cộng, nhà nước. Trong tiến trình phát triển sau này của xã hội, pháp luật phát triển thành pháp chế ít nhiều rộng rãi. Pháp chế càng phức tạp bao nhiêu thì thuật ngữ của nó càng xa rời thuật ngữ biểu hiện những điều kiện kinh tế thông thường của xã hội bấy nhiêu. Lúc đó pháp chế ấy xuất hiện như một nhân tố độc lập mà lý do tồn tại cơ sở của sự tiến triển sau này của nó không phải xuất phát từ những điều kiện kinh tế mà từ chính những nguyên nhân sâu sắc của bản thân nó hay có thể nói ra từ khái niệm về ý chí [38, tr. 752]. Phát triển tưởng pháp chế của C. Mác Ph. Ăngghen, V.I. Lênin đã đề cập rõ nét tưởng pháp chế XHCN ở nhiều bài nói, bài viết trong đó có thể kể đến những tác phẩm tiêu biểu như: "Sơ thảo đề cương nghị quyết về tuân thủ pháp luật", "Bàn về chế độ song trùng trực thuộc pháp chế’, "Thư gửi công dân nông dân về việc đánh thắng Côn-tsắc" chúng ta có thể nói rằng, V.I. Lênin chính là người đầu tiên đã đưa ra các luận điểm cơ bản về pháp chế XHCN. Trong các tác phẩm của mình, Lênin đã đưa ra nhưng luận điểm cơ bản về pháp chế. Không những thế, Người còn cho rằng, việc thực hiện pháp luật là một chế độ trong đời sống xã hội. Nó là vấn đề thường xuyên phải chăm lo. Pháp chế phải là một chế độ tuân thủ pháp luật của nhà nước cách mạng. Lênin yêu cầu phải thiết lập một nền pháp [...]... động thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động pháp của VKSND với mục đích tìm kiếm các giải pháp tăng cường pháp chế XHCN trên lĩnh vực quan trọng này theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN hiện nay ở nước ta 1.2.1 Khái niệm nội dung thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động pháp của Viện kiểm sát nhân dân 1.2.1.1 Quyền pháp hoạt động thực hiện quyền pháp. .. định pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động pháp của VKSND; trước hết cần làm rõ quyền pháp hoạt động thực hiện quyền pháp của Nhà nước ta: Quyền lực nhà nước bao gồm ba quyền: quyền lập pháp, quyền hành pháp quyền pháp ở nước ta quyền lực nhà nước là tập trung thống nhất không thể phân chia song có sự phân công phân nhiệm cho các cơ quan trong. .. Về hoạt động của nhà nước trong thực hiện quyền pháp Theo nghĩa của nội hàm khái niệm "tư pháp" "quyền pháp" , hoạt động thực hiện quyền pháp của nhà nước là hoạt động tài phán bảo vệ pháp luật, bảo vệ pháp chế Vấn đề đặt ra là cần xác định khái niệm phạm vi hoạt động pháp của nhà nước Vì thế cần phân định các hoạt động nhân danh nhà nước bảo vệ pháp luật các hoạt động bảo vệ pháp. .. chức của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, cần phải chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật nhà nước 1.2 Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động pháp ở nước ta Pháp chế XHCN là một khái niệm pháp lý sâu rộng Xét về hình thức, hiện ng, pháp chế XHCN là trạng thái hành vi pháp lý (hành vi hành động không hành động) phù hợp với quy định của pháp. .. trọng thực hiện một cách nghiêm chỉnh Theo lôgíc đó pháp luật phải là cơ sở, xuất phát điểm của việc đề ra các giải pháp tăng cường pháp chế trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội Theo hướng đã cần làm rõ khái niệm "pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát các hoạt động pháp của Viện kiểm sát nhân dân" ở nước ta là gì? xem xét những đặc trưng của pháp chế trong hoạt động. .. ích của nhà nước, các quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức công dân Đó là hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân (TAND) nhân danh nhà nước xét xử các vụ án dân sự, kinh tế - lao động - hành chính hình sự Như vậy, thực hiện quyền pháp cùng với việc thực hiện quyền lập pháp quyền hành phápcác phương pháp chủ yếu thực hiện quyền lực nhà nước Nếu thiếu một trong ba quyền nêu trên thì Nhà... hỏi sự chấp hành thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp pháp luật Trên cơ sở lý luận Mác - Lênin về nhà nước pháp luật, sự kế thừa phát triển tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Nhà nước ta đã sớm hình thành từng bước hoàn thiện tưởng về pháp chế XHCN, tăng cường pháp chế XHCN Điều đó thể hiện rõ trong văn kiện của các kỳ Đại hội Đảng, các bản Hiến pháp qua các thời kỳ khác nhau của cách mạng... nại tố cáo v.v ) Có quan niệm cho rằng, hoạt động giám sát của Quốc hội Hội đồng nhân dân các cấp, hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước, hoạt động xử phạt hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước, đều là hoạt động thực hiện quyền pháp của nhà nước; ở nước ta hiện nay, dường như quan niệm trên đây chưa thực sự có cơ sở vững chắc cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn hoạt động của các cơ... lúc, đúng cách Còn về nội dung cơ bản của pháp chế: đòi hỏi tổ chức hoạt động của Nhà nước, của các cơ quan, đơn vị, tổ chức công dân tuân thủ thực hiện đầy đủ pháp luật, về nội hàm không có gì đổi khác so với cách định nghĩa thứ nhất Theo lôgíc của các quan hệ biện chứng trên từ pháp luật đến chế độ thực hiện pháp luật cấu thành chế độ pháp chế; các nhà khoa học pháp lý đã xem xét hiện ng... khái niệm hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động pháp Hiến pháp năm 1980 là văn bản pháp lý đầu tiên của Nhà nước ta đưa ra cụm thuật ngữ "thực hành quyền công tố" khi đề cập đến chức năng của VKSND (Điều 138) Hai mươi năm qua, chúng ta luôn luôn nói về quyền công tố thực hành quyền công tố nhưng chưa có một tài liệu chính thức nào ghi nhận rõ ràng, cụ thể khái niệm, nội dung, . về pháp chế XHCN và pháp chế trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. - Đánh giá thực trạng pháp chế trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các. pháp chế trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, tác giả chọn đề tài: " ;Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt. LUẬN VĂN: Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN: Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội pdf, LUẬN VĂN: Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội pdf, LUẬN VĂN: Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay