Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt của công ty TNHH VMC Hoàng Gia, công suất 205 m3/ ngày đêm potx

97 343 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 20:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƢỚC THẢI SINH HOẠT CỦA CÔNG TY TNHH VMC HOÀNG GIA, CÔNG SUẤT 205 M3/NGÀY.ĐÊM Ngành: MÔI TRƢỜNG Chuyên ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG Giảng viên hướng dẫn : Ths. Võ Hồng Thi Sinh viên thực hiện : Đỗ Minh Hát MSSV: 09B1080023 Lớp: 09HMT2 TP. Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌ VÀ TÊN: Đỗ Minh Hát MSSV: 09B1080023 NGÀNH: Kỹ Thuật Môi Trƣờng LỚP: 09HMT2 KHOA: Môi Trƣờng BỘ MÔN: Kỹ thuật Môi trƣờng 1. Đầu đề luận văn : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƢỚC THẢI SINH HOẠT CÔNG TY TNHH VMC HOÀNG GIA, CÔNG SUẤT 205 M 3 /NGÀY ĐÊM 2. Nhiệm vụ đồ án: - Tổng quan. - Xác định đặc tính nước thải. Lựa chọn công nghệ xử nước thải. - Tính toán thiết kế và khái toán các công trình đơn vị. - Thể hiện các công trình đơn vị trên bản vẽ A3. 3. Ngày giao đồ án: 01/11/2010 4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 08/03/2011 Họ tên người hướng dẫn: Ths. Võ Hồng Thi Nội dung và yêu cầu đồ án đã được thông qua bộ môn Ngày……tháng…….năm 2011 Chủ Nhiệm Bộ môn (ký và ghi rõ họ tên) Phần dành cho Khoa, Bộ môn: Phần hướng dẫn: Người hướng dẫn chính Ths. Võ Hồng Thi Người duyệt:……………………………………………………………………. Ngày bảo vệ: …………………………………………………………………… Điểm tổng kết:………………………………………………………………… Nơi lưu trữ đồ án:……………………………………………………… Khoa: ………………………… NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN Điểm số bằng số: Điểm số bằng chữ ……………………………. Tp.Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2011 Ký tên Ths. Võ Hồng Thi NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Điểm số bằng số: Điểm số bằng chữ ……………………………. Tp.Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2011 Ký tên LỜI CAM ĐOAN   Tôi xin cam đoan đồ án là kết quả thực hiện của riêng tôi. Những kết quả trong đồ án là trung thực, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu thuyết, khảo sát tình hình thực tiễn và dưới sự hướng dẫn khoa học của Thạc sĩ Võ Hồng Thi Nội dung đồ án có tham khảo và sử dụng các tài liệu, thông tin được đăng tải trên các tác phẩm và các trang web theo danh mục tài liệu của đồ án. LỜI CẢM ƠN  Qua thời gian học tập tại trường nhờ được thầy cô chỉ bảo, truyền đạt những kiến thức hữu ích. Cuối cùng em cũng đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình. Trong quá trình làm đồ án đã giúp cho em mở mang được rất nhiều điều, thấy được mức độ vận dụng thuyết vào thực tế, mong muốn được học hỏi hơn nữa. Với việc thực hiện đồ án tốt nghiệp này là bước khởi đầu để em có thể tự tin bắt tay vào công việc chuyên môn của mình sau này. Em xin được tỏ lòng biết ơn của mình đến cô Võ Hồng Thi là người trực tiếp hướng dẫn em làm luận văn này. Người đã tận tình chỉ dẫn, cho em rất nhiều lời khuyên và góp ý để em hoàn thành đồ án này. Cảm ơn cô đã tạo điều kiện cho em tiếp thu kiến thức mới. Em xin chân thành cảm ơn các cô chú và anh chị của công ty TNHH VMC Hoàng Gia. Các anh chi trong phòng tài nguyên môi trường huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, đã tận tình chỉ dẫn, đóng góp ý kiến, cung cấp tài liệu cho em trong quá trình khảo sát thực tế tại công ty để bổ sung cho phần trình bày đồ án. Con xin cảm ơn ba má đã nuôi nấng, chăm sóc dạy dỗ con nên người. Cảm ơn cả gia đình đã luôn quan tâm đóng góp ý kiến, cho con những lời khuyên và tạo mọi điều kiện để con hoàn thành tốt đồ án của mình. Cuối cùng mình xin cảm ơn các bạn đồng khóa đã giúp đỡ mình rất nhiều trong học tập cũng như thực hiện đồ án này. Mặc dù được sự giúp đỡ của nhiều người, nhưng với lượng kiến thức còn hạn chế nên chắc chắn đề tài không tránh khỏi những sai sót. Em mong được sự đóng góp ý kiến chân thành của thầy cô, anh chị và các bạn để em có thể sửa chữa những sai sót cũng như để nâng cao được kiến thức của mình. Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Đỗ Minh Hát MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH vii LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Đặt vấn đề 1 2. Mục tiêu đề tài 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 4. Nội dung nghiên cứu 3 5. Phương pháp thực hiện 3 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VMC HOÀNG GIA 4 1.1 Giới thiệu chung về công ty TNHH Hoàng Gia 4 1.1.1 Vị trí địa của công ty TNHH Hoàng Gia 4 1.1.2 Điều kiện tự nhiên của khu vực 4 1.2 Cơ sở hạ tầng 5 1.2.1 Hệ thống giao thông 5 1.2.2 Hệ thống cấp thoát nước 5 1.2.3 Hệ thống cấp điện và phân phối điện 5 1.2.4 Hệ thống thông tin liên lạc 5 1.3 Quy trình sản xuất 6 1.3.1 Quy trình công nghệ sản xuất giày 6 1.3.2 Nguyên vât liệu sử dụng cho sản xuất 6 1.3.3 Sản phẩm 7 1.4 Các nguồn phát sinh và đặc tính của nước thải 7 1.4.1 Chất thải rắn 7 1.4.2 Khí thải 7 1.4.3 Nước thải 7 i CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NƢỚC THẢI SINH HOẠT & CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ NƢỚC THẢI SINH HOẠT 8 2.1 Tổng quan về nước thải sinh hoạt 8 2.1.1 Nguồn phát sinh, đặc tính nước thải sinh hoạt 8 2.1.2 Thành phần, tính chất nước thải sinh hoạt 9 2.2 Các thông số ô nhiễm đặc trưng của nước thải 9 2.2.1 Thông số vật 9 2.2.2 Thông số hóa học 10 2.2.3 Thông số vi sinh vật học 12 2.3 Tổng quan về các phương pháp xử nước thải 12 2.3.1 Phương pháp xử cơ học 12 2.3.2 Phương pháp xử hóa 15 2.3.3 Phương pháp xử hóa học 16 2.3.4 Phương pháp xử sinh học 17 2.3.5 Xử bùn cặn 24 2.4 Một số hệ thống xử nước thải sinh hoạt đang áp dụng tại các công ty 25 2.4.1 Công ty TNHH Liên Doanh Chí Hùng 25 2.4.2 Công ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An - Nhà Máy Điều Long An 27 2.4.3 Công ty Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm Đồng Nai - DONAFOODS 29 2.4.4 Doanh Nghiệp Tư Nhân Biển Cát 31 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH LỰA CHỌN VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ PHÙ HỢP NƢỚC THẢI SINH HOẠT CÔNG TY TNHH VMC HOÀNG GIA . 33 3.1 Cơ sở lựa chọn công nghệ 33 3.2 Thành phần tính chất nước thải tại công ty Hoàng Gia 33 3.2.1 Lưu lượng thải 33 3.2.2 Thành phần và tính chất nước thải 33 3.3 Đề xuất quy trình công nghệ xử phù hợp 34 ii 3.3.1 Phương án xử 1 35 3.3.2 Phương án xử 2 36 3.3.3 So sánh 2 phương án xử 37 3.3.4 Thuyết minh quy trình công nghệ lựa chọn 38 CHƢƠNG 4: TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH XỬ 39 4.1 Mục tiêu 39 4.2 Tính toán 39 4.2.1 Song chắn rác (Giỏ chắn rác) 39 4.2.2 Hầm bơm tiếp nhận 40 4.2.3 Bể điều hòa 41 4.2.4 Bể SBR 44 4.2.5 Bể trung gian 54 4.2.6 Bể lọc áp lực 56 4.2.7 Bể khử trùng 61 4.2.8 Tính toán bể nén bùn 63 4.2.9 Sân phơi bùn 66 CHƢƠNG 5:KHÁI TOÁN GIÁ THÀNH XỬ 69 5.1 Chi phí xây dựng, cung cấp, lắp đặt trạm xử nước thải 69 5.2 Chi phí khấu hao 73 5.3 Chi phí vận hành 73 5.3.1 Chi phí điện năng (D) 73 5.3.2 Chi phí hóa chất (H) 74 5.3.3 Nhân công (N) 74 5.4 Chi phí xử 0,1 m 3 nước thải 74 CHƢƠNG 6:KHÁI TOÁN GIÁ THÀNH XỬ 75 6.1 Thiết kế và thi công trạm xử nước thải 75 6.1.1 Trình tự thực hiện cơ bản của việc xây dựng trạm xử 75 6.1.2 Đặc điểm của việc thực hiện công trình 75 6.1.3 Lực lượng thi công 75 iii 6.1.4 Biện pháp thi công 76 6.1.5 Giải pháp và chi tiêu kỹ thuật 76 6.2 Quản và vận hành trạm xử nước thải 78 6.2.1 Giai đoạn khởi động 78 6.2.2 Giai đoạn vận hành 79 6.2.3 Nguyên nhân và biện pháp khắc phục sự cố trong vận hành trong hệ thống xử 79 6.2.4 Tổ chức kỹ thuật an toàn 80 6.2.5 Bảo trì 81 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 iv [...]... nước tự nhiên là một yêu cầu cấp thiết, nhằm mục tiêu phát triển bền vững cho môi trường trong tương lai và bảo vệ sức khỏe cộng đồng Chính vì do đó đề tài Tính toán thiết kế trạm xử nƣớc thải sinh hoạt của công ty TNHH VMC Hoàng Gia, công suất 205 m3 /ngày. đêm đã được lực chọn làm đồ án tốt nghiệp của trong báo cáo này 2 Mục tiêu đề tài Tính toán thiết kế chi tiết trạm xử nước thải cho công. .. cứu Tìm hiểu về hoạt động của công ty TNHH VMC Hoàng Gia có phát sinh ra nước thải Xác định đặc tính nước thải: Lưu lượng, thành phần, tính chất nước thải, khả năng gây ô nhiễm, nguồn xả thải Đề xuất dây chuyền công nghệ xử nước thải phù hợp với mức độ ô nhiễm của nước thải đầu vào Tính toán thiết kế các công trình đơn vị trong hệ thống xử nước thải Dự toán chi phí xây dựng, thiết bị, hóa chất,... GVHD: Ths Võ Hồng Thi CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NƢỚC THẢI SINH HOẠT & CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ NƢỚC THẢI SINH HOẠT 2.1 Tổng quan về nƣớc thải sinh hoạt 2.1.1 Nguồn phát sinh, đặc tính nước thải sinh hoạt Nguồn phát sinh tại khu dân cư Đất Mới chủ yếu là nước thải sinh hoạt trong quá trình hoạt động vệ sinh của dân cư khu dự án Đặc tính chung của nước thải sinh hoạt thường bị ô nhiễm bởi các chất cặn bã hữu... giảm dung tích công tác công trình, gây khó khăn cho việc xả bùn cặn, phá huỷ quá trình công nghệ của trạm xử nước thải Để đảm bảo cho các công trình xử sinh học nước thải sinh học nước thải hoạt động ổn định cần phải có các công trình và thiết bị phía trước Cát lưu giữ trong bể từ 2 đến 5 ngày Các loại bể lắng cát thường dùng cho các trạm xử nước thải công xuất trên 100m3 /ngày Các loại bể... dụng máy phát điện nên thải ra một lượng khí thải nhất định CO, CO2, NOx, SOx… 1.4.3 Nước thải Công ty TNHH VMC Hoàng Gia chuyên sản xuất và gia công các loại giày dép Các công đoạn sản xuất giày không dùng nước Nước thải phát sinh tại công ty chủ yếu là nước thải từ khâu vệ sinh của cán bộ công nhân viên trong nhà máy (nước thải sinh hoạt) và khâu vệ sinh sàn các phân xưởng (nước thải sản xuất) Trang... có và đề xuất công nghệ xử nước thải phù hợp  Phương pháp toán: Sử dụng công thức toán học để tính toán các công trình đơn vị trong hệ thống xử nước thải, dự toán chi phí xây dựng, vận hành trạm xử  Phương pháp đồ họa: Dùng phần mềm AutoCad để mô tả kiến trúc các công trình đơn vị trong hệ thống xử nước thải 6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn Xây dựng trạm xử nước thải đạt tiêu chuẩn môi... Gia bao gồm: + Nước mưa được thu gom bởi các hố thu và theo cống riêng thoát thẳng ra hệ thống thoát nước chung của khu vực sau khi qua hệ thống song chắn rác để giữ lại rác có kích thước lớn + Nước thải sinh hoạt của công ty được xử sơ bộ tại hầm tự hoại sau đó dẫn vào trạm xử nước thải công suất 205 m3 /ngày. đêm + Nước thải sản xuất: trong quá trình sản xuất không phát sinh nước thải  Thời gian... công nghệ sản xuất của công ty 6 2 Hình 2.1: Sơ đồ phản ứng trong sinh học từng mẻ có kết hợp khử N, P 21 3 Hình 2.2: Bể UASB 23 Hình 2.3: Sơ đồ công nghệ hệ thống xử nước thải sinh hoạt 4 công ty TNHH liên doanh Chí Hùng 26 Hình 2.4: Sơ đồ công nghệ hệ thống xử nước thải sinh hoạt 5 Công ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An - Nhà 28 máy Điều Long An Hình 2.5: Sơ đồ công nghệ hệ thống xử. .. ty TNHH VMC Hoàng Gia huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chuẩn xả thải loại A (QCVN 14: 2008/BTNMT, cột A) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận để bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu Công nghệ xử nước thải sinh hoạt  Phạm vi nghiên cứu Đề tài giới hạn trong việc tính toán thiết kế trạm xử nước thải cho công ty TNHH VMC Hoàng. .. thoát nước hoặc các công trình xử nước thải phía sau hoạt động ổn định Phương pháp xử cơ học tách khỏi nước thải sinh hoạt khoảng 60% tạp chất không tan, tuy nhiên BOD trong nước thải giảm không đáng kể Để tăng cường quá trình xử cơ học, người ta làm thoáng nước thải sơ bộ trước khi lắng nên hiệu suất xử của các công trình cơ học có thể tăng đến 75% và BOD giảm đi 10 15% Một số công trình xử . văn : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT CÔNG TY TNHH VMC HOÀNG GIA, CÔNG SUẤT 205 M 3 /NGÀY ĐÊM 2. Nhiệm vụ đồ án: - Tổng quan. - Xác định đặc tính nước thải. Lựa chọn công. ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT CỦA CÔNG TY TNHH VMC HOÀNG GIA, CÔNG SUẤT 205 M3/NGÀY.ĐÊM Ngành:. đồng. Chính vì lý do đó đề tài Tính toán thiết kế trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt của công ty TNHH VMC Hoàng Gia, công suất 205 m 3 /ngày. đêm đã được lực chọn làm đồ án tốt nghiệp của trong báo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt của công ty TNHH VMC Hoàng Gia, công suất 205 m3/ ngày đêm potx, Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt của công ty TNHH VMC Hoàng Gia, công suất 205 m3/ ngày đêm potx, Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt của công ty TNHH VMC Hoàng Gia, công suất 205 m3/ ngày đêm potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay