LUẬN VĂN: Hoàn thiện pháp luật về thừa kế ở Việt Nam hiện nay pdf

106 604 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 19:20

. của hoàn thiện pháp luật về thừa kế ở Việt Nam 1.1. Khái niệm đặc điểm và nguyên tắc pháp luật Về thừa kế ở Việt Nam 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của pháp luật về thừa kế * Khái niệm: Thừa. hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời kỳ đổi mới, trong đó có pháp luật về thừa kế. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả đã chọn vấn đề: " ;Hoàn thiện pháp luật về thừa kế ở Việt Nam. luận văn * Mục đích: Phân tích cơ sở lý luận của việc hoàn thiện pháp luật về thừa kế và đánh giá thực trạng PLVTK ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, nêu lên những quan điểm, giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN: Hoàn thiện pháp luật về thừa kế ở Việt Nam hiện nay pdf, LUẬN VĂN: Hoàn thiện pháp luật về thừa kế ở Việt Nam hiện nay pdf, LUẬN VĂN: Hoàn thiện pháp luật về thừa kế ở Việt Nam hiện nay pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn